Byla AS-438-580-09

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romos Sabinos Alimienės (kolegijos pirmininkė), Romano Klišausko (pranešėjas) ir Skirgailės Žalimienės teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos A.S. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. rugpjūčio 7 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjos A.S. skundą atsakovui Alytaus apskrities viršininko administracijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims J.S., A.S., D.K., G.S., J.V., B.L.S., L.Ž., R.V., N.L. ir L.K. dėl sprendimo dalinio pakeitimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Kauno apygardos administraciniame teisme buvo gautas pareiškėjos A.S. skundas, kuriuo prašoma pripažinti, kad Alytaus apskrities viršininko 2003 m. liepos 1 d. sprendimo Nr. 15-1689 duomenų pagrindu nekilnojamojo turto registre įregistruotų žemės sklypų su kadastriniu adresu ( - ) Ricielių k.v., registro numeriu ( - ) duomenys yra klaidingi, todėl įpareigoti Alytaus apskrities viršininko administraciją iš dalies pakeisti 2003 m. liepos 1 d. sprendimą Nr. 15-1689, jame įrašant: - kad žemės sklype, kadastro adresas ( - ) Ricielių k.v., registro Nr. ( - ), yra statiniai, nepriklausantys žemės sklypo bendrasavininkiams nuosavybės teise ir kad statinių naudotojas yra A.S., a.k. ( - ), o sprendimo priede – žemės sklypo Ricielių kadastre Nr. ( - ), sklypo Nr. ( - ), plane – nurodyti užstatytą teritoriją pastatų ( - ) ir ( - ) užimamais plotais; - kad žemės sklype, kadastro adresas ( - ) Ricielių k.v., registro Nr. ( - ), nėra statinių ( - ) ir ( - ).

5Pareiškėja 2009 m. rugpjūčio 3 d. pateikė ir prašymą atnaujinti terminą skundui paduoti.

6Prašyme nurodė, kad jos močiutė buvo ligonė, ilgą laiką gydėsi ligoninėse, todėl nei močiutė nei pareiškėjos tėvas su broliu grąžintinos žemės dokumentais ilgą laiką nesidomėjo bei nesigilino. Vėliau, paaiškėjo, kad priimtas ginčijamas sprendimas iš dalies klaidingas. Todėl buvo kreiptais į įvairias institucijas, kad būtų ištaisytas priimtas sprendimas ir dėl šios priežasties praleistas skundo padavimo terminas.

7II.

8Kauno apygardos administracinis teismas 2009 m. rugpjūčio 7 d. nutartimi pareiškėjos ( - )s prašymo netenkino ir jos skundą atsisakė priimti nagrinėti.

9Teismas konstatavo, jog pareiškėja su ginčijamu sprendimu susipažino 2007 m. lapkričio 16 d., kai jos tėvas ( - ) padovanojo jai paveldėtą žemės dalį. Todėl nuo šios datos yra skaičiuojamas terminas skundui, dėl sprendimo pakeitimo, paduoti. Taigi paskutinė termino diena skundui dėl ginčijamo sprendimo pakeitimo paduoti buvo 2007 m. lapkričio 15 d. Skundą dėl sprendimo pakeitimo teismui pareiškėja padavė 2009 m. liepos 15 d., t. y. praleidusi įstatyme nustatytą terminą skundui paduoti. Termino praleidimą pareiškėja grindė aplinkybėmis, jog bandė spręsti ginčą ne teismine tvarka, o kreipdamasi į įvairias institucijas, taip pat nurodė, kad yra bedarbė, dėl materialinių galimybių negalėjo kreiptis į teisininkus pagalbos. Pirmosios instancijos teismas akcentavo, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, formuodamas vienodą administracinių teismų praktiką, ne kartą yra pasisakęs, kad susirašinėjimas su kitomis institucijomis (kreipimasis į jas), nepateisina termino kreiptis į teismą praleidimo termino ir negali būti pripažinta svarbia termino praleidimo priežastimi (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. birželio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A10-1098/2006; 2006 m. lapkričio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS4-600/2006). Pareiškėjos prašyme nurodytos ir kitos termino praleidimo priežastys yra subjektyvaus pobūdžio, todėl nepripažintinos svarbiomis prašymo padavimo teismui termino praleidimo priežastimis (Administracinių bylų teisenos įstatymo 34 straipsnio 3 dalis). Dėl šių priežasčių pirmosios instancijos teismas pareiškėjos skundo padavimo termino neatnaujino ir skundą atsisakė priimti nagrinėti (Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 8 punktas).

10III.

11Atskiruoju skundu pareiškėja prašo panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. rugpjūčio 7 d. nutartį ir tenkinti jos skundą, paduotą pirmosios instancijos teismui.

12Atskirąjį skundą grindžia pirmosios instancijos teismui išdėstytais motyvais bei argumentais, papildomai akcentuoja, jog terminą skundui paduoti praleido dėl kompetentingų valstybinių institucijų veiksmų, kadangi šios institucijos pripažino klaidos faktą ginčijamuose dokumentuose ir nei viena institucija neįspėjo, kad, siekiant ištaisyti šias klaidas, būtina kuo skubiau kreiptis į teismą.

13Teisėjų kolegija

konstatuoja:

14IV.

15Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 19 straipsnio 1 dalyje (1997 m. liepos 1 d. įstatymo Nr. VIII-359 redakcija) numatyta, kad įstatymo numatytų institucijų sprendimai dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo gali būti apskųsti teismui per 30 dienų nuo šių sprendimų įteikimo piliečiams dienos. Atsižvelgiant į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, minėto įstatyme numatyto termino skundui paduoti pradžia taikoma tik asmenų, kuriems sprendimu atkurtos nuosavybės teisės, atžvilgiu. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas taip pat yra konstatavęs (žr. 2007 m. kovo 8 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS7-( - )/2007), kad tokius sprendimu turi teisę apskųsti ir kiti asmenys, kurių interesus sprendimai liečia, tačiau tokiems asmenims kreipimosi į teismą terminas prasideda ne nuo sprendimo įteikimo, o nuo akto paskelbimo (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 33 straipsnio 1 dalis). Skundžiamas aktas laikomas asmeniui paskelbtu, kai jis sužinojo kas ir kada priėmė administracinį aktą, koks yra jo turinys (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. spalio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A7-301/2006, 2005 m. kovo 24 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A7 100/2005).

16Iš bylos medžiagos matyti, jog pareiškėja ( - ) ginčija Alytaus apskrities viršininko 2003 m. liepos 1 d. sprendimą Nr. 15-168 dėl nuosavybės teisių atkūrimo kaimo vietovėje piliečiui Jonui Stankui (b.l. 21) ir prašo jį pakeisti. Taigi ginčas byloje yra kilęs dėl įstatymo įgaliotos institucijos sprendimo, susijusio su nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimu. Kaip nustatė pirmosios instancijos teismas, pareiškėja ( - ) apie Alytaus apskrities viršininko 2003 m. liepos 1 d. sprendimą Nr. 15-1689 ir jo turinį sužinojo 2007 m. spalio 16 d., kuomet jos tėvas ( - ) padovanojo jai paveldėtą žemės dalį į kurią buvo atkurtos nuosavybės teisės pagal minėtą Alytaus apskrities viršininko sprendimą (b.l. 37 – 40). Todėl, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 19 straipsnio 1 dalies bei ABTĮ 33 straipsnio 1 dalies nuostatas, būtent nuo šios datos skaičiuotis vieno mėnesio terminas paduoti dėl šio sprendimo skundą administraciniam teismui. Pažymėtina, kad pati pareiškėja ( - ) šio fakto neginčija, tačiau nurodo, jog laiku nesikreipė į teismą dėl šios sprendimo panaikinimo (pakeitimo), todėl kad pagrįstai tikėjosi sprendimo panaikinimo (pakeitimo) išspręsti administracine tvarka, t. y. kreipdamasi į kitas valstybės institucijas (Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigą, Alytaus apskrities viršininko administraciją ir pan.).

17Bylos medžiaga patvirtina, jog klausimą dėl Alytaus apskrities viršininko 2003 m. liepos 1 d. sprendimo Nr. 15-1689 teisėtumo nagrinėjo Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga ir šiuo klausimu priėmė 2008 m. spalio 21 d. sprendimą Nr. 4D-2008/5-414 (šiuo sprendimu skundo tyrimas buvo nutrauktas, b.l. 58 - 59), taip pat 2008 m. lapkričio 12 d. sprendimą Nr. 4D-2008/2-415 (b.l. 61 – 65), kuriuo pasiūlyta Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos generaliniam direktoriui K.M. įvertinti UAB „Hidroprojektas“ veiksmus, atliekant pareiškėjo J.S. žemės sklypų kadastrinius matavimus. Tuo tarpu Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. 3B-(7.5)-S-822-1511 (b.l. 6 – 68) pareiškėjos ( - )s įgaliotą atstovą J.S. (b.l. 41) informavo, kad šiuo metu naikinti (ar tikslinti) Alytaus apskrities viršininko 2003 m. liepos 1 d. sprendimą Nr. 15-1689 jau nebetikslinga. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad jau 2008 m. gruodžio mėn. pareiškėjai A.S. tapo žinoma, jog pakeisti Alytaus apskrities viršininko 2003 m. liepos 1 d. sprendimą Nr. 15-1689 neteismine (administracine) tvarka nėra teisinių galimybių. Tačiau pareiškėja į administracinį teismą su skundu kreipėsi tik 2009 m. liepos mėn., t. y. praėjus daugiau kaip pusei metų nuo tada, kai išnyko aplinkybės, kliudžiusios pateikti skundą teismui (pareiškėjai buvo išaiškinta, kad jos netenkinantis administracinis aktas nebus keičiamas administracine tvarka).

18ABTĮ 34 straipsnis nustato, kad pareiškėjo prašymu administracinis teismas skundo padavimo terminus gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbių priežasčių, t. y. teisė į teisminę gynybą tinkamai realizuota dėl nuo pareiškėjo nepriklausančių priežasčių. Atsižvelgiant į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, svarbiomis termino praleidimo priežastimis galima laikyti aplinkybes, kurios kliudė asmeniui laiku ir tinkamai, tiesiogiai arba per atstovą ginti savo pažeistas teises ir kurios nepriklausė nuo asmens valios. Nagrinėjamu atveju pareiškėja nepateikė jokių įrodymų, kad laikotarpiu nuo 2008 m. gruodžio mėn. egzistavo objektyvios aplinkybes, kliudžiusios jai tinkamai bei efektyviai pasinaudoti teise į teisminę gynybą ir neleidusios teisme užginčyti Alytaus apskrities viršininko 2003 m. liepos 1 d. sprendimą Nr. 15-1689. Dėl šios priežasties pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai neatnaujino pareiškėjos skundo padavimo termino ir jos skundą atsisakė priimti nagrinėti (ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 8 punktas).

19Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, pareiškėjos A.S. atskirasis skundas atmetamas, o Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. rugpjūčio 7 d. nutartis paliekama galioti nepakeista.

20Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

21pareiškėjos A.S. atskirąjį skundą atmesti.

22Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. rugpjūčio 7 d. nutartį palikti galioti nepakeistą.

23Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai