Byla 2A-1384/2013
Dėl perkančios organizacijos sprendimų pripažinimo negaliojančiais ir jų panaikinimo bei

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algirdo Gailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Kazio Kailiūno ir Nijolės Piškinaitės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Kraujo donorystės centras“ apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2012 m. lapkričio 15 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1218-194/2012 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Kraujo donorystės centras“ ieškinį atsakovui viešajai įstaigai Respublikinė Šiaulių ligoninė, (tretysis asmuo viešoji įstaiga „Nacionalinis kraujo centras“) dėl perkančios organizacijos sprendimų pripažinimo negaliojančiais ir jų panaikinimo bei

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Byloje kilo ginčas, ar konkursui pateikta kraujo komponento kaina, kuri yra ženkliai mažesnė už Sveikatos apsaugos ministro 2009-12-31 įsakymu Nr. V-1127 nustatytą kainą, vertintina kaip neįprastai maža kaina (VPĮ 40 str.).

4Ieškovas UAB „Kraujo donorystės centras“ ieškiniu prašo panaikinti perkančiosios organizacijos – atsakovo VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė 2012-09-25 sprendimą konkurso laimėtoju pripažinti VšĮ „Nacionalinis kraujo centras“ ir įpareigoti atsakovą laimėtoju pripažinti ieškovą.

5Ieškovas nurodė, kad VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė (perkančioji organizacija) 2012-04-26 paskelbė atvirąjį konkursą kraujo komponentams ir kraujo preparatams pirkti (pirkimo numeris 120951). Konkurso būdu vykdyti viešieji pirkimai suskirstyti į tris dalis. Tiekėjų pateikti pasiūlymai kiekvienai pirkimų daliai pagal mažiausios kainos kriterijų vertinami atskirai. Konkurse dalyvavo du tiekėjai - UAB „Kraujo donorystės centras“ ir VšĮ „Nacionalinis kraujo centras“. Pirmajai pirkimo daliai perkančioji organizacija laimėtoju 2012-09-25 atsakovo sprendimu paskelbtas tretysis asmuo VšĮ „Nacionalinis kraujo centras“. Apie nurodytą viešųjų pirkimų komisijos sprendimą perkančioji organizacija ieškovą informavo 2012-09-25 raštu Nr. VPS-1283.

6UAB „Kraujo donorystės centras“, nesutikdamas su perkančiosios organizacijos sprendimu konkurso (pirmai pirkimų daliai) laimėtoju nustatyti VšĮ „Nacionalinis kraujo centras“, 2012-10-05 pateikė atsakovui pretenziją, kad laimėtojo pateikto pasiūlymo kainą neįprastai maža VPĮ 40 straipsnio prasme, todėl perkančiosios organizacijos sprendimas laimėtoju paskelbti viešąją įstaigą „Nacionalinis kraujo centras“ – neteisėtas ir naikintinas laimėtoju paskelbiant ieškovą UAB „Kraujo donorystės centras“.

7Ieškovo konkurso pirmai pirkimo daliai pateikto pasiūlymo kaina sudarė 1 620 850,00 LT, o trečiojo asmens (laimėtojo) - 1 559 440,00 LT. Perkančiajai organizacijai teiktų pasiūlymų pirmajai pirkimo daliai kaina susideda iš atskirų dalių (atskirų konkurso tvarka įsigyjamų kraujo komponentų įkainių, įskaitant eritrocitų be leukocitų pridėtiniame tirpale kainą).

8Pagal LR Sveikatos apsaugos ministro 2009-12-31 įsakymu Nr. V-1127 (toliau – Įsakymas) patvirtintą Kraujo komponentų nomenklatūrą bei kainų sąrašą, eritrocitų be leukocitų pridėtiniame tirpale bazinė vieneto kaina, kuri yra lygi preparato savikainai, sudaro 308 LT. Ieškovo konkurse pasiūlyta minėto komponento (eritrocitų be leukocitų pridėtiniame tirpale) vieneto kaina siekia 307 LT, o laimėtojo VšĮ „Nacionalinis kraujo centras“ - vos 240 LT už vienetą.

9Kadangi laimėtojo pasiūlyta komponento kaina net 68 LT mažesnė už teisės aktais patvirtintą bazinę komponento pirkimo kainą (kuri atitinka komponento gamybos sąnaudas ir lygi 308 LT), konkurso pirmos dalies laimėtojas teiktame pasiūlyme kraujo komponento (eritrocitų be leukocitų pridėtiniame tirpale) kainą dirbtinai sumažino. Laimėtojo VšĮ „Nacionalinis kraujo centras“ pasiūlyta kraujo komponento kaina yra žemesnė už jo gamybos kaštus, kas įgalina nurodyto komponento įkainį vertinti kaip nerealų, o bendrą trečiojo asmens pasiūlymo pirmajai pirkimo daliai kainą - kaip neįprastai mažą VPĮ 40 straipsnio prasme.

10Ieškovas, vadovaudamasis konkurso sąlygų 61.1 punktu, prašė perkančiosios organizacijos suteikti informaciją apie laimėjusio pasiūlymo charakteristikas ir santykinius pranašumus, dėl kurių šis pasiūlymas buvo pripažintas geriausiu, tačiau atsakovas į minėtą prašymą nesureagavo. Be to, nors laimėtojo pasiūlyta perkamo kraujo komponento kaina yra ženkliai mažesnė už jo gamybos kaštus, perkančioji organizacija į laimėtoją su reikalavimu pateikti paaiškinimą dėl pasiūlymo kainos pagrįstumo nesikreipė ir pirkimo sutartį sudaryti nusprendė neįsitikinus, ar bus racionaliai naudojamos lėšos.

11Mažiausia kaina nėra „per se“ priimtiniausia. Tiekėjo siūloma mažiausia kaina (taikant tiek mažiausios kainos, tiek ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus) gali būti ekonomiškai nepagrįsta ir lemti tiekėjo nesugebėjimą laiku ir tinkamai įvykdyti viešojo pirkimo sutartį arba būti jo nesąžiningų veiksmų padarinys, o kainos, kaip vienos iš pagrindinių tiekėjo pasiūlymo ir viešojo pirkimo sutarties sąlygų, nebegalima keisti nei sudarant viešojo pirkimo sutartį, nei ją vykdant (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-05-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-216/2010).

12Perkančiosios organizacijos 2012-09-25 sprendimas konkurso nugalėtoju paskelbti ekonomiškai nepagrįstą pasiūlymą pateikusį tiekėją pažeidžia lygiateisiškumo principą, o susiklosčiusi situacija vertintina kaip nesąžiningos viešojo konkurso dalyvių konkurencijos atvejis.

13II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

14Šiaulių apygardos teismas 2012-11-15 sprendimu ieškinį atmetė ir priteisė trečiajam asmeniui VšĮ „Nacionalinis kraujo centras“ iš ieškovo UAB „Kraujo donorystės centras“ 4 095,90Lt t bylinėjimosi išlaidų.

15Teismas atmetė ieškovo abejones dėl laimėtojo galimo negebėjimo vykdyti pirkimo pasėkoje sudarytą sutartį, atsižvelgęs į tai, kad pirmai pirkimų daliai tiekėjai pateikė bendrą pasiūlymą dėl penkių perkamų kraujo komponentų, o eritrocitai ir leukocitai pridėtiniame tirpale, dėl kurių kainos kilo ginčas, yra vienas iš penkių komponentų ir pagal numatomą jų poreikį sudaro tik 0,78 procentus visos trečiojo asmens pasiūlymo kainos. Perkančiai organizacijai nebuvo abejonių dėl pasirinkto tiekėjo gebėjimo įvykdyti pirkimo sutartį tinkamumo dar ir dėl to, kad buvo numatyti pirkimo sutarties nevykdymo ar netinkamo jos vykdymo apsaugos svertai - banko arba draudimo bendrovės garantija arba laidavimas, pareiga tinkamai nevykdančiam sutarties tiekėjui sumokėti atsakovui 5 procentų dydžio sumą nuo bendros sutarties kainos.

16Teismas atmetė ir ieškovo argumentą, kad trečio asmens (laimėtojo) pasiūlymo pirmai pirkimo daliai kraujo komponento - eritrocitų ir leukocitų pridėtiniame tirpale - kaina yra mažesnė nei šių komponentų savikaina. LR Sveikatos apsaugos ministro 2009-12-31 įsakymu Nr. V-1127 „Dėl kraujo ir jo komponentų didžiausių leistinų kainų sąrašo patvirtinimo“ yra patvirtintas kraujo ir kraujo komponentų didžiausių leistinų kainų sąrašas, bet ne kraujo komponentų savikaina. Žemesnės nei minėtu įsakymu nurodyti didžiausi kraujo komponentų įkainiai kainos pasiūlymas nepažeidžia tiekėjų lygiateisiškumo principo, o tik sudaro sąlygas tiekėjams konkuruoti. Į didžiausios patvirtintos kainos sudėtį yra įskaičiuojama ir gamybos savikaina, ir kitos pastoviosios išlaidos, ir pelnas. Dėl minėto įsakymo jau pasisakyta ir kasacinio teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausio Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-406/2011).

17Perkančioji organizacija – VšĮ „Šiaulių Respublikinė ligoninė“ nuolat vykdo kraujo ir kraujo komponentų pirkimą ir laimėtojo pasiūlytą eritrocitų ir leukocitų pridėtiniame tirpale kainą laikė realia, neprasilenkiančia su gamybos kaštais ir pakankama pirkimo sutarčiai įvykdyti, todėl pagrįstai neprašė tiekėjo pateikti papildomo šios kainos pagrindimo. Be to, rinkoje siūlomos šio kraujo komponento kainos yra dar žemesnės (209 Lt/vnt.) ir su tokią dar mažesnę kainą pasiūliusiais tiekėjais viešo pirkimo sutartys jau yra sudarytos ir sėkmingai vykdomos.

18Konkurso Sąlygų 53 punkte bei Viešųjų pirkimų tarnybos prie LR Vyriausybės 2009-09-30 įsakyme Nr. IS-96 nurodyti neįprastai mažos kainos vertinimo kriterijai. Kaina privalo būti skaičiuojama pagal bendrą pirmos dalies pasiūlymo kainą, o ne pagal sudėtines kainos dalis atskiriems komponentams. Konkurso Sąlygų 53 punkte, kuris atitinka VPĮ 40 straipsnį bei Viešųjų pirkimų tarnybos 2009-09-30 įsakymu Nr. IS-96“ Dėl pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos sąvokos apibrėžimo“ nuostatas, nurodyti tokie neįprastai mažos kainos kriterijai, jei yra bent viena iš tokių sąlygų:

19- kai pasiūlyta kaina yra 15 ir daugiau procentų mažesnė už visų dalyvių, kurių pasiūlymai neatmesti, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį;

20- kai pasiūlyta kaina yra 30 ir daugiau procentų mažesnė nuo suplanuotų viešam pirkimui skirtų lėšų.

21Laimėtojo pasiūlyta kaina yra tik 4 procentais mažesnė už ieškovo pasiūlytą kainą (dalyvavo tik du tiekėjai), ir yra tik 26 procentais mažesnė nuo suplanuotų šiam viešam pirkimui trims pozicijoms skirtų lėšų, todėl laimėtojo pasiūlyta kaina nepatenka į itin mažos kainos vertinimo nustatytus standartus ir perkančioji organizacija neturėjo pagrindo ją pripažinti nepagrįstai maža, būtinai reikalauti kainos pagrindimo.

22Ieškovo argumentai dėl galimo nepagrįsto konkurencinio pranašumo suteikimo VšĮ „Nacionalinis kraujo centras“ nepagrįsti faktiniais duomenimis (CPK 178 str.).

23Kadangi teismui nesuteikta teisė pripažinti konkurso dalyvį laimėtoju (tai perkančiosios organizacijos kompetencija), ieškinio reikalavimas įpareigoti atsakovą (perkančiąją organizaciją) pripažinti konkurso laimėtojų ieškovą UAB „Kraujo donorystės centras“ kaip neteismingas teismui, neanalizuotinas ir nevertinamas.

24III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

25Ieškovas UAB „Kraujo donorystės centras“ apeliaciniu skundu prašo skundžiamą sprendimą panaikinti ir priimti naują – ieškinį tenkinti bei priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

261. Iki susipažįstant su trečiojo asmens atsiliepimu į ieškinį ieškovui nebuvo žinoma, kad laimėtojo pasiūlytos ne tik eritrocitų be leukocitų pridėtiniame tirpale, bet ir dar trijų komponentų kainos yra mažesnės nei sveikatos ministro Įsakyme nurodytos bazinės komponentų kainos. Ši aplinkybė papildomai patvirtina trečiojo asmens pasiūlymo kainos ekonominį nepagrįstumą ir atsakovo aplaidumą nesiimant priemonių įsitikinti kainos pakankamumu sutarčiai įvykdyti.

272. Du neįprastai mažos kainos kriterijai, kuriuos sprendime nurodė teismas, nėra vieninteliai. Kai kaina atitinka vieną iš teismo nurodytų dviejų neįprastai mažos kainos kriterijų, neįprastai maža kaina preziumuojama. Tačiau kaina pripažintina neįprastai maža ir tais atvejais, kai tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina, kuri perkančiosios organizacijos vertinimu gali būti nepakankama viešojo pirkimo-pardavimo sutarties tinkamam įvykdymui (Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2009-09-30 Įsakymo Nr. 1S-96 „Dėl pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos sąvokos apibrėžimo“ 1 p., Konkurso sąlygų 53p.).

283. Įtarimų sukėlusius pasiūlymus perkančioji organizacija privalo identifikuoti pagal kuo skaidresnius kriterijus (pvz., visų ar neatmestų pasiūlymų kainų aritmetinį vidurkį, žinomą ar autoritetingo subjekto nustatytą rinkos kainą ir pan.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-216/2010).

29Įsakyme patvirtintos bazinės kainos atitinka komponentų savikainą, o laimėtojo pasiūlyta eritrocitų bei leukocitų pridėtiniame tirpale kaina yra daugiau kaip 1/4 mažesnė už Įsakyme numatytą bazinę minėto komponento kainą, tačiau perkančioji organizacija pasiūlymo kainos kaip galimai neįprastai mažos netraktavo ir nesiėmė priemonių įsitikinti, ar dėl tokio didelio kainų skirtumo trečiojo asmens pasiūlymas yra ekonomiškai pagrįstas bei ar nekyla pavojus tinkamam pirkimo sutarties vykdymui (pvz., ar už mažą kainą siūlomos prekė atitinka sveikatos apsaugos srityje keliamus itin griežtus kokybės reikalavimus).

304. Teismas, spręsdamas dėl trečiojo asmens pasiūlytos kraujo komponento kainos pagrįstumo nesirėmė plačiai žinomos ar autoritetingos institucijos nustatytos komponento rinkos kainos kriterijumi ir vadovavosi pavieniais atvejais, kai komponentas praeityje ligoninių įsigytas mažesne nei trečiojo asmens pasiūlyta kaina.

31Atsakovas VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė atsiliepimu prašo apeliacinį skundą atmesti ir nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

321. Trečiojo asmens (laimėtojo) pasiūlyta kaina neatitiko kriterijų, kuriuos nustačius ji traktuotina kaip neįprastai maža, o kad kaina būtų nepakankama sutarties tinkam vykdymui apeliantas neįrodė.

332. Įsakymu patvirtintas didžiausių leistinų kainų sąrašas, o ne kraujo komponentų gamybos savikaina. Priklausomai nuo tiekėjo veiklos efektyvumo ir pageidaujamo uždirbti pelno, tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos gali žymiai skirtis nuo Įsakyme patvirtintų didžiausių leistinų kainų. Abu konkurso dalyviai (ir apeliantas), pasiūlymuose visus komponentus siūlė mažesnėmis kainomis, nei numatytos Įsakyme.

343. Apeliantas nepagrįstai didelę reikšmę skiria eritrocitų be leukocitų pridėtiniame tirpale kainai viso pasiūlymo kontekste. Be to, sutarties tinkamas vykdymas yra pakankamai užtikrintas.

35Tretysis asmuo VšĮ „Nacionalinis kraujo centras“ atsiliepimu prašo apeliacinį skundą atmesti ir priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

361. Pirmosios instancijos teismas sprendime nustatinėjo ne tik, ar trečiojo asmens 1-ai pirkimo daliai pasiūlyta eritrocitų be leukocitų pridėtiniame tirpale pasiūlyta kaina atitinka Viešųjų pirkimų tarnybos 2009-09-30 įsakyme Nr. IS-96 bei Konkurso sąlygų 53 punkte nurodytus neįprastai mažos kainos vertinimo kriterijus, bet taip pat vertino, ar trečiojo asmens pasiūlyta kaina gali būti laikoma neįprastai maža, ar perkančioji organizacija turėjo pagrindą abejoti trečiojo asmens pasiūlyta vieno iš kraujo komponentų kaina, abejoti jos pakankamumu užtikrinti tinkamą pirkimo sutarties įvykdymą, bei pareikalauti, kad trečiasis asmuo pagrįstų siūlomą kainą.

372. Įsakymu yra nustatytos didžiausios leistinos, o ne mažiausios galimos kainos.

383. Pats ieškovas kituose viešojo pirkimo konkursuose yra siūlęs ir dar mažesnes kraujo komponento (eritrocitų be leukocitų pridėtiniame tirpale) vieneto kainas. Pavyzdžiui, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos 2011-02-11 konkurse (pirkimo Nr. 100567) ieškovas pateikė pasiūlymą su 207 Lt/vnt. kaina, o VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės viešo atviro konkurso pirkime (pirkimo Nr. 101085) 209 Lt/vnt. Tiek ieškovas, tiek kitos perkančiosios organizacijos dar žemesnę nei ginčijamame pirkime trečiojo asmens pasiūlytą eritrocitų be leukocitų pridėtiniame tirpale kainą laikė realia, atitinkančia gamybos kaštus ir pakankama pirkimo sutarčiai tinkamai vykdyti.

39IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

40Apeliacinis skundas netenkintinas

41Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė (perkančioji organizacija) 2012-04-26 paskelbė atvirtąjį konkursą kraujo komponentams ir kraujo preparatams pirkti (pirkimo numeris 120951). Viešasis pirkimas suskirstytas į tris dalis. Tiekėjų pateikti pasiūlymai kiekvienai pirkimo daliai pagal mažiausias kainas kriterijus buvo vertinami atskirai. Konkurse dalyvavo du tiekėjai: ieškovas UAB ,,Kraujo donorystės centras“ ir tretysis asmuo viešoji įstaiga ,,Nacionalis kraujo centras“. Pirmajai pirkimo daliai perkančioji organizacija laimėtoju 2012-09-25 paskelbė trečiąjį asmenį viešėją įstaigą ,,Nacionalinis kraujo centras“.

42Nesutikdamas su perkančiosios organizacijos sprendimu UAB ,,Kraujo donorystės centras“ 2012-10-05 pateikė atsakovui pretenziją, kad laimėtojo pateikto pasiūlymo kaina yra neįprastai maža, todėl sprendimas laimėtoju paskelbti viešėją įstaigą ,,Nacionalinis kraujo centras“ yra neteisėtas. Perkančioji organizacija pretenzijos netenkino, o pirmosios instancijos teismas ieškovo ieškinį atmetė.

43UAB ,,Kraujo donorystės centras“ apeliaciniame skunde teigia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad trečiojo asmens VšĮ ,,Nacionalinis kraujo centras“ pasiūlymo kaina nėra neįprastai maža, nes neatsižvelgė į tai, jog Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2009-12-31 įsakymu Nr. V-1127 nustatyta eritrocitų be leukocitų pridėtiniame tirpale kaina yra ¼ karto didesnė už VšĮ ,,Nacionalinis kraujo centras“ pasiūlyme nurodytą kainą.

44Apeliantas mano, kad perkančiosios organizacijos sprendimas konkurso laimėtoju pripažinti VšĮ ,,Nacionalinis kraujo centras“ pažeidžia sąžiningos konkurencijos ir lygiateisiškumo principus.

45Teisėjų kolegija su tokiais apelianto argumentais nesutinka. Pirmosios instancijos teismas teisingai ir pagrįstai nurodė, kad Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2009-12-31 įsakymu Nr. V-1127 yra patvirtintas kraujo ir kraujo komponentų didžiausių leistinų kainų sąrašas, bet ne kraujo ar kraujo komponentų savikaina. Teismas padarydamas tokią išvadą rėmėsi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, kurioje nurodyta, kad minėtu įsakymu yra nustatytas ne fiksuotos, o didžiausios leistinos kraujo komponentų kainos, o sveikatos priežiūros įstaigos, įrodydamos kraujo komponentų ne pagal fiksuotas, o už mažesnes nei įsakyme nurodytos kainas, sudaro sąlygas ekonomiškai naudoti sveikatos draudimo biudžeto lėšas ir tai atitinka valstybės lėšų racionalaus ir taupaus naudojimo principų įgyvendinimą, todėl kraujo komponentų tiekėjams neturi būti užkirstas kelias konkuruoti ir siūlyti mažesnę nei įsakyme nustatytą kainą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-406/2011). Konstatavus, kad Įsakymu buvo nustatytos didžiausios leistinos kraujo ir jo komponentų kainos, atmestini apeliacinio skundo argumentai, jog viešajame pirkime pateiktuose tiekėjų pasiūlymuose turėjo būti privalomai nurodomos sveikatos apsaugos ministro nustatytos fiksuotos kainos, o to nesilaikius, viešojo prikimo konkurso rezultatai pripažintini neteisėtais kaip prieštaraujantys viešųjų pirkimų principams.

46Pirmosios instancijos teismas teisingai ir pagrįstai konstatavo, jog perkančioji organizacija nepažeidė viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų neįprastai mažos kainos vertinimo kriterijų bei ginčijamo konkurso sąlygų 53 punkto nuostatų.

47Teisėjų kolegija su pirmosios instancijos teismo sprendime išdėstytais įrodymų vertinimais ir išvadomis sutinka ir jų nekartoja.

48Kiti apeliacinio skundo argumentai nėra reikšmingi tarp šalių iškilusio ginčo sprendimui, todėl teisėjų kolegija dėl jų nepasisako. Pirmosios instancijos teismo sprendimas teisėtas ir pagrįstas, apeliacinio skundo argumentais keisti jį ar naikinti nėra pagrindo.

49Ieškovo apeliacinį skundą atmetus, jo turėtos bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidos neatlygintinos.

50Tretysis asmuo pateikė prašymą atlyginti turėtas atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymo išlaidas, kurios lygios 4185 Lt. Teisėjų kolegija, atsižvelgus į Teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku 2004-04-02 d. įsakymu Nr. 1R-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteisimo užmokesčio už advokato teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ patvirtintus maksimalius priteistinus išlaidų už advokato pagalbą dydžius, trečiajam asmeniui iš ieškovo priteistinų atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymo išlaidas mažina iki 1500 Lt.

51Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

52Šiaulių apygardos teismo 2012 m. lapkričio 15 d. sprendimą palikti nepakeistą.

53Priteisti viešajai įstaigai „Nacionalinis kraujo centras“ (j. a. k. 126413338) iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės Kraujo donorystės centras“ (j. a. k. 110509057) 1500 Lt (vieną tūkstantį penkis šimtus litų) advokato paslaugų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme atlyginimą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Byloje kilo ginčas, ar konkursui pateikta kraujo komponento kaina, kuri yra... 4. Ieškovas UAB „Kraujo donorystės centras“ ieškiniu prašo panaikinti... 5. Ieškovas nurodė, kad VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė (perkančioji... 6. UAB „Kraujo donorystės centras“, nesutikdamas su perkančiosios... 7. Ieškovo konkurso pirmai pirkimo daliai pateikto pasiūlymo kaina sudarė 1 620... 8. Pagal LR Sveikatos apsaugos ministro 2009-12-31 įsakymu Nr. V-1127 (toliau –... 9. Kadangi laimėtojo pasiūlyta komponento kaina net 68 LT mažesnė už teisės... 10. Ieškovas, vadovaudamasis konkurso sąlygų 61.1 punktu, prašė perkančiosios... 11. Mažiausia kaina nėra „per se“ priimtiniausia. Tiekėjo siūloma... 12. Perkančiosios organizacijos 2012-09-25 sprendimas konkurso nugalėtoju... 13. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 14. Šiaulių apygardos teismas 2012-11-15 sprendimu ieškinį atmetė ir priteisė... 15. Teismas atmetė ieškovo abejones dėl laimėtojo galimo negebėjimo vykdyti... 16. Teismas atmetė ir ieškovo argumentą, kad trečio asmens (laimėtojo)... 17. Perkančioji organizacija – VšĮ „Šiaulių Respublikinė ligoninė“... 18. Konkurso Sąlygų 53 punkte bei Viešųjų pirkimų tarnybos prie LR... 19. - kai pasiūlyta kaina yra 15 ir daugiau procentų mažesnė už visų... 20. - kai pasiūlyta kaina yra 30 ir daugiau procentų mažesnė nuo suplanuotų... 21. Laimėtojo pasiūlyta kaina yra tik 4 procentais mažesnė už ieškovo... 22. Ieškovo argumentai dėl galimo nepagrįsto konkurencinio pranašumo suteikimo... 23. Kadangi teismui nesuteikta teisė pripažinti konkurso dalyvį laimėtoju (tai... 24. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 25. Ieškovas UAB „Kraujo donorystės centras“ apeliaciniu skundu prašo... 26. 1. Iki susipažįstant su trečiojo asmens atsiliepimu į ieškinį ieškovui... 27. 2. Du neįprastai mažos kainos kriterijai, kuriuos sprendime nurodė teismas,... 28. 3. Įtarimų sukėlusius pasiūlymus perkančioji organizacija privalo... 29. Įsakyme patvirtintos bazinės kainos atitinka komponentų savikainą, o... 30. 4. Teismas, spręsdamas dėl trečiojo asmens pasiūlytos kraujo komponento... 31. Atsakovas VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė atsiliepimu prašo... 32. 1. Trečiojo asmens (laimėtojo) pasiūlyta kaina neatitiko kriterijų, kuriuos... 33. 2. Įsakymu patvirtintas didžiausių leistinų kainų sąrašas, o ne kraujo... 34. 3. Apeliantas nepagrįstai didelę reikšmę skiria eritrocitų be leukocitų... 35. Tretysis asmuo VšĮ „Nacionalinis kraujo centras“ atsiliepimu prašo... 36. 1. Pirmosios instancijos teismas sprendime nustatinėjo ne tik, ar trečiojo... 37. 2. Įsakymu yra nustatytos didžiausios leistinos, o ne mažiausios galimos... 38. 3. Pats ieškovas kituose viešojo pirkimo konkursuose yra siūlęs ir dar... 39. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 40. Apeliacinis skundas netenkintinas... 41. Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė (perkančioji organizacija)... 42. Nesutikdamas su perkančiosios organizacijos sprendimu UAB ,,Kraujo donorystės... 43. UAB ,,Kraujo donorystės centras“ apeliaciniame skunde teigia, kad pirmosios... 44. Apeliantas mano, kad perkančiosios organizacijos sprendimas konkurso... 45. Teisėjų kolegija su tokiais apelianto argumentais nesutinka. Pirmosios... 46. Pirmosios instancijos teismas teisingai ir pagrįstai konstatavo, jog... 47. Teisėjų kolegija su pirmosios instancijos teismo sprendime išdėstytais... 48. Kiti apeliacinio skundo argumentai nėra reikšmingi tarp šalių iškilusio... 49. Ieškovo apeliacinį skundą atmetus, jo turėtos bylinėjimosi apeliacinės... 50. Tretysis asmuo pateikė prašymą atlyginti turėtas atsiliepimo į apeliacinį... 51. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos... 52. Šiaulių apygardos teismo 2012 m. lapkričio 15 d. sprendimą palikti... 53. Priteisti viešajai įstaigai „Nacionalinis kraujo centras“ (j. a. k....