Byla 2S-2975-450/2018
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė N. Š.-S., kuriai atstovauja antstolis D. S., kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa“, UAB „GJ baldai“ ir UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Asta Radzevičienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos uždaros akcinės bendrovės „Idea In“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 28 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos UAB „Idea In“ skundus dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė N. Š.-S., kuriai atstovauja antstolis D. S., kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa“, UAB „GJ baldai“ ir UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Pareiškėja UAB „Idea In“ 2018 m. rugsėjo 4 d. skundu pašė panaikinti antstolės 2018 m. liepos 23 d. raštą Nr. S-3.5.-7503, kuriame nurodė, kad pareiškėjai iki 2018 m. liepos 23 d. nesumokėjus visos varžytynėse laimėto turto kainos, 27 680 Eur įmoka bus paskirstyta įstatymų nustatyta tvarka. Toks raštas yra deklaratyvaus pobūdžio, jame nepasisakyta nė vienu pareiškėjos iškeltu klausimu.

62.

7Pareiškėja 2018 m. rusėjo 5 d. skundu prašė panaikinti antstolės 2018 m. liepos 24 d. patvarkymą, kuriuo nutarta laikyti neįvykusiomis tam tikro nekilnojamojo turto ir nuomos teisės į žemės sklypą pirmąsias varžytynes. Nurodė, kad ji 2018 m. birželio 21 d. laimėjo antstolės vykdytas varžytynes ir 2018 m. liepos 18 d. pateikė prašymą atidėti varžytynėse laimėto turto kainos sumokėjimo terminą iki baigsis atitinkamų civilinių bylų teisminis nagrinėjimas. Ginčijamu patvarkymu antstolė nutarė laikyti pirmąsias varžytynes neįvykusiomis, nes pareiškėja per nustatytą laiką nesumokėjo likusios kainos dalies. Skundžiamas patvarkymas priimtas pažeidžiant teismo 2018 m. liepos 10 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones, kurioms galiojant antstolė buvo įpareigota iš viso sustabdyti išieškojimą iš turto.

83.

9Pareiškėja 2018 m. rugsėjo 5 d. pateikė skundą, kuriuo prašė panaikinti antstolės 2018 m. rugpjūčio 10 d. patvarkymą ir atidėti pareiškėjai varžytynių turto kainos dalies sumokėjimo terminą iki baigsis tam tikrų civilinių bylų teisminis nagrinėjimas. Pareiškėja, dalyvaudama varžytynėse, nežinojo aplinkybių, kurios būtų lėmusios jos apsisprendimą įsigyti turtą iš varžytynių. Panevėžio apygardos teismas 2018 m. sauso 18 d. nutartimi suformavo praktiką, kad antstoliai turi teisę atidėti kainos dalies sumokėjimą ir dėl kitokių negu CPK 716 str. nurodytų aplinkybių.

104.

11Suinteresuotas asmuo antstolė N. Š.-S., kuriai atstovauja antstolis D. S., 2018 m. rugsėjo 13 d. patvarkymu atsisakė tenkinti pareiškėjos skundus ir pažymėjo, kad pareiškėja nurodė, jog esant dabartinei situacijai nepageidauja įsigyti ir investuoti į iš varžytynių nupirktą turtą, t. y. pareiškėja aiškiai nurodė, jog atsisako turtą pirkti ir neketina sumokėti likusios kainos dalies. Skundžiamas 2018 m. liepos 23 d. raštas pagrįstas CPK 711 str. 1 p. ir 717 str. 3 p. nuostatomis, apie kurių taikymą ir buvo informuota pareiškėja. Turto kainos sumokėjimo terminas nustatytas imperatyviosiomis įstatymo normomis, todėl net ir panaikinus pareiškėjos ginčijamą patvarkymą, neatsirastų pareiškėjos pageidaujamų pasekmių, t. y. antstolė neturėtų teisės atidėti likusios kainos dalies sumokėjimo. Be to, pareiškėjos nurodomos civilinės bylos negalėjo turėti jokios realios įtakos pareiškėjos apsisprendimui dalyvauti ar nedalyvauti varžytynėse ir pirkti turtą – apie nurodytas bylas antstolė negalėjo informuoti pareiškėjos, nes tuo metu bylos dar nebuvo pradėtos. Pareiškėjai per nustatytą terminą nesumokėjus visos sumos už įgytą turtą, antstolė pagrįstai priėmė skundžiamą 2018 m. liepos 24 d. patvarkymą paskelbti varžytynes neįvykusiomis. Teismo nutartimi buvo tik sustabdytas varžytynių akto pasirašymas, bet ne kitų vykdymo veiksmų atlikimas. Be to, varžytynių paskelbimas neįvykusiomis buvo antstolės pareiga, o ne teisė.

12II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

135.

14Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. rugsėjo 28 d. nutartimi pareiškėjos UAB „Idea In“ skundus atmetė.

156.

16Dėl pareiškėjos 2018 m. rugsėjo 4 d. skundo. Teismas nustatė, kad pareiškėja 2018 m. liepos 23 d. pateikė antstolei prašymą atidėti turto kainos dalies sumokėjimo terminą iki baigsis civilinių bylų Nr. e2-26790-964/2018 ir e2YT-27155-1080/2017 teisminis nagrinėjimas, taip pat leisti susipažinti su vykdomosios bylos medžiaga ir daryti jos išrašus bei kopijas. Atsakydama į šį pareiškėjos prašymą, skundžiamu 2018 m. liepos 23 d. raštu Nr. S-3.5.-7503 antstolė nurodė, kad iki 2018 m. liepos 23 d. neįmokėjus visos varžytynėse nupirkto turto kainos, pareiškėjos 27 680 Eur įmoka bus paskirstyta įstatymų nustatyta tvarka.

177.

18Teismo vertinimu, toks išimtinai informatyvaus pobūdžio antstolės raštas-atsakymas atitinka CPK 711 straipsnio 1 dalies nuostatą, reglamentuojančią varžytynių dalyvio įmokėtų sumų paskirstymą po to, kai varžytynės paskelbiamos neįvykusiomis. Atsižvelgiant į tai, teismas darė išvadą, kad nėra pagrindo konstatuoti, jog toks informatyvaus pobūdžio ir įstatymo reikalavimus atitinkantis antstolės raštas-pranešimas galėjo kaip nors pažeisti pareiškėjos subjektyvias teises ar teisėtus interesus (pareiškėja šiuo atveju neginčija rašte nurodomo (ketinamo atlikti) įmokų paskirstymo, kaip tokio). Kita vertus, iš pareiškėjos skundo argumentų, taip pat iš pareiškėjos procesinių veiksmų visumos matyti, kad šį antstolės raštą pareiškėja ginčija daugiau tuo aspektu-pagrindu, kad antstolė (įskaitant ir šiuo raštu) atsisakė tenkinti pareiškėjos prašymą dėl kainos dalies sumokėjimo atidėjimo. Šia prasme dėl pareiškėjos teisių ar teisėtų interesų (ne)pažeidimo teismas motyvus išdėstė nagrinėjant kitus skundo argumentus.

198.

20Dėl antstolės 2018 m. liepos 24 d. patvarkymo atsisakyti atidėti kainos dalies sumokėjimo terminą, taip pat neleisti susipažinti su vykdomosios bylos medžiaga, daryti jos išrašus ir kopijas. Teismas nustatė, kad išnagrinėjusi šioje nutartyje jau nurodytą pareiškėjos 2018 m. liepos 23 d. pateiktą prašymą atidėti turto kainos dalies sumokėjimo terminą, taip pat leisti susipažinti su vykdomosios bylos medžiaga ir daryti jos išrašus bei kopijas, antstolė 2018 m. rugpjūčio 10 d. patvarkymu nutarė prašymų netenkinti. Nagrinėjant šį antstolės patvarkymą, teismas atkreipė dėmesį, kad pinigų už iš varžytynių nupirktą turtą sumokėjimo tvarka imperatyviai reglamentuota CPK 716 straipsnyje. Nurodyto straipsnio 3 dalyje įtvirtinta antstolio teisė tik esant šioje teisės normoje nurodytoms sąlygoms-prielaidoms pinigų sumokėjimo terminą pratęsti. Nors CPK 625 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta antstolio teisė savo iniciatyva arba vykdymo proceso dalyvių prašymu atidėti vykdymo veiksmus, tačiau tai antstolis gali tik „šio kodekso nustatyta tvarka“ ir, teismas pabrėžė, vykdymo proceso dalyvių (skolininko ar išieškotojo), bet ne varžytynių dalyvių prašymu. Teismas pažymėjo, kad Civilinio proceso kodekso normos neįtvirtina galimybių kainos sumokėjimą atidėti dėl kilusių pirkėjo subjektyvaus pobūdžio abejonių ir (arba) pirkėjui paaiškėjusių naujų (nors ir pirkėjui turinčių esminę reikšmę) aplinkybių. Priešingu atveju, jeigu antstolis atidėtų vykdymo veiksmus ne pagal vykdymo proceso dalyvių prašymą, atsirastų pagrindas-prielaida konstatuoti vykdymo proceso šalių, visų pirmą – išieškotojo teisių ir teisėtų interesų pažeidimą, kiek tai susiję su operatyviu skolos išieškojimu. Taigi pareiškėjos nurodytas priežastis (nagrinėjamos kitos civilinės bylos, taip pat pareiškėjai paaiškėjusios faktinės aplinkybės bei kilusios abejonės dėl perkamo turto), pasak teismo, negalėjo nulemti antstolės pareigos atidėti kainos dalies sumokėjimą ilgesniam, negu įstatyme imperatyviai įtvirtintam terminui. Remdamasis šiais motyvais, teismas atmetė kaip teisiškai nepagrįstus pareiškėjos argumentus, kuriais apeliuojama į kainos dalies sumokėjimo termino atidėjimą – antstolė pagrįstai ir teisėtai atsisakė tenkinti aptariamą pareiškėjos prašymą.

219.

22Atsisakydama tenkinti pareiškėjos prašymą dėl susipažinimo su vykdomosios bylos medžiaga, taip pat dėl medžiagos išrašų, kopijų darymo, antstolė atkreipė dėmesį ir į tai, kad pareiškėja nėra vykdomosios bylos šalis. Šia prasme teismas pažymėjo, kad Civilinio proceso kodekso normos iš tikrųjų suteikia teisę su vykdomosios bylos medžiaga susipažinti tik vykdymo proceso šalims, t. y. išieškotojui ir skolininkui (CPK 639 straipsnio 2 punktas, 643 straipsnio 2 punktas). Asmuo, norintis dalyvauti ar jau tapęs varžytynių vykdymo procese dalyviu, savaime neįgyja teisės susipažinti su vykdomosios bylos medžiaga, taip pat neįgyja teisės daryti-gauti vykdomosios bylos išrašų ar kopijų. Remiantis šiais motyvais, teismas atmetė kaip nepagrįstus pareiškėjos skundo argumentai, kuriais ginčijama atitinkama antstolės 2018 m. liepos 24 d. patvarkymo dalis.

2310.

24Dėl antstolės 2018 m. liepos 24 d. patvarkymo pirmąsias varžytynes laikyti neįvykusiomis. Nustačiusi, kad varžytynes laimėjęs varžytynių dalyvis per nustatytą terminą nesumokėjo visos kainos, antstolė 2018 m. liepos 24 d. patvarkymu nutarė laikyti pirmąsias varžytynes neįvykusiomis; skelbti pirmąsias pakartotines varžytynes; varžytynių dalyvio 27 680 Eur įmoką skirti skolai bei vykdymo išlaidoms padengti. Teismui jau padarius išvadą, kad antstolė neturėjo nei teisės, nei pareigos pareiškėjai atidėti pinigų dalies sumokėjimo terminą, teismas konstatavo, kad antstolė pagrįstai ir teisėtai įvykdė CPK 717 straipsnio 3 punkte įtvirtintą procesinę pareigą paskelbti varžytynes neįvykusiomis, jeigu varžytynes laimėjęs dalyvis per nustatytą terminą nesumoka visos sumos už varžytynėse pirktą turtą. Tokios antstolės teisės nepaneigė ir neapribojo pareiškėjos nurodomos teismo 2018 m. liepos 10 d. nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, kuriomis buvo, pabrėžtina, tik sustabdytas varžytynių akto pasirašymas, tačiau neuždrausta antstolei atlikinėti kitus vykdymo veiksmus.

25III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

2611.

27Pareiškėja UAB „Idea In“ pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 28 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – tenkinti UAB „Idea In“ 2018 m. rugsėjo 5 d. skundą, atidedant likusios varžytynėse laimėto turto kainos dalies sumokėjimo terminą iki baigsis civilinių bylų Nr. e2-3857-467/2018, e2-4159-781/2018, e2-4347-912/2018, e2-4511-603/2018, e2-28705-599/2018, e2-4518-781/2018 ir e2-26790-964/2018 nagrinėjimas teisme.

2811.1.

29Likusios kainos dalies sumokėjimo instituto taikymas teismų praktikoje yra plačiai paplitęs. Panevėžio apygardos teismo nagrinėtoje c. b. Nr. 2S-117-425/2018, nurodyta, jog apelianto prašymas atidėti piniginių lėšų už varžytynėse nupirktą turtą sumokėjimo į antstolės depozitinę sąskaitą terminą bei nustatyti turto pardavimo iš varžytynių akto surašymo terminą yra teisingas ir protingas. Teismo nuomone, grąžinus dalį sumokėtų piniginių lėšų, apelianto, kaip pirkėjo, nebus nepagrįstai suvaržytos teisės disponuoti piniginėmis lėšomis ir leis išvengti galimų neigiamų pasekmių. Juo labiau, kad CPK 710 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytas varžytynių dalyvio mokestis lieka antstolės depozitinėje sąskaitoje. Taigi, teismas turėjo remtis analogiškose bylose priimtais teismų procesiniais sprendimais ir panaikinti skundžiamą antstolės patvarkymą, nes antstolės teisė taikyti likusios kainos dalies sumokėjimo atidėjimo institutą nebuvo ribojama imperatyviomis įstatymo nuostatomis.

3011.2.

31Pareiškėjai tapo žinoma apie Vilniaus miesto apylinkės ir Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamas civilines bylas Nr. e2-3857-467/2018, e2-4159-781/2018, e2-4347-912/2018, e2-4511-603/2018, e2-28705-599/2018, e2-4518-781/2018 ir e2-26790-964/2018, kuriose sprendžiami varžytynėse laimėto turto nuosavybės ir apsunkinimo klausimai. Antstolė pareiškėjos neinformavo, kad dėl varžytynėse parduodamo turto vyksta teisminiai ginčai. Taigi, jei kilę teisminiai ginčai dėl antstolės veiksmų bus išspręsti pareiškėjai nepalankiai, ji kaip varžytynių laimėtoja, negalės įgyvendinti savo teises į turtą.

3211.3.

33Tokios informacijos nenurodymas yra sąžiningumo principo iki sutartiniuose santykiuose pažeidimas, kas atitinkamai lemia ir vykdymo proceso principų pažeidimą. UAB „Idea In“ žinodama aukščiau minėtą informaciją apie ginčus dėl turto priklausomybės, jo vertės ir galimus ginčus ateityje dėl turto susigrąžinimo, nebūtų dalyvavusi varžytynėse ir, juo labiau, šias laimėjusi.

3411.4.

35Suinteresuotasis asmuo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ antstolei yra pateikęs raštą, kuriuo informavo apie teismuose nagrinėjamas bylas dėl varžytinėse laimėto turto ir prašė antstolės šią informaciją pateikti varžytinių dalyviams, kad jie būtų informuoti apie numatomas grėsmes dėl turto nuosavybės ar apsunkinimų. Antstolė prievolės perduoti informaciją ar ją paviešinti specialiame varžytinių tinklapyje neįvykdė – neinformavo nei pareiškėjos, nei kitų varžytinių dalyvių apie suinteresuotojo asmens UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ rašte nurodytas aplinkybes, tokiu būdu pažeisdama ne tik vykdomojo proceso dalyvių, bet ir suinteresuotųjų asmenų teises bei teisėtus interesus.

362.

37Suinteresuotas asmuo išieškotoja KU „Mėmelio taupomoji kasa“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį atmesti ir palikti galioti pirmosios instancijos teismo nutartį.

3812.1.

39UAB „Idea In“ per įstatyme imperatyviai nustatytą terminą nesumokėjo absoliučiai jokios dalies varžytynėse pirkto turto kainos (išskyrus dalyvio mokesčio, kuris tesudaro apie 5 proc. visos varžytinėse pasiūlytos turto kainos). Ši aplinkybė rodo, kad pareiškėjos atveju nebuvo Civilinio proceso kodekse numatytų teisinių pagrindų turto kainos mokėjimo terminui pratęsti.

4012.2.

41Pareiškėjai neįvardijus skunde nurodytų bylų (Nr. e2-3857-467/2018, e2-4159-781/2018, e2-4347-912/2018, e2-4511-603/2018, e2-28705-599/2018, e2-4518-781/2018 ir e2-26790-964/2018) sąsajų su ginču, sprendžiamu šioje byloje, bei įvertinus tai, kad nurodytos bylos iš tiesų niekaip nesisieja su pareiškėjos iš varžytinių pirktu turtu ir jo realizavimo klausimais, darytina išvada, kad pareiškėjos skundas yra akivaizdžiai nepagrįstas bei pareikštas tik siekiant piktnaudžiauti procesu.

4212.3.

43Pareiškėjas teisme nekėlė klausimų, susijusių su civilinių bylų Nr. e2-3857-467/2018, e2-4159-781/2018, e2-4347-912/2018, e2-4511-603/2018, e2-28705-599/2018, e2- 4518-781/2018 įtaka sprendžiamam ginčui, o pirmosios instancijos teismas atitinkamai šių klausimų nesvarstė ir nenagrinėjo. Pareiškėja kėlė klausimą dėl civilinių bylų Nr. e2-26790-964/2018 ir Nr. e2YT-27155-1080/2017 įtakos UAB „Idea In“ interesų įgyvendinimui.

4412.4.

45Vilniaus miesto apylinkės teismo nagrinėtoje civilinėje byloje Nr. e2-26790-964/2018 ieškovė UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ pareikštu prevenciniu ieškiniu siekė uždrausti antstolei pasirašyti iš varžytynių parduoto Turto pardavimo aktą, motyvuodama tuo, kad pardavus Turtą galimai nebus padengtas jos kreditorinis reikalavimas ir dėl to UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ patirtų žalos. Ši byla buvo pradėta 2018 m. liepos mėn. pradžioje, t. y. jau po UAB „GJ baldai“ turto varžytynių dienos. Todėl visiškai nepagrįstais laikytini pareiškėjos argumentai neva ši byla galėjo turėti kažkokią įtaką pareiškėjo apsisprendimui dalyvauti varžytynėse ir/ar jos siūlytos kainos dydžiui.

463.

47Suinteresuoti asmenys antstolė N. Š.-S., kuriai atstovauja antstolis D. S., UAB „GJ baldai“ ir UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikė.

48IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

49Atskirasis skundas atmestinas.

509.

51Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

5210.

53Nagrinėjamojoje byloje ginčas iš esmės kilo dėl pareiškėjos prašymo atidėti likusios sumos už varžytynėse nupirktą nekilnojamąjį turtą mokėjimo terminą, teisėtumo ir pagrįstumo.

5411.

55Bylos duomenimis nustatyta, kad apeliantė 2018 m. liepos 23 d. pateikė antstolei prašymą atidėti turto kainos dalies sumokėjimo terminą iki baigsis civilinių bylų Nr. e2-26790-964/2018 ir e2YT-27155-1080/2017 teisminis nagrinėjimas, taip pat leisti susipažinti su vykdomosios bylos medžiaga ir daryti jos išrašus bei kopijas. Atsakydama į pareiškėjos prašymą, 2018 m. liepos 23 d. raštu Nr. S-3.5.-7503 antstolė nurodė, kad iki 2018 m. liepos 23 d. neįmokėjus visos varžytynėse nupirkto turto kainos, pareiškėjos 27 680 Eur įmoka bus paskirstyta įstatymų nustatyta tvarka. Išnagrinėjusi pareiškėjos 2018 m. liepos 23 d. pateiktą prašymą atidėti turto kainos dalies sumokėjimo terminą, taip pat leisti susipažinti su vykdomosios bylos medžiaga ir daryti jos išrašus bei kopijas, antstolė 2018 m. rugpjūčio 10 d. patvarkymu nutarė prašymų netenkinti. Nustačiusi, kad varžytynes laimėjęs varžytynių dalyvis per nustatytą terminą nesumokėjo visos kainos, antstolė 2018 m. liepos 24 d. patvarkymu nutarė laikyti pirmąsias varžytynes neįvykusiomis; skelbti pirmąsias pakartotines varžytynes; varžytynių dalyvio 27 680 Eur įmoką skirti skolai bei vykdymo išlaidoms padengti.

5612.

57Pinigų sumokėjimo tvarką nupirkus turtą iš varžytynių reglamentuoja CPK 716 straipsnis. Šiuo atveju, vadovaujantis CPK 716 straipsnio 1 dalimi ir 2 dalies 3 punktu, varžytynes laimėjęs varžytynių dalyvis turėjo per trisdešimt dienų sumokėti sumą, lygią kainos, už kurią buvo parduotas turtas, ir varžytynių dalyvio mokesčio skirtumui. Minėta, kad vykdomojoje byloje apeliantė 2018 m. liepos 23 d. pateikė antstolei prašymą atidėti turto kainos dalies sumokėjimo terminą iki baigsis civilinių bylų Nr. e2-26790-964/2018 ir e2YT-27155-1080/2017 teisminis nagrinėjimas, tačiau antstolė 2018 m. liepos 23 d. raštu Nr. S-3.5.-7503 bei 2018 m. rugpjūčio 10 d. patvarkymu šio prašymo netenkino. CPK 716 straipsnio 3 dalyje numatyta, jog iki šio straipsnio 2 dalyje nurodyto termino pabaigos sumokama ne mažiau kaip pusė varžytynėse nupirkto turto kainos, varžytynes laimėjusio varžytynių dalyvio rašytiniu prašymu, pateiktu ne vėliau kaip iki šio straipsnio 2 dalyje numatyto termino pabaigos, antstolis patvarkymu sumokėjimo už varžytynėse nupirktą turtą terminą gali pratęsti. Šis terminas negali būti ilgesnis negu pusė termino, skirto sumokėti visą varžytynėse nupirkto turto kainą. Kaip teisingai nagrinėjamu atveju nurodė išieškotoja, apeliantė yra įmokėjusi tik dalyvio mokestį, kuris tesudaro apie 5 proc. visos varžytynėse pasiūlytos turto kainos, todėl pareiškėjai pateikus antstolei prašymą atidėti likusios kainos dalies mokėjimo terminą, antstolė pagrįstai priėmė 2018 m. rugpjūčio 10 d. patvarkymą netenkinti apeliantės prašymo, nes antstolė neturi teisės pratęsti įstatymu nustatyto termino kitais, nei įstatymo numatytais, pagrindais. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad UAB „Idea In“ nėra įvykdžiusi CPK 716 straipsnio 3 dalyje nurodytos sąlygos - būti sumokėjusiai nemažiau kaip pusės reikiamos sumos, todėl apeliantei apmokėjimo terminas ir negalėjo būti pratęstas. Atkreiptinas dėmesys, kad jeigu apeliantė UAB „Idea In“ ir būtų sumokėjusi reikiamą sumos dydį už varžytynėse įgytą turtą, įstatymas suteikia antstoliui diskrecijos teisę spręsti, ar pratęsti terminą pinigų sumos už varžytynėse įsigytą daiktą sumokėjimui, o ne įtvirtina pareigą pratęsti pinigų sumokėjimo terminą.

5813.

59Atsakant į apeliantės atskirojo skundo argumentus, jog antstolė jos neinformavo apie vykstančias civilines bylas, kuriose sprendžiami varžytynėse laimėto turto nuosavybės ir apsunkinimo klausimai, pažymėtina, kad pirkėjui įsigyjant skolininko turtą iš varžytynių, visada yra tikimybė, kad gali vykti teisminiai procesai, susiję su perkamu turtu, todėl parduodamo iš varžytynių turto pirkėjas turi įvertinti riziką ir prisiimti iš to kylančias neigiamas pasekmes. Papildomai pažymėtina, kad patikrinus Lietuvos teismų sistemos LITEKO duomenis, nustatyta, kad visose apeliantės minimose civilinėse bylose, išskyrus c. b. Nr. e2-3857-467/2018, ieškininiai pareiškimai gauti jau po pirmųjų varžytynių paskelbimo. Tuo tarpu c. b. Nr. e2-3857-467/2018 ginčas vyksta dėl turto, kuris yra nesusijęs su skolininko turtu, kurį varžytynėse buvo įgijusi pareiškėja.

6014.

61Apeliantė, nesutikdama su pirmosios instancijos teismo nutarties pagrįstumu, taip pat nurodo, kad teismas privalėjo vadovautis Panevėžio apygardos teismo praktika analogiškoje byloje Nr. 2S-117-425/2018, kurioje nurodyta, kad apelianto prašymas atidėti piniginių lėšų už varžytynėse nupirktą turtą sumokėjimo į antstolės depozitinę sąskaitą terminą bei nustatyti turto pardavimo iš varžytynių akto surašymo terminą yra teisingas ir protingas. Kasacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad kai apeliacinės instancijos teismas nukrypsta nuo savo sukurtų horizontaliųjų precedentų, kurie niekada nebuvo peržiūrėti kasacine tvarka, tai ši aplinkybė savaime nesudaro pagrindo spręsti, jog tik dėl to skundžiamas apeliacinės instancijos teismo sprendimas naikintinas (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. liepos 12 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e3K-3-322-916/2017 ir joje nurodytą kasacinio teismo praktiką).

6215.

63Kiti atskirojo skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ir neįtakoja skundžiamo teismo sprendimo teisėtumo bei pagrįstumo.

6416.

65Esant šioms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs byloje pateiktus įrodymus, atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentus, daro išvadą, kad antstolė pagrįstai UAB „Idea In“ neatidėjo termino sumokėti visus pinigus už varžytynėse įsigytą turtą, todėl naikinti pirmosios instancijos teismo nutarties atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo, skundžiama nutartis paliekama nepakeista.

66Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334 - 339 str., teismas

Nutarė

67Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 28 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Asta... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Pareiškėja UAB „Idea In“ 2018 m. rugsėjo 4 d. skundu pašė panaikinti... 6. 2.... 7. Pareiškėja 2018 m. rusėjo 5 d. skundu prašė panaikinti antstolės 2018 m.... 8. 3.... 9. Pareiškėja 2018 m. rugsėjo 5 d. pateikė skundą, kuriuo prašė panaikinti... 10. 4.... 11. Suinteresuotas asmuo antstolė N. Š.-S., kuriai atstovauja antstolis D. S.,... 12. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 13. 5.... 14. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. rugsėjo 28 d. nutartimi... 15. 6.... 16. Dėl pareiškėjos 2018 m. rugsėjo 4 d. skundo. Teismas nustatė, kad... 17. 7.... 18. Teismo vertinimu, toks išimtinai informatyvaus pobūdžio antstolės... 19. 8.... 20. Dėl antstolės 2018 m. liepos 24 d. patvarkymo atsisakyti atidėti kainos... 21. 9.... 22. Atsisakydama tenkinti pareiškėjos prašymą dėl susipažinimo su vykdomosios... 23. 10.... 24. Dėl antstolės 2018 m. liepos 24 d. patvarkymo pirmąsias varžytynes laikyti... 25. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 26. 11.... 27. Pareiškėja UAB „Idea In“ pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo... 28. 11.1.... 29. Likusios kainos dalies sumokėjimo instituto taikymas teismų praktikoje yra... 30. 11.2.... 31. Pareiškėjai tapo žinoma apie Vilniaus miesto apylinkės ir Vilniaus... 32. 11.3.... 33. Tokios informacijos nenurodymas yra sąžiningumo principo iki sutartiniuose... 34. 11.4.... 35. Suinteresuotasis asmuo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ antstolei yra... 36. 2.... 37. Suinteresuotas asmuo išieškotoja KU „Mėmelio taupomoji kasa“ atsiliepimu... 38. 12.1.... 39. UAB „Idea In“ per įstatyme imperatyviai nustatytą terminą nesumokėjo... 40. 12.2.... 41. Pareiškėjai neįvardijus skunde nurodytų bylų (Nr. e2-3857-467/2018,... 42. 12.3.... 43. Pareiškėjas teisme nekėlė klausimų, susijusių su civilinių bylų Nr.... 44. 12.4.... 45. Vilniaus miesto apylinkės teismo nagrinėtoje civilinėje byloje Nr.... 46. 3.... 47. Suinteresuoti asmenys antstolė N. Š.-S., kuriai atstovauja antstolis D. S.,... 48. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 49. Atskirasis skundas atmestinas.... 50. 9.... 51. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo... 52. 10.... 53. Nagrinėjamojoje byloje ginčas iš esmės kilo dėl pareiškėjos prašymo... 54. 11.... 55. Bylos duomenimis nustatyta, kad apeliantė 2018 m. liepos 23 d. pateikė... 56. 12.... 57. Pinigų sumokėjimo tvarką nupirkus turtą iš varžytynių reglamentuoja CPK... 58. 13.... 59. Atsakant į apeliantės atskirojo skundo argumentus, jog antstolė jos... 60. 14.... 61. Apeliantė, nesutikdama su pirmosios instancijos teismo nutarties pagrįstumu,... 62. 15.... 63. Kiti atskirojo skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ir neįtakoja... 64. 16.... 65. Esant šioms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs byloje... 66. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334 - 339 str.,... 67. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 28 d. nutartį palikti...