Byla AS-492-193-13

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Dainiaus Raižio, Dalios Višinskienės (kolegijos pirmininkė) ir Virginijos Volskienės (pranešėja), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo viešosios įstaigos Šiaulių universiteto atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. gruodžio 31 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo viešosios įstaigos Šiaulių universiteto skundą atsakovams Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrui ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai dėl įpareigojimo atlikti veiksmus (tretieji suinteresuoti asmenys valstybės biudžetinė įstaiga Studijų kokybės vertinimo centras, valstybės biudžetinė įstaiga Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras).

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

42012 m. gruodžio 12 d. Vilniaus apygardos administraciniam teisme buvo gautas viešosios įstaigos Šiaulių universiteto (toliau – ir VšĮ Šiaulių universitetas) patikslintas skundas, kuriuo prašoma: 1) pripažinti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos (toliau – ir Švietimo ir mokslo ministerija) 2012 m. liepos 30 d. raštą sprendimą (reg. Nr. SR-3830) „Dėl aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo“ negaliojančiu; 2) įpareigoti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrą atlikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1317 patvirtinto Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo tvarkos aprašo (toliau – ir Aprašas) 26 punkte nurodytą Švietimo ir mokslo ministro kompetencijai priskirtą veiksmą – sudaryti komisiją Šiaulių universiteto skundui apeliacijai dėl Šiaulių universiteto realiųjų išteklių vertinimo nagrinėti; 3) įpareigoti Švietimo ir mokslo ministeriją atlikti Aprašo 29 punkte nurodytą Švietimo ir mokslo ministerijos kompetencijai priskirtą veiksmą – pranešti Šiaulių universitetui komisijos sprendimą dėl Šiaulių universiteto skundo apeliacijos dėl Šiaulių universiteto realiųjų išteklių vertinimo registruotu paštu per 5 darbo dienas nuo komisijos sprendimo priėmimo.

5II.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. gruodžio 31 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo skundą.

7Teismas nusprendė neperduoti patikslinto skundo priėmimo klausimo nagrinėti bendra tvarka ir nurodė, kad sprendžia patikslinto skundo priėmimo klausimą po to kai paskelbė galutinį sprendimą. Teismas nurodė, kad du patikslinto skundo reikalavimai jau yra nagrinėjami teisme, todėl atsisakė priimti šią patikslinto skundo dalį Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 37 straipsnio 2 dalies 5 punkto pagrindu. Teismas taip pat konstatavo, kad Švietimo ir mokslo ministerijos 2012 m. liepos 30 d. raštas Nr. SR-3830 negali būti vertinamas kaip sprendimas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir VAĮ) prasme, atitinkamai – ir administracinės bylos ginčo dalyku, nes šis raštas yra informacinio pobūdžio. Atsižvelgęs į tai teismas atsisakė priimti šį patikslinto skundo reikalavimą ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu.

8III.

9Pareiškėjas VŠĮ Šiaulių universitetas padavė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. gruodžio 31 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – patikslintą skundą priimti.

10Atskirajame skunde paaiškina, kad patikslintas skundas buvo išsiųstas paštu 2012 m. gruodžio 10 d., nes šią dieną baigėsi ABTĮ nustatytas skundo padavimo terminas skundui dėl Švietimo ir mokslo ministerijos 2012 m. liepos 30 d. rašto paduoti, todėl patikslintas skundas buvo išsiųstas laikantis ABTĮ 52 straipsnyje nustatytos tvarkos. Mano, kad teismas, turėdamas duomenis apie patikslinto skundo išsiuntimą, privalėjo bylos nagrinėjimą atidėti ir tik gavęs patikslintą skundą spęsti klausimą dėl jo priėmimo, o ne bylą nagrinėti iš esmės, užkertant pareiškėjui teisę į gynybą. Akcentuoja, kad 2012 m. gruodžio 11 d. teismo posėdyje prašė dėl šios priežasties bylos nagrinėjimą atidėti, tačiau teismas šį prašymą atmetė. Pažymi, kad patikslinto skundo nepriėmimas ir bylos išnagrinėjimas iš esmės Vilniaus apygardos administraciniame teisme užkerta kelią tolesnei bylos eigai ir pareiškėjui tinkamai ginti savo teises teisės aktų nustatyta tvarka. Pažymi, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas apeliacinėje instancijoje nebegalės pats priimti patikslinto skundo ir jį išnagrinėti kartu su pradiniu skundu. Mano, kad aplinkybė, jog Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. gruodžio 31 d. nutartyje ir 2012 m. gruodžio 31 d. sprendime nurodė, kad Švietimo ir mokslo ministerijos 2012 m. liepos 30 d. raštas Nr. SR-3830 negali būti administracinės bylos ginčo dalyku, negali būti pagrindu atsisakyti tenkinti šį atskirąjį skundą nes Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas gali nuspręsti kitaip. Akcentuoja, kad Švietimo ir mokslo ministerija savo gynybą grindžia šiuo dokumentu ir jį laiko administraciniu sprendimu.

11Atsakovas Švietimo ministerija atsiliepime į pareiškėjo atskirąjį skundą su atskiruoju nesutinka ir prašo jį atmesti.

12Teisėjų kolegija konstatuoja:

13IV.

14Atskirasis skundas atmestinas.

15Pareiškėjas atskiruoju skundu skundžia Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. gruodžio 31 d. nutarties dalį, kuria teismas atsisakė priimti patikslinto skundo reikalavimą panaikinti Švietimo ir mokslo ministerijos 2012 m. liepos 30 d. raštą Nr. SR-3830 ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu.

16Nustatyta, kad patikslintu skundu, be pirminiu skundu reikštų reikalavimų (dėl atsakovo įpareigojimo atlikti veiksmus), pareiškėjas pareiškė naują reikalavimą – prašė pripažinti Švietimo ir mokslo ministerijos 2012 m. liepos 30 d. raštą sprendimą (reg. Nr. SR-3830) „Dėl aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo“ negaliojančiu. Pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti šį reikalavimą padaręs išvadą, kad šis raštas yra informacinio pobūdžio, todėl ginčas dėl jo nenagrinėtinas teismų.

17Taip pat nustatyta, kad šioje administracinėje byloje 2012 m. gruodžio 31 d. buvo priimtas teismo sprendimas, kuriuo pareiškėjo pirminiu skundu reikšti reikalavimai buvo atmesti. Pareiškėjo apeliacinį skundą dėl šio reikalavimo išnagrinėjęs apeliacinės instancijos teismas 2013 m. birželio 10 d. nutartimi (administracinės bylos Nr. A525-1170/2013) Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. gruodžio 31 d. sprendimą pripažino teisėtu bei pagrįstu. Šioje nutartyje Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas taip pat sutiko su pirmosios instancijos teismo išvada, kad Švietimo ir mokslo ministerijos 2012 m. liepos 30 d. raštas yra informacinio pobūdžio, kuris negali būti vertinamas kaip sprendimas VAĮ prasme ir nenagrinėtinas teismų administracinio proceso tvarka. Apeliacinės instancijos teismas pažymėjo, kad net jei šį reikalavimą pareiškėjas būtų pateikęs pirminiame skunde, teismas, nustatęs aptartas aplinkybes skundo priėmimo stadijoje šį reikalavimą turėtų atsisakyti priimti ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu, o jį priėmus nagrinėti ir ginčą sprendžiant iš esmės, byla dalyje dėl šio reikalavimo, turėtų būti nutraukta ABTĮ 101 straipsnio 1 dalies pagrindu.

18Nurodytoje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartyje padarytos išvados turi prejudicinę galią ir šioje byloje sprendžiant pareiškėjo atskirojo skundo teisėtumo bei pagrįstumo klausimą. Todėl atsižvelgusi į aptartą, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo įsiteisėjusia teismo 2013 m. birželio 10 d. nutartimi (administracinės bylos Nr. A525-1170/2013) padarytą, išvadą, kad ginčas dėl Švietimo ir mokslo ministerijos 2012 m. liepos 30 d. rašto Nr. SR-3830 nenagrinėtinas teismų administracinio proceso tvarka, teisėjų kolegija daro išvadą, kad 2012 m. gruodžio 31 d. nutartimi atsisakydamas priimti pareiškėjo patikslintą skundą pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, kurio naikinti nėra teisinio pagrindo.

19Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

20Pareiškėjo viešosios įstaigos Šiaulių universiteto atskirąjį skundą atmesti.

21Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. gruodžio 31 d. nutartį palikti nepakeistą.

22Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai