Byla I-223-171/2009

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Broniaus Januškos, teisėjų Irenos Paulauskienės (pranešėja) ir Halinos Zaikauskaitės, sekretoriaujant Jūratei Domarkaitei, dalyvaujant pareiškėjos atstovui Mindaugui Zajankauskui, atsakovo atstovei Eglei Liudvinavičiūtei ir trečiojo suinteresuoto asmens Trakų rajono savivaldybės administracijos atstovei Ritai Anušauskienei,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Gavyba“ skundą atsakovui Vilniaus apskrities viršininko administracijos (toliau – VAVA) Žemės tvarkymo departamento Trakų rajono žemėtvarkos skyriui dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus (tretieji suinteresuoti asmenys VAVA ir Trakų rajono savivaldybės administracija).

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4pareiškėja kreipėsi į teismą su skundu (b. l. 6–8), kuriame prašo:

  1. panaikinti Trakų rajono žemėtvarkos skyriaus 2008 m. rugsėjo 12 d. sprendimą Nr. 1340;
  2. įpareigoti VAVA Žemės tvarkymo departamento Trakų rajono žemėtvarkos skyrių suderinti su pareiškėja Naujienų naudingųjų iškasenų (durpių) eksploatavimo planą.

5Skunde pareiškėja nurodė, kad 2008 m. sausio 8 d. Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka kreipėsi į VAVA Žemės tvarkymo departamento Trakų rajono žemėtvarkos skyrių siekdama suderinti naudingųjų iškasenų (durpių) eksploatavimo planą telkinyje „Naujiena“, esančiame Vilniaus apskrityje, Trakų rajono savivaldybėje, tam, kad galėtų kreiptis į Lietuvos geologijos tarnybą dėl leidimo eksploatuoti minėtą telkinį (jo dalis) išdavimo. 2008 m. sausio 28 d. VAVA Žemės tvarkymo departamento Trakų rajono žemėtvarkos skyriaus raštu Nr. 99 buvo pasiūlyta atlikti papildomus Trakų rajono Naujienų durpių telkinio geologinius tyrimus, motyvuojant tuo, kad Naujienų durpių telkinio, detaliai išžvalgyto 1956–1957 m., teritorija nekompaktiška, taip pat kad kai kuriose vietose pramoninis durpių kasimas gali būti nerentabilus. 2008 m. gegužės 19 d. pareiškėja ištaisiusi trūkumus pakartotinai kreipėsi į VAVA Žemės tvarkymo departamento Trakų rajono žemėtvarkos skyrių su prašymu suderinti naudingųjų iškasenų eksploatavimo planą. 2008 m. liepos 14 d. rašte Nr. 803 VAVA Žemės tvarkymo departamento Trakų rajono žemėtvarkos skyriaus pozicija šiuo klausimu pasikeitė iš esmės. Trakų rajono žemėtvarkos skyrius nurodė, kad Trakų rajono savivaldybės taryba 2005 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. Sl-236 „Dėl projekto „Baltijos žirgų lenktynių centras“ pripažinimo valstybinės svarbos projektu“ pritarė projekto „Baltijos žirgų lenktynių centras“ įgyvendinimui Mamavio kaime, Paluknio seniūnijoje. 2008 m. gegužės 26 d. raštu Nr. MP3-183 meras kreipėsi į LR Vyriausybę dėl minėto projekto pripažinimo valstybinės svarbos projektu. Motyvuodamas šiuo Trakų rajono savivaldybės mero kreipimusi Trakų rajono žemėtvarkos skyrius atsisakė pritarti detaliai išžvalgyto Naujienų durpių telkinio eksploatacijai.

6Pareiškėja 2008 m. rugpjūčio 12 d. VAVA Žemės tvarkymo departamento Trakų rajono žemėtvarkos skyriui nusiuntė raštą dėl naudingųjų iškasenų eksploatavimo plano suderinimo, tačiau vietoje motyvuoto atsakymo gavo 2008 m. rugsėjo 12 d. Trakų rajono žemėtvarkos skyriaus raštą Nr. 1340, kuriame buvo nurodyta, kad Trakų rajono žemėtvarkos skyriaus nuomonė dėl naudingųjų iškasenų eksploatavimo plano suderinimo yra išdėstyta 2008 m. liepos 14 d. rašte Nr. 803.

7Mano, kad Trakų rajono savivaldybės mero kreipimasis į LR Vyriausybę automatiškai nereiškia, kad minėtas projektas bus patvirtintas, ypač atsižvelgiant į tai, kad anksčiau projekto LR Vyriausybė nepatvirtino. Mano, kad dėl minėtų priežasčių 2008 m. rugsėjo 12 d. rašte Nr. 1340 Trakų rajono žemėtvarkos skyriaus pateiktas atsisakymas pritarti detaliai išžvalgyto Naujienų durpių telkinio eksploatacijai yra nepagrįstas ir neteisėtas ir pažeidžia pareiškėjos teises ir teisėtus interesus.

8Teismo posėdyje paaiškino, kad jokiame teritorinio planavimo dokumente planas nėra pažymėtas (b. l. 84).

9Atsakovas su pareiškėjos skundu nesutinka ir prašo spręsti teismo nuožiūra. Atsiliepime (b. l. 40–41) nurodė, kad priimdamas ginčijamą sprendimą vadovavosi Trakų rajono savivaldybės tarybos 2005-06-30 sprendimu Nr. S1-236 „Dėl projekto „Baltijos žirgų lenktynių centras“ pripažinimo valstybinės svarbos projektu“, kuriuo buvo pritarta projekto „Baltijos žirgų lenktynių centras“ įgyvendinimui Mamavio kaime, Paluknio seniūnijoje. LR Vyriausybės kancleris įpareigojo Trakų rajono savivaldybės merą parengti ir teisės aktų nustatyta tvarka pateikti Vyriausybės nutarimo projektą dėl projekto „Baltijos žirgų lenktynių centro“ investicinio projekto pripažinimo valstybei svarbiu ekonominiu ir kultūriniu projektu.

10Teismo posėdyje atsakovo atstovė paaiškino, kad rašto motyvuose neįvertinti pretendentų prašymai atkurti nuosavybės teises nurodytoje teritorijoje. Ginčijamo rašto pareiškėjai apskrities viršininkui neskundė (b. l. 84).

11Trečiasis suinteresuotas asmuo VAVA prašo pareiškėjos skundą spręsti teismo nuožiūra. Atsiliepime (b. l. 59–60) nurodė, kad, jos manymu, svarus argumentas, dėl kurio šiuo metu negali būti tenkinamas pareiškėjos prašymas dėl plano suderinimo, yra tas, kad dar nėra užbaigta žemės reforma ir, pretendentams atnaujinus terminą paduoti prašymus, jiems būtų galima grąžinti žemę natūra ginčo žemės sklype, tačiau, jei būtų suderintas naudingųjų iškasenų eksploatavimo planas ir pareiškėja gautų leidimą eksploatuoti telkinį, žemė Mamavio kaime taptų valstybės išperkama ir negrąžinama natūra piliečiams.

12Trečiasis suinteresuotas asmuo Trakų rajono savivaldybės administracija su pareiškėjos skundu taip pat nesutiko (b. l. 69).

13Teismo posėdyje nurodė, kad pagal svarstomą Trakų rajono bendrąjį planą ginčo teritorija yra įtraukta į rekreacinę zoną. Durpynas bendrajame plane yra pažymėtas (b. l. 85).

14Skundas atmestinas.

15Remdamasis byloje esančiais įrodymais teismas nustatė, kad pareiškėja 2008-05-19 Trakų rajono žemėtvarkos skyriui pateikė prašymą (b. l. 11) suderinti jos siūlomus planuojamo eksploatuoti telkinio „Naujienai“ vietų planus. 2008-07-14 sprendimu Nr. 803 (b. l. 9) Trakų rajono žemėtvarkos skyrius nepritarė detaliai išžvalgyto Naujienų durpių telkinio eksploatacijai. Kaip nepritarimo motyvą nurodė, kad Trakų rajono savivaldybės taryba 2005-06-30 sprendimu Nr. S1-236 „Dėl projekto „Baltijos žirgų lenktynių centras“ pripažinimo valstybinės svarbos projektu“ pritarė projekto „Baltijos žirgų lenktynių centras“ įgyvendinimui Mamavio kaime, Paluknio seniūnijoje (b. l. 67). Trakų rajono savivaldybės meras 2008-05-26 raštu Nr. MP3-183 (b. l. 65–66) kreipėsi į LR Vyriausybę dėl minėto projekto pripažinimo valstybinės svarbos projektu. Vyriausybės kancleris įpareigojo Trakų rajono savivaldybės merą parengti ir teisės aktų nustatyta tvarka pateikti LR Vyriausybei nutarimo projektą dėl projekto „Baltijos žirgų lenktynių centro investicinio projekto pripažinimo valstybei svarbiu ekonominiu ir kultūriniu projektu“ (b. l. 68). 2008-09-12 pareiškėja atsakovui pateikė atsakymą (b. l. 12), kuriame išdėstė nesutikimo su 2008-07-14 atsakovo sprendimu motyvus ir nurodė, kad jei atsakovas nepritars Naujienų durpių telkinio eksploatacijai, pareiškėja kreipsis į teismą ir prašys atlyginti žalą. Atsakovas 2008-09-12 raštu, atsakydamas į pareiškėjos 2008-08-12 raštą, informavo ją, kad Trakų rajono žemėtvarkos skyrius savo nuomonę išdėstė 2008-07-14 rašte Nr. 803 (b. l. 13).

16Pareiškėja prašo panaikinti VAVA Trakų rajono žemėtvarkos skyriaus 2008 m. rugsėjo 12 d. sprendimą Nr. 1340.

17LR administracinių bylų teisenos įstatymo 2 straipsnio 14 dalyje nurodyta, kad individualus teisės aktas yra vienkartis teisės taikymo aktas, skirtas konkrečiam subjektui ar individualiais požymiais apibūdintų subjektų grupei. LR viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 9 punkte nustatyta, kad individualus administracinis aktas – vienkartinis teisės taikymo aktas, skirtas konkrečiam asmeniui ar nurodytai asmenų grupei.

18Trakų rajono žemėtvarkos skyriaus 2008-09-12 pareiškėjai adresuotame rašte Nr. 1340 tik suteikiama informacija, kad nepritarimo pareiškėjos pateiktam naudingųjų iškasenų planui motyvai yra išdėstyti 2008-07-14 rašte Nr. 803 (b. l. 13). Šis raštas jokių teisinių pasekmių (teisių ar pareigų) pareiškėjai nesukūrė, taigi jis nelaikytinas administraciniu aktu (sprendimu). Administracinių teismų praktikoje pabrėžiama, kad teismas imasi nagrinėti tik tokį reikalavimą dėl teisės akto panaikinimo, kuriame aiškiai ir imperatyviai suformuluotos visuomeninio santykio dalyviams privalomos elgesio taisyklės, jų teisės ir pareigos (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo administracinė byla Nr. A17-966/2006).

19Kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. LR administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje pateiktas sąrašas bylų, kurias sprendžia administraciniai teismai. Į šį sąrašą nepatenka pirmasis pareiškėjų reikalavimas. Administraciniai teismai nesprendžia ginčų dėl viešojo administravimo subjektų informacinio ar aiškinamojo pobūdžio dokumentų, adresuotų asmenims kaip atsakymų į jų paklausimus. Teismas imasi nagrinėti tik tokį reikalavimą dėl teisės akto panaikinimo, kuriame aiškiai ir imperatyviai suformuluotos visuomeninio santykio dalyviams privalomos elgesio taisyklės, jų teisės bei pareigos, o ne aiškinama subjektui, kaip vienokiu ar kitokiu atveju taikyti teisės aktai.

20Pareiškėjai teisines pasekmes gali sukelti ne skundžiamas raštas, o 2008-07-14 sprendimas Nr. 803 (b. l. 9), kuriuo ir buvo nepritarta jos pateiktam naudingųjų iškasenų planui. Šis sprendimas yra galiojantis, nes neginčijamas ir nenuginčytas.

21Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, administracinės bylos dalis dėl pareiškėjos reikalavimo panaikinti Trakų rajono žemėtvarkos skyriaus 2008 m. rugsėjo 12 d. sprendimą Nr. 1340 nutrauktina, kaip nepriskirtina administracinių teismų kompetencijai (LR administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 1 punktas, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2004 m. sausio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A7-121-04).

22Dėl pareiškėjo reikalavimo įpareigoti VAVA Žemės tvarkymo departamento Trakų rajono žemėtvarkos skyrių suderinti su pareiškėja Naujienų naudingųjų iškasenų (durpių) eksploatavimo planą.

23LR žemės gelmių įstatymo 2 straipsnyje nustatyta, kad žemės gelmės sausumoje ir vidaus vandenyse yra išimtinė valstybės nuosavybė, o kontinentiniame šelfe ir ekonominėje zonoje Baltijos jūroje valstybei priklauso išimtinės teisės į žemės gelmes. Žemės gelmių naudojimo pagrindas yra naudojimosi teisė, kurią šio įstatymo ir kitų įstatymų nustatyta tvarka juridiniams ir fiziniams asmenims bei šių asmenų grupėms, veikiančioms pagal jungtinės veiklos sutartis, gali suteikti Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliota institucija.

24Taisyklių 22 punkte yra nustatytas sąrašas dokumentų, kuriuos, pageidaujantys gauti leidimą juridinis asmuo ar šių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, turi pateikti Lietuvos geologijos tarnybai. Taisyklių 22.5 punkte nustatyta, kad vienas iš Lietuvos geologijos tarnybai pateiktinų dokumentų yra 1:10000 mastelio žemės sklypo naudojimo planas arba žemėlapis, kuriame nurodytas pageidaujamas objektas.

25Pareiga suderinti naudingųjų iškasenų planą su apskrities viršininku yra nustatyta LR žemės gelmių įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje ir Taisyklių 25 punkte – Lietuvos geologijos tarnybai teikiamas prašymas arba planas turi būti suderintas su žemės savininku ar žemės naudotoju, apskrities viršininku, Aplinkos ministerijos atitinkamo regiono aplinkos apsaugos departamentu (išskyrus atvejus, kai pateikiami šių Taisyklių 22.6 punkte nurodyti dokumentai) ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau vadinama – Kultūros paveldo departamentas) teritoriniu padaliniu. Prašymo arba plano su Kultūros paveldo departamento teritoriniu padaliniu derinti nebūtina, jeigu kartu su prašymu naudoti anksčiau naudotą objektą pateikiamas patvirtintas šio objekto naudojimo projektas arba jeigu prašoma išduoti leidimą naudoti požeminio vandens išteklius.

26Teismas nustatė, kad pareiškėja prašo įpareigoti VAVA Žemės tvarkymo departamento Trakų rajono žemėtvarkos skyrių suderinti su pareiškėja Naujienų naudingųjų iškasenų (durpių) eksploatavimo planą, tačiau iš nurodytų teisės aktų matyti, kad tokie planai yra derinami su apskrities viršininku.

27Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad pareiškėjos skundas dėl reikalavimo įpareigoti VAVA Žemės tvarkymo departamento Trakų rajono žemėtvarkos skyrių suderinti su pareiškėja Naujienų naudingųjų iškasenų (durpių) eksploatavimo planą atmestinas.

28Teismas, vadovaudamasis LR administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 str., 88 str. 1 p., 101 str. 1 p., 127 str. 1 d., 129 str.,

Nutarė

29administracinės bylos dalį dėl pareiškėjos UAB „Gavyba“ reikalavimo panaikinti Trakų rajono žemėtvarkos skyriaus 2008 m. rugsėjo 12 d. sprendimą Nr. 1340 nutraukti.

30Kitą pareiškėjos skundo dalį atmesti.

31Sprendimas per 14 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. pareiškėja kreipėsi į teismą su skundu (b. l. 6–8), kuriame prašo: 5. Skunde pareiškėja nurodė, kad 2008 m. sausio 8 d. Lietuvos Respublikos... 6. Pareiškėja 2008 m. rugpjūčio 12 d. VAVA Žemės tvarkymo departamento... 7. Mano, kad Trakų rajono savivaldybės mero kreipimasis į LR Vyriausybę... 8. Teismo posėdyje paaiškino, kad jokiame teritorinio planavimo dokumente planas... 9. Atsakovas su pareiškėjos skundu nesutinka ir prašo spręsti teismo... 10. Teismo posėdyje atsakovo atstovė paaiškino, kad rašto motyvuose... 11. Trečiasis suinteresuotas asmuo VAVA prašo pareiškėjos skundą spręsti... 12. Trečiasis suinteresuotas asmuo Trakų rajono savivaldybės administracija su... 13. Teismo posėdyje nurodė, kad pagal svarstomą Trakų rajono bendrąjį planą... 14. Skundas atmestinas.... 15. Remdamasis byloje esančiais įrodymais teismas nustatė, kad pareiškėja... 16. Pareiškėja prašo panaikinti VAVA Trakų rajono žemėtvarkos skyriaus 2008... 17. LR administracinių bylų teisenos įstatymo 2 straipsnio 14 dalyje nurodyta,... 18. Trakų rajono žemėtvarkos skyriaus 2008-09-12 pareiškėjai adresuotame... 19. Kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka... 20. Pareiškėjai teisines pasekmes gali sukelti ne skundžiamas raštas, o... 21. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, administracinės bylos dalis dėl... 22. Dėl pareiškėjo reikalavimo įpareigoti VAVA Žemės tvarkymo departamento... 23. LR žemės gelmių įstatymo 2 straipsnyje nustatyta, kad žemės gelmės... 24. Taisyklių 22 punkte yra nustatytas sąrašas dokumentų, kuriuos,... 25. Pareiga suderinti naudingųjų iškasenų planą su apskrities viršininku yra... 26. Teismas nustatė, kad pareiškėja prašo įpareigoti VAVA Žemės tvarkymo... 27. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad... 28. Teismas, vadovaudamasis LR administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87... 29. administracinės bylos dalį dėl pareiškėjos UAB „Gavyba“ reikalavimo... 30. Kitą pareiškėjos skundo dalį atmesti.... 31. Sprendimas per 14 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos...