Byla 2-4205-772/2013
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Jonas Stubrys,

2sekretoriaujant E. A. ir Eglei Jurgeliūnienei, dalyvaujant ieškovo atstovei advokatei E. S., atsakovo atstovui įmonės savininkui M. S. ir teisininkui V. S.,

3viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ ieškinį atsakovui M. S. įmonei ,,Marema“ dėl skolos ir palūkanų priteisimo.

4Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

5ieškovo atstovė palaikė ieškinį, ieškinyje ir teismo posėdžio metu paaiškino, kad ieškovas su atsakovu 2006-11-15 sudarė 50,60 m2 negyvenamųjų patalpų, esančių ( - ) nuomos sutartį, pagal kurios 4.1 punktą atsakovas turėjo mokėti 1 012,00 Lt nuomos mokestį per mėnesį. Atsakovas nesumokėjo viso nuomos mokesčio už laikotarpį nuo 2012-08-01 iki 2013-03-21 ir liko skolinga ieškovui 6 644,60 Lt. Ieškovas 2013-01-09 gavo atsakovo pranešimą laikyti, kad nuomos sutartis nutraukta nuo 2012-12-31. Tačiau ieškovas remdamasis sutarties 6.5 p. pranešė nuomininkui, kad pastarasis gali nutraukti sutartį vienašališkai prieš tai įspėdamas nuomotoją prieš 2 mėnesius iki numatomos nutraukimo datos, todėl laikė, jog sutartis laikoma nutraukta nuo 2013-03-09. Atskirai nurodė, kad negyvenamųjų patalpų nuomos laikotarpiu sumažino atsakovui nuomos mokestį iki 700 Lt per mėnesį. Teigė, jog 2013-03-08 patalpų perdavimo – priėmimo aktas nelaikytinas tinkamu pranešimu dėl sutarties nutraukimo. Todėl ieškovas laiko, jog nuomos sutartis nutraukta nuo 2013-03-21. Pagal sutarties 3.2 p. numatyta, kad pasibaigus nuomos sutarčiai patalpos grąžinamos nuomotojui, o patalpų perdavimas įforminamas pasirašant patalpų perdavimo - priėmimo aktą. Atsakovėas nesilaikė minėtos sutarties nuostatų. Sutarties 6.3 punktas numato 0,2 % dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo apskaičiuotos ir nesumokėtos pinigų sumos. Ieškinyje ieškovas prašė teismo priteisti iš atsakovo 6 644,60 Lt skolos, 1 680,62 Lt delspinigių, 261,80 Lt palūkanų, 7,51 % procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidas (1-6 b.l.).

6Atsakovo atstovai su ieškiniu sutiko iš dalies ir teismo posėdžio metu nurodė, jog nuomos laikotarpiu ieškovas nuomojamose patalpose neįspėjęs nuomininko vykdė remonto darbus dėl ko pastarasis nusprendė prieš terminą nutraukti nuomos sutartį. Apie nuomos sutarties nutraukimą ne tik informavo ieškovą, bet ir su naujuoju nuomininku pasirašė nuomojamų patalpų priėmimo - perdavimo aktą, kuriuo nuo 2013-03-09 perdavė nuomojamas patalpas. Atsakovas nesutiko su ieškovo reikalavimu laikyti, jog nuomos santykiai pasibaigė 2013-03-20, kadangi nuomotojas 2013-01-10 raštu atsakovui pripažino, jog sutartis laikoma nutraukta nuo 2013-03-09. Todėl atsakovas laiko, kad ieškovo apskaičiuoti nuomos mokesčiai už 2013 metų kovo mėnesį turi būti perskaičiuoti, atsižvelgiant į faktinį negyvenamųjų patalpų valdymą. Taigi laikė, kad nuomos mokestis už paskutinį mėnesį turi būti mažesnis nei reikalauja ieškovas ir laikytina, jog nuomos sutartis yra nutraukta nuo 2013-03-09 įskaitytinai. Atsakovas teigė, kad po pranešimo apie nuomos sutarties nutraukimą, ieškovas nereiškė jam pretenzijų siūlydamas kuo greičiau pasirašyti patalpų priėmimo - perdavimo aktą. Atsakovas nurodė, jog sutinka apmokėti ieškovo pateiktais sąskaitas - faktūras tik už tą laikotarpį, kadangi kada faktiškai buvo nuomojamos patalpos. Atsakovas mano, kad atitinkamai nėra pagrįstas ir ieškovo reikalavimas priteisti nurodyto dydžio delspinigius ir palūkanas. Teigė, kad tiek netesybos, tiek palūkanos yra neprotingai didelės, todėl prašo jas mažinti.

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Byloje nustatyta, kad ieškovas su atsakovu 2006-11-15 sudarė Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 2006/11-15, pagal kurią ieškovas išnuomojo atsakovui pastato, esančio ( - ), 50,60 kv.m. ploto negyvenamąsias patalpas, o atsakovas įsipareigojo mokėti ieškovui iš pradžių 1 012,00 Lt, o vėliau 700,00 Lt nuomos mokestį per mėnesį bei atlyginti patalpų išlaikymo išlaidas (8-10 b.l.).

9Pagal Lietuvos Respublikos CK šeštos knygos XXVIII skyriaus nuostatas atsakovui yra taikoma civilinė atsakomybė, nes šiuo atveju šalis sieja sutartiniai civiliniai teisiniai santykiai, kilę iš negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties. Lietuvos Respublikos CK 6. 248 str. 1 d. nustato, kad skolininko kaltė yra preziumuojama, todėl atsakovo pareiga yra įrodyti, jog prievolė buvo neįvykdyta ne dėl jo kaltės.

10Sutarties 2.1 punktu šalys nustatė, jog nuomos terminas yra vieneri metai, o 2.3. punktu susitarė, jog sutartis automatiškai vėl pratęsiama vieneriems metams. Sutarties 7.1. punktu šalys numatė, jog sutartis gali būti nutraukta tarpusavio susitarimu, o 7.3. punktu, kad nuomininkas turi teisę ne teismo tvarka vienašališkai nutraukti sutartį nesvarbu dėl kokių priežasčių ir bet kokiais kitais nei Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ar šioje sutartyje nustatytais pagrindais laikantis atitinkamų sąlygų: raštu įspėdamas nuomotoją prieš du mėnesius iki numatomos sutarties nutraukimo datos. Atsakovas 2013-01-09 išsiuntė ieškovui pranešimą, kad laiko, jog sutartis yra nutraukta nuo 2012-12-31, tačiau pastarasis remdamasis 7.3. punktu pripažino, kad sutarties nutraukimo data yra 2013-03-09 (b.l. 12-13).

11CK 6.193 str. 1 d. nustato, jog sutartys turi būti aiškinamos sąžiningai, pirmiausia turi būti nagrinėjami tikrieji sutarties šalių ketinimai, o ne vien remiantis pažodiniu sutarties teksto aiškinimu. Jeigu šalių tikrų ketinimų negalima nustatyti, tai sutartis turi būti aiškinama, atsižvelgiant į tai, kokią prasmę jai tokiomis pat aplinkybėmis būtų suteikę analogiški šalims protingi asmenys.

12Atsakovas 2013-01-09 raštu pateikė ieškovui prašymą laikyti, kad dvišalė sutartis yra nutraukta nuo 2012-12-31, tai yra atgaline data. Tačiau ieškovas atsakydamas į pateiktą raštą nurodė, jog sutarties nutraukimo data laikytina 2013-03-09, atsižvelgiant į 7.3. punkto nuostatą. Atsakovas ir naujasis ieškovo nuomininkas 2013-03-09 patalpų perdavimo aktu patvirtino, kad ankstesnis nuomininkas patalpas naujajam nuomininkui perdavė 2013-03-09. Nors negyvenamųjų patalpų aktą pasirašė tik ankstesnis ir naujasis nuomininkas, tačiau nuomotojas dėl to jiems jokių pretenzijų nereiškė (72 b.l.). Ieškovas 2013-01-10 raštu atsakydamas į atsakovo 2013-01-09 raštą išaiškino pastarajam, jog laiko nuomos sutartį nutrauktą nuo 2013-03-09, bei siūlė pasirašyti patalpų priėmimo - perdavimo aktą (94 b.l.). Ieškovas pateiktais rašytiniais įrodymais nepripažįsta, kad ir jo 2013-01-10 raštas apie sutarties nutraukimą yra tinkamas šalių sutartinių santykių pasibaigimui, todėl laiko, jog nuomos sutartį nutraukta nuo 2013-03-21 (87-94 b.l.).

13Minėtame sutarties 7.3. punkte nėra numatyta griežtų reikalavimų šalims nuomos sutarties nutraukimo atveju, dėl patalpų perdavimo - priėmimo akto. Nors nuomos sutarties 3.2. punktas numato patalpų perdavimą nutraukus sutartį, jame nėra įsakmaus reikalavimo, kad jo nepasirašius nuomos santykiai tęsiasi toliau. Ieškovo 2013-01-10 rašto atsakovui turinio analizė irgi neleidžia daryti išvadą, jog šalims nepasirašius patalpų perdavimo priėmimo akto, laikytina, kad atsakovas ir toliau privalo mokėti nuomos mokestį, bei atlyginti kitas ieškovo patirtas išlaidas. Iš aptarto dvišalės sutarties turinio ir ieškovo 2013-01-10 rašto teksto bei 2013-03-08 patalpų priėmimo - perdavimo akto matyti, jog ieškovas nereagavo į atsakovo ir naujojo nuomininko pasirašytą aktą dėl patalpų perdavimo nuo 2013-03-09. Todėl laikytina, kad atsakovas tokį ieškovo tylėjimą laikė tinkamu jo prievolės pasibaigimui pagal šalių dvišalę sutartį dėl nuomos santykių pabaigos datos. Ieškovas neteikė atsakovui jokių pretenzijų, neragino atsakovo kuo greičiau pasirašyti patalpų priėmimo - perdavimo akto, todėl laikytina, kad dvišalis patalpų perdavimo - priėmimo aktas nebuvo pasirašytas dėl ieškovės kaltės. Atsakovo pateikti įrodymai patvirtina jo pastangas laikytis sutartyje numatytų reikalavimų, o ieškovo teiginiai, jog aptartų šalių ir trečiojo asmens raštų negalima pripažinti tinkamais įrodymais apie nuomos sutarties nutraukimą, laikytini nepagrįstais. Atsižvegdamas į tai teismas sprendžia, kad 2006-11-15 Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis Nr. 2006/11-28 tarp nuomotojo ir nuomininko yra nutraukta nuo 2013-03-09 įskaitytinai. Taip pat teismas pripažįsta, kad atsakovas turi pareigą pagal sutarties 4.1 punktą mokėti ieškovui nuomos mokestį už 2013 metų kovo mėnesį, tik už 9 dienas, todėl pagal 2013-03-01 PVM sąskaitą faktūrą serija Nr. 15366 atsakovas turi sumokėti tik 245,90 Lt nuomos mokesčio. Likusioje dalyje ieškovo reikalavimas atsakovui dėl nuomos mokesčio sumokėjimo pagal pateiktą minėta PVM sąskaitą faktūra atmestinas.

14Ieškovas išrašė atsakovui šias PVM sąsakaitas-faktūras: 2012-08-01 PVM sąskaitą-faktūrą Serija NTV Nr. 12272, pagal kurią atsakovas turėjo sumokėti ieškovui 847,00 Lt patalpų nuomą už 2012- m. rugpjūčio mėnesį, 2012-09-03 PVM sąskaitą - faktūrą Serija NTV Nr. 12475, pagal kurią atsakovas turėjo sumokėti ieškovui 847,00 Lt nuomos mokesčio už 2012 m. rugsėjo mėnesį, 2012-10-01 PVM sąskaitą - faktūrą Serija NTV Nr. 12689, pagal kurią atsakovas turėjo sumokėti ieškovui 847,00 Lt nuomos mokesčio už 2012 m. spalio mėnesį, 2012-11-02 PVM sąskaitą - faktūrą Serija NTV Nr. 13121, pagal kurią atsakovas turėjo sumokėti ieškovui 847,00 Lt nuomos mokestį už 2012 m. lapkričio mėnesį, 2012-11-02 PVM sąskaitą - faktūrą Serija NTV Nr. 13492, pagal kurią atsakovas turėjo sumokėti ieškovui už vandenį ir nuotekas už 2012 m. spalio mėnesį, 2012-12-03 PVM sąskaitą - faktūrą Serija NTV Nr. 13565, pagal kurią atsakovas turėjo sumokėti ieškovui 847,00 Lt nuomos mokestį už 2012 m. gruodžio mėnesį, 2013-01-02 PVM sąskaitą - faktūrą Serija NTV Nr. 14124, pagal kurią atsakovas turėjo sumokėti ieškovui 847,00 Lt nuomos mokesčio už 2013 m. sausio mėnesį, 2013-02-01 PVM sąskaitą - faktūrą Serija NTV Nr. 14789, pagal kurią atsakovas turėjo sumokėti ieškovui 847,00 Lt nuomos mokesčio už 2013 m. vasario mėnesį, 2013-02-21 PVM sąskaitą - faktūrą Serija NTV Nr. 15227, pagal kurią atsakovas turėjo sumokėti ieškovui 5,55 Lt už vandenį ir nuotekas už 2013 m. sausio mėnesį, 2013-02-21 PVM sąskaitą - faktūrą Serija NTV Nr. 15238, pagal kurią atsakovas turėjo sumokėti ieškovui 97,79 Lt už elektrą ir eksploatacines išlaidas už 2013 m. sausio mėnesį, 2013-02-22 PVM sąskaitą - faktūrą Serija NTV Nr. 15247, pagal kurią atsakovas turėjo sumokėti ieškovui 95,98 Lt už patalpų šildymą už 2013 m. sausio mėnesį, 2013-03-21 PVM sąskaitą - faktūrą Serija NTV Nr. 15808 pagal kurią atsakovas turėjo sumokėti ieškovui 55,83 Lt už patalpų šildymą už 2013 m. vasario mėnesį. Remiantis aukščiau nurodytu pripažintina, kad atsakovas pagal ieškovo pateiktas PVM sąskaitas – faktūras liko skolingas pastarajam 6 344,05 Lt už patalpų nuomą ir kitas išlaidas (11-23 b.l.).

15CK 6.256 str. 2 d. nustato, kad asmuo netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). CK 6.71 str. 3 d. nustato, kad už prievolės įvykdymo termino praleidimą gali būti nustatomos netesybos, skaičuojamos už kiekvieną termino praleidimo dieną. CK 6.73 str. 2 d. suteikia teisę teismui sumažinti netesybas tiek, kad jos netaptų mažesns už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo arba netinkamo vykdymo, jeigu jos yra aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta.

16Pažymėtina, kad įstatyme sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 straipsnio 2 dalis) arba „neprotingai didelės netesybos“ nėra sukonkretintos (CK 6.258 straipsnio 3 dalis). Dėl to kriterijus, kuriuos taikant sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos vertina netesybas teismai, nagrinėdami konkrečias bylas, bei Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, kurio pareiga – formuoti vieningą teismų praktiką. Tam tikrais atvejais teismų praktikoje buvo pripažįstama, kad 0,02 % dydžio delspinigiai pakankamai kompensuoja nukentėjusiajai šaliai patirtus nuostolius dėl netinkamo prievolės įvykdymo pagal sutartį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002-06-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-866/2002, 2003-08-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-830/2003, 2005-10-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-378/2005, 2006-06-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-405/2006). Tačiau pagal formuojamą teismų praktiką delspinigių dydis taip pat vertintinas atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remiantis CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-10-12 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007).

