Byla 2-6130-676/2011
Dėl sprendimo įvykdymo atidėjimo ar išdėstymo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Raimondas Dilys, sekretoriaujant Linai Ramonaitei, dalyvaujant pareiškėjo UAB „TTF Garantija“ atstovui M. B., suinteresuoto asmens Erranto Ltd atstovei advokatei Svetlanai Baracevičienei, vertėjai Virginijai Narmontaitei, išnagrinėjęs pareiškėjo UAB „TTF Garantija“ prašymą suinteresuotam asmeniui Erranto Ltd, dėl sprendimo įvykdymo atidėjimo ar išdėstymo,

Nustatė

2Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2010-05-12 sprendimu priteisė iš UAB „TTF Garantija“ 89772,80 Lt daiktų vertei atlyginti, 8977,28 Lt už sumokėtą remontą, 3107,52 Lt bylinėjimosi išlaidų Erranto Ltd., 13,00 Lt pašto išlaidų (civ.b. Nr.2-823-122/2010 T.1., b.l. 129-131). Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011-03-22 nutartimi, nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-05-12 sprendimas paliktas nepakeistu (civ.b. Nr.2-823-122/2010 T.2., b.l. 25-27). Klaipėdos miesto teismo 2010-05-12 sprendimas įsiteisėjo 2011-03-22.

3Pareiškėjas prašo atsižvelgti į sunkią turtinę padėtį, atidėti teismo 2010-05-12 sprendimo įvykdymą ir jo įvykdymą išdėstyti vieneriems metams. Nurodo, kad bendrovė, be teismo priteistų sumų, turi kreditorinių reikalavimų bendrai 386130,02 Lt sumai. Teismo sprendimo vykdymas paralyžuotų bendrovės veiklą, dėl sunkios finansinės padėties tektų mažinti darbuotojų skaičių, padidėtų bedarbių skaičius, darbuotojų šeimos liktų be pragyvenimo šaltinio (b.l.2). Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovas M. B. prašymą palaiko. Nurodė, kad šiuo metu įmonė dirba nuostolingai, bendrovė turi daug skolų. Įmonė atlieka mašinų detalių atstatymo darbus, pasikeitus užsakovams tenka dirbti su kitais partneriais, atsirado daugiau užsakymų. Pareiškėjas šiuo metu nėra pajėgus padengti priteistas sumas bei sumokėti iš karto, kadangi dirba nuo nulio, tenka imti kreditus, bendrovės ilgalaikis turtas areštuotas, balansas neigiamas, turto vertė 1 mln. Lt. buvo iki krizės, dabar taip nėra, vien skolų sudaro apie 380000 Lt. Prašo prašymą tenkinti (b.l.141-142).

4Teismo posėdžio metu suinteresuoto asmens atstovė advokatė S.Baracevičienė nesutinka su pareiškėjo prašymu. Nurodė, jog pareiškėjo sandoriai viršija per vienerius metus bei pareiškėjas turi turto už 1 mln. Lt, du sandėlius, transporto priemonių, todėl pareiškėjas turi galimybę sumokėti priteistas sumas. Pareiškėjo skola Erranto Ltd sudaro tik 1/10 dalį visų pareiškėjo užsakovų skolų. Įsiskolinimas iki šiol nebuvo padengtas, turtinė padėtis nepagrįsta šios dienos rinkos kainomis, skolininkas turi pakankamai turto, todėl nėra pagrindo teigti, kad skolininkas dėl savo turtinės padėties negali sumokėti teismo sprendimu priteistos skolos. Prašo pareiškėjo prašymo netenkinti (b.l.141-142).

5Prašymas atmestinas.

6Įstatymas suteikia teismui teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar teismo iniciatyva, atsižvelgiant į turtinę šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo vykdymą atidėti ar išdėstyti (CPK 284 str.). Sprendžiant dėl teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo ir išdėstymo, aktualūs CK 1.2 str. 1 d. įtvirtinti civilinių santykių subjektų lygiateisiškumo, teisinio apibrėžtumo, proporcingumo ir teisėtų lūkesčių principai, kurių taikymas reikalauja, kad, nagrinėjant teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo ir išdėstymo klausimą, būtų atsižvelgta į abiejų bylos pusių interesus, į tai, ar atidėjus ir išdėsčius teismo sprendimo įvykdymą, bus užtikrintas tinkamas jo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas pats teismo sprendimas ir ar nebus pažeisti šalies, kurios naudai jis priimtas, lūkesčiai, pagal kuriuos privalu pripažinti teisėtai įgytas civilines teises, jas gerbti ir ginti.

7Įsiteisėjęs teismo sprendimas įgyja vykdytinumo savybę – jis turi būti besąlygiškai įgyvendinamas, o atsisakius sprendimą įvykdyti geruoju, gali būti vykdomas priverstinai. Įsiteisėjusio sprendimo vykdymo atidėjimas ir išdėstymas tai išimtinė galimybė, suteiktina tik tais atvejais, kai sprendimo įvykdyti negalima dėl itin sunkios asmens turtinės padėties ar ypač svarbių kitų aplinkybių. Sprendimo vykdymo atidėjimą ir išdėstymą pareiškėjas grindžia sunkia turtine padėtimi, tačiau iš pateiktų įrodymų apie įmonės finansinę situaciją bei pareiškėjo atstovo paaiškinimų galima daryti tik prielaidą, kad pareiškėjas turi įsipareigojimų kreditoriams, tiekėjams (b.l. 3,-9, b.l. 141-142). Pareiškėjo atstovo paaiškinimai bei pateikti įrodymai nepagrindžia pareiškėjo sunkios turtinės padėties, kurie pagrįstų teismo sprendimo vykdymo atidėjimo ir išdėstymo būtinumą, nors pareiga įrodyti šias aplinkybes tenka būtent pareiškėjui (CPK 12 str., 178 str.). Pareiškėjas pateikė balansą, kurio duomenimis pareiškėjo turtas 2010-12-31 sudarė 1317087,00 Lt, 2010 metais bendrovė patyrė 374616,00 Lt nuostolių (b.l. 15-18). Iš pateikto antstolio G.Jonausko turto aprašo Nr.S-8-1071, matyti, jog yra areštuoti du pastatai-sandėliai, esantys Minijos g.180, Klaipėdoje (b.l. 19-21). Sprendžiant sprendimo vykdymo atidėjimo ir išdėstymo klausimą, atsižvelgiama taip pat ir į šalių teisėtų interesų pusiausvyrą. Kaip matosi iš pateiktų įrodymų ir šalių paaiškinimų, pareiškėjo apyvarta tik auga ir 2011 m. sausio-balandžio mėn. sudarė 106510,60 Lt (b.l. 10, 41). Iš pateiktų darbuotojų darbo užmokesčių žiniaraščių nuo 2010 m. sausio mėn. iki 2011 m. sausio mėn. darbuotojams atlyginimai buvo mokami dalimis, 2010 metų pabaigoje darbuotojams atlyginimai buvo išmokami didesne dalimi, kai kuriems darbuotojams išmokamas visas atlyginimas (b.l. 42-83). Teismas pareiškėjo pateiktas byloje PVM sąskaitas-faktūras už pieną, karšto-šalto vandens pilstomojo aparato nuomą, raštinės paslaugas, skalbyklos paslaugas vertina kritiškai, nes nėra aišku kiek šių paslaugų teikimas ir prekių pirkimas sietinas su tiesiogine pareiškėjo ūkine veikla – detalių atstatymu (b.l. 84-89). Kitos pareiškėjo pateiktos PVM sąskaitos faktūros už transporto paslaugas, komunalines paslaugas, telefoninių pokalbių, įmonės liudijimo patikrinimo, detalių pirkimo, propano butano duju balionų patikros įrodo tam tikrų pareiškėjo prekių ir paslaugų įsigijimą, tačiau duomenų, jog šios sąskaitos apmokėtos ar neapmokėtos, nepateikta, juo labiau, jog pateiktų minėtų sąskaitų sumos kaip juridiniam asmeniui, nėra didelės (b.l. 90-134). Įrodinėdamas sunkią įmonės turtinę padėtį, pateikė neapmokėtų skolų suvestinę UAB Elme Messer LIT, iš kurios matyti, kad pareiškėjas įmonei skolingas 11391,00 Lt už laikotarpį nuo 2010-01-27 iki 2011-05-12 (b.l. 135), tarpusavio suderinimo aktą, iš kurios matyti, jog pareiškėjas UAB „Pelfas“ skolingas 8803,25 Lt už laikotarpį nuo 2009-12-29 iki 2010-03-24 (b.l.118, 135). Teismui minėtame akte nurodytas laikotarpis kelia abejonių, kadangi šiuo metu skola gali būti jau sumokėta, kitų duomenų apie šią skolą pareiškėjas nepateikė. Pareiškėjas turi tik tam tikrų skolinių įsipareigojimų tretiesiems asmenims, neapmokėtų skolų suvestinėje UAB Elme Messer LIT nurodyta 11391,00 Lt skolos suma, kaip juridiniam asmeniui laikytina nedidelė, taigi pareiškėjas turi realias finansinės galimybės vykdyti savo skolinius įsipareigojimus (CPK 185 str).

8Teismas įvertina ir tai, jog pareiškėjas nesistengė įvykdyti bent dalį savo skolinių įsipareigojimų, nustatytų įsiteisėjusiu teismo sprendimu. Pareiškėjas neteikė byloje daugiau jokių įrodymų apie savo turtinę padėtį, nepateikė įrodymų apie registruotą turimą nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, neteikė taip pat įrodymų apie įmonės nurodytų skolinių įsipareigojimų įvykdymą pasibaigus ūkiniams metams, todėl vertinant pateiktus įrodymus bei pareiškėjo atstovo paaiškinimus, nėra jokio faktinio ir teisinio pagrindo konstatavimui apie sunkią pareiškėjo turtinę padėtį, galinčią sudaryti sąlygas ir prielaidas įsiteisėjusio teismo sprendimo vykdymo atidėjimui ir/ar išdėstymui. Tuo pačiu įvertinama ir Erranto Ltd atstovės advokatės S.Baracevičienės nurodomos aplinkybės – bendrovės dėl pareiškėjo patyrė nuostolių, Erranto Ltd skoliniai įsipareigojimai sudaro ne daugiau nei 1/10 dalį visų pareiškėjo skolinių įsipareigojimų, o pareiškėjas nepadengė net dalies skolos. Įsiteisėjęs teismo sprendimas yra privalomas ir turi būti vykdomas (CPK 18 str.). Daroma išvada, kad nagrinėjamu atveju teismo sprendimo vykdymo atidėjimas ir išdėstymas pažeistų šalių lygybės principą ir suteiktų nepagrįstą pranašumą pareiškėjui, kad atidėjus sprendimo vykdymą ir jo išdėstymą tinkamas sprendimo įvykdymas nebus užtikrintas, todėl gali būti iš esmės pažeisti suinteresuoto asmens teisėti interesai.

9Išnagrinėjus visas bylos aplinkybes, šalių paaiškinimus, byloje esamus rašytinus įrodymus, daroma išvada, kad pareiškėjas nepagrindė teismų procesinio sprendimo vykdymo atidėjimo ir išdėstymo būtinumo, todėl prašymas atmestinas (CPK 178, 284 str.).

10Suinteresuoto asmens Erranto Ltd atstovė advokatė S.Baracevičienė pateikė byloje duomenis apie atstovavimo išlaidas, kurias sudaro 3694,50 Lt (b.l. 137-138), kurias prašo priteisti iš pareiškėjo. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios pusės (CPK 93 str. 1 d.). Teismas, įvertinęs bylos sudėtingumą, jos apimtį, teismo posėdžių skaičių ir jų trukmę, atstovės dalyvavimą ruošiant bei pateikiant byloje procesinius dokumentus bei dalyvavimą teismo posėdžiuose, prašomų priteisti atstovavimo išlaidų dydį mažina iki 1500,00 Lt (CPK 88 str. 1 d. 6 p., 93 str.).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290-291 str., 284 str., teismas

Nutarė

12pareiškėjo UAB „TTF GARANIJA“ prašymą atmesti.

13Priteisti suinteresuotam asmeniui Erranto Ltd iš pareiškėjo UAB „TTF Garantija“ 1500,00 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

14Nutartis per 7 dienas nuo nutarties paskelbimo dienos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai