Byla AS-261-518-08

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko (pranešėjas), Laimės Baltrūnaitės (kolegijos pirmininkė) ir Arūno Sutkevičiaus, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos L. Ž. ir trečiojo suinteresuoto asmens A. Ž. prašymą atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. AS261-518/2008 pagal pareiškėjos L. Ž. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2008 m. rugpjūčio 18 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjos L. Ž. skundą atsakovui Prienų rajono savivaldybės administracijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims A. Ž., UAB „Doleta“, AB „VST“, UAB „Elektros darbai“ dėl statybos leidimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėja L. Ž. skundu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, prašydama panaikinti Prienų rajono savivaldybės administracijos 2006 m. rugpjūčio 3 d. išduotą statybos leidimą Nr. L-66. Kartu su skundu padavė prašymą atnaujinti terminą skundui paduoti.

5Paaiškino, kad skundžiamą statybos leidimą gavo 2007 m. rugpjūčio mėnesį. Tada sužinojo, jog prie pat namų valdos yra nutiestas aukštos įtampos kabelis. Iš karto kreipėsi į valstybės, savivaldybės institucijas, juridinius asmenis, siekdama išsiaiškinti situaciją. Pareiškėja kreipėsi į Kauno visuomenės sveikatos centro Prienų skyrių, Lietuvos Respublikos ūkio ministeriją, Lietuvos Respublikos aplinkos ministeriją, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos departamentą, AB „VST“, Prienų rajono savivaldybę, Kauno apskrities administracinių ginčų komisiją, tačiau reikiamos informacijos negavo. Pareiškėjos 2008 m. vasario 29 d. prašymo pagrindu prokuratūroje pradėtas ikiteisminis tyrimas. Tik 2008 m. birželio 12 d. iš Prienų rajono savivaldybės gavo visą elektros kabelio trasos planą, iš kurio sužinojo apie pažeidimus. 2008 m. birželio 13 d. pasirašė sutartį su advokatu dėl skundo parengimo. Teismui skundą išsiuntė 2008 m. liepos 11 d., t. y. nepraėjus mėnesio terminui nuo plano gavimo dienos.

6Kauno apygardos administracinis teismas 2008 m. rugpjūčio 18 d. nutartimi pareiškėjos L. Ž. prašymo atnaujinti praleistą terminą netenkino ir atsisakė priimti skundą.

7Nurodė, kad jeigu specialus įstatymas nenumato kitaip, skundas (prašymas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos arba per du mėnesius nuo dienos, kai baigiasi įstatymo ar kito teisės akto nustatytas reikalavimo įvykdymo terminas (ABTĮ 33 str. 1 d.). Termino skundui paduoti eigos pradžia laikytina diena, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie teisės pažeidimą. Nustatė, kad pareiškėja pripažįsta, jog Prienų rajono savivaldybės administracijos 2006 m. rugpjūčio 3 d. statybos leidimą Nr. L-66 gavo 2007 m. rugpjūčio mėnesį. Nors pareiškėja teigia apie savo teisių pažeidimus, t. y. kad elektros kabelis buvo izoliuotas tik ties įvažiavimais į namų valdas bei ties sankryžomis, tarp sunkiasvorių automobilių važiavimo trajektorijos bei elektros kabelio nėra 5 m atstumo, neizoliuotas elektros kabelis yra nutiestas po pareiškėjos namų valdos aukštaūgių medžių šaknimis, vandeningoje žemėje, per arti namų valdos, statinių, sužinojusi 2008 m. birželio 12 d., tačiau iš teismui pateikto 10 kV kabelinės trasos plano matyti, kad elektros linija yra patiesta Jiezno miestelyje ( - ) gatvės pakraščiu. Atstumai iki pastatų ar želdinių plane nenurodyti, nepateikta informacija, kurioje vietoje trasa eina per vandeningą, šaltiniuotą žemę. Plane nurodyta, kuriose trasos vietose elektros kabelis klotas vamzdyje. Nors pareiškėja aplinkybę, kad dalis kabelio nebuvo klota vamzdyje pripažįsta pažeidimu, tačiau nenurodė kokia teisės norma tuo pažeista. Atsižvelgiant į tai, teismas padarė išvadą, kad tik iš elektros trasos plano pareiškėja sužinojo apie tariamą savo teisių pažeidimą. Teismas nustatė, kad pareiškėja 2007 m. rugpjūčio mėnesį, gavusi ginčijamą aktą, sužinojo apie ginčijamo akto pagrindu patiestą aukštos įtampos kabelį, todėl terminas skųsti šį administracinį aktą teismui skaičiuotinas nuo statybos leidimo gavimo dienos. Skundą teismui pareiškėja turėjo teisę paduoti iki 2007 m. rugsėjo mėnesio, tačiau išsiuntė tik 2008 m. liepos 11 d., t. y. praleidusi įstatyme nustatytą vieno mėnesio terminą skundui paduoti. Teismas pažymėjo, kad net skaičiuojant terminą nuo 2008 m. kovo 17 d., kai pareiškėja gindama savo teises padavė prašymą Prienų rajono apylinkės prokuratūrai, vieno mėnesio terminas akivaizdžiai praleistas. Konstatavo, kad pareiškėjos prašyme nurodytas kreipimasis į kitas institucijas nėra pagrindas atnaujinti terminą skundui paduoti. Kadangi kitų priežasčių, sutrukdžiusių įstatymo nustatytu terminu kreiptis į teismą dėl ginčijamo statybos leidimo panaikinimo, pareiškėja nenurodė, teismas darė išvadą, kad prašyme nurodytos termino praleidimo priežastys nepripažintinos svarbiomis (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 34 str. 3 d.).

8II.

9Pareiškėja L. Ž. atskiruoju skundu prašė Kauno apygardos administracinio teismo 2008 m. rugpjūčio 18 d. nutartį panaikinti. Atskirasis skundas grįstas iš esmės tais pačiais argumentais kaip ir prašymas atnaujinti terminą skundui paduoti, pažymint, kad Kauno apygardos administracinis teismas neteisingai įvertino faktines aplinkybes, neatsižvelgė į ginčijamo statybos leidimo svarbą pareiškėjos šeimos sveikatai, pavojų gyvybei, nukrypo nuo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuotos praktikos. Įstatymas nenumato, kokios priežastys gali būti pripažįstamos svarbiomis, kurioms esant turėtų būti atnaujinamas terminas skundui (prašymui) paduoti. Pagal ABTĮ 4 straipsnio 6 dalį, jeigu nėra įstatymo, reglamentuojančio teisinį santykį, teismas taiko įstatymą reglamentuojantį panašius santykius, o jei ir tokio įstatymo nėra, vadovaujasi bendraisiais įstatymų pradmenimis ir jų prasme, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais. Teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos yra fundamentali asmens teisė, pripažįstama tiek nacionalinių, tiek tarptautinių teisės aktų. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, kad asmens teisės turi būti ginamos ne formaliai, o realiai ir veiksmingai tiek nuo privačių asmenų, tiek nuo valdžios institucijų ar pareigūnų neteisėtų veiksmų (1997 m. spalio 1 d., 2000 m. gegužės 8 d., 2001 m. liepos 12 d. nutarimai). Teismų praktikoje pripažįstama, jog svarbia, objektyvia, ne nuo asmens valios priklausančia priežastimi atnaujinti terminą skundui į teismą paduoti yra sunkumas gauti teisės pažeidimą patvirtinančius dokumentus. Be to, asmuo negali būti verčiamas į teismą kreiptis, jei jis nėra įsitikinęs, jog jo teisės ir teisėti interesai yra pažeisti (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. liepos 25 d. nutartis Nr. A146-335/2008). Pabrėžė, kad terminą skundui paduoti praleido dėl objektyvių, nuo jos valios nepriklausančių priežasčių. Skundą pateikė iš karto po to, kai įsitikino savo teisės pažeidimu. L. Ž. manymu, teismas neatsižvelgė į tai, jog valstybinės, savivaldybės bei privačios institucijos vengė teikti dokumentus ir informaciją, susijusią su ginčijamu statybos leidimu. Pabrėžė, kad aktyviai rūpinosi savo teisių apsauga, aktyviai rinko informaciją. Teigė, kad teismas nesivadovavo teisingumo ir protingumo kriterijais, neatsižvelgė į tai, jog, nepanaikinus statybos leidimo, šalia gyvenamojo namo iš esmės važiuojamojoje kelio dalyje, nesilaikant saugių atstumų, vandeningoje žemėje, tinkamai neizoliuotas ir toliau veiks aukštos įtampos elektros kabelis, kuris kelia grėsmę pareiškėjos ir jos šeimos sveikatai ir gyvybei. Nurodė, kad ginčijamo statybos leidimo neigiamos pasekmės pasireiškė ne nuo šio leidimo patvirtinimo, bet kai pradėjo veikti statybos leidimo pagrindu nutiestas aukštos įtampos elektros kabelis. Vykdant kabelio tiesimo darbus, pareiškėjai nebuvo suteikta informacija, jog šalia namų valdos tiesiamas aukštos įtampos elektros kabelis. Naujai nutiestai elektros linijai pradėjus veikti, pareiškėjai pasireiškė sveikatos sutrikimai. Pradėjus aiškintis sveikatos sutrikimo priežastis, 2007 metų rugsėjo mėnesio pabaigoje - spalio mėnesio pirmoje pusėje pareiškėja gavo statybos leidimo kopiją. Pirmą kartą oficialiai ginčijamas statybos leidimas buvo paminėtas 2007 m. lapkričio 6 d. Kauno visuomenės sveikatos centro Prienų skyriaus rašte Nr. 2-15-233 „Dėl prašymo“, tačiau iš šio rašto, o taip pat ir iš visų kitų gautų bei teismui jau pateiktų raštų nebuvo galima išsamiai atskleisti ginčijamo statybos leidimo turinio (elektros linijos kabelio atstumus nuo namų valdos, augalų, statinių, ar tinkamai elektros kabelis izoliuotas, koks yra galimas 10 kV elektros linijos poveikis aplinkai bei sveikatai ir kt.). Ginčijamo statybos leidimo turinio nebuvo įmanoma atskleisti, neturint projektinės dokumentacijos. Atkreipė dėmesį, kad analogiškoje situacijoje Vilniaus apygardos administracinis teismas atnaujino terminą skundui paduoti, o Lietuvos vyriausias administracinis teismas šios nutarties nepanaikino (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. vasario 14 d. nutartis Nr. A261 -196/2008). Nurodė, kad 2008 m. rugpjūčio 18 d. pareiškėja gavo raštą iš Prienų rajono savivaldybės mero, jog Prienų rajono savivaldybės kelių eismo saugumo komisija 2008 m. rugpjūčio 12 d. posėdyje nepritarė sunkiasvorių automobilių eismo apribojimui ( - ) gatvėje, Jiezne. Šį nutarimą apskundė Prienų rajono savivaldybės tarybai ir Kauno apygardos administraciniam teismui. Pažymėjo, kad buvo pažeista skundo priėmimo tvarka, nes pareiškėjos skundo priėmimo klausimą sprendė ne vienas, bet du Kauno apygardos teisino teisėjai (ABTĮ 46 str. 5 d.).

10III.

11Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2008 m. rugsėjo 18 d. nutartimi Nr. AS261-518/2008 atskirąjį skundą atmetė kaip nepagrįstą ir Kauno apygardos administracinio teismo 2008 m. rugpjūčio 18 d. nutartį paliko nepakeistą.

12Nustatė, kad pareiškėja atskirajame skunde nurodė, jog apie skundžiamą statybos leidimą sužinojo 2007 m. rugsėjo mėn. pabaigoje – spalio mėnesio pradžioje, kuomet ji gavo skundžiamo statybos leidimo kopiją, ir darė išvadą, kad tuomet pareiškėjai tapo žinomas statybos leidimo turinys ir institucija, priėmusi skundžiamą aktą. Konstatavo, kad nuo tada ir turėtų būti skaičiuojamas terminas skundui paduoti. Nurodė, kad byloje nėra duomenų, patvirtinančių, kada tiksliai pareiškėja gavo skundžiamą statybos leidimą, tikslios datos nenurodė ir pati pareiškėja. Esant šioms aplinkybėms, teisėjų kolegija vadovavosi Kauno miesto sveikatos centro Prienų skyriaus 2007 m. lapkričio 6 d. raštu Nr. 2-15-233, kuriame yra pranešama apie Prienų rajono savivaldybės administracijos architektūros ir urbanistikos tarnybos 2006 m. rugpjūčio 3 d. išduotą statybos leidimą ir darė išvadą, kad 2007 m. lapkričio 6 d. pareiškėjai buvo žinoma apie skundžiamą statybos leidimą, todėl terminą skundui paduoti teismas skaičiavo nuo 2007 m. lapkričio 6 d. Pažymėjo, kad šios datos neginčijo ir pati pareiškėja, nurodydama, kad pirmą kartą oficialiai jai apie skundžiamą statybos leidimą buvo pranešta šiuo raštu. Konstatavo, kad pareiškėja skundą Kauno apygardos administraciniam teismui paštu išsiuntė 2008 m. liepos 11 d., t. y. praleidusi įstatymo nustatytą vieno mėnesio terminą skundui paduoti.

13Pareiškėjos nurodytą aplinkybę, jog terminas skundui paduoti turi būti skaičiuojamas nuo tada kai jai tapo žinoma apie jos pažeistas teises, teisėjų kolegija laikė nepagrįsta, kadangi ABTĮ 33 straipsnio 1 dalis skundo padavimo terminą sieja su skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimą suinteresuotai šaliai dienos, o ne nuo sužinojimo apie pareiškėjo pažeistas teises dienos.

14Nurodė ABTĮ 34 straipsnio 1 dalį, numatančią, kad pareiškėjo prašymu administracinis teismas skundo (prašymo) padavimo terminus gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties. Pažymėjo, jog svarbiomis termino skundui paduoti praleidimo priežastimis laikytinos objektyvios, nuo pareiškėjo valios nepriklausančios aplinkybės, apribojusios galimybes efektyviai pasinaudoti teisminės gynybos teise. Atkreipė dėmesį, kad svarbios priežastys, dėl kurių buvo praleisti įstatymo nustatyti terminai, turėjo egzistuoti iki šių terminų pasibaigimo. Iš pareiškėjos skundo pirmosios instancijos teismui ir atskirojo skundo turinio nustatė, kad pareiškėja iš esmės prašė atnaujinti praleistą terminą tuo pagrindu, kad ji kreipėsi į įvairias institucijas, siekdama įsitikinti ar skundžiamas statybos leidimas nepažeidžia jos teisių. Atkreipė dėmesį į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. birželio 28 d. nutartį Nr. A10-1098/2006, kurioje nurodyta, kad ta aplinkybė, jog pareiškėjas susirašinėjo su įvairiomis institucijomis, negali būti pripažinta, kad terminas skundui paduoti buvo praleistas dėl svarbių priežasčių.

15Pažymėjo, kad pagal ABTĮ 13 straipsnį vienodą administracinių teismų praktiką aiškinant ir taikant įstatymus bei kitus teisės aktus formuoja Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. Remtis suformuota teismų praktika galima bylose, kurių faktinės aplinkybės yra tapačios arba labai panašios. Esant šioms aplinkybėms, teisėjų kolegija darė išvadą, kad pareiškėja nepagrįstai rėmėsi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartimis, priimtose administracinėse bylose Nr. A146-335/2008 ir Nr. A261 -196/2008.

16Nurodė ABTĮ 37 straipsnio 1 dalį, numatančią, kad gavus teisme skundą (prašymą), administracinio teismo pirmininkas ar teisėjas jo priėmimo klausimą išsprendžia ne vėliau kaip per 7 dienas priimdamas nutartį. Jei skundas (prašymas) neatitinka ABTĮ 23, 24 ir 39 straipsnių reikalavimų, nutartimi nustatomas terminas trūkumams pašalinti. Darė išvadą, kad sprendžiant L. Ž. skundo priėmimo klausimą ši įstatymo norma nebuvo pažeista. Nurodė, kad pareiškėja nepagrįstai remiasi ABTĮ 46 straipsnio nuostatomis, kadangi jis reglamentuoja administracinių bylų nagrinėjimą teisme, o nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas sprendė tik skundo priėmimo klausimą.

17IV.

18Pareiškėja L. Ž. ir trečiasis suinteresuotas asmuo A. Ž. kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu atnaujinti procesą.

19Mano, kad terminas prašymui atnaujinti procesą paduoti nepraleistas, kadangi šis terminas skaičiuotinas nuo 2010 m. sausio 25 d., nes 2010 m. sausio 23 d., šeštadienį, gavo iš Jiezno seniūnijos 2010 m. sausio 21 d. raštą Nr. 2-6, kuriuo naujai paaiškėjo esminės bylos aplinkybės, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos bylos nagrinėjimo metu – nustatyta tvarka nebuvo išduotas leidimas kasti žemę. Pažymi, kad teismui 2008 m. liepos mėnesį užklausus pateikti visą medžiagą, susijusią su statybos leidimo Nr. L-66 išdavimu, nebuvo pateiktas leidimas kasti žemę, statant ypatingą statinį – kabelinę požeminę liniją ( - ), Jiezne, taip pat leidimas kasti žemę ( - ) ir ( - ) gatvėse. Paaiškina, kad ( - ) gatvės dalis nuo ( - ) iki ( - ) yra valstybinės reikšmės žemė, o ( - ) ir ( - ) gatvės nėra valstybinės reikšmės, jas administruoja Prienų rajono savivaldybės administracijos Jiezno seniūnija. Pabrėžia, kad nebuvo prašyta leidimo kasti žemę tiek valstybinės reikšmės gatvėje, tiek nevalstybinės reikšmės gatvėse, todėl buvo pažeisti Prienų rajono savivaldybės tarybos 1996 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. 173 patvirtintų Vietinių rinkliavų nuostatų 1.1 punktas bei aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-629 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“ 3, 4, 26 punktai. Tvirtina, kad atskirasis skundas buvo atmestas nepagrįstai, kadangi skųstinas statybos leidimas Nr. L-66 2006 m. rugpjūčio 3 d. nebuvo išduotas (jei jis būtų išduotas, nustatyta tvarka būtų įformintas 100 litų mokėjimo pavedimas už statybos leidimo gavimą, 2006 m. lapkričio 29 d. Akte-Pažymoje Nr. 6808 būtų užfiksuotas šio statybos leidimo numeris ir data, 2006 m. gruodžio 7 d. Energetikos inžinerinio statinio pripažinimo (būti) tinkamu naudoti vietoj Prienų rajono savivaldybės Nuolatinės statybos komisijos posėdžio protokolo Nr. KP-67 būtų užrašytas statybos leidimas). Tai patvirtina AB „VST“ 2009 m. balandžio 14 d. raštas Nr. 10240-1016 su pridedamais dokumentais. Teisėjų kolegija

konstatuoja:

20IV.

21Pagal ABTĮ 158 straipsnio 2 dalį, nagrinėdamas prašymą dėl proceso atnaujinimo, teismas patikrina, ar prašymas paduotas nepraleidus ABTĮ 156 straipsnyje nustatytų terminų ir ar jis pagrįstas ABTĮ 153 straipsnio 2 dalyje numatytais proceso atnaujinimo pagrindais. ABTĮ 156 straipsnio 1 dalies nuostatos numato, jog prašymas dėl proceso atnaujinimo gali būti paduodamas per tris mėnesius nuo tos dienos, kai jį padavęs subjektas sužinojo arba turėjo sužinoti apie aplinkybes, kurios yra proceso atnaujinimo pagrindas. Šio straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad asmenims, praleidusiems prašymo dėl proceso atnaujinimo padavimo terminą dėl svarbių priežasčių, praleistas terminas gali būti atnaujintas, jeigu prašymas dėl termino atnaujinimo paduotas ne vėliau kaip po 1 metų nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

22Remiantis ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 2 punktu, procesas gali būti atnaujinamas, jei naujai paaiškėja esminės bylos aplinkybės, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu. Pareiškėja ir trečiasis suinteresuotas asmuo savo prašymą dėl proceso atnaujinimo grindžia būtent tuo, kad jiems, jau bylą išnagrinėjus apeliacine tvarka, paaiškėjo nauja aplinkybė – tai, kad nustatyta tvarka nebuvo išduotas leidimas kasti žemę statant ypatingą statinį – kabelinę požeminę liniją ( - ), Jiezne, taip pat leidimas kasti žemę ( - ) ir ( - ) gatvėse. Teigia, jog šią aplinkybę sužinojo 2010 m. sausio 23 d., gavę Prienų rajono savivaldybės administracijos Jiezno seniūnijos 2010 m. sausio 21 d. raštą Nr. 2-6 (b. l. 133; 134). Tačiau su prašymu dėl proceso atnaujinimo į Kauno apygardos administracinį teismą kreipėsi tik 2010 m. rugpjūčio 23 d., t. y. praleidę ABTĮ 156 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta 3 mėnesių terminą. Be to, prašymas dėl proceso atnaujinimo paduotas ir praėjus daugiau nei 1 metams nuo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 18 d. nutarties Nr. AS261-518/2008 įsiteisėjimo dienos, todėl priežastys, dėl kurių praleistas terminas prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti, nenagrinėtinos.

23Pažymėtina, kad prašyme atnaujinti procesą nurodytos aplinkybės dėl Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. liepos 16 d. nutartimi Nr. AS143-369/2010 pratęsto termino skundo trūkumams pašalinti, priešingai nei tvirtinama prašyme atnaujinti procesą, nereiškia, jog minėta nutartimi buvo pratęstas terminas pateikti prašymą dėl proceso atnaujinimo administracinėje byloje Nr. AS261–518/2008, kadangi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. liepos 16 d. nutartyje Nr. AS143-369/2010 buvo sprendžiamas su nagrinėjamu prašymu dėl proceso atnaujinimo nesusijęs klausimas dėl termino skundo trūkumams pašalinti ir paduoti atskirąjį skundą pratęsimo.

24Remdamasi išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija sprendžia, jog L. Ž. ir A. Ž. prašymas dėl proceso atnaujinimo administracinėje byloje Nr. AS261‑518/2008 ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu yra pateiktas praleidus įstatymo nustatytą terminą prašymui paduoti, todėl prašymas negali būti tenkinamas (ABTĮ 159 str. 1 d.). Konstatavus, kad prašymas dėl proceso atnaujinimo pateiktas praleidus įstatymu nustatytą terminą, argumentai dėl nurodyto proceso atnaujinimo pagrindo nenagrinėtini.

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 159 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

26Pareiškėjos L. Ž. ir trečiojo suinteresuoto asmens A. Ž. prašymo atnaujinti procesą netenkinti.

27Atsisakyti atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. AS261–518/2008 pagal pareiškėjos L. Ž. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2008 m. rugpjūčio 18 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjos L. Ž. skundą atsakovui Prienų rajono savivaldybės administracijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims A. Ž., UAB „Doleta“, AB „VST‘, UAB „Elektros darbai“ dėl statybos leidimo panaikinimo.

28Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėja L. Ž. skundu kreipėsi į Kauno apygardos... 5. Paaiškino, kad skundžiamą statybos leidimą gavo 2007 m. rugpjūčio... 6. Kauno apygardos administracinis teismas 2008 m. rugpjūčio 18 d. nutartimi... 7. Nurodė, kad jeigu specialus įstatymas nenumato kitaip, skundas (prašymas)... 8. II.... 9. Pareiškėja L. Ž. atskiruoju skundu prašė Kauno... 10. III.... 11. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2008 m. rugsėjo 18 d. nutartimi... 12. Nustatė, kad pareiškėja atskirajame skunde nurodė, jog apie skundžiamą... 13. Pareiškėjos nurodytą aplinkybę, jog terminas skundui paduoti turi būti... 14. Nurodė ABTĮ 34 straipsnio 1 dalį, numatančią, kad pareiškėjo prašymu... 15. Pažymėjo, kad pagal ABTĮ 13 straipsnį vienodą administracinių teismų... 16. Nurodė ABTĮ 37 straipsnio 1 dalį, numatančią, kad gavus teisme skundą... 17. IV.... 18. Pareiškėja L. Ž. ir trečiasis suinteresuotas asmuo 19. Mano, kad terminas prašymui atnaujinti procesą paduoti nepraleistas, kadangi... 20. IV.... 21. Pagal ABTĮ 158 straipsnio 2 dalį, nagrinėdamas prašymą dėl proceso... 22. Remiantis ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 2 punktu, procesas gali būti... 23. Pažymėtina, kad prašyme atnaujinti procesą nurodytos aplinkybės dėl... 24. Remdamasi išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija sprendžia, jog 25. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 26. Pareiškėjos L. Ž. ir trečiojo suinteresuoto asmens 27. Atsisakyti atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr.... 28. Nutartis neskundžiama....