17Teismas konstatuoja, kad šalys, sudariusios Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, yra juridiniai asmenys, užsiimantys komercine veikla ir siekiantys pelno, sutarties sudarymo metu jos buvo lygiavertėje padėtyje, galėjo derinti sutarties sąlygas, numatyti nuostolių galimybę ir galimą atsakomybę už netinkamą sutartinių pareigų vykdymą. Sutarties 6.3 punktu šalys susitarė, jog už pavėluotą atsiskaitymą nuomininkas moka nuomotojui delspinigius, kurie priskaičiuojami po 0,2 % nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną (9 b.l.). Teismas, atsižvelgdamas į šalių lygiavertę teisinę ir ekonominę padėtį, į tai, kad nors atsakovas nėra iki šiol visiškai įvykdęs savo prievolės ieškovui sumokėti nuomos mokestį ir kitus, su patalpų išlaikymu susijusius mokesčius, sprendžia, kad 0,2 % dydžio delspinigiai yra aiškiai per dideli. Kadangi atsakovas teismo posėdžio metu pripažino šį ieškovo reikalavimą iš dalies ir sutiko sumokėti pastarajam 0,1 proc. dydžio delspinigius, todėl teismas atsižvelgiant į aukščiau nurodytus argumentus laiko, jog ieškovui priteistinų 0,1 proc. delspinigių dydis yra pakankamas jo patirtų nuostolių atlyginimui ir šį ieškovo prašymą tenkina iš dalies (63-70 b.l.). Teismui sumažinant ieškovui priteistinus delspinigius, tokiu atveju iš atsakovo priteistina ieškovui 840,31 Lt delspinigių (24-26 b.l.). Pastebėtina, kad teismui sumažinant ieškovui priteistinų delspinigių dydį, neatliktinas jų perskaičiavimas atsižvelgiant į sumažinta nuomos mokesčio dydį pagal 2013-03-01 PVM sąskaitą – faktūra (22 b.l.). taip pat teismui nėra pagrindo remtis ir atsakovo pateiktu skolos, įkaitant delspinigius ir palūkanas apskaičiavimu, kadangi jis tik iš dalies atitinka aukščiau nurodytus kriterijus (69-70 b.l.).

18Ieškovas taip pat reikalauja priteisti iš atsakovo 7,51 % palūkanų už laiku nesumokėtą nuomos mokestį, už laikotarpį iki ieškinio pateikimo ir už laikotarpį iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Pirmuoju atveju ieškovas prašo teismo priteisti jam 261,80 Lt palūkanų. Ieškovas savo reikalavimą atsakovui dėl palūkanų priteisimo kildina iš Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo. Pagal CK 6.261 str. nustato, kad praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais. Tačiau minėta CK nuostata turi būti aiškinama sistemiškai visų kitų kodekso straipsnių kontekste. Kadangi pagal sutartį šalys numatė 0,2 % delspinigius už nuomos mokesčio mokėjimo termino praleidimą, o teismas šį dydį sumažino iki 0,1 proc., o ieškovas pareiškė reikalavimą priteisti sutartyje nustatytus delspinigius iki ieškinio pateikimo, kurie pagal CK 6.70-6.73 str. yra laikomi iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių nereikia įrodinėti, todėl ieškovo reikalavimas kartu išieškoti ir netesybų (delspinigių) ir palūkanų už šį laikotarpį atmestinas, nes tai reikštų dvigubos atsakomybės skolininkui taikymą. Todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 261,80 Lt palūkanų yra atmestinas.

19CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Kadangi šalys yra ūkio subjektai, besiverčiantys ūkine – komercine veikla, palūkanų dydis yra nustatomas vadovaujantis 2003-12-09 Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo (toliau – MVPĮ) nuostatomis. Remiantis minėto įstatymo 3 straipsnio 4 dalimi, skolininkas privalo mokėti už pavėlavimą, palūkanų normą, galiojusią tą metų pusmetį, kurį skolininkui atsirado pareiga mokėti palūkanas. Pirmąjį metų pusmetį galioja paskutinė palūkanų norma, paskelbta prieš pirmojo metų pusmečio pirmąją kalendorinę dieną, antrąjį metų pusmetį galioja paskutinė palūkanų norma, paskelbta prieš antrojo metų pusmečio pirmąją kalendorinę dieną. Remiantis išdėstytu, ieškovui priteistina iš atsakovo 7,51 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013-05-03) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, MVPĮ 3 straipsnio 4 dalis).

20CPK 93 str. 2 d. nustato, kad bylinėjimosi išlaidos šalims priteisiamos proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai. Ieškovas sumokėjo 258,00 Lt žyminio mokesčio (7 b.l.). Teismui patenkinus ieškovo reikalavimą iš dalies, jam priteistinas tik 216,00 Lt dydžio žyminis mokestis. Pašto išlaidos valstybei iš atsakovo nepriteistinos, kadangi jų dydis neviršija 10 Lt (CPK 96 str. 6d.).

21Teismui sprendimui įsiteisėjus pakeisti byloje atsakovo atžvilgiu pagal teismo 2013-05-03 nutartį taikytos laikinosios apsaugos priemonės turto arešto dydį, jį sumažinant iki 7 184,36 Lt

22Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 92-93 str., 140 str. 1 d., 259-260 str., Lietuvos Respublikos CK 6.38 str., 6.71-6.75 str., 6.245-6.622 str., 6.383-6.391 str., 6.477-6.495 str., Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymu, teismas

Nutarė

23ieškovo ieškinį tenkinti iš dalies.

241. Priteisti ieškovui UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“, juridinio asmens kodas 300145575, buveinės adresas S. Stanevičiaus g. 33-25, Vilnius, a.s. ( - ), AB SEB bankas, banko kodas 70440 iš atsakovo M. S. įmonės „Marema“, juridinio asmens kodas 144735981, buveinės adresas Vasario 16 - osios g. 31-7, Šiauliai, 6 344,05 Lt (šešis tūkstančius tris šimtus keturiasdešimt keturis litus 05 ct) skolos už nuomą ir kitas išlaidas, 840,31 Lt (aštuonis šimtus keturiasdešimt litų 31 ct) delspinigių, 7,75 % dydžio metines palūkanas nuo priteistos 7 184,36 Lt sumos nuo 2013-05-03, tai yra bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 216,00 Lt (du šimtus šešioliką litų) žyminio mokesčio.

252. Likusioje dalyje ieškovo ieškinį atmesti.

263. Teismui sprendimui įsiteisėjus pakeisti byloje atsakovo M. S. įmonės „Marema“, juridinio asmens kodas 144735981, buveinės adresas Vasario 16 - osios g. 31-7, Šiauliai, atžvilgiu pagal šio teismo 2013-05-03 nutartį taikytos laikinosios apsaugos priemonės turto arešto dydį, jį sumažinant iki 7 184,36 Lt.

27Sprendimas per 30 d. nuo priėmimo gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui, padavus apeliacinį skundą Šiaulių apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Jonas Stubrys,... 2. sekretoriaujant E. A. ir Eglei Jurgeliūnienei, dalyvaujant ieškovo atstovei... 3. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę... 4. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 5. ieškovo atstovė palaikė ieškinį, ieškinyje ir teismo posėdžio metu... 6. Atsakovo atstovai su ieškiniu sutiko iš dalies ir teismo posėdžio metu... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 8. Byloje nustatyta, kad ieškovas su atsakovu 2006-11-15 sudarė Negyvenamųjų... 9. Pagal Lietuvos Respublikos CK šeštos knygos XXVIII skyriaus nuostatas... 10. Sutarties 2.1 punktu šalys nustatė, jog nuomos terminas yra vieneri metai, o... 11. CK 6.193 str. 1 d. nustato, jog sutartys turi būti aiškinamos sąžiningai,... 12. Atsakovas 2013-01-09 raštu pateikė ieškovui prašymą laikyti, kad dvišalė... 13. Minėtame sutarties 7.3. punkte nėra numatyta griežtų reikalavimų šalims... 14. Ieškovas išrašė atsakovui šias PVM sąsakaitas-faktūras: 2012-08-01 PVM... 15. CK 6.256 str. 2 d. nustato, kad asmuo netinkamai įvykdęs savo sutartinę... 16. Pažymėtina, kad įstatyme sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK... 17. Teismas konstatuoja, kad šalys, sudariusios Negyvenamųjų patalpų nuomos... 18. Ieškovas taip pat reikalauja priteisti iš atsakovo 7,51 % palūkanų už... 19. CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų... 20. CPK 93 str. 2 d. nustato, kad bylinėjimosi išlaidos šalims priteisiamos... 21. Teismui sprendimui įsiteisėjus pakeisti byloje atsakovo atžvilgiu pagal... 22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 92-93 str., 140 str. 1 d., 259-260... 23. ieškovo ieškinį tenkinti iš dalies.... 24. 1. Priteisti ieškovui UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“, juridinio asmens... 25. 2. Likusioje dalyje ieškovo ieškinį atmesti.... 26. 3. Teismui sprendimui įsiteisėjus pakeisti byloje atsakovo M. S. įmonės... 27. Sprendimas per 30 d. nuo priėmimo gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos...