Byla 2-825-368/2013
Dėl perkančiosios organizacijos (toliau PO) sprendimo panaikinimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Mockevičius rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės (toliau UAB) „Prie Luksto“ ieškinį atsakovei Telšių rajono savivaldybės administracijai, trečiajam asmeniui UAB „Telšių autobusų parkas“, dėl perkančiosios organizacijos (toliau PO) sprendimo panaikinimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4Ieškovas UAB „Prie Luksto“ prašo panaikinti Telšių rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijos sprendimą, kuriuo nuspręsta atmesti ieškovo pasiūlymą ir pripažinti ieškovą konkurso Nr. 133075 nugalėtoju (1 tomas, 2–3 b. l.). Teigia, kad laikėsi konkurso reikalavimų, tačiau atsakovė nepagrįstai atmetė jo pasiūlymą. Tvirtina, kad atsakovė nenustatė reikalavimo suapvalinti pasiūlymo kainą.

5Atsakovė Telšių rajono savivaldybės administracija prašo ieškinį atmesti (2 tomas, 2–7 b. l.). Nurodo, kad pagal konkurso sąlygas pasiūlymo formoje įkainis turėjo būti pateikiamas nurodant du skaičius po kablelio. Pažymi, kad Mokesčio administravimo įstatymo nuostatos nesusijusios su ginčo esme. Atsakovė mano, kad ieškovo reikalavimas dėl jo pripažinimo konkurso laimėtoju negali būti tenkinamas dėl jo neteisėtumo.

6Trečiasis asmuo UAB „Telšių autobusų parkas“ prašo ieškinį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas (2 tomas, 9–10 b. l.). Atkreipia dėmesį į tai, kad PO turi diskrecijos teisę nurodyti, kaip turi būti išreiškiama pasiūlymo kaina. Pabrėžia, kad ieškovo pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygų 5.12 punkte nurodyto reikalavimo dėl kainos išreiškimo.

7Ieškinys atmestinas.

8Byloje nustatytos faktinės aplinkybės

9Byloje nustatyta, kad atsakovė Telšių rajono savivaldybės administracija organizavo supaprastintą atvirą konkursą Keleivių ir mokinių vežimo paslaugos maršrutu „Telšiai–Viešvėnai–Janapolė–Kušai–Varniai“ (1 tomas, 136–149 b. l.).

10Ieškovas UAB „Prie Luksto“ ginčija PO 2013 m. balandžio 12 d. sprendimą, kuriuo nutarta atmesti jo pasiūlymą, kaip neatitinkantį konkurso sąlygų 5.12 punkte nustatyto reikalavimo (1 tomas, 95–96 b. l.).

11Iš bylos medžiagos matyti, kad konkursą laimėjo UAB „Telšių autobusų parkas“ (1 tomas, 70, 72–74 b. l.).

12Ieškovas pareiškė atsakovei pretenziją dėl jo pasiūlymo atmetimo (1 tomas, 86–89 b. l.), ir PO, išnagrinėjusi ieškovo pretenziją, 2013 m. balandžio 17 d. nutarė siūlyti atsakovės administracijos direktoriui jos netenkinti (1 tomas, 83–84 b. l.).

132013 m. balandžio 17 d. atsakovė nutarė netenkinti ieškovo pretenzijos (1 tomas, 81–82 b. l.).

14Faktiniai ir teisiniai argumentai, kuriais grindžiamas teismo sprendimas

15

16Dėl ieškovo pasiūlymo atitikties konkurso sąlygų reikalavimams

17Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas iš viešųjų pirkimų teisinių santykių – dėl ieškovo UAB „Prie Luksto“ pateikto pasiūlymo atitikties nustatytiems pirkimo sąlygų reikalavimams.

18Nuosekliai suformuotoje kasacinio teismo praktikoje aiškinant ir taikant viešųjų pirkimų institutą nurodyta, kad VPĮ siekiama tinkamos kokybės prekių ir paslaugų, reikalingų valstybės ir savivaldybių darniai ir tinkamai veiklai, racionaliam valstybės biudžeto lėšų naudojimui užtikrinti, konkurencijai ir rinkos plėtrai skatinti, lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo principus įgyvendinančioms priemonėms garantuoti, atsižvelgiant į kovos prieš korupciją teisės aktų tikslus ir uždavinius; VPĮ ir kituose teisės aktuose yra nustatyti reikalavimai tiek perkančiajai organizacijai, tiek ir tiekėjams, kad šiomis procedūromis būtų įgyvendinami pirmiau nurodyti viešųjų pirkimų tikslai; viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas susijęs su viešojo intereso apsauga, todėl VPĮ viešiesiems pirkimams nustatyti specialūs reikalavimai, o šio įstatymo nuostatos aiškintinos ir taikytinos taip, kad būtų apgintas viešasis interesas (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-505/2009).

19Pagal VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punktą perkančioji organizacija pasiūlymą turi atmesti, jeigu pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Minėta VPĮ nuostata atkartota konkurso sąlygų 9.7.3 punkte (1 tomas, 146 b. l.).

20Iš viešųjų pirkimų komisijos 2013 m. balandžio 12 d. posėdžio protokolo matyti, kad ieškovo pasiūlymas buvo atmestas dėl to, jog jis neatitiko konkurso sąlygų 5.12 punkte nustatyto reikalavimo – ieškovo pateiktame pasiūlyme kaina nurodyta pateikiant penkis skaičius po kablelio (1 tomas, 95 b. l.).

21Pagal konkurso sąlygų 5.12 punktą pasiūlymuose nurodomas paslaugų įkainis pateikiamas litais, turi būti išreikštas ir apskaičiuotas taip, kaip nurodyta šių konkurso sąlygų 1 priede ir negali viršyti 0,25 Lt su PVM. Apskaičiuojant įkainį, turi būti atsižvelgta į visą šio konkurso sąlygų 1 priede nurodytą paslaugų apimtį, įkainio sudėtines dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Į įkainį turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos įskaitant pridėtinės vertės mokestį (PVM). PVM nurodomas atskirai. Pasiūlymo kaina pateikiama nurodant du skaičius po kablelio. Pasiūlymo kaina turi būti pateikiama elektroniniu būdu: suformuojama pasiūlymo kaina betarpiškai nurodant CVP IS lange „Mano pasiūlymas“ lentelės dalyje (nuorodoje) „Siūloma kaina“ prieš pateikiant pasiūlymą CVP IS priemonėmis perkančiajai organizacijai (1 tomas, 143 b. l.).

22Taigi PO nustatė konkretų, aiškų ir nedviprasmišką reikalavimą tiekėjų pasiūlymų kainai, ir tiekėjai, pateikdami savo pasiūlymus, kainas privalėjo nurodyti dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

23Pagal konkurso sąlygų 5.1 punktą pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutiko su konkurso sąlygomis ir patvirtino, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį. O pagal pirkimo sąlygų 7.1 punktą konkurso sąlygos galėjo būti paaiškinamos ir patikslinamos tiekėjų iniciatyva, jiems CVP IS susirašymo priemonėmis kreipiantis į PO (1 tomas, 142, 144 b. l.).

24Bylos duomenimis, tiekėjai neprašė patikslinti ar paaiškinti konkurso sąlygų, konkurse dalyvavo du tiekėjai (1 tomas, 111–113 b. l.).

25Pažymėtina, kad pagal konkurso sąlygas pasiūlymai buvo vertinami litais (10.1 punktas) pagal mažiausios kainos kriterijų (10.2 punktas).

26Trečiojo asmens UAB „Telšių autobusų parkas“ pateiktame pasiūlyme įkainis nurodytas dviejų skaičių po kablelio tikslumu (1 tomas, 109 b. l.), ieškovas įkainį pasiūlyme nurodė penkių skaičių po kablelio tikslumu (1 tomas, 107 b. l.).

27Pagal konkurso sąlygų 9.4 punktą, jeigu pateiktame pasiūlyme komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašyti tiekėjų per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis (1 tomas, 145 b. l.).

28Akivaizdu, kad ieškovo pasiūlyme nurodytos kainos išreiškimas penkių skaičių po kablelio tikslumu negalėjo būti laikoma aritmetine klaida, o pirkimo sąlygose nustatytas draudimas tiekėjui pildyti (koreguoti) pasiūlymo kainą, įpareigojo PO vertinti tiekėjų pasiūlymus pagal konkurso sąlygų ribas, todėl, teismo vertinimu, ieškovo UAB „Prie Luksto“ pasiūlymas pagrįstai buvo pripažintas neatitinkančiu pirkimo sąlygų reikalavimų.

29Pažymėtina, kad pirkimas buvo vykdomas, be kita ko, vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymu (toliau VPĮ), kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais (konkurso sąlygų 1.2 punktas).

30Pagal VPĮ 9 straipsnio 4 punktą numatomo prekių, paslaugų ar darbų pirkimo vertė apskaičiuojama pagal Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintą pirkimo vertės apskaičiavimo metodiką.

31Pagal Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus įsakymu viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 2 punkte įtvirtintos sutarties kainos ir įkainio sąvokas: sutarties kaina – suma, kurią perkančioji organizacija pagal sutartį turi sumokėti tiekėjui už perkamas prekes, paslaugas ar darbus, o įkainis – prekės, paslaugos ar darbo mato vieneto kaina.

32Teismas, atsižvelgdamas į prieš tai minėtą teisinį reglamentavimą, sprendžia, kad pirkimo sąlygų 5.12 punkte nustatytas reikalavimas pasiūlymo kainą išreikšti dviejų skaičių po kablelio tikslumu nėra savitikslis, o yra nustatytas įvertinant tai, jog Lietuvos Respublikos piniginį vienetą, kuris naudojamas apyvartoje, – litą sudaro 100 centų (LR Pinigų įstatymo 1 straipsnis).

33Teismo išvadas patvirtina ir Lietuvos apeliacinio teismo praktika analogiškoje savo teisine problematika civilinėje byloje Nr. 2A-1747/2011. Šioje byloje teisėjų kolegija sprendė tiekėjų ir PO ginčą dėl pasiūlymo atitikimo pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams. Pagal konkurso sąlygas pasiūlymų kainos turėjo būti nurodytos dviejų skaičių po kablelio tikslumu, o ieškovai kainą nurodė keturių skaičių po kablelio tikslumu. Kolegija 2011 m. lapkričio 14 d. sprendime išaiškino, kad pirkimo sąlygose nustatyto reikalavimo dėl kainos nurodymo nesilaikymas yra pagrindas pripažinti, jog tiekėjų pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

34Teismas pažymi, kad lygiateisiškumo principas viešųjų pirkimų srityje reiškia reikalavimą vienodai vertinti tiekėjų pasiūlymus, kurie yra lygiaverčiai ar iš esmės vienodai konkurencingi, nebent skirtingą jų vertinimą būtų galima pateisinti. Taikant lygiateisiškumo principą, siekiama užtikrinti efektyvią tiekėjų konkurenciją. Lygiateisiškumo principas taikomas tiek rangovams rengiant pasiūlymus, tiek perkančiajai organizacijai juos vertinant (Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 2001 m. spalio 18 d. Sprendimas SIAC Construction, C-19/00, Rink. 2001, p. I-7725).

35Lygiateisiškumo principas viešųjų pirkimų srityje reiškia ir perkančiosios organizacijos pareigą vienodai aiškinti ir taikyti viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas visiems konkurso dalyviams. Lygiateisiškumo principas bus neišvengiamai pažeistas, jeigu skirtingiems tiekėjams bus nevienodai aiškinamos ir taikomos viešųjų pirkimų teisės ir pirkimo dokumentų normos (žr., pvz., 2001 m. spalio 18 d. Sprendimą SIAC Construction, C-19/00, Rink. 2001, p. I-7725).

36Teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju būtų pagrindas konstatuoti lygiateisiškumo principo pažeidimą, jeigu būtų nustatyta, kad PO, spręsdama dėl ieškovo UAB „Prie Luksto“ ir UAB „Telšių autobusų parkas“ pasiūlymų atitikties konkurso sąlygų reikalavimams, nesilaikytų patvirtintų konkurso sąlygų ir tiekėjams taikytų skirtingus kriterijus.

37Teismo vertinimu, skaidrumo principas įpareigoja perkančiąją organizaciją užtikrinti konkurso sąlygų aiškų ir suprantamą taikymą ir vienodą požiūrį į konkurso dalyvius.

38Teismas atmeta ieškovo ieškinio teiginius dėl jo pasiūlymo atitikties konkurso sąlygų reikalavimams ir pažymi, kad pagal sąlygų 8.3 punktą tuo atveju, kai pasiūlymo kaina, išreikšta skaičiais pasiūlymo formoje, neatitinka pasiūlymo kainos, nurodytos skaičiais CVP IS langelyje „Pasiūlymo kaina“ (kai kainą prašoma nurodyti abiem būdais), teisinga bus laikoma skaitinė išraiška, nurodyta pasiūlymo formoje (1 tomas, 145 b. l.). Šios pirkimo sąlygų nuostatos teismui leidžia daryti išvadą, kad PO prioritetą suteikė būtent pasiūlymo kainai, nurodytai pasiūlymo formoje, o, kaip minėta, ieškovo pasiūlymo formoje kaina (įkainis) nurodyta netinkamai – penkių skaičių po kablelio tikslumu (1 tomas, 107 b. l.).

39Teismas plačiau nepasisako dėl ieškovo teiginių dėl Mokesčio administravimo įstatymo 66 straipsnio turinio ir pažymi, kad šis įstatymas nustato pagrindines sąvokas ir taisykles, kurių būtina laikytis vykdant mokesčių įstatymus, pagrindinius apmokestinimo mokesčiais teisinio reglamentavimo principus, įtvirtina Lietuvos Respublikoje taikomų mokesčių sąrašą, nustato mokesčių administratoriaus funkcijas, teises ir pareigas, mokesčių mokėtojo teises ir pareigas, mokesčių apskaičiavimą ir sumokėjimą, mokesčio bei su juo susijusių sumų priverstinio išieškojimo ir mokestinių ginčų nagrinėjimo tvarką (įstatymo 1 straipsnio 1 dalis), o viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas ir atsakomybę, viešųjų pirkimų kontrolės ir ginčų sprendimo tvarką nustato Viešųjų pirkimų įstatymas (įstatymo 1 straipsnio 1 dalis). Taigi šių įstatymų taikymo sritys yra skirtingos, ir Mokesčio administravimo įstatymas nereglamentuoja viešųjų pirkimų tvarką ir konkursų sąlygų taikymą.

40Atsižvelgdamas į prieš tai nurodytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad atsakovė pagrįstai atmetė ieškovo pasiūlymą.

41Dėl bylinėjimosi išlaidų

42Ieškinį atmetus, iš ieškovo UAB „Prie Luksto“ priteistinos 19,96 Lt išlaidos (1 tomas, 38 b. l.), susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 93, 96 straipsniai).

43Nors trečiasis asmuo UAB „Telšių autobusų parkas“ prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas, jis nepateikė teismui įrodymų, patvirtinančių turėjus išlaidų, todėl šios išlaidos jam nepriteistinos (CPK 98 straipsnio 1 dalis).

44Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263, 265, 268–270, 279 straipsniais, 4239 straipsniu,

Nutarė

45Ieškinį atmesti.

46Priteisti iš ieškovo UAB „Prie Luksto“ (į. k. 180389963) 19,96 Lt proceso išlaidas valstybei.

47Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant Šiaulių apygardos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. Ieškovas UAB „Prie Luksto“ prašo panaikinti Telšių rajono savivaldybės... 5. Atsakovė Telšių rajono savivaldybės administracija prašo ieškinį atmesti... 6. Trečiasis asmuo UAB „Telšių autobusų parkas“ prašo ieškinį atmesti... 7. Ieškinys atmestinas. ... 8. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės... 9. Byloje nustatyta, kad atsakovė Telšių rajono savivaldybės administracija... 10. Ieškovas UAB „Prie Luksto“ ginčija PO 2013 m. balandžio 12 d.... 11. Iš bylos medžiagos matyti, kad konkursą laimėjo UAB „Telšių autobusų... 12. Ieškovas pareiškė atsakovei pretenziją dėl jo pasiūlymo atmetimo (1... 13. 2013 m. balandžio 17 d. atsakovė nutarė netenkinti ieškovo pretenzijos (1... 14. Faktiniai ir teisiniai argumentai, kuriais grindžiamas teismo... 15. ... 16. Dėl ieškovo pasiūlymo atitikties konkurso sąlygų reikalavimams ... 17. Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas iš viešųjų pirkimų teisinių... 18. Nuosekliai suformuotoje kasacinio teismo praktikoje aiškinant ir taikant... 19. Pagal VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punktą perkančioji organizacija... 20. Iš viešųjų pirkimų komisijos 2013 m. balandžio 12 d. posėdžio protokolo... 21. Pagal konkurso sąlygų 5.12 punktą pasiūlymuose nurodomas paslaugų įkainis... 22. Taigi PO nustatė konkretų, aiškų ir nedviprasmišką reikalavimą tiekėjų... 23. Pagal konkurso sąlygų 5.1 punktą pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutiko su... 24. Bylos duomenimis, tiekėjai neprašė patikslinti ar paaiškinti konkurso... 25. Pažymėtina, kad pagal konkurso sąlygas pasiūlymai buvo vertinami litais... 26. Trečiojo asmens UAB „Telšių autobusų parkas“ pateiktame pasiūlyme... 27. Pagal konkurso sąlygų 9.4 punktą, jeigu pateiktame pasiūlyme komisija randa... 28. Akivaizdu, kad ieškovo pasiūlyme nurodytos kainos išreiškimas penkių... 29. Pažymėtina, kad pirkimas buvo vykdomas, be kita ko, vadovaujantis LR... 30. Pagal VPĮ 9 straipsnio 4 punktą numatomo prekių, paslaugų ar darbų pirkimo... 31. Pagal Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės... 32. Teismas, atsižvelgdamas į prieš tai minėtą teisinį reglamentavimą,... 33. Teismo išvadas patvirtina ir Lietuvos apeliacinio teismo praktika... 34. Teismas pažymi, kad lygiateisiškumo principas viešųjų pirkimų srityje... 35. Lygiateisiškumo principas viešųjų pirkimų srityje reiškia ir... 36. Teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju būtų pagrindas konstatuoti... 37. Teismo vertinimu, skaidrumo principas įpareigoja perkančiąją organizaciją... 38. Teismas atmeta ieškovo ieškinio teiginius dėl jo pasiūlymo atitikties... 39. Teismas plačiau nepasisako dėl ieškovo teiginių dėl Mokesčio... 40. Atsižvelgdamas į prieš tai nurodytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad... 41. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 42. Ieškinį atmetus, iš ieškovo UAB „Prie Luksto“ priteistinos 19,96 Lt... 43. Nors trečiasis asmuo UAB „Telšių autobusų parkas“ prašė priteisti... 44. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 45. Ieškinį atmesti.... 46. Priteisti iš ieškovo UAB „Prie Luksto“ (į. k. 180389963) 19,96 Lt... 47. Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui,...