Byla ATP-971-648/2012
Dėl Šalčininkų rajono apylinkės teismo 2012 m. gegužės 31 d. nutarimo, kuriuo panaikintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Šalčininkų rajono agentūros 2012 m. kovo 29 d. nutarimas nubausti L. Z. pagal Lietuvos Respublikos ATPK 512 str. 2 d. 2 000 Lt bauda ir nutraukta administracinio teisės pažeidimo byla

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Artūras Pažarskis, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs administracinio teisės pažeidimo bylą pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento apeliacinį skundą dėl Šalčininkų rajono apylinkės teismo 2012 m. gegužės 31 d. nutarimo, kuriuo panaikintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Šalčininkų rajono agentūros 2012 m. kovo 29 d. nutarimas nubausti L. Z. pagal Lietuvos Respublikos ATPK 512 str. 2 d. 2 000 Lt bauda ir nutraukta administracinio teisės pažeidimo byla,

Nustatė

2Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – Departamentas) Šalčininkų rajono agentūros 2012-03-29 nutarimu L. Z. nubausta pagal Lietuvos Respublikos ATPK 512 str. 2 d. už tai, kad 2012-03-12, apie 10 val., planinio patikrinimo metu nustatyta, jog: 1) UAB „S (duomenys pakeisti)“ degalinės, esančios ( - ), Šalčininkų r., betoninė danga daugelyje vietų ištrupėjusi, taip pažeidžiant Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-04-02 įsakymo Nr. D1-193 (Žin. 2007, Nr. 42-1594) 13 p. reikalavimus; 2) degalinėje nėra įrenginių, surenkančių paviršiaus nuotekas į atskirą paviršių nuotekų surinkimo sistemą, nėra nuotekų apskaitos, nėra valymo sistemų, nėra įrengtų priemonių, esant reikalui per 10 min. nuo sprendimo priėmimo uždaryti nuotekų išleistuvą į aplinką, taip pažeidžiant Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-04-02 įsakymo Nr. D1-193 (Žin. 2007, Nr. 42-1594) 14 p. ir 15 p. reikalavimus; 3) degalinė eksploatuojama neturint suderinto su Departamentu paviršinių nuotekų valymo įrenginių techninio reglamento, taip pažeidžiant Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-01-02 įsakymo Nr. D1-34 (Žin. 2004, Nr. 34-1114) 19.6 p. reikalavimus; 4) degalinėje po antžeminių rezervuarų talpyklomis nėra įrengtų avarinių talpų, kurių tūris būtų lygus talpyklų tūriui, taip pažeidžiant Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-01-02 įsakymo Nr. D1-34 (Žin. 2004, Nr. 34-1114) 10 p. reikalavimus; 5) degalinė eksploatuojama neturint techninio projekto aplinkos apsaugos dalies, suderintos su Departamentu, taip pažeidžiant Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 17 str. 1 d., Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003-12-24 įsakymu Nr. 701 (Žin. 2004, Nr. 50-1675) patvirtinto STR 1.05.05:2004 3.1. p. reikalavimus.

3Šalčininkų rajono apylinkės teismas 2012-05-31 nutarimu panaikino Departamento Šalčininkų rajono agentūros 2012-03-29 nutarimą ir nutraukė administracinio teisės pažeidimo bylą, nesant L. Z. veiksmuose Lietuvos Respublikos ATPK 512 str. 2 d. numatyto teisės pažeidimo sudėties (Lietuvos Respublikos ATPK 250 str. 1 p.).

4Departamentas apeliaciniame skunde prašo panaikinti Šalčininkų rajono apylinkės teismo 2012-05-31 nutarimą ir priimti naują nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloją – palikti Departamento Šalčininkų rajono agentūros 2012-03-29 nutarimą nepakeistą.

5Nurodo, kad UAB „S“ direktoriaus 2012-01-11 įsakymas Nr. 2 „Dėl aplinkosaugos reikalavimų vykdymo degalinėse“ patvirtina, kad L. Z., eidama vyr. operatorės pareigas UAB „S“ degalinėje, yra atsakinga už Lietuvos Respublikos teisės aktų, susijusių su aplinkosauga, laikymąsi ir vykdymą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra išaiškinęs, kad tuo atveju, kai ūkio subjekto veika yra padaromi teisės pažeidimai, už kuriuos yra numatyta administracinė atsakomybė, administracinėn atsakomybėn traukiami fiziniai asmenys, atsakingi už atitinkamo ūkio subjekto organizacinių – tvarkymo ar administracinių – ūkinių pareigų vykdymą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis Nr. N17-1662/2006). Todėl darytina išvada, kad juridinio asmens atstovai turi specialaus subjekto – pareigūno – teisinį statusą. Taigi, L. Z. yra pagrįstai patraukta administracinėn atsakomybėn už teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos ATPK 512 str. 2 d., kaip pareigūnė. Tokia praktika formuojama ir kitose Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartyse Nr. N575-868/2012, N62-1062/2011, N62-3246/2010, N62-604/2010. Daugelis iš minėtų nutarčių yra priimtos būtent dėl UAB „S“ degalinės darbuotojų veiksmų, susijusių su aplinkosauginių reikalavimų įgyvendinimų ir priežiūra.

6L. Z. atsiliepime į apeliacinį skundą prašo jo netenkinti. Nurodo, kad ji asmeniškai yra tik UAB „S“ samdoma darbuotoja, todėl neturi įgaliojimų priimti sprendimų dėl piniginių lėšų skyrimo degalinėje reikiamiems rekonstrukcijos darbams atlikti bei pašalinti pažeidimus. Teismas pagrįstai pripažino, kad ji nėra administracinėn atsakomybėn trauktinas asmuo pagal inkriminuotą straipsnį.

7Departamento apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies.

8Lietuvos Respublikos ATPK 512 str. 2 d. numatyta administracinė atsakomybė už ūkinės ar kitokios veiklos vykdymą, objektų naudojimą neturint taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo, kai tai numatyta įstatymuose ar kituose teisės aktuose, arba nesilaikant šio leidimo sąlygose nustatytų reikalavimų, arba kai planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka nėra atliktas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas ar atranka dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo arba nėra priimtas sprendimas leisti vykdyti planuojamą ūkinę veiklą, arba ūkinės ar kitokios veiklos vykdymą pažeidžiant teisės aktuose nustatytus aplinkos apsaugos reikalavimus. Už šio teisės pažeidimo padarymą trauktini piliečiai ir pareigūnai.

9Apylinkės teismas nutraukė administracinio teisės pažeidimo bylą L. Z. atžvilgiu konstatuodamas, kad ji nėra administracinėn atsakomybėn trauktinas asmuo pagal minėtą straipsnį.

10Lietuvos Respublikos ATPK 14 str. 1 d. reglamentuoja, kad pareigūnais šiame kodekse laikomi tokie asmenys, kurie nuolat ar laikinai vykdo valdžios atstovų funkcijas, taip pat kurie valstybinės ar kitų nuosavybės formų įmonėse, įstaigose ar organizacijose nuolat arba laikinai eina tarnybą, susijusią su organizacinių-tvarkymo ar administracinių-ūkinių pareigų vykdymu, arba kurie tokias pareigas eina minėtose įmonėse, įstaigose ar organizacijose pagal įgaliojimą. Teismų praktikoje yra laikomasi nuostatos, kad tuo atveju, kai ūkio subjekto veika yra padaromi pažeidimai, už kuriuos numatyta administracinė atsakomybė, administracinėn atsakomybėn traukiami fiziniai asmenys, atsakingi už atitinkamo ūkio subjekto organizacinių – tvarkymo ar administracinių – ūkinių pareigų vykdymą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartys N17-1662/2006, Nr. N575-418/2012). Akivaizdu, kad pareigūno statuso įgijimas neatsiejamas nuo juridinio fakto – sprendimo (plačiąja prasme) atitinkamą asmenį skirti tam tikrų funkcijų atlikimui. Nesant tokio teisės akto atsiranda abejonių, ar asmuo gali įgyti teises bei pareigas bei vykdyti jam priskirtas funkcijas. Taigi, nagrinėjamu atveju turi būti įrodyta, kad L. Z. buvo pavestos funkcijos, susijusios su aplinkosauginių reikalavimų įgyvendinimu ir priežiūra UAB S“ degalinėje.

11UAB „S“ direktorius 2012-01-11 įsakymu „Dėl aplinkosaugos reikalavimų vykdymo degalinėse“ Nr. 2 nurodė UAB „S“ degalinių vadovams ir/ar vyr. operatoriams būti atsakingiems už Lietuvos Respublikos teisės aktų, susijusių su aplinkosauga, laikymąsi ir jų vykdymą jų vadovaujamose degalinėse (medžiagos l. 6). UAB „S“ personalo direktorės 2006-11-14 įsakymu Nr. 152 patvirtintų degalinės vyr. operatoriaus pareiginių nuostatų 4.23. p. nustatyta, jog degalinės vyr. operatorius vykdo darbų saugos ir sveikatos, gamtos apsaugos, priešgaisrinės ir civilinės saugos norminių teisės aktų reikalavimus (medžiagos l. 12). Minėtas įsakymas ir degalinės vyr. operatoriaus pareiginiai nuostatai patvirtina, kad L. Z., kaip UAB „S“ ( - ) degalinės vyr. operatorė, yra atsakinga už aplinkosauginių reikalavimų įgyvendinimą ir priežiūrą degalinėje, kadangi jai buvo pavestos tokios funkcijos. Todėl ji pagrįstai buvo patraukta administracinėn atsakomybėn kaip pareigūnė Lietuvos Respublikos ATPK 14 str. 1 d. prasme. Tokios nuostatos laikomasi ir teismų praktikoje (pavyzdžiui, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis Nr. N62-3246/2010). L. Z., būdama atsakinga už aplinkosauginių reikalavimų įgyvendinimą ir priežiūrą UAB S“ degalinėje, galėjo imtis priemonių nustatytiems pažeidimams pašalinti, pavyzdžiui, informuoti tiesioginį vadovą dėl pažeidimų pašalinimo, tačiau to nedarė. Todėl teigti, kad administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo pagal savo turimus įgaliojimus negalėtų pašalinti pažeidimų, už kuriuos ji nubausta, nėra pagrindo. Taigi, apylinkės teismas neteisingai aiškino materialinės teisės normas, todėl Šalčininkų rajono apylinkės teismo 2012-05-31 nutarimas naikinamas.

12Kita vertus, atkreiptinas dėmesys, kad apylinkės teismas visiškai nevertino L. Z. skunde išdėstyto prašymo sušvelninti jai paskirtą baudą ir su šiuo prašymu nurodytų aplinkybių. Siekiant nepažeisti administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens procesinės teisės į skundo išsamų išnagrinėjimą, administracinio teisės pažeidimo byla grąžinama iš naujo nagrinėti tam pačiam teismui.

Nutarė

13Tenkinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento apeliacinį skundą iš dalies.

14Panaikinti Šalčininkų rajono apylinkės teismo 2012 m. gegužės 31 d. nutarimą ir grąžinti bylą iš naujo nagrinėti apylinkės teisme.

15Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai