Byla A-756-1156-07

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Anatolijaus Baranovo, Arūno Sutkevičiaus (kolegijos pirmininkas) ir Vaidos Urmonaitės (pranešėja), sekretoriaujant Kristinai Bielinienei, dalyvaujant pareiškėjo atstovui advokatui Kęstučiui Kvainauskui, atsakovo atstovui Antanui Kinčiui,

2viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. vasario 15 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo UAB ,,Cargo Via“ skundą atsakovams Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui ir Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūrai, dalyvaujant tretiesiems suinteresuotiems asmenims UAB ,,Vilniaus tranzitas“, Digital Trade LLC, dėl privalomojo nurodymo ir sprendimo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti: 1) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros (toliau – ir Agentūra) 2006 m. liepos 25 d. privalomąjį nurodymą Nr.14.2-107; 2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – ir Departamentas) 2006 m. rugpjūčio 11 d. sprendimą Nr. 1.7-2194. Nurodė, kad 2006 m. liepos 25 d. Agentūros valstybinis aplinkos apsaugos inspektorius pareiškėjui davė privalomąjį nurodymą Nr.14.2-107 priduoti atliekų tvarkytojui, turinčiam teisę tvarkyti pavojingas atliekas, likusius (nesunaikintus UAB ,,Vilniaus tranzitas“) kūno dezodorantus ir pateikti Departamentui dokumentus, patvirtinančius minėtų atliekų sutvarkymą. Pareiškėjas nurodymą skundė Departamentui, tačiau šis jo skundo nepatenkino. Pareiškėjo teigimu, privalomas nurodymas neteisėtas ir jo įvykdyti negali, kadangi 2006 m. liepos 27 d. raštu Vilniaus miesto apylinkės prokuratūra informavo pareiškėją, kad kūno dezodorantai yra daiktiniai įrodymai baudžiamojoje byloje ir uždraudė juos naikinti ar kaip nors kitaip tvarkyti. Be to, UAB „Cargo Via“ niekada nebuvo ir nėra prekių (kūno dezodorantų) savininkas, todėl negali jomis laisvai disponuoti. Prekių savininkė yra įmonė Digital Trade LLC. Tai patvirtina 2004 m. spalio 8 d. sąskaita Nr.010, 2006 m. birželio 20 d. sutartis ir 2006 m. birželio 22 d. įgaliojimas. Pareiškėjas tik buvo įsipareigojęs padėti minėtai įmonei utilizuoti kūno dezodorantus (šiuo metu sutartis su Digital Trade LLC nutraukta, įgaliojimas atšauktas). Prekės visada buvo ir šiuo metu yra Vilniaus teritorinės muitinės priežiūroje ir joms taikomas specialus režimas. Pareiškėjas neperdavė prekių UAB „Vilniaus tranzitas“ nei naikinimui, nei kokiems nors kitiems veiksmams atlikti ir nepasirašė prekių perdavimo šiai bendrovei dokumentų. Atkreiptinas dėmesys, kad nurodymas yra nekonkretus ir neaiškus, iš jo negalima suprasti, kokius konkrečiai veiksmus pareiškėjas privalo atlikti, kam priduoti dezodorantus. Departamento sprendimas dėl pareiškėjo skundo neatitinka individualiam administraciniam sprendimui keliamų reikalavimų, numatytų Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje – nepagrįstas nustatytais faktais ir teisės aktų normomis, nepasisakyta dėl pareiškėjo skunde išdėstytų skundžiamo administracinio akto nepagrįstumo bei neteisėtumo motyvų, tinkamai nenurodyta sprendimo apskundimo tvarka, sprendimas nepatvirtintas jį priėmusios institucijos antspaudu.

6Atsakovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūra pareiškėjo skundą prašė atmesti. Nurodė, kad Vilniaus teritorinė muitinė pateikė Agentūrai įmonės Digital Trade LLC 2006 m. birželio 22 d.22 įgaliojimą, iš kurio matyti, kad kūno dezodorantai yra UAB ,,Cargo Via“ nuosavybė. Vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių 48 punktu, pareiškėjas privalėjo kūno dezodorantus priduoti atliekų tvarkytojui. Agentūros inspektorius 2006 m. liepos 25 d. pagrįstai surašė prekių savininkei UAB „Cargo Via“ privalomąjį nurodymą Nr. 14.2-107 dėl likusių (nesunaikintų UAB ,,Vilniaus tranzitas“) kūno dezodorantų pridavimo atliekų tvarkytojui. Privalomasis nurodymas turėjo būti įvykdytas iki 2006 m. rugsėjo 11 d. Departamento 2006 m. rugpjūčio 11 d. rašte Nr. 1.7-2194 nurodyta, kad asmeniui, kuriam duotas privalomas nurodymas raštišku prašymu gali būti pratęstas privalomojo nurodymo įvykdymo terminas. Pareiškėjas tokį prašymą pateikė pavėluotai. Privalomojo nurodymo surašymo metu pareiškėjas atsakovo neinformavo apie tai, kad kūno dezodorantai yra daiktiniai įrodymai ir Vilniaus miesto apylinkės prokuratūra uždraudė juos naikinti.

7Atsakovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas pareiškėjo skundą prašė atmesti. Paaiškinimus grindė tais pačiais argumentais kaip ir Agentūra.

8Tretysis suinteresuotas asmuo UAB „Vilniaus tranzitas“ pareiškėjo skundą prašė atmesti. Nurodė, kad pareiškėjas turėjo JAV kompanijos Digital Trade LLC įgaliojimą organizuoti visų prekių (kūno dezodorantų) sunaikinimą, taigi turėjo teisę disponuoti kroviniu, organizuojant jo sunaikinimą ir tai darė. Apie prekių naikinimo vietą ir laiką pareiškėjas buvo informuotas.

9Tretysis suinteresuotas asmuo Digital Trade LLC pareiškėjo skundą prašė tenkinti. Nurodė, kad UAB „Cargo Via“ niekada nebuvo ir nėra kūno dezodorantų savininkė. Digital Trade LLC 2006 m. spalio 2 d. panaikino visus anksčiau išduotus UAB „Cargo Via“ įgaliojimus dėl kūno dezodorantų utilizavimo. Kūno dezodorantai, nepriklausomai nuo to, kad yra pasibaigęs jų galiojimo terminas, nėra bevertė atlieka. Jie gali būti perdirbti. Digital Trade LLC su atliekų tvarkytoju UAB „Ūrus ir Ko“ šiuo metu svarsto galimybę dėl kūno dezodorantų perdirbimo. Trečiųjų asmenų bandymai sunaikinti įmonei Digital Trade LLC nuosavybės teise priklausančius dezodorantus būtų vertinami kaip neteisėti ir darantys didelę žalą.

10II.

11Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. vasario 15 d. sprendimu pareiškėjo skundą tenkino – panaikino Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros 2006 m. liepos 25 d. privalomąjį nurodymą Nr. 14.2-107 ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2006 m. rugpjūčio 11 d. sprendimą Nr.1.7-2194.

