Byla e2-2482-527/2017
Dėl sutarties nutraukimo ir nuostolių atlyginimo

1Jonavos rajono apylinkės teismo teisėja Jolita Cirulienė

2uždarame teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės S. L. ieškinį atsakovui UAB ,,( - )“ (buvęs UAB ,,( - )“ )dėl sutarties nutraukimo ir nuostolių atlyginimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė kreipėsi į teismą su 2017-07-27 patikslintu ieškiniu ir dubliku, prašydama nutraukti su atsakovu sudarytą 2016-06-22 Automobilio išperkamosios nuomos sutartį Nr. LT-2016/4718, priteisti iš atsakovės ieškovės sumokėtas įmokas pagal 2016-06-22 Automobilio išperkamosios nuomos sutartį bei ieškovės patirtas papildomas išlaidas, susijusias su automobilio Audi A6, juodos spalvos, identifikacinis numeris ( - ) valstybinis registracijos numeris ( - ) (toliau – Automobilis), priežiūra, ir bylinėjimosi išlaidas..

5Atsakovas atsiliepime į ieškinį ir triplike prašo ieškinį atmesti ir priteisti atsakovui iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

62017-12-20 šalys pateikė 2017-12-19 pasirašytą taikos sutartį, kurią prašo patvirtinti rašytinio proceso tvarka, o civilinę bylą nutraukyti.

7Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.983 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad taikos sutartimis šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia kilusį teisminį ginčą, užkerta kelią teisminiam ginčui ateityje, išsprendžia teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus. Remiantis CK 6.985 straipsnio 1 dalies nuostatomis, tik teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią.

8CPK 140 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad šalys bet kurioje proceso stadijoje gali baigti bylą taikos sutartimi. Teismas, tvirtindamas taikos sutartį, priima nutartį, kuria nutraukia bylą ir kurioje nurodomos tvirtinamos šalių taikos sutarties sąlygos.

9Įvertinęs pateiktos tvirtinti 2017-12-19 taikos sutarties nuostatas teismas konstatuoja, kad pateikta Taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešam interesui, nepažeidžia nepilnametės dukros ir kitų asmenų teisių bei įstatymo saugomų interesų, Taikos sutartį sudarė tam įgaliojimus turintys asmenys (CPK 42 str. 2 d., CK 6.983–6.986 str.), taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo pasekmės šalims žinomos (CPK 294 str. 2 d.). Esant nurodytoms aplinkybėms, Taikos sutartis tvirtintina ir civilinė byla nutrauktina (CK 6.983–6.986 str., CPK 140 str. 3 d., 293 str. 5 p.).

10Teismas, vadovaudamasis CPK 290–291 straipsniais, 293 straipsnio 5 punktu ir 294 straipsniu,

Nutarė

11patvirtinti 2017-12-19 Taikos sutartį šiomis sąlygomis:

12,,S. L., asmens kodas ( - ) adresas ( - ) atstovaujama advokatės A. Ž. (toliau -„Ieškovė“) ir UAB „( - )“ („( - ) ) juridinio asmens kodas ( - ), buveinės adresas ( - )., atstovaujama direktorės V. G. (toliau -„Atsakovė“), toliau kartu vadinamos „Šalimis“, o atskirai „Šalimi“,

13vadovaudamosis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.983–6.986 straipsnių, Civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 3 dalies nuostatomis bei siekdamos tarpusavio nuolaidų būdu išspręsti tarp šalių vykstančią civilinę bylą dėl sutarties nutraukimo ir nuostolių atlyginimo sudarė šią taikos sutartį (toliau - „Sutartis“) ir susitarė taip:

 1. APIBRĖŽIMAI
  1. Automobilis– Audi A6, juodos spalvos, identifikacinis numeris ( - ) valstybinis registracijos numeris ( - );
  2. Byla – Jonavos rajono apylinkės teisme vykstanti civilinė Nr. e2-2482-527/2017;
  3. Ginčo sutartis - 2016-06-22 tarp Atsakovės ir Ieškovės sudaryta Automobilio išperkamosios nuomos sutartis Nr. LT-2016/4718.
  4. Ieškovės banko sąskaita – banko sąskaita esanti AB Luminor bank (buvę DNB ir Nordea bankai), banko kodas 40100, Swift kodas AGBLLT2X, sąskaitos Nr. LT83 4010 0510 0182 1823.
 1. ŠALIŲ ABIPUSIAI ĮSIPAREIGOJIMAI BEI NUOLAIDOS
  1. Šalys susitarė nutraukti Ginčo sutartį. Ginčo sutartis laikoma pasibaigusia šios Sutarties pasirašymo dieną. Nuo šios Sutarties pasirašymo dienos šalys nebėra saistomos Ginčo sutartimi prisiimtų įsipareigojimų.
  2. Ieškovė įsipareigoja iki 2017-12-22 perduoti Automobilį Atsakovei.
  3. Atsakovė įsipareigoja nedelsdama priimti Automobilį ir ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas į Ieškovės banko sąskaitą pervesti 13 500 Eur (trylikos tūkstančių penkių šimtų eurų) sumą.
  4. Ieškovė pareiškia, jog Atsakovei įvykdžius šios Sutarties 2.3. punkte numatytą įsipareigojimą, Ieškovė atsisako Byloje pareikštų , tame tarpe ir reikalavimo iš Atsakovės priteisti Ieškovės patirtas išlaidas, susijusias su Automobilio priežiūra.
  5. Atsakovė, praleidusi 2.4. punkte numatytą terminą 13500 Eur (trylikos tūkstančių penkių šimtų eurų) sumai sumokėti, įsipareigoja mokėti Ieškovei 0,02 (dvi šimtąsias) proc. delspinigių už kiekvieną praleistą dieną nuo nesumokėtos sumos.
  6. Šalys susitaria, kad neturi reikalavimų ir pretenzijų viena kitai dėl kitų bylinėjimosi išlaidų, kurias patyrė Byloje, atlyginimo, ir kiekviena proceso šalis pati apmoka savo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė ir Atsakovė įsipareigoja lygiomis dalimis atlyginti valstybei visas išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, jeigu tokios išlaidos Byloje buvo patirtos.
  7. Ieškovė atsisako visų kitų Byloje pareikštų reikalavimų.
 1. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR TVIRTINIMAS TEISME
  1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento.
  2. Sutartis teikiama tvirtinti Bylą nagrinėjančiam teismui. Teismui atsisakius patvirtinti Sutartį, Sutartis netenka galios be jokių atskirų Šalių pranešimų ar įspėjimų.
  3. Pasirašydamos šią Sutartį Šalys patvirtina ir pripažįsta, kad Šalims žinomos, suprantamos ir visiškai priimtinos Sutarties sudarymo bei jos patvirtinimo teisme pasekmės, numatytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.985 straipsnyje bei CPK 140 straipsnyje, t.y. kad teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią ir kad teismo patvirtinta taikos sutartis yra priverstinai vykdytinas dokumentas.
 2. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  1. Visa informacija, esanti šioje Sutartyje ar su ja susijusi, bus laikoma konfidencialia ir negali būti atskleista tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai toks atskleidimas yra privalomas pagal teisės aktus arba būtinas, siekiant tinkamai įvykdyti įsipareigojimus pagal šią Sutartį, taip pat išskyrus Sutarties pateikimo tvirtinti teismui atvejį.
  2. Šiai Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
  3. Ši Sutartis sudaryta 3 (trimis) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba. Po vieną Sutarties egzempliorių tenka Šalims bei Teismui.
  4. Šalys patvirtina, jog Sutarties pasirašymas vieną Sutarties egzemplioriaus pasirašant, nuskenuojant ir elektroniniu paštu persiunčiant kitai Šaliai pasirašyti, laikomas tinkamu Sutarties sudarymu ir patvirtinimu bei sukelia Sutarties Šalims visas Sutartyje numatytas teises ir pareigas, jei kita Šalis tokį pranešimą gavo ir nepareiškė prieštaravimo.“

14Civilinę bylą Nr. e2-2482-527/2017 nutraukti.

15Šalims išaiškinti taikos sutarties sudarymo ir patvirtinimo teisme teisines pasekmes, kad, teismui patvirtinus šalių sudarytą Taikos sutartį ir bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (CK 6.985 str., CPK 137 str. 2 d. 4 p., 293 str. 5 p., 294 str.), o, nevykdant taikos sutarties, ji bus pateikta vykdyti antstoliui (CPK 584 str.).

16Nutartis per 7 dienas nuo patvirtintos kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Jonavos rajono apylinkės teismą atskiruoju skundu.

Proceso dalyviai