Byla A-0063-732-09

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romos Sabinos Alimienės (pranešėja), Stasio Gagio (kolegijos pirmininkas) ir Romano Klišausko, sekretoriaujant Rasai Kubickienei, dalyvaujant pareiškėjo atstovui P. M., atsakovo atstovams Indrei Rulevičiūtei, Pranui Dilbai, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Žalgirio loto“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. rugpjūčio 14 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Žalgirio loto“ skundą atsakovui Valstybinei lošimų priežiūros komisijai dėl nutarimų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas UAB „Žalgirio loto“ (toliau – ir pareiškėjas) skundu (b. l. 3 – 7) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti atsakovo Valstybinės lošimų priežiūros komisijos (toliau – ir atsakovas, Komisija) 2008 m. balandžio 11 d. nutarimo Nr. N-97 1 punktą toje dalyje, kad UAB „Žalgirio loto“ pašalino Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2008 m. balandžio 4 d. nutarimo Nr. N-89 „Dėl UAB „Žalgirio loto“ įspėjimo apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą“ 1 punkte nustatytą pažeidimą, o šis nutarimas buvo priimtas neteisėtai ir nepagrįstai, nes UAB „Žalgirio loto“ įvykdė visus teisėtus Valstybinės lošimų priežiūros komisijos reikalavimus; žodį „pašalino“ prašė pakeisti į „Valstybinė lošimų priežiūros komisija neteisingai ir nepilnai įvertino visus pateiktus dokumentus ir paaiškinimus ir nepagrįstai priėmė 2008 m. balandžio 4 d. nutarimą „Dėl UAB „Žalgirio loto“ įspėjimo apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą“; panaikinti atsakovo 2008 m. balandžio 4 d. nutarimą Nr. N-89 „Dėl UAB „Žalgirio loto“ įspėjimo apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą“ bei priteisti iš atsakovo išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu.

5Pareiškėjas nurodė, kad Valstybinė lošimų priežiūros komisija 2008 m. balandžio 4 d. nutarimo Nr. N-89 2 punktu įspėjo bendrovę apie galimą licencijos Nr. 000004, išduotos Komisijos 2005 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. N-61, galiojimo sustabdymą už šio nutarimo 1 punkte nurodytą loterijų organizavimo tvarkos pažeidimą, t. y. jis nepateikė atsakovui prašomų dokumentų kopijų, pareigybės aprašymo ir nevykdė pareigos teikti paaiškinimus licencijas išduodančiai institucijai dėl loterijų organizavimo ir taip pažeidė Loterijų įstatymo 17 straipsnio 1 dalį ir Licencijavimo taisyklių 30.1 ir 30.2 punktus. 2008 m. kovo 14 d. raštu jis atsakė Komisijai, kad UAB „Žalgirio loto“ darbuotojams nėra paskirta, kas atsako už konkretų didžiosios klasikinės tiesioginio ryšio loterijos „Taip arba Ne“ konkretų taisyklių punktą, nes tai neįmanoma. Paaiškino, kad pareiginės instrukcijos Komisijai nebuvo pateiktos, nes joks Lietuvos Respublikos įstatymas (teisės aktas) nenumato prievolės informuoti Komisiją apie pareigybių aprašymus, taip pat teikti paaiškinimus, koks nustatytas įmonės vidaus organizavimo modelis ar kita įmonės vidaus darbo organizavimo tvarka bei ką turi atlikti vienas ar kitas įmonės darbuotojas, išskyrus Loterijų įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje numatytas pareigybes. Teigė, kad reikalaudamas informacijos, atsakovas viršijo savo įgaliojimus. 2008 m. kovo 31 d. raštu Nr. 02‑3658-T pareiškėja pateikė R. J. pretenziją su pavedimu vykdyti pretenzijos tyrimą juristui P. M., todėl buvo įvykdyti visi Komisijos reikalavimai. Taip pat 2008 m. balandžio 7 d. raštu Nr. 02-3680-T pakartotinai informavo Komisiją apie visus įvykdytus reikalavimus ir konstatavo, kad grasinimas sustabdyti licenciją neturėjo pagrindo. Pažymėjo, jog Civilinio kodekso 2.80 straipsnio 1 dalyje nurodoma, kad draudžiama valstybės ar vietos savivaldybės institucijoms įstatymuose nenumatytais atvejais administraciniais metodais reglamentuoti juridinių asmenų veiklą. Juridinių asmenų savarankiškumo apribojimas administraciniais metodais galimas tik įstatymų nustatytais atvejais, todėl Komisija negali nustatyti papildomų pareigų. Nurodė, kad Komisija 2008 m. balandžio 11 d. priėmė nutarimą Nr. 97, kuriame konstatavo, kad jis pašalino 2008 m. balandžio 4 d. nutarimo 1 punkte nustatytą pažeidimą ir pripažino netekusiu galios 2008 m. balandžio 4 d. nutarimo Nr. 89 2 punktą, kuriuo bendrovė buvo įspėta apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą. Teigė, jog Komisijos 2008 m. balandžio 11 d. nutarimo Nr. N-97 1 punktas taip pat neatitinka tikrovės, nes jis ne pašalino 2008 m. balandžio 4 d. nutarimo Nr. N-89 1 punkte nustatytą pažeidimą, o pažeidimas išvis nebuvo padarytas.

6Atsakovas Valstybinė lošimų priežiūros komisija atsiliepimu į skundą (b. l. 30 – 36) prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

7Valstybinė lošimų priežiūros komisija nurodė, kad gavusi 2008 m. vasario 8 d. R. J. skundą, pradėjo tikrinti UAB „Žalgirio loto“ veiksmus organizuojant televizijos žaidimą „Taip arba Ne“. Atlikusi patikrinimą, priėmė nutarimus Nr. N-98 ir Nr. N-97, su kuriais pareiškėjas nesutinka. Pažymėjo, kad Loterijų įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad organizuoti loterijas, nenurodytas šiame įstatyme arba pažeidžiant jame nustatytą tvarką, draudžiama. Loterijų įstatymo 23 straipsnio 2 dalyje nurodoma, kad pagrindinis priežiūros ir kontrolės institucijų uždavinys yra teisės aktų nustatyta tvarka prižiūrėti ir kontroliuoti loterijų organizavimą, kad būtų užtikrinta žaidėjų ir loterijų organizatorių interesų ir jų teisių apsauga. Loterijų įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 7 punktas suteikia galimybę Komisijai loterijų organizatoriams, kaip juridiniams asmenims, taikyti poveikio priemones: licencijos galiojimo panaikinimą, licencijos galiojimo sustabdymą. Teigė, kad priimti nutarimai Nr. N-89 ir Nr. N-97 atitinka Viešojo administravimo įstatymo individualiam teisės aktui keliamus reikalavimus, nes juose yra nurodytos Komisijos nustatytos faktinės aplinkybės, motyvai, kuriais buvo grindžiamas įspėjimas dėl galimo pareiškėjui išduotos licencijos galiojimo sustabdymo, nurodyta apskundimo tvarka, nurodyti teisės aktai, kuriais vadovautasi priimant sprendimą. Taip pat atitinka ir Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą objektyvumo principą, nes juose konkrečiai nurodoma, kokių dokumentų nepateikė, kokie teisės aktai buvo pažeisti. Pažymėjo, kad Didžiųjų ir mažųjų loterijų licencijavimo taisyklės (toliau – Licencijavimo taisyklės) suteikia Komisijai teisę įspėti bendrovę apie licencijos galiojimo sustabdymą, sustabdyti licencijos galiojimą bei nustatyti terminą, per kurį bendrovė privalo pašalinti nurodytus pažeidimus. Todėl Komisijai jos atliekamos loterijų kontrolės funkcijos įgyvendinimui užtikrinti yra suteikti atitinkami administraciniai įgaliojimai. Paaiškino, kad nuo 2008 m. balandžio 11 d., kai Komisija 2008 m. balandžio 11 d. nutarimu Nr. N-97 konstatavo, kad pareiškėjas pašalino 2008 m. balandžio 4 d. nutarimo Nr. N-89 1 punkte nustatytus pažeidimus, panaikino įspėjimą apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, skirtą pareiškėjui 2008 m. balandžio 4 d. nutarimo Nr. N-89 2 punktu, tarp Komisijos ir pareiškėjo ginčo dalyko (administracinio) neliko, nes pareiškėjas sutiko su nutarimo Nr. N-89 1 punkte nustatytais pažeidimais ir juos pašalino, o Komisija savo ruoštu panaikino visas poveikio priemones. Pabrėžė, kad ginčo dalykas šioje byloje yra tik nutarimo Nr. N-89 dėstomoji dalis, kurioje Komisija nustatė, kad pareiškėjas nevykdo pareigos teikti paaiškinimus licencijas išduodančiai institucijai dėl loterijų organizavimo ir taip pažeidžia loterijų organizavimo tvarką. Vien konstatavimas, kad buvo pažeistos teisės aktų nuostatos, savaime nesukelia pareiškėjui teisinių pasekmių. Teigė, kad pripažinus tokį konstatavimą neteisėtu ir dėstomąją nutarimo dalį panaikinus, pareiškėjo teisėms ir pareigoms nedarytų įtakos, todėl nutarimo Nr. N-89 1 punktas negali būti laikomas pažeidžiančiu pareiškėjo teises ir teisėtus interesus.

8II.

9Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. rugpjūčio 14 d. sprendimu (b. l. 144 – 146) pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.

10Teismas nurodė, kad pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 15 straipsnio 1 dalies 1 punktą, administracinių teismų kompetencijai yra priskirta nagrinėti bylas dėl valstybinio administravimo subjektų priimtų teisės aktų ir veiksmų teisėtumo, taip pat šių subjektų atsisakymo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo ar vilkinimo atlikti tokius veiksmus. Kiekvienas suinteresuotas asmuo, manantis, kad jo teisės yra pažeidžiamos, turi teisę kreiptis į administracinį teismą dėl viešojo administravimo subjekto, vykdant viešojo administravimo veiklą, bet kurio priimto akto ar atlikto veiksmo (neveikimo). Tokia bendra taisyklė yra įtvirtinta ABTĮ 3 straipsnio 1 dalyje, 5 straipsnio 1 dalyje, 22 straipsnio 1 dalyje. Pareiškėjas į teismą ir kreipėsi dėl viešojo administravimo subjekto, vykdančio viešojo administravimo veiklą, atliktų veiksmų teisėtumo įvertinimo. Pažymėjo, kad nagrinėdamas administracinę bylą pagal pareiškėjo skundą dėl jo teisių pažeidimo teismas įvertina skundo (prašymo) pagrįstumą, t. y. ar pareiškėjo teisės ar interesai buvo pažeisti, ar jie pažeisti viešojo administravimo subjekto veiksmais (neveikimu), ar pažeidimas padarytas viešojo administravimo srityje. Taigi būtina sąlyga pripažinti skundą (prašymą) pagrįstu yra pareiškėjo teisių ar teisėtų interesų pažeidimo faktas. Todėl jei administracinę bylą nagrinėjantis teismas, įvertinęs visus įrodymus ir ištyręs visas bylai svarbias aplinkybes, konstatuoja, kad pareiškėjo teisių ar teisėtų interesų skundžiamas viešojo administravimo subjekto aktas ar veiksmas (neveikimas) nepažeidė ir negalėjo pažeisti (nėra susijęs su pareiškėjo teisių įgyvendinimu ir niekaip negalėjo jam turėti įtakos), priimamas sprendimas atmesti pareiškėjo skundą kaip nepagrįstą (ABTĮ 88 str. 1 p.). Teismas darė išvadą, kad reikalavimo teisės neturėjimas yra pagrindas pripažinti skundą nepagrįstu. Laikė, kad pareiškėjo reikalavimai panaikinti skundžiamus sprendimus grindžiami remiantis skunde nurodytomis aplinkybėmis, t. y. kad buvo pažeisti pareiškėjo išvardyti teisės aktai. Iš pareiškėjo skundo matyti, kad savo subjektinę teisę reikalauti skundžiamų sprendimų panaikinimo jis grindžia aplinkybėmis, kad reikalaudamas informacijos, atsakovas viršijo savo įgaliojimus, kad Civilinio kodekso 2.80 straipsnio 1 dalyje nurodoma, jog draudžiama valstybės ar vietos savivaldybės institucijoms įstatymuose nenumatytais atvejais administraciniais metodais reglamentuoti juridinių asmenų veiklą. Pareiškėjas nurodė, kad juridinių asmenų savarankiškumo apribojimas administraciniais metodais galimas tik įstatymų nustatytais atvejais, todėl Komisija negali nustatyti papildomų pareigų pareiškėjui. Teismas nustatė, kad Valstybinės lošimų priežiūros komisija 2008 m. balandžio 4 d. nutarimo Nr. N-89 2 punktu įspėjo bendrovę apie galimą licencijos Nr. 000004, išduotos Komisijos 2005 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. N-61, galiojimo sustabdymą už šio nutarimo 1 punkte nurodytą loterijų organizavimo tvarkos pažeidimą, t. y. už tai, kad pareiškėjas nepateikė atsakovui prašomų dokumentų kopijų, pareigybės aprašymo ir nevykdė pareigos teikti paaiškinimus licencijas išduodančiai institucijai dėl loterijų organizavimo ir taip pažeidė Loterijų įstatymo 17 straipsnio 1 dalį ir Licencijavimo taisyklių 30.1 ir 30.2 punktus. 2008 m. kovo 31 d. raštu Nr. 02-3658-T pareiškėjas atsakovui pateikė R. J. pretenziją su pavedimu vykdyti pretenzijos tyrimą juristui P. M., todėl buvo įvykdyti visi Komisijos reikalavimai. Taip pat 2008 m. balandžio 7 d. raštu Nr. 02-3680-T pareiškėjas pakartotinai informavo Komisiją apie visus įvykdytus reikalavimus. Nurodė, kad 2008 m. balandžio 11 d. Komisija priėmė nutarimą Nr. 97, kuriame konstatavo, kad pareiškėjas pašalino 2008 m. balandžio 4 d. nutarimo 1 punkte nustatytą pažeidimą ir pripažino netekusiu galios 2008 m. balandžio 4 d. nutarimo Nr. 89 2 punktą, kuriuo bendrovė buvo įspėta apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą. Per teismo posėdį pareiškėjo atstovas paaiškino, kad tokie atsakovo veiksmai pareiškėjui jokių teisinių pasekmių nesukėlė, tik sukėlė šoką. Teismas pažymėjo, jog vien pareiškėjo nuoroda į tai, kad atsakovas neturėjo teisės reikalauti informacijos apie įmonės vidaus darbo organizavimo tvarką, savaime negali būti pagrindas tenkinti skundo reikalavimus ir panaikinti skundžiamus sprendimus, nes tai teismas gali padaryti tik nustatęs, kad skundžiami atsakovo veiksmai pažeidė būtent šio asmens teises ar įstatymo saugumus interesus. Tačiau šiuo atveju nustatyta, kad atsakovas panaikino 2008 m. balandžio 4 d. nutarimo Nr. 89 2 punktą dėl pareiškėjo įspėjimo apie galimą licencijos sustabdymą, pareiškėjo skundžiami atsakovo veiksmai nesukėlė teisinių pasekmių, neturi įtakos pareiškėjo teisėms ir tokiu būdu šių teisių nepažeidžia. Pabrėžė, jog pagal Loterijų įstatymo 25 straipsnį Komisija turėjo jai įstatymų suteiktą teisę reikalauti informacijos iš didžiųjų loterijų organizatoriaus bei tikrinti, kaip loterijos organizatorius laikosi teisės aktų reikalavimų organizuodamas loteriją. Komisijos nuostatuose nustatyta Komisijos teisė gauti informaciją, reikalingą priežiūros funkcijoms atlikti, taip pat reiškia loterijos organizatoriaus pareigą teikti tokią informaciją.

11III.

12Pareiškėjas apeliaciniu skundu (b. l. 149 – 152) prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. rugpjūčio 14 d. sprendimą ir pareiškėjo skundą tenkinti. Apeliaciniame skunde pareiškėjas nurodo iš esmės tokias pat aplinkybes, kurias išdėstė skunde pirmosios instancijos teismui, taip pat apeliacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

131. Loterijų įstatymo 25 straipsnis nustato priežiūros ir kontrolės institucijų teises, kuriose nėra nurodyta pareiga teikti Komisijai pareiginių instrukcijų kopijas, nors vien už tai bendrovė buvo nubausta.

142. Komisijos 2008 m. balandžio 4 d. nutarimas Nr. N-89 ne tik sukėlė šoką bendrovės darbuotojams, bet kai jis buvo patalpintas internete Komisijos „Naujienose“, kur Komisija pateikė klaidinančią informaciją visuomenei, sumažino loterijos „Taip arba Ne“ žaidėjų pasitikėjimą ir tuo pačiu bendrovė patyrė didelių materialinių nuostolių, o taip pat iš dalies prarado prakybos tinklų ir mobilaus ryšio operatorių, platinančių loterijos bilietus, pasitikėjimą.

15Atsakovas atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 168) prašo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

16Atsakovas nurodo, kad sprendimas priimtas nepažeidus ir tinkamai pritaikius materialinės ir procesinės teisės normas, o teismo išvados atitinka įstatymo nustatyta tvarka ir įrodinėjimo priemonėmis konstatuotas turinčias reikšmės bylai aplinkybes.

17Teisėjų kolegija

konstatuoja:

18IV.

19Loterijų organizavimo Lietuvos Respublikoje sąlygas ir tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos loterijų įstatymas, kurio paskirtis užtikrinti loterijų organizatorių įsipareigojimų žaidėjams vykdymą bei užtikrinti žaidėjų ir loterijų organizatorių teisių apsaugą( 1 str. 1 d. 1 ir 2 p.). Minėto įstatymo 23 straipsnis apibrėžia valstybinės loterijų organizavimo priežiūros ir kontrolės institucijas. Šio straipsnio 1 dalis nustato, kad didžiųjų loterijų organizatorių veiklą prižiūri ir kontroliuoja Valstybinė lošimų priežiūros komisija, o mažųjų loterijų organizatorių veiklą-savivaldybės, kurios teritorijoje organizuojamos mažosios loterijos, vykdomoji institucija ( toliau- priežiūros ir kontrolės institucijos). Įstatymo 23 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad pagrindinis priežiūros ir kontrolės institucijų uždavinys yra teisės aktų nustatyta tvarka prižiūrėti ir kontroliuoti loterijų organizavimą, kad būtų užtikrinta žaidėjų ir loterijų organizatorių interesų ir jų teisių apsauga.

20Priežiūros ir kontrolės institucijų teisės apibrėžtos Loterijų įstatymo 25 straipsnyje. Minėto straipsnio 1 dalis nustato, kad priežiūros ir kontrolės institucijos, atlikdamos joms pavestas užduotis, turi teisę:

  1. gauti iš loterijų organizatorių informaciją, kurios reikia priežiūros funkcijoms atlikti;
  2. tikrinti, kaip loterijų organizatoriai laikosi šio įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimų loterijų organizavimo ir bilietų platinimo vietose;
  3. tikrinti loterijų organizatorių finansinę veiklą, susijusią su loterijų organizavimu;
  4. reikalauti, kad loterijų organizatoriai pateiktų paaiškinimus apie loterijų organizavimą;
  5. nustatyti, kokiai loterijų rūšiai priskirti žaidimą, jeigu jis neatitinka visų konkrečiai loterijos rūšiai nustatytų požymių arba atitinka kelioms loterijų rūšims nustatytus požymius;
  6. nustatyti ataskaitų, kurias turi pateikti loterijos organizatorius, formas;
  7. taikyti loterijų organizatoriaus įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas poveikio priemones: licencijos galiojimo panaikinimą, licencijos galiojimo sustabdymą ir kitas.

21Priežiūros ir kontrolės institucijų valstybės tarnautojai ir kiti darbuotojai, atlikdami jiems pavestas užduotis turi ir kitas įstatymų ir kitų teisės aktų suteiktas teises ( LĮ 25 str. 2 d.).

22Nurodytas teisinis reglamentavimas suteikia teisę Valstybinei lošimų priežiūros komisijai iš loterijų organizatorių gauti atitinkamą informaciją, kurios reikia priežiūros funkcijoms atlikti .

23Atsakovas šia teise pasinaudojo, tikrindamas R.J. skundą dėl pareiškėjo UAB „Žalgirio loto“ organizuotos didžiosios klasikinės tiesioginio ryšio kompiuterinės loterijos „Taip arba Ne“.

24Teisėjų kolegija, įvertinusi teisinį reglamentavimą ir bylos įrodymus, daro išvadą, kad atsakovas, vykdydamas jam valstybės pavestas funkcijas, turėjo teisę gauti informaciją, kurios reikia priežiūros funkcijoms atlikti šiuo konkrečiu ginčo atveju. Konkrečios informacijos reikalingumą nustato priežiūrą vykdanti institucija. Tačiau Valstybinė lošimų priežiūros komisija 2008 m. balandžio 4 d. nutarime nepagrįstai nurodė, kad bendrovė, nepateikdama Priežiūros komisijos 2008 m. kovo 6 d. raštu Nr. 2-K-317 bei 2008 m. kovo 26 d. raštu Nr. 2-K-391 prašomų dokumentų kopijų, nevykdė pareigos teikti informaciją ir paaiškinimus licencijas išduodančiai institucijai dėl loterijų organizavimo ir tai pažeidė loterijų organizavimo tvarką. Priežiūros komisija šių reikalavimų nevykdymą vertino kaip loterijų organizavimo tvarkos pažeidimą ir įspėjo bendrovę apie galimą licencijos Nr.000004 galiojimo sustabdymą. 2008 m. balandžio 11 d. nutarimo 2 p. Priežiūros komisija pripažino netekusiu galios 2008 m. balandžio 4 d. nutarimo N-89 2 p., kuriuo pareiškėjas buvo įspėtas apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, tuo pagrindu, kad pareiškėjas pašalino 2008 m. balandžio 4 d. nutarime Nr. N-89 1 p. nurodytus pažeidimus.

25Byloje nustatyta, kad Priežiūros komisija, tikrindama R.J. skundą, paprašė pareiškėją pateikti paaiškinimus ir atitinkamą informaciją, susijusią su skundo nagrinėjimu. Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad į R.J. pretenziją buvo atsakyta pažeidžiant įstatymo nustatytus terminus. Valstybinė lošimų priežiūros komisija 2008 m. kovo 6 d. raštu Nr. 2-K-317 prašė pateikti paaiškinimą dėl kokių priežasčių UAB „Žalgirio loto“ iki šiol neatsako į R. J. pretenziją, kuri buvo išsiųsta pareiškėjui 2008 m. vasario 11 d. registruotu laišku bei nurodyti, kas bendrovėje atsakingas už didžiosios klasikinės tiesioginio ryšio loterijos „ Taip arba Ne“ taisyklių, suderintų su Priežiūros komisijos 2007 m, 2007 14 d. nutarimu Nr. N-302, 12.3 punkto įgyvendinimą bendrovėje. Taip pat šiuo raštu buvo prašoma pateikti atsakingo asmens paaiškinimą ir jo pareigybės aprašymo kopiją. Į šį raštą pareiškėjas 2008 m. kovo 14 d. pateikė atsakymą Nr. 02-3636-T, kuriame paaiškino dėl kokių priežasčių pavėluotai atsakė į pretenziją ir nurodė, kad pretenziją tikrinti pavesta bendrovės juristui P.M., tačiau kartu su paaiškinimu pareigybės aprašymo nepateikė. Vertinant minėtų taisyklių 12.3 p., darytina išvada, kad šio punkto vykdymą konkrečiu atveju ( išnagrinėti pretenziją ir duoti išsamų atsakymą raštu žaidėjui per 10 d. nuo kreipimosi gavimo dienos) bendrovės vadovas pavedė juristui P.M. t.y. jis ir buvo atsakingas už šio Taisyklių punkto įgyvendinimą, tačiau pateikdamas paaiškinimą nei dokumentų, patvirtinančių tokį pavedimą nei pareigybės aprašymo ( šiuo atveju-įmonės juristo) nepateikė. Valstybinė lošimų priežiūros komisija 2008 m. kovo 26 d. raštu Nr. 2-K-391 nurodė pareiškėjui ne vėliau kaip iki 2008 m. kovo 31 d. pateikti UAB „Žalgirio loto“ atsakingo asmens pareigybės aprašymo kopiją arba bendrovės direktoriaus pavedimą juristui P.M. atsakyti į 2008 m. vasario 15 d. gautą R.J. pretenziją, įrodančių dokumentų kopijas. Šis nurodymas pareiškėjo buvo įvykdytas 2008 m. kovo 31 d. ir pas atsakovą registruotas tą pačią dieną ( b. l. 14), išsiunčiant R.J. pretenzijos kopiją su rezoliucija- vykdyti P.M.. Taigi į atsakovo 2008 m. kovo 26 d. raštą pareiškėjas atsakė tinkamai, nes atsakovo rašte buvo nurodyta alternatyva: arba atsakingo asmens pareigybės aprašymo kopija, arba pavedimo P.M. atsakyti į R.J. pretenziją, įrodančių dokumentų kopijos. Pareiškėjas atsakovui pavedimą patvirtinančio dokumento kopijas per nustatytą terminą pateikė. Vertinant minėtus atsakymus darytina išvada, kad bendrovė į atsakovo raštus atsakė tinkamai ir reikalaujamus dokumentus bei paaiškinimus pateikė nustatytu terminu, todėl nebuvo pagrindo taikyti Didžiųjų ir mažųjų loterijų licencijavimo Taisyklėse numatytų poveikio priemonių.

26Pirmos instancijos teismas sprendime nurodo, kad 2008-03-31 raštu Nr. 02-3658-T atsakovei pareiškėja pateikė pretenziją su pavedimu vykdyti pretenzijos tyrimą juristui P.M., todėl buvo įvykdyti visi Komisijos reikalavimai, tačiau padaro išvadą, kad 2008-04-04 nutarimas pačios Komisijos panaikintas, todėl teisinių pasekmių pažeidėjui nesukelia.

27Kolegija nesutinka su tokiomis teismo išvadomis.

28Valstybinės lošimų priežiūros komisijos nutarime, kuriuo panaikinamas 2007 m. balandžio 4 d. nutarimo Nr. N-89 2 punktas, įspėjantis bendrovę apie galimą licencijos sustabdymą, konstatuojama, kad nutarimo 2 p. panaikinamas todėl, kad bendrovė pašalino pažeidimus. Pareiškėjas prašė skundžiamus nutarimus panaikinti tuo pagrindu, kad bendrovė nurodytų 2008 m. balandžio 4 d. nutarime pažeidimų nepadarė, t.y. visus atsakovo reikalavimus įvykdė nustatytu laiku.

29Kaip jau buvo minėta, bylos įrodymai šiuos teiginius patvirtina, todėl pareiškėjo skundas, teismui konstatavus, kad visi komisijos reikalavimai laiku įvykdyti, turėjo būti tenkinamas, tačiau teismas priėmė priešingą sprendimą.

30Atsakovas 2008-04-04 nutarimo 2 p. panaikino 2008-04-11 nutarimu, tačiau tuo pagrindu, kad pareiškėjas pašalino pažeidimą. Konstatavus, kad pareiškėja pažeidimo už kurį pritaikyta sankcija( įpareigojimų nevykdymą) nepadarė, abu nutarimai naikinami kaip priimti be teisinio pagrindo.

31Sprendimas, pagrįstas prieštaravimais, negali būti pripažintas pagrįstu ir teisėtu, todėl pirmos instancijos teismo sprendimas naikinamas ir priimamas naujas sprendimas- pareiškėjo skundas patenkinamas.

32Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

33Pareiškėjo UAB „Žalgirio loto“ apeliacinį skundą patenkinti.

34Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. rugpjūčio 14 d. sprendimą panaikinti.

35Priimti naują sprendimą. Valstybinės lošimo priežiūros komisijos 2008 m. kovo 4 d. nutarimą Nr. N-89 ir 2008 m. balandžio 11d. nutarimo Nr. 97 1 punktą.

36Sprendimas neskundžiamas.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas UAB „Žalgirio loto“ (toliau – ir pareiškėjas) skundu (b.... 5. Pareiškėjas nurodė, kad Valstybinė lošimų priežiūros komisija 2008 m.... 6. Atsakovas Valstybinė lošimų priežiūros komisija atsiliepimu į skundą (b.... 7. Valstybinė lošimų priežiūros komisija nurodė, kad gavusi 2008 m. vasario... 8. II.... 9. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. rugpjūčio 14 d. sprendimu... 10. Teismas nurodė, kad pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau... 11. III.... 12. Pareiškėjas apeliaciniu skundu (b. l. 149 – 152) prašo panaikinti Vilniaus... 13. 1. Loterijų įstatymo 25 straipsnis nustato priežiūros ir kontrolės... 14. 2. Komisijos 2008 m. balandžio 4 d. nutarimas Nr. N-89 ne tik sukėlė šoką... 15. Atsakovas atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 168) prašo apeliacinį... 16. Atsakovas nurodo, kad sprendimas priimtas nepažeidus ir tinkamai pritaikius... 17. Teisėjų kolegija... 18. IV.... 19. Loterijų organizavimo Lietuvos Respublikoje sąlygas ir tvarką reglamentuoja... 20. Priežiūros ir kontrolės institucijų teisės apibrėžtos Loterijų... 21. Priežiūros ir kontrolės institucijų valstybės tarnautojai ir kiti... 22. Nurodytas teisinis reglamentavimas suteikia teisę Valstybinei lošimų... 23. Atsakovas šia teise pasinaudojo, tikrindamas R.J. skundą dėl pareiškėjo... 24. Teisėjų kolegija, įvertinusi teisinį reglamentavimą ir bylos įrodymus,... 25. Byloje nustatyta, kad Priežiūros komisija, tikrindama R.J. skundą, paprašė... 26. Pirmos instancijos teismas sprendime nurodo, kad 2008-03-31 raštu Nr.... 27. Kolegija nesutinka su tokiomis teismo išvadomis.... 28. Valstybinės lošimų priežiūros komisijos nutarime, kuriuo panaikinamas 2007... 29. Kaip jau buvo minėta, bylos įrodymai šiuos teiginius patvirtina, todėl... 30. Atsakovas 2008-04-04 nutarimo 2 p. panaikino 2008-04-11 nutarimu, tačiau tuo... 31. Sprendimas, pagrįstas prieštaravimais, negali būti pripažintas pagrįstu ir... 32. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies... 33. Pareiškėjo UAB „Žalgirio loto“ apeliacinį skundą patenkinti.... 34. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. rugpjūčio 14 d. sprendimą... 35. Priimti naują sprendimą. Valstybinės lošimo priežiūros komisijos 2008 m.... 36. Sprendimas neskundžiamas....