Byla Iv-2131-208/2011

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (pranešėjas), Irmanto Jarukaičio (kolegijos pirmininkas) ir Romano Klišausko,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. vasario 21 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ skundą atsakovams Lietuvos Respublikos finansų ministerijai ir viešajai įstaigai Lietuvos verslo paramos agentūrai dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas UAB „Litesko“ skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas:

61) panaikinti Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2011 m. sausio 11 d. sprendimą „Dėl UAB „Litesko“ skundo“ (toliau – ir Sprendimas) ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros (toliau – ir Agentūra) 2010 m. lapkričio 17 d. sprendimo Nr. ( - ) dalį, kuria 17 306,64 Lt išlaidos nepripažintos tinkamomis finansuoti, kaip nepagrįstus;

72) įpareigoti agentūrą išmokėti UAB „Litesko“ projektui (Nr. ( - )) skirto Europos Sąjungos finansavimo lėšų dalį nuo UAB „Litesko“ patirtų 17 306,64 Lt išlaidų (Atliktų darbų aktas Nr. ( - ), darbo kodas ( - )).

8Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. vasario 21 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo skundą.

9Atsižvelgdamas į Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 (toliau – ir Taisyklės), 210, 211, 212 punktus, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 32 straipsnio 1 dalį, nustatė, jog pareiškėjas, vadovaudamasis Taisyklių 211 punktu, kreipėsi į Lietuvos Respublikos finansų ministeriją dėl Agentūros sprendimo pripažinti 17 306,64 Lt netinkamomis finansuoti išlaidomis, apie kurį pareiškėjas informuota 2010 m. lapkričio 17 d. pranešimu dėl mokėjimo prašymo Nr. 07 dalies MPD3 patvirtinimo Nr. ( - ). Lietuvos Respublikos finansų ministerija, išnagrinėjusi skundą išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka, pareiškėjo skundo netenkino. Nurodė, jog voko kopija patvirtina, kad Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2011 m. sausio 11 d. sprendimą „Dėl UAB „Litesko“ skundo (projekto kodas Nr. ( - ))“ pareiškėjas gavo 2011 m. sausio 14 d. Tuo tarpu, remiantis ABTĮ 32 straipsniu, į teismą su skundu UAB „Litesko“ galėjo kreiptis per 20 dienų nuo minėto sprendimo gavimo dienos – iki 2011 m. vasario 3 d. Skundas teismui paduotas 2011 m. vasario 14 d., t. y. praleidus skundo padavimo terminą, kurio atnaujinti pareiškėjas neprašė. Pabrėžė, jog pagal ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 8 punktą, administracinio teismo pirmininkas ar teisėjas (teismas) motyvuota nutartimi atsisako priimti skundą, jeigu praleistas skundo padavimo terminas ir pareiškėjas neprašo jo atnaujinti. Pažymėjo, jog skundo reikalavimas įpareigoti Agentūrą išmokėti UAB „Litesko“ projektui (Nr. ( - )) skirto Europos Sąjungos finansavimo lėšų dalį nuo UAB „Litesko“ patirtų 17 306,64 Lt išlaidų yra išvestinis iš pirmojo skundo reikalavimo, todėl atsisakius priimti pagrindinį reikalavimą, atsisakė priimti ir išvestinį.

10II.

11Pareiškėjas pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. vasario 21 d. nutartį ir priimti naują nutartį – priimti pareiškėjo skundą, o tuo atveju jeigu teismas nuspręstų taikyti ABTĮ 32 straipsnio 1 dalyje nustatytus skundo padavimo terminus ir atitinkamai spręstų, kad terminas skundui paduoti baigėsi 2011 m. vasario 3 d., prašė atnaujinti skundo padavimo teismui terminą, pripažinus, kad jis praleistas dėl svarbių priežasčių. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais pagrindiniais argumentais:

121. Nurodo, jog skundžiame Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Sprendime nurodyta, kad pareiškėjas, nesutikdamas su Sprendimu, turi teisę jį apskųsti, vadovaudamasis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 (toliau – ir Administravimo ir finansavimo taisyklės), 211 punktu ir ABTĮ 33 straipsnio 1 dalimi. Kadangi pareiškėjas Sprendimą gavo 2011 m. sausio 14 d., skundas teismui galėjo būti paduotas iki 2011 m. vasario 14 d., todėl terminas skundui paduoti nebuvo praleistas. Tokia apskundimo tvarka aiškiai nurodyta pačiame Sprendime.

132. Remdamasis ABTĮ 32 straipsnio 1 dalimi, 22 straipsnio 3 dalimi, 25 straipsnio 1 dalimi, pabrėžia, jog sutrumpinti skundo padavimo terminai taikomi tik įstatymų (o ne poįstatyminių aktų) pagrindu veikiančių administracinių ginčų komisijos ar kitos išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos sprendimams apskųsti. Nagrinėjamu atveju Lietuvos Respublikos finansų ministerija ABTĮ 32 straipsnio 1 dalies prasme negali būti laikoma kita išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucija.

143. Teigia, jog nei Administravimo ir finansavimo taisyklėse, nei jokiame kitame akte neįtvirtinta, kad Lietuvos Respublikos finansų ministerija, nagrinėdama pareiškėjų skundus dėl įgyvendinančios institucijos veiksmų arba neveikimo, veikia kaip išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucija. Atsižvelgdamas į Administravimo ir finansavimo taisyklių 210 – 212 punktus, nurodo, jog Lietuvos Respublikos finansų ministerija atlieka savitą vaidmenį ir užima specifinę vietą sprendimų, susijusių su projektų finansavimo Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, priėmimo sistemoje. Toks vaidmuo pasireiškia prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kaip tęstinio paraiškų vertinimo institucijų sistemos grandies, funkcijų, o tai, kad ji atlieka tokias, o ne išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos funkcijas, rodo ir jai suteiktų įgaliojimų ribos.

154. Atsižvelgdamas į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką (bylos Nr. AS8-303/2006, AS146-42/2009, A822-326/2010), teigia, jog tokia praktika sudaro pagrindą teigti, kad Administravimo ir finansavimo taisyklės aiškinamos kaip nesuteikiančios Lietuvos Respublikos finansų ministerijai išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos statuso. Be to, ji nenurodyta ir Vilniaus apygardos administracinio teismo interneto tinklalapyje paskelbtame baigtiniame privalomo išankstinio ginčo ne teismo tvarka nagrinėjimo institucijų sąraše.

16Teisėjų kolegija

konstatuoja:

17III.

18Atskirasis skundas netenkintinas.

19Pareiškėjas skundu kreipėsi į teismą, ginčydamas, inter alia, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2011 m. sausio 11 d. sprendimą Nr. ((24.16-02)-5K-1027304)-6K-6K-1100271. Pirmosios instancijos teismas vertino, jog Sprendimas priimtas nagrinėjant ginčą išankstine ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka, todėl pareiškėjas praleido skundo padavimo teismui terminą. Kadangi pareiškėjas pirmosios instancijos teismo neprašė tokį terminą atnaujinti, teismas atsisakė priimti skundą.

20ABTĮ 32 straipsnio 1 dalis nustato, jog atitinkamos administracinių ginčų komisijos ar kitos išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos sprendimą, priimtą išnagrinėjus administracinį ginčą ne teismo tvarka, administraciniam teismui gali skųsti ginčo šalis, nesutinkanti su administracinių ginčų komisijos ar kitos išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos sprendimu. Tokiu atveju į administracinį teismą galima kreiptis per dvidešimt dienų nuo sprendimo gavimo dienos.

21Administravimo ir finansavimo taisyklių 211 punktas nustato, kad pareiškėjas ir projekto vykdytojas turi teisę apskųsti vadovaujančiajai institucijai įgyvendinančiosios institucijos veiksmus ar neveikimą, susijusius su projekto atitikties bendriesiems atrankos kriterijams (išskyrus juos detalizuojančius reikalavimus, nustatytus projektų finansavimo sąlygų aprašuose) vertinimu, taip pat kitais atvejais, nenumatytais šių Taisyklių 210 punkte, per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kurią jis sužinojo ar turėjo sužinoti apie tokius įgyvendinančiosios institucijos veiksmus ar neveikimą. Vadovaujančioji institucija, gavusi pareiškėjo arba projekto vykdytojo skundą, nagrinėja jį Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka. Nusprendusi, kad skundas nepagrįstas, vadovaujančioji institucija apie tai informuoja pareiškėją ar projekto vykdytoją. Jeigu vadovaujančioji institucija nusprendžia, kad skundas pagrįstas, ji raštu įpareigoja įgyvendinančiąją instituciją imtis atitinkamų veiksmų, nustato veiksmų atlikimo terminus ir informuoja apie tai pareiškėją ar projekto vykdytoją.

22Kaip matyti iš skundžiamo Sprendimo, juo Lietuvos Respublikos finansų ministerija nagrinėjo pareiškėjo skundą dėl Agentūros sprendimo pripažinti netinkamomis finansuoti išlaidomis 17 306,64 Lt dydžio sumą. Šiuo Sprendimu Lietuvos Respublikos finansų ministerija skundo netenkino ir pripažino pagrįstu Agentūros sprendimą dėl dalies projekto vykdytojo galutinio mokėjimo prašymo išlaidų pripažinimo netinkamomis. Teisėjų kolegija, įvertinusi Sprendimo turinį, nurodytas teisės aktų nuostatas, sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog šiuo atveju Sprendimas vertintinas kaip išankstine ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka priimtos institucijos sprendimas.

23Pažymėtina, jog ABTĮ 25 straipsnio 1 dalis, kuria savo pozicijai pagrįsti remiasi pareiškėjas, nustato, kad prieš kreipiantis į administracinį teismą, viešojo administravimo subjektų priimti individualūs teisės aktai ar veiksmai (neveikimas) gali būti, o įstatymų nustatytais atvejais – turi būti ginčijami kreipiantis į išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka instituciją. Kitaip tariant, tokia nuostata numato, jog tais atvejais, kai įstatymas tiesiogiai įtvirtina, privaloma kreiptis su skundu išankstine ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka, o kitais atvejais toks kreipimasis neprivalomas. Tačiau nagrinėjamu atveju sprendžiamas kitokio pobūdžio klausimas, t. y. ar pareiškėjas, pasinaudojęs išankstine ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka, nustatytais terminais padavė skundą teismui. Taip pat pareiškėjas pabrėžė, jog jis skundą padavė, remdamasis Sprendime nurodyta apskundimo tvarka. Teisėjų kolegijos vertinimu, tokios aplinkybės negali pakeisti paties Sprendimo teisinio statuso, tačiau gali būti pagrindu, kreipiantis į teismą dėl skundo padavimo teismui termino atnaujinimo.

24Tuo tarpu konstatavus, kad buvo pasinaudota ikiteismine tvarka, skundas dėl ikiteismine tvarka ginčus nagrinėjančios institucijos priimto sprendimo teismui turi būti paduodamas per ABTĮ 32 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą. Byloje iš esmės nėra ginčo ir pirmosios instancijos teismas atitinkamai pagrįstai nustatė, jog pareiškėjas tokį terminą praleido. Kadangi pareiškėjas pirmosios instancijos teismui prašymo dėl termino atnaujinimo nepateikė, teismas pagrįstai atsisakė priimti jo skundą. Kartu pabrėžtina, jog prašymas dėl termino skundui paduoti atnaujinimo turi būti paduodamas būtent pirmosios instancijos teismui, todėl pareiškėjo atskirajame skunde suformuluotas prašymas atnaujinti praleistą skundo padavimo teismui terminą apeliacinės instancijos teisme nenagrinėtinas. Tačiau tai neužkerta kelio pareiškėjui pakartotinai kreiptis į pirmosios instancijos teismą, kartu su skundu pateikiant prašymą dėl termino skundui paduoti atnaujinimo. Pažymėtina ir tai, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad, atsisakius priimti pareiškėjo skundo reikalavimą dėl Sprendimo panaikinimo, atitinkamai atsisakytina priimti ir kitus pareiškėjo skundo reikalavimus.

25Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas iš esmės tinkamai taikė ir aiškino teisės aktus, nustatė faktines bylos aplinkybes, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kuri paliktina nepakeista, o atskirasis skundas atmestinas.

26Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

27pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ atskirojo skundo netenkinti.

28Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. vasario 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

29Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas UAB „Litesko“ skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos... 6. 1) panaikinti Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2011 m. sausio 11 d.... 7. 2) įpareigoti agentūrą išmokėti UAB „Litesko“ projektui (Nr. ( - ))... 8. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. vasario 21 d. nutartimi... 9. Atsižvelgdamas į Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių,... 10. II.... 11. Pareiškėjas pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus... 12. 1. Nurodo, jog skundžiame Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Sprendime... 13. 2. Remdamasis ABTĮ 32 straipsnio 1 dalimi, 22 straipsnio 3 dalimi, 25... 14. 3. Teigia, jog nei Administravimo ir finansavimo taisyklėse, nei jokiame... 15. 4. Atsižvelgdamas į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką... 16. Teisėjų kolegija... 17. III.... 18. Atskirasis skundas netenkintinas.... 19. Pareiškėjas skundu kreipėsi į teismą, ginčydamas, inter alia, Lietuvos... 20. ABTĮ 32 straipsnio 1 dalis nustato, jog atitinkamos administracinių ginčų... 21. Administravimo ir finansavimo taisyklių 211 punktas nustato, kad pareiškėjas... 22. Kaip matyti iš skundžiamo Sprendimo, juo Lietuvos Respublikos finansų... 23. Pažymėtina, jog ABTĮ 25 straipsnio 1 dalis, kuria savo pozicijai pagrįsti... 24. Tuo tarpu konstatavus, kad buvo pasinaudota ikiteismine tvarka, skundas dėl... 25. Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, jog pirmosios instancijos... 26. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1... 27. pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ atskirojo skundo... 28. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. vasario 21 d. nutartį... 29. Nutartis neskundžiama....