12Teismas nustatė, kad nagrinėjamu atveju Agentūra turėjo pagrindą duoti privalomąjį nurodymą Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 18 straipsnio 1 dalyje numatytu pagrindu, kadangi nustatė, jog po to, kai 2006 m. liepos 20 d. UAB „Vilniaus tranzitas“ teritorijoje naikinant kūno dezodorantus, kurių galiojimo laikas yra pasibaigęs, įvyko sprogimas, kilo gaisras, nukentėjo žmonės, dėl likusių nesunaikintų prekių yra grėsmė žmonėms ir aplinkai. Tačiau, teismo teigimu, įvertinus privalomojo reikalavimo turinį, konstatuotina, kad 2006 m. liepos 25 d. privalomasis nurodymas Nr.14.2-107 (b. l. 44) buvo duotas netinkamam subjektui, todėl yra neteisėtas ir naikintinas. Agentūra privalomuoju nurodymu pavedė UAB „Cargo Via“ atlikti veiksmą – priduoti likusius nesunaikintus kūno dezodorantus atliekų tvarkytojui, turinčiam teisę tvarkyti pavojingas atliekas. Prekės – kūno dezodorantai, kurių galiojimo laikas pasibaigė prekei stovint muitinės sandėlyje, Atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 4 dalies ir 1 priedėlio prasme priskirtini atliekoms. Atliekų tvarkymo įstatyme nėra sąvokos „atliekų pridavimas“, kurią privalomajame nurodyme vartoja atsakovas, todėl pagrįstas pareiškėjo argumentas, kad privalomasis nurodymas nėra aiškus. Atsižvelgiant į faktinį privalomojo reikalavimo turinį ir Atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 6, 7, 8, 12 dalyse pateiktas atliekų tvarkymo, surinkimo, naudojimo, perdirbimo sąvokas, privalomasis reikalavimas iš esmės reiškia reikalavimą kad pareiškėja atliktų atliekų tvarkymo veiksmus (t. y. surinktų atliekas – kūno dezodorantus iš UAB „Vilniaus tranzitas“ teritorijos, išrūšiuotų, pervežtų jas ir perduotų pavojingų atliekų tvarkytojui sutvarkyti pagal šio Įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus). Pagal Atliekų tvarkymo įstatymą pareiga sutvarkyti atliekas kyla atliekų turėtojui. Nagrinėjamu atveju atliekų turėtoja yra Digital Trade LLC. Ji nuo 2004 m. spalio 9 d. iki 2006 m. liepos 19 d. laikė muitinės sandėlyje į Lietuvos Respubliką įvežtas prekes – kūno dezodorantus iki pasibaigė jų galiojimo terminas (b. l. 23-25, 92-98). Digital Trade LLC 2006 m. birželio 20 d. sutartimi ir 2006 m. birželio 22 d. įgaliojimu (b. l. 92-98) pareiškė norą atsikratyti sugedusių prekių (utilizuoti), t. y., Atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 4 dalies ir šio įstatymo 1 priedo prasme pripažino, kad ji yra atliekų turėtoja. Kadangi kūno dezodorantų galiojimo terminai yra pasibaigę, šios prekės įgijo atliekų statusą, todėl minėtai įmonei pagal Atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 4 dalį ir 1 priedą kilo pareiga sutvarkyti atliekas pagal teisės aktų nustatytus reikalavimus. Digital Trade LLC šios pareigos neatsisako. Ji 2006 m. spalio 5 d. sudarė sutartį su UAB „Ūrus“ ir Ko dėl kūno dezodorantų saugojimo ir išvežimo utilizuoti (b. l. 133-134). Be to, 2006 m. spalio 2 d. Digital Trade LLC per įgaliotą atstovą pranešė UAB „Cargo Via“ apie tai, kad nutraukia su ja 2006 m. birželio 20 d. sutartį ir atšaukia įgaliojimą. 2006 m. spalio 23 d. apie tai informavo Vilniaus teritorinę muitinę (b. l. 128-131,148-154).

13Teismo teigimu, pagal 2006 m. birželio 20 d. sutartį UAB „Cargo Via“ netapo kūno dezodorantų (atliekų) savininke. Šia sutartimi (1.1, 2 p.) pareiškėja įsipareigojo Digital Trade LLC atlikti eilę tarpininkavimo veiksmų, susijusių su atliekų sutvarkymu: priimti prekes pagal deklaraciją iš muitinės sandėlio, sudaryti sutartis savo arba Digital Trade LLC vardu dėl šių prekių pervežimo utilizavimui, taip pat sutartis su įmonėmis, įgaliotomis vykdyti prekių utilizavimą. Pareiškėjas, vykdydamas savo sutartinius įsipareigojimus, atliko šiuos veiksmus: sudarė sutartį (b. l. 42) su UAB „Vilniaus tranzitas“ dėl kūno dezodorantų sugadinimo, kuria tretysis suinteresuotas asmuo įsipareigojo atlikti muitinės prižiūrimų prekių sugadinimą (supjaustant, sutraiškant ir pan.), kreipėsi į Vilniaus teritorinę muitinę leidimo sunaikinti muitinės prižiūrimas prekes pasibaigus šių prekių galiojimo terminui (b. l. 45-46) ir šį leidimą gavo, pervežė prekes iš muitinės sandėlių į UAB „Vilniaus tranzitas“ teritoriją naikinimui. Agentūra surašė privalomąjį nurodymą pareiškėjui pagal 2006 m. liepos 20 d. nelaimingo atsitikimo faktą, kadangi UAB „Vilniaus tranzitas“ savo teritorijoje pradėjus naikinti Digital Trade LLC priklausančius kūno dezodorantus (atliekas) įvyko sprogimas, kilo gaisras, kurį likvidavus buvo nustatyta, jog liko naikinimo aparato ir gaisro nepaveiktų kūno dezodorantų, kurie kelia pavojų aplinkai ir turi būti sutvarkyti pagal Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Teismo nuomone, Agentūra turėjo teisę ir pareigą reikalauti, kad atliekas sutvarkytų jų turėtoja Digital Trade LLC. Agentūra pagal savo kompetenciją galėjo taikyti pareiškėjai ir trečiajam suinteresuotam asmeniui UAB „Vilniaus tranzitas“ įstatymu numatytas poveikio priemones tik dėl kiekvienos iš jų faktiškai atliktų veiksmų, jei nustatė, kad minėtos įmonės savo veiksmais pažeidė aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus ir padarė žalą aplinkai.

14Teismas pažymėjo, kad apie Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros draudimą naikinti kūno dezodorantus dėl jų pripažinimo daiktiniais įrodymais baudžiamojoje byloje, pranešta 2006 m. liepos 27 d., jau po privalomojo nurodymo pareiškėjui davimo. Pareiškėjas prokuratūros draudimo privalėjo paisyti. Šiuo metu kūno dezodorantų (atliekų) savininkė Digital Trade LLC dėl tų pačių atliekų, dėl kurių atsakovas surašė pareiškėjai privalomąjį nurodymą, sutvarkymo 2006 m. spalio 5 d. yra sudariusi sutartį su UAB „Ūrus“ ir Ko (b. l. 133-134). Agentūra pagal savo kompetenciją turėti kontroliuoti šį procesą.

15Pripažinęs, kad Agentūros 2006 m. liepos 25 d. privalomasis nurodymas Nr.14.2-107 (b.l.44) yra neteisėtas ir naikintinas, naikintinu teismas pripažino ir Departamento 2006 m. rugpjūčio 11 d. sprendimą Nr.17-2194 (b. l. 117) dėl privalomojo nurodymo panaikinimo. Dėl šio sprendimo teismas konstatavo, kad jis visiškai neatitinka Viešojo administravimo įstatymu nustatytų individualaus sprendimo turinio reikalavimų (nepagrįstas nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir teisės aktais).

16III.

17Apeliaciniu skundu atsakovas Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą panaikinti ir bylą perduoti nagrinėti iš naujo. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

181. UAB ,,Cargo Via“ pateikė valstybiniam aplinkos apsaugos inspektoriui 2006 m. birželio 23 d. sutartį su UAB ,,Vilniaus tranzitas“ ir UAB ,,Cargo Via“ dėl kūno dezodorantų sunaikinimo, todėl privalomojo nurodymo surašymo metu nurodymas buvo teisėtas ir pagrįstas.

192. Teismas neištyrė esminės aplinkybės, kas turi teisę teismo sprendimo priėmimo momentu disponuoti kūno dezodorantais, ko pasekmėje nebuvo panaikintas aplinkos taršos židinys UAB ,,Vilniaus tranzitas“ teritorijoje.

20Pareiškėjas UAB ,,Cargo Via“ atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą palikti nepakeistą, apeliacinį skundą atmesti. Mano, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisingą sprendimą. Pažymi, kad atliekų savininkės Digital Trade LLC pozicija dėl atliekų nereikšminga sprendžiant pareiškėjo atsakomybės klausimą.

21Atsiliepime į apeliacinį skundą tretysis suinteresuotas asmuo UAB ,,Vilniaus tranzitas“ nurodo, kad apeliacinis skundas turėtų būti patenkintas, apeliacinio skundo argumentus palaiko.

22Teisėjų kolegija

konstatuoja:

23IV.

24Apeliacinis skundas atmestinas.

25Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės 2002 m. liepos 1 d. įstatymo Nr. IX-1005 18 straipsnio (2006 m. birželio 8 d. įstatymo Nr. X-648 redakcija) 1 punkte nustatyta, kad privalomasis nurodymas duodamas tuo atveju, kai yra grėsmė, kad bus pažeisti aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimai ir (arba) kai dėl fizinių ar juridinių asmenų veiksmų ar neveikimo gali būti padaryta žala aplinkai, siekiant tokių pažeidimų ir (arba) žalos aplinkai išvengti ar ją sumažinti.

26Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūra 2006 m. liepos 25 d. privalomuoju nurodymu Nr. 14.2-107 pareiškėjui UAB ,,Cargo Via“ nurodė ,,iki 2006 m. rugsėjo 11 d. priduoti likusius (nesunaikintus UAB ,,Vilniaus tranzitas“ kūno dezodorantus atliekų tvarkytojui, turinčiam teisę tvarkyti pavojingas atliekas“ (b. l. 8). Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas šį Vilniaus miesto agentūros nurodymą 2006 m. rugpjūčio 11 d. sprendimu Nr. 1.7-2194 paliko nepakeistą (b. l. 7).

27Atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad atliekos – bet kokios medžiagos ar daiktai, kurių atliekų turėtojas atsikrato, nori ar privalo atsikratyti ir kurie priklauso atliekų kategorijoms, nurodytoms Įstatymo 1 priede, bei patenka į Aplinkos ministerijos patvirtintą atliekų sąrašą. Pagal Įstatymo 1 priedą atliekoms priskiriami produktai, kurių vartojimo laikas pasibaigęs. Atliekų turėtojas yra atliekų gamintojas arba asmuo, kuris turi atliekų (Įstatymo 2 str. 11 d.), o atliekų tvarkytojas – įmonė ar kitas juridinis asmuo, kuris tvarko atliekas pagal šio Įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus (Įstatymo 2 str. 14 d.). Pagal Atliekų tvarkymo įstatymo 4 straipsnio 1 dalį atliekų turėtojas šio Įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka turi tvarkyti atliekas pats arba perduoti jas atliekų tvarkytojui.

28Bylos duomenimis nustatyta, kad bendrovė Digital Trade LLC į Lietuvą įvežė prekes - kūno dezodorantus, kurios, 2004 m. spalio 9 d. Vilniaus teritorinėje muitinėje atlikus muitinio sandėliavimo procedūrą, patalpintos į muitinės sandėlį (UAB ,,Vingės terminalas“) (b. l. 24-25, 97-98). Muitinės sandėlyje prekės buvo laikomos iki pasibaigė jų vartojimo laikas. 2006 m. birželio 20 d. bendrovė Digital Trade LLC sudarė sutartį su pareiškėju, kurios objektas – ketinimas padėti utilizuojant prekių partiją – kūno dezodorantus (b. l. 95-96). Pagal šią sutartį pareiškėjas įsipareigojo savo arba Digital Trade LLC vardu sudaryti sutartį su instancijomis, įgaliotomis vykdyti prekių utilizavimą, priimti prekes pagal deklaracijas UAB ,,Vingės terminalas“ muitinės sandėliuose, pagal įgaliojimą atlikti būtinas procedūras. Bendrovė Digital Trade LLC 2006 m. birželio 22 d. išduotu įgaliojimu pareiškėją įgaliojo organizuoti visos prekių siuntos sunaikinimą (b. l. 39-40). Taigi, nei sutartimi, nei įgaliojimu bendrovė Digital Trade LLC nuosavybės teisių į jai priklausančias prekes – kūno dezodorantus – pareiškėjui neperleido. Tai atsiliepime į pareiškėjo skundą pripažino ir bendrovė Digital Trade LLC (b. l. 143-145), kuri 2006 m. spalio 2 d. raštu informavo pareiškėją apie visų įgaliojimų, susijusių su kūno dezodorantų utilizavimu, panaikinimą (b. l. 130). Tai, kad 2006 m. birželio 23 d. sutarties, sudarytos tarp pareiškėjo ir UAB ,,Vilniaus tranzitas“, 5 punkte aprašytas UAB ,,Cargo Via“, kaip prekių savininko, įsipareigojimas pristatyti tam tikrą prekių asortimentą ir jų kiekį į naikinimo vietą Metalo g. 2a, Vilniuje, nereiškia, kad būtent pareiškėjas ir yra ginčo prekių savininkas. Pagal Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo nuostatas aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdantis pareigūnas turi pats nustatyti tinkamą subjektą, kuriam gali duoti privalomąjį nurodymą, įpareigojantį įgyvendinti tam tikrus aplinkos apsaugą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus. Pirmosios instancijos teismas, išsamiai ir visapusiškai ištyręs faktines bylos aplinkybes ir išanalizavęs materialinės teisės normas, padarė pagrįstą išvadą, kad prekių savininku, o pasibaigus tų prekių vartojimo terminui, ir atliekų turėtoju buvo bendrovė Digital Trade LLC, o ne UAB ,,Cargo Via“, todėl pirmajai ir teko pareiga sutvarkyti atliekas, kaip to reikalauja Atliekų tvarkymo įstatymo 4 straipsnio ir Aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 722 patvirtintų Atliekų tvarkymo taisyklių 48 punkto nuostatos. Gi Agentūra privalomąjį nurodymą Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 18 straipsnio pagrindu surašė netinkamam subjektui – UAB ,,Cargo Via“, todėl nurodymas ir Departamento sprendimas panaikinti pagrįstai. Šioje byloje nagrinėjamo ginčo esmė – Agentūros duoto privalomojo nurodymo pareiškėjui teisėtumas, o ne aplinkybės, kas turėjo teisę disponuoti dezodorantais teismo sprendimo priėmimo metu, t. y. 2007 m. vasario 15 d., nustatymas, todėl apeliacinio skundo argumentas dėl šios aplinkybės pirmosios instancijos teisme neištyrimo, neiškvietus į posėdį Digital Trade LLC atstovės, atmetamas.

29Pirmosios instancijos teismo sprendimas teisėtas ir pagrįstas, jo naikinti apeliaciniame skunde išdėstytais motyvais nėra pagrindo.

30Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

31Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. vasario 15 d. sprendimą palikti nepakeistą, o atsakovo Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento apeliacinį skundą atmesti.

32Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti: 1) Lietuvos... 6. Atsakovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos... 7. Atsakovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos... 8. Tretysis suinteresuotas asmuo UAB „Vilniaus tranzitas“ pareiškėjo skundą... 9. Tretysis suinteresuotas asmuo Digital Trade LLC pareiškėjo skundą prašė... 10. II.... 11. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. vasario 15 d. sprendimu... 12. Teismas nustatė, kad nagrinėjamu atveju Agentūra turėjo pagrindą duoti... 13. Teismo teigimu, pagal 2006 m. birželio 20 d. sutartį UAB „Cargo Via“... 14. Teismas pažymėjo, kad apie Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros draudimą... 15. Pripažinęs, kad Agentūros 2006 m. liepos 25 d. privalomasis nurodymas... 16. III.... 17. Apeliaciniu skundu atsakovas Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas... 18. 1. UAB ,,Cargo Via“ pateikė valstybiniam aplinkos apsaugos inspektoriui 2006... 19. 2. Teismas neištyrė esminės aplinkybės, kas turi teisę teismo sprendimo... 20. Pareiškėjas UAB ,,Cargo Via“ atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą... 21. Atsiliepime į apeliacinį skundą tretysis suinteresuotas asmuo UAB ,,Vilniaus... 22. Teisėjų kolegija... 23. IV.... 24. Apeliacinis skundas atmestinas.... 25. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės 2002 m. liepos 1 d. įstatymo Nr.... 26. Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūra 2006... 27. Atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad atliekos –... 28. Bylos duomenimis nustatyta, kad bendrovė Digital Trade LLC į Lietuvą... 29. Pirmosios instancijos teismo sprendimas teisėtas ir pagrįstas, jo naikinti... 30. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 31. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. vasario 15 d. sprendimą... 32. Nutartis neskundžiama....