Byla II-1501-95/2010
Dėl Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus rajono agentūros nutarimo, kuriuo jam buvo paskirta administracinė nuobauda, panaikinimo arba pakeitimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Liuda Arlauskienė, sekretoriaujant Tatjanai Baškir, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui S. P., institucijos, priėmusios nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje, atstovui S. T., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą pagal S. P. skundą dėl Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus rajono agentūros nutarimo, kuriuo jam buvo paskirta administracinė nuobauda, panaikinimo arba pakeitimo.

2Teisėja, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus rajono agentūros (toliau – VRAAD VRA) vyr.valst. aplinkos apsaugos inspektorius 2010-07-30 surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą Nr. AM 052887 (toliau – Protokolas), kuriame nurodė, kad S. P. padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą Administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 512 str. 2 d., nes 2010-07-22 nustatė, UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ (toliau – Tarnyba) vykdo atliekų naudojimą ( - ) k., Juodšilių sen., Vilniaus r., neturėdama Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo šiai veiklai vykdyti. S. P. yra atsakingas už atliekų naudojimą. Tokiais veiksmais S. P. pažeidė Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002-02-27 įsakymu Nr. 80 patvirtintų Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių (toliau – Taisyklės) 4, 7 p., 2 priedo 8-9 p.(b. l. 8-9, 20).

4VRAAD VRA vyr.valst. aplinkos apsaugos inspektorius, išnagrinėjęs S. P. administracinio teisės pažeidimo bylą, 2010-08-03 nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. VR-8.1-127 AM 054820 (toliau – Nutarimas), vadovaudamasis ATPK 30 str., 302 str., 31 str., 32 str., 286 ir 287 str., S. P. paskyrė administracinę nuobaudą – 1 500 (vieno tūkstančio penkių šimtų litų) dydžio piniginę baudą (b. l. 14, 19).

5Skunde teismui (b. l. 1-4) S. P. prašė Nutarimą panaikinti ir administracinio teisės pažeidimo bylą nutraukti arba Nutarimą pakeisti, paskiriant jam švelnesnę nuobaudą arba nusprendžiant neskirti jam administracinės nuobaudos. Nurodė, kad, jo nuomone, Nutarimas naikintinas ir byla nutrauktina, nes ji yra išnagrinėta dėl pažeidimo, kuris nenurodytas Protokole, o nuobauda paskirta pagal ATPK straipsnį, numatantį atsakomybę už kitą, nei Protokole įvardytas, pažeidimą. Tačiau, tvirtino, jeigu teismas nuspręstų, kad Nutarimas yra teisėtas, prašė atsižvelgti į tai, kad gamtai žala nebuvo padaryta, kad jis stengėsi įvykdyti teisės aktų reikalavimams ir taikyti ATPK 301 str. bei sumažinti baudos dydį ar nuo jos visiškai atleisti. Laiko, kad administracinės nuobaudos tikslai, nurodyti ATPK 20 str., jau yra pasiekti ir be administracinės sankcijos taikymo. Bauda beveik lygi jo mėnesio darbo užmokesčiui, todėl sumokėjęs baudą, kelis mėnesius turėtų skolintis pragyvenimui. Be kita ko, tvirtino, kad S. P. Protokolas buvo surašytas už tai, kad jis neužtikrino, kad Tarnyba šią veiklą vykdytų, turėdama Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą. Mano, kad pareigūnas, surašęs Protokolą, suklydo, nes ATPK 512 str. 2 d. nustatyta atsakomybė ne už leidimo neturėjimą, bet už ūkinės kitokios veiklos vykdymą neturint gamtos išteklių naudojimo leidimo, kai tai numatyta įstatymuose ar kituose teisės aktuose arba pažeidžiant aplinkos apsaugos reikalavimus bei normatyvus. Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas nėra tapatus gamtos išteklių naudojimo leidimui. Gamtos išteklių naudojimo leidimai buvo išduodami pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999-11-30 įsakymu Nr. 387 patvirtintą Gamtos išteklių naudojimo leidimų išdavimo ir gamtos išteklių naudojimo limitų bei leistinos taršos j aplinką normatyvų nustatymo tvarką, kuri neteko galios 2009-01-01. Gamtos išteklių naudojimo leidimai kurį laiką egzistavo kartu su TIPK leidimais. Protokole nenurodyta, kad TIPK leidimas yra tai, kas ATPK 512 str. 2 d. vadinama gamtos išteklių naudojimo leidimu. Pažymėjo, kad LVAT yra išaiškinęs, kad vadovaujantis ATPK 259, 260 str. nuostatomis, administracinio teisės pažeidimo protokolas yra procesinis dokumentas, surašomas dėl administracinio teisės pažeidimo, jame formuluojamas kaltinimas administracinio teisės pažeidimo padarymu ir fiksuojami nustatyti įrodymai, taip pat ir šio kodekso straipsnis, straipsnio dalis ar kitas numatantis atsakomybę už šį pažeidimą teisės aktas, kurio reikalavimus pažeidė asmuo. Taigi, administracinio teisės pažeidimo protokolu apibrėžiamos administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo ribos: byla nagrinėjama tik dėl to pažeidimo, kuris buvo nurodytas administracinio teisės pažeidimo protokole. Kaltinimas asmeniui turi būti suformuluotas aiškiai nurodant, kokiais konkrečiais veiksmais ar neveikimu buvo padarytas administracinis teisės pažeidimas, nes tik tokiu būdu administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo gali tinkamai realizuoti savo teisę gintis nuo pareikšto kaltinimo (LVAT 2009-07-10 nutartis administracinėje byloje Nr. N575-862/2009). Protokole nenurodyta ATPK minimų aplinkos apsaugos reikalavimų bei normatyvų, kuriuos S. P. ar Tarnyba būtų pažeidę. Aplinkos apsaugos įstatymo 19 str. 1 d. nustatyta, kad juridiniai ir fiziniai asmenys, prieš pradėdami eksploatuoti ūkinės veiklos objektus ir vykdydami ūkinę veiklą, privalo įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka gauti leidimą (tai gali būti arba gamtos išteklių naudojimo leidimas (jei dar išduodamas), arba TIPK leidimas, arba kitoks įstatymuose numatytas leidimas), o pagal šio straipsnio 2 d., juridiniai ir fiziniai asmenys ūkinės veiklos objektus eksploatuoja pagal leidime nustatytas sąlygas ir neviršydami aplinkos apsaugos normatyvų bei standartų. ATPK 512 str. 2 d. sąvokos „reikalavimas“ ir „normatyvas“ negali būti suprantamos kaip prieš tai nurodyto leidimo privalomumo pakartojimas, kaip Aplinkos apsaugos įstatymo 19 str. 2 d. sąvoka „sąlygos“. Teigė, kad ATPK ypatingosios dalies 512 str. 2 d., kaip ir bet kuri kita norma, nustatanti subjektinės teisės ribojimus, civilines, administracines ar baudžiamąsias sankcijas, neturi būti aiškinama išplečiant jos taikymo sferą. Tarnyba verčiasi atliekų tvarkymu, yra įregistruota Atliekas tvarkančių įmonių registre, tarp tvarkomų atliekų yra ir tokių, kurias būtina rūšiuoti, nes atliekas, kurios atitinka antrinių žaliavų sąvoką, rūšiuoti įpareigoja Vilniaus miesto atliekų tvarkymo taisyklės. Tarnyba patalpose, esančiose ( - ) k., Juodšilių sen., Vilniaus r., įrenginėja antrinių žaliavų tvarkymo barą ir tam gavo Vilniaus RAAD 2009-11-09 projektavimo sąlygas, parengė techninį projektą, kuriam pritarė Vilniaus RAAD. Dėl TIPK leidimo Tarnyba pateikė Vilniaus RAAD VRA paraišką. Tiek projektas, tiek paraiška dėl TIPK leidimo yra didelės apimties dokumentai, kurių parengimas nenumatytai ir dėl priežasčių, kurios nuo S. P. nepriklausė, užtruko. S. P. savo kaltę pripažįsta ir dėl padaryto pažeidimo gailisi.

6Teismo posėdyje S. P. skundą palaikė. Papildomai nurodė, kad jis nėra įmonės savininkas ar vadovas. Patikrinimo metu jis tik pavadavo direktorių. Kaip pavaduotojui jo funkcijoms nėra priskirtos šios funkcijos. Už atskirus darbus yra atsakingas, bet darbus organizuoja vadovas. Prašė nors sušvelninti nuobaudą, nes tokia suma yra per didelė vien už pavadavimą. Kaip VRM pensininkas gauna apie 700 Lt pensiją (žr. teismo posėdžio protokolą).

7Institucijos, priėmusios Nutarimą, atstovas S. T. teismo posėdyje su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Papildomai paaiškino, kad tikrinimo metu S. P. pripažino ir sutiko su patikrinimo metu nustatytais pažeidimais. Pats sakė, kad uždėti atsakomybę direktoriui nenori. Paskirta nuobauda pagal įstatymą. Dėl sunkios materialinės padėties buvo skirta minimali bauda (žr. teismo posėdžio protokolą).

8Skundas tenkintinas iš dalies.

9ATPK 512 str. 2 d (2000 m. vasario 17 d. redakcija įstatymo Nr. VII-1543) reglamentuojama, kad ūkinės ar kitokios veiklos vykdymas, objektų eksploatavimas neturint gamtos išteklių naudojimo leidimo, kai tai numatyta įstatymuose ar kituose teisės aktuose arba pažeidžiant aplinkos apsaugos reikalavimus bei normatyvus, užtraukia baudą piliečiams nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų litų ir pareigūnams – nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki trijų tūkstančių litų.

10Teisės norma, pagal kurią administracinėn atsakomybėn buvo patrauktas S. P., yra blanketinė, t.y. nukreipianti į kitus teisės aktus. Taikant šią teisės normą, būtina vadovautis norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais aplinkos apsaugos reikalavimus, keliamus ūkinėje ar kitokioje veikloje.

11Skundžiamame Nutarime nurodyta, kad pažeidė LR aplinkos ministro 2002-02-27 įsakymu Nr. 80 patvirtintų Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių 4 p., 7 p., 2 priedo 8 p., 9 p. (toliau – TIPK taisyklės).

12TIPK taisyklių 2 priede nurodyta, kad stacionarūs ūkinės veiklos objektai, kurie nepriskiriami prie 1-ojo priedo įrenginių, turi turėti leidimus, kai: 8 p.- šalinamos (sąvartynai, atliekas deginančios įmonės) ar naudojamos (išskyrus tas įmones, kurios naudoja tik savo gamybos metu susidariusias atliekas) atliekos ir 9 p.- per mėnesį susidaro 1 tona ar daugiau nepavojingų technologinių (technologinės gamybos) atliekų.

13Iš byloje esančių UAB Atliekų tvarkymo tarnybos įstatų (b. l. 24-36) nustatytina, kad įmonė, kurioje direktoriaus pavaduotoju dirba administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo, o tikrinimo metu laikinai ėjo direktoriaus pareigas pastarojo atostogų metu (b. l. 49), savo ūkinėje veikloje yra nurodžiusi be kitos veiklos ir 2.1.5 antrinį ne metalo laužo ir atliekų perdirbimą bei 2.1.24 nešvaraus nutekamojo vandens, atliekų ir šiukšlių dorojimą. Darytina išvada, kad tokiai ūkinei veiklai vykdyti turėjo gauti leidimą jau minėtose TIPK taisyklėse nustatyta tvarka. Kad tokį leidimą jau po patikrinimo įmonė gavo – teismo posėdyje patvirtino ir pats administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo. Tokiu būdu, skunde nurodytos aplinkybės, kad Nutarimas neteisėtas ir nepagrįstas, nepasitvirtino.

14Teismas, visapusiškai ir objektyviai ištyręs ir įvertinęs byloje esančius rašytinius įrodymus (ATPK 257 str. ir ABTĮ 57 str. 6 d.): Patikrinimo aktą (b. l. 6-7, 18), Administracinio teisės pažeidimo protokolą (b. l. 8-9, 20), S. P. paaiškinimą (b. l. 23), UAB Atliekų tvarkymo tarnybos įstatus (b. l. 24-35), fotonuotraukas (b. l. 36-43), įsakymą dėl S. P. paskyrimo laikinai eiti pareigas (b. l. 49), direktoriaus pavaduotojo pareiginius nuostatus (b. l. 50-53), institucijos, priėmusios skundžiamą nutarimą, atstovo paaiškinimus teismo posėdyje (žr. teismo posėdžio protokolą), teismas sprendžia, kad S. P. padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 512 str. 2 d. S. P. veika pagal ATPK 51 str. 2 d. kvalifikuota teisingai, administracinė nuobauda paskirta pagrįstai ir teisėtai, nuobauda paskirta pagal įstatymą, bylą išnagrinėjo ir nuobaudą paskyrė pareigūnas, turintis teisę spręsti šios kategorijos bylas, nuobauda paskirta iš esmės laikantis administracinių nuobaudų skyrimo taisyklių.

15Byloje S. P. atsakomybę lengvinanti aplinkybė nustatyta, kad prisipažino ir nuoširdžiai gailisi. Atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

16Teismas pažymi, kad administracine nuobauda siekiama ne tik nubaudimo, bet ir prevencinių tikslų. Įstatymas aukščiau iškelia visuomenės interesą, taikant prevencines priemones ir pažeidėjo nubaudimą, o ne asmens, įvykdžiusio teisės pažeidimą, asmeninį interesą išvengti neigiamų pasekmių, nepatogumų, susijusių su įvykdytu pažeidimu. Įstatymų leidėjas sankcijas už administracinius teisės pažeidimus diferencijuoja atsižvelgdamas į pažeidimų pavojingumą, o tais atvejais, kai sankcijoje numatytos alternatyvios nuobaudos, turi būti parenkama tokia nuobauda, kuria būtų pasiekti ATPK 20 str. numatyti administracinių nuobaudų skyrimo tikslai.

17ATPK 301 str. nuostatos, numatančios galimybę paskirti asmeniui mažesnę nuobaudą nei sankcijoje numatyta minimali arba paskirti švelnesnę nuobaudą nei numatyta sankcijoje, arba visai neskirti administracinės nuobaudos, yra taikomos, kai nustatomos išskirtinės aplinkybės, dėl kurių administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo būtų itin palankiai charakterizuojamas ar jo padaryta veika laikoma iš esmės nepavojinga.

18Atsižvelgdamas į ištirtų rašytinių įrodymų visumą, į padaryto pažeidimo pobūdį, jo pavojingumo laipsnį, į S. P. asmenybę, į bylos aplinkybes, kad pažeidimu žala nebuvo padaryta, kad S. P. pareiginiuose nuostatuose nenurodyta pareiga rūpintis leidimo gavimu, į tai, kad pažeidimo nustatymo metu jis tik pavadavo direktorių atostogų metu, į atsakomybę lengvinančią aplinkybę, kad prisipažino ir nuoširdžiai gailisi, į tai, kad nėra duomenų, kad ankščiau būtų baustas už analogiškus pažeidimus, vadovaudamasis teisingumo bei protingumo kriterijais, teismas daro išvadą ir konstatuoja, kad administracinės nuobaudos tikslai, numatyti ATPK 20 str., gali būti pasiekti S. P. atžvilgiu taikant ATPK 301 str. ir paskiriant jam mažesnę nuobaudą nei numatyta ATPK 512 str. 2 d. sankcijoje minimali bauda.

19Remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 123 str., 124 str. 1 d. 5 p., 3 ir 4 d., 128 str. ir 129 str.

Nutarė

20S. P. skundą patenkinti iš dalies.

21Pakeisti Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus rajono agentūros vyr.valst. aplinkos apsaugos inspektoriaus 2010-08-03 nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. VR-8.1-127 AM 054820, kuriuo S. P., vadovaujantis ATPK 30 str., 302 str., 31 str., 32 str., 286 ir 287 str., buvo paskirta administracinė nuobauda – 1 500 (vieno tūkstančio penkių šimtų litų) dydžio piniginė bauda, ir S. P. paskirti baudą 200 Lt (du šimtus litų).

22Ši nutartis per 10 dienų nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Liuda Arlauskienė,... 2. Teisėja, išnagrinėjusi bylą,... 3. Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus rajono agentūros... 4. VRAAD VRA vyr.valst. aplinkos apsaugos inspektorius, išnagrinėjęs S. P.... 5. Skunde teismui (b. l. 1-4) S. P. prašė Nutarimą panaikinti ir... 6. Teismo posėdyje S. P. skundą palaikė. Papildomai nurodė, kad jis nėra... 7. Institucijos, priėmusios Nutarimą, atstovas S. T. teismo posėdyje su skundu... 8. Skundas tenkintinas iš dalies.... 9. ATPK 512 str. 2 d (2000 m. vasario 17 d. redakcija įstatymo Nr. VII-1543)... 10. Teisės norma, pagal kurią administracinėn atsakomybėn buvo patrauktas S.... 11. Skundžiamame Nutarime nurodyta, kad pažeidė LR aplinkos ministro 2002-02-27... 12. TIPK taisyklių 2 priede nurodyta, kad stacionarūs ūkinės veiklos objektai,... 13. Iš byloje esančių UAB Atliekų tvarkymo tarnybos įstatų (b. l. 24-36)... 14. Teismas, visapusiškai ir objektyviai ištyręs ir įvertinęs byloje esančius... 15. Byloje S. P. atsakomybę lengvinanti aplinkybė nustatyta, kad prisipažino ir... 16. Teismas pažymi, kad administracine nuobauda siekiama ne tik nubaudimo, bet ir... 17. ATPK 301 str. nuostatos, numatančios galimybę paskirti asmeniui mažesnę... 18. Atsižvelgdamas į ištirtų rašytinių įrodymų visumą, į padaryto... 19. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Administracinių bylų... 20. S. P. skundą patenkinti iš dalies.... 21. Pakeisti Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus rajono... 22. Ši nutartis per 10 dienų nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama...