Byla 2YT-22109-947/2019
Dėl antstolio Mareko Petrovskio veiksmų vykdomojoje byloje Nr. (duomenys neskelbtini), suinteresuotas asmuo – uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Plienas“

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Asta Žeromskytė-Stanienė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo K. R. skundą dėl antstolio Mareko Petrovskio veiksmų vykdomojoje byloje Nr. ( - ), suinteresuotas asmuo – uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Plienas“.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėjas pateikė antstoliui 2019 m. rugpjūčio 6 d. skundą, kuriuo prašė:

51.

6Pateikti motyvuotus paaiškinimus dėl nurašytų piniginių lėšų.

72.

8Grąžinti nurašytas pinigines lėšas į banko sąskaitą arba pervesti į pirmos eilės išieškotojos R. Ž. banko sąskaitą.

9Savo skundą pareiškėjas motyvavo tuo, kad antstolis vykdomojoje byloje Nr. ( - ) (išieškotojas – UAB „Plienas“) piniginių lėšų apribojimo informacinėje sistemoje (PLAIS) be pagrindo nurašė 106,50 Eur, kurie buvo gauti iš darbdavio UAB „( - )“. Pareiškėjas nurodė, kad antstoliui 2019 m. liepos 10 d. pranešė, jog piniginės lėšos yra gautos iš darbdavio, todėl buvo pateiktas prašymas grąžinti lėšas ir pateikti motyvuotus paaiškinimus. Antstolis elektroniniu paštu pateikė atsakymą, kad pareiškėjas turėtų pateikti įrodymus, jog šie pinigai yra darbo užmokestis arba komandiruotpinigiai. Tokiu būdu antstolis pažeidė Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 613 straipsnio 1 dalį ir Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 27 straipsnio 5 dalį.

10Pareiškėjas paaiškino, kad nurodytos piniginės lėšos buvo skirtos baudai sumokėti, t. y. pinigai buvo skirti komandiruotės metu vykdyti darbdavio nurodymą apmokėti baudą. Pareiškėjas nurodė, kad jis pateikė antstoliui reikalingą informaciją, tačiau antstolis vėliau nesiėmė jokių papildomų veiksmų situacijai išsiaiškinti. Taigi antstolis, pareiškėjo vertinimu, neišnagrinėjo prašymo rašytiniu patvarkymu, nepateikė motyvuotų paaiškinimų ir negrąžino per 5 darbo dienų terminą nurašytų piniginių lėšų.

11Papildomai pareiškėjas nurodė, kad antstolis D. K. vykdo pirmos eilės išlaikymo išieškojimą iš jo, kaip skolininko, vykdomojoje byloje Nr. ( - ). Taigi piniginių lėšų nurašymas pažeidė CPK 754 straipsnio 2 dalį ir 688 straipsnį.

12Antstolis 2019 m. rugpjūčio 13 d. patvarkymu atmetė pareiškėjo skundą, kaip nepagrįstą, skundą su vykdomąja byla perdavė Kauno apylinkės teismo Kauno rūmams. Antstolis patvarkyme nurodė, kad pareiškėjo skundas iš esmės yra nepagrįstas, nes nurašytos piniginės lėšos nėra priskirtinos prie tų, iš kurių negalimas išieškojimas. Antstolis pažymėjo, kad 2019 m. liepos 9 d. nuo skolininko banko sąskaitos nurašytos lėšos (106,50 Eur) nebuvo laikytos lėšomis, iš kurių negalimas išieškojimas. Pareiškėjas tokių duomenų vykdomojoje byloje nepateikė. Antstolis akcentavo, kad su pareiškėju buvo aktyviai bendradarbiauta telefonu ir elektroniniu paštu, tačiau kiekvienu atveju pareiškėjas pateikdavo vis skirtingą informaciją apie minėtų piniginių lėšų pobūdį (vienu atveju teigta, kad tai komandiruotpinigiai, kitu – kompensacija). Antstolis taip pat pažymėjo, kad šioje vykdomojoje byloje nebuvo vykdomi jokie antstolio D. K. patvarkymai. Remdamasis nurodytomis aplinkybėmis, antstolis skundo netenkino.

13Suinteresuotas asmuo UAB „Plienas“ 2019 m. rugpjūčio 27 d. pateikė atsiliepimą, kuriame prašo netenkinti K. R. skundo dėl antstolio veiksmų ir palikti galioti skundžiamą patvarkymą.

14Byla dėl antstolio veiksmų nagrinėtina rašytinio proceso tvarka (CPK 443 straipsnio 5 dalis). Apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį paskelbta specialiame interneto tinklalapyje (CPK 133 straipsnio 3 dalis).

15Teismas

konstatuoja:

16iš vykdomosios bylos duomenų nustatyta, kad antstolis Marekas Petrovskis vykdomojoje byloje Nr. ( - ) vykdo Kauno apylinkės teismo vykdomąjį raštą Nr. e2-1667-824/2019 dėl 1923,64 Eur skolos išieškojimo iš skolininko K. R. UAB „Plienas“ naudai. Per raginime nustatytą terminą skola nebuvo sumokėta, todėl 2019 m. liepos 9 d. nuo skolininko banko sąskaitos buvo nurašyti 106,50 Eur.

17Ginčas yra kilęs dėl priverstinai iš pareiškėjo banko sąskaitos nurašytų piniginių lėšų (106,50 Eur). Vykdomosios bylos medžiaga patvirtina, kad 2019 m. liepos 9 d. UAB „( - )“ pervedė į pareiškėjo sąskaitą 108,30 Eur, mokėjimo paskirtyje nurodydama „išlaidų grąžinimas pagal apyskaitą“ (v. b. l. 21).

18CPK 739 straipsnyje įsakmiai nurodyta, iš kurių pinigų sumų nėra galimas išieškojimas, todėl teismui buvo svarbu nustatyti šių lėšų išmokėjimo tikslų pagrindą. Atsižvelgiant į tai, kad šių lėšų kilmę tiek antstolis, tiek pareiškėjas vertino skirtingai, teismas sprendė, kad yra tikslinga užklausti pareiškėjo darbdavę UAB „( - )“ ir išsiaiškinti ginčo lėšų pervedimo pagrindą.

19UAB „( - )“ 2019 m. rugsėjo 13 d. pateikė teismui atsakymą, kuriame nurodyta, kad bendrovė 2019 m. liepos 9 d. pervedė K. R. 108,30 Eur, tokiu būdu kompensuodama darbuotojui patirtus asmeninius nuostolius (pinigus, kuriuos darbuotojas sumokėjo už darbdaviui skirtą baudą; bauda paskirta ir sumokėta 2019 m. balandžio 26 d.).

20Taigi nustačius aplinkybę, kad šios piniginės lėšos nebuvo skirtos darbdavio darbuotojui (K. R.) vykdyti darbdavio pareigą sumokėti baudą, o buvo darbdavio grąžinti pinigai darbuotojui, daroma išvada, kad šios piniginės lėšos buvo asmeninės K. R. lėšos, kurios nepatenka į sąrašą pinigų sumų, iš kurių išieškoti negalima (CPK 739 straipsnis). Vadinasi antstolis turėjo teisinį pagrindą nukreipti išieškojimą į šį turtą (CPK 688 straipsnio 1 dalis, 689 straipsnio 1 dalis).

21Nesutiktina su pareiškėjo argumentu, kad antstoliui, o ne jam teko pareiga paaiškinti nurašytų piniginių lėšų pobūdį. Sprendimų vykdymo instrukcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352 (ginčo laikotarpiu aktuali redakcija), 89 punkte nurodyta, kad jeigu areštuojamos skolininko piniginės lėšos bankuose, kitose kredito įstaigose, skolininkas turi teisę per 14 dienų nuo antstolio nurodymo priverstinai nurašyti pinigines lėšas išsiuntimo skolininkui dienos pateikti antstoliui dokumentus, įrodančius, kad areštuotos lėšos, į kurias negali būti nukreiptas išieškojimas, arba areštuotos lėšos, iš kurių turi būti daromos išskaitos Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Tokios lėšos ne vėliau kaip per 5 darbo dienas grąžinamos skolininkui.

22Taip pat nesutiktina su pareiškėjo pozicija, kad į jo siųstus pranešimus antstolis privalėjo atsakyti motyvuotu patvarkymu. Pažymėtina, kad CPK 613 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog vykdymo proceso metu iškylančius klausimus antstolis išsprendžia motyvuotu patvarkymu. Nelaikytina, kad bet kokiam klausimo išsprendimui antstolis privalo surašyti patvarkymus. Iš šios vykdomosios bylos medžiagos matyti, kad informacijos apsikeitimas, operatyvumo tikslu, vyko būtent elektroniniu paštu. Todėl pačiam pareiškėjui nevykdžius pareigos pateikti antstoliui išsamius duomenis apie pinigines lėšas, susijusias su darbo santykiais, antstoliui nekilo pareiga priimti atitinkamo patvarkymo.

23Nustačius, kad piniginės lėšos buvo nurašytos teisėtai, papildomai konstatuojama, kad nėra teisinio pagrindo įpareigoti antstolį šias lėšas pervesti į kito, su šia vykdomąja byla nesusijusio išieškotojo asmeninę sąskaitą banke. Pažymėtina, kad Antstolių informacinės sistemos duomenimis, išieškotojos R. Ž. reikalavimai yra vykdomi kitoje vykdomojoje byloje, esančioje antstolio D. K. žinioje (vykdymas atliekamas nuo 2019 m. liepos 1 d.). Taigi antstolis Marekas Petrovskis, nesant atskiro antstolio D. K. patvarkymo, neturėjo pareigos 2019 m. liepos 10 d. nurašytas pinigines lėšas pervesti į kito asmens sąskaitą.

24Teismas, įvertinęs antstolio atliktus procesinius veiksmus, daro išvadą, kad antstolio Mareko Petrovskio veiksmuose nėra neteisėtų veiksmų, pažeidžiančių CPK nuostatas, todėl pareiškėjo skundas atmetamas (CPK 510 straipsnis).

25Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, 443 straipsnio 5 dalimi, 513 straipsniu,

Nutarė

26atmesti pareiškėjo K. R. skundą dėl antstolio Mareko Petrovskio veiksmų vykdomojoje byloje Nr. ( - ).

27Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąją bylą grąžinti antstoliui Marekui Petrovskiui.

28Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Asta Žeromskytė-Stanienė... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo K.... 3. Teismas... 4. pareiškėjas pateikė antstoliui 2019 m. rugpjūčio 6 d. skundą, kuriuo... 5. 1.... 6. Pateikti motyvuotus paaiškinimus dėl nurašytų piniginių lėšų.... 7. 2.... 8. Grąžinti nurašytas pinigines lėšas į banko sąskaitą arba pervesti į... 9. Savo skundą pareiškėjas motyvavo tuo, kad antstolis vykdomojoje byloje Nr. (... 10. Pareiškėjas paaiškino, kad nurodytos piniginės lėšos buvo skirtos baudai... 11. Papildomai pareiškėjas nurodė, kad antstolis D. K. vykdo pirmos eilės... 12. Antstolis 2019 m. rugpjūčio 13 d. patvarkymu atmetė pareiškėjo skundą,... 13. Suinteresuotas asmuo UAB „Plienas“ 2019 m. rugpjūčio 27 d. pateikė... 14. Byla dėl antstolio veiksmų nagrinėtina rašytinio proceso tvarka (CPK 443... 15. Teismas... 16. iš vykdomosios bylos duomenų nustatyta, kad antstolis Marekas Petrovskis... 17. Ginčas yra kilęs dėl priverstinai iš pareiškėjo banko sąskaitos... 18. CPK 739 straipsnyje įsakmiai nurodyta, iš kurių pinigų sumų nėra galimas... 19. UAB „( - )“ 2019 m. rugsėjo 13 d. pateikė teismui atsakymą, kuriame... 20. Taigi nustačius aplinkybę, kad šios piniginės lėšos nebuvo skirtos... 21. Nesutiktina su pareiškėjo argumentu, kad antstoliui, o ne jam teko pareiga... 22. Taip pat nesutiktina su pareiškėjo pozicija, kad į jo siųstus pranešimus... 23. Nustačius, kad piniginės lėšos buvo nurašytos teisėtai, papildomai... 24. Teismas, įvertinęs antstolio atliktus procesinius veiksmus, daro išvadą,... 25. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 26. atmesti pareiškėjo K. R. skundą dėl antstolio Mareko Petrovskio veiksmų... 27. Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąją bylą grąžinti antstoliui Marekui... 28. Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos...