Byla eA-56-1062/2018
Dėl įsakymų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio, Irmanto Jarukaičio (kolegijos pirmininkas) ir Ramutės Ruškytės (pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Ego vos“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. gegužės 20 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Ego vos“ skundą atsakovei Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui viešajai įstaigai Lietuvos verslo paramos agentūrai, dėl įsakymų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5

 1. Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė „Ego vos“ (toliau – ir pareiškėja) kreipėsi į teismą su skundu, prašydama: 1) panaikinti Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymą Nr. 4-844 „Dėl finansavimo ir administravimo sutarties Nr. S-VP2-2.1-ŪM-02-K-01-245 nutraukimo ir lėšų susigrąžinimo“ (toliau – Įsakymas Nr. 4-844); 2) panaikinti 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymą Nr. 4-845 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009-12-10 įsakymo Nr. 4-669 „Dėl finansavimo projektams, siekiantiems gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinę paramą pagal Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ekonomikos augimo veiksmų programą, skyrimo“ pakeitimo“ (toliau – Įsakymas Nr. 4-845); 3) įpareigoti Lietuvos Respublikos ūkio ministeriją (toliau – ir Ministerija) iš naujo išnagrinėti situaciją ir priimti naują sprendimą.
 2. Pareiškėja nurodė, kad 2010 m. kovo 19 d. su viešąja įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – ir Agentūra) sudarė projekto „Kompleksinių katalogizavimo paslaugų vystymas naudojant integruotus E-verslo sprendimus UAB „Ego vos“, projekto kodas Nr. VP2-2.1-ŪM-02-K-01-245 (toliau – Projektas), finansavimo ir administravimo sutartį Nr. S-VP2-2.1-ŪM-02-K-01-245 (toliau – Sutartis). Pareiškėja įgyvendino Projektą, kuriam finansuoti buvo skirta 19 571,07 Eur Europos Sąjungos lėšų ir panaudota 19 571,08 Eur savų lėšų. Agentūra 2011 m. birželio 1 d. patvirtino pareiškėjos pateiktą 2011 m. vasario 7 d. galutinę projekto ataskaitą Nr. EV GPA-1 (toliau – Galutinė ataskaita).
 3. Pareiškėja paaiškino, kad pagal Sutarties specialiųjų sąlygų 7.2 punktą pareiškėja privalo 5 metus po Projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos kasmet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų pasibaigus kalendoriniams metams teikti Agentūrai ataskaitas po Projekto pabaigimo. Pareiškėja kasmet vykdė savo įsipareigojimus, nors ir nebūdavo pasiekti visi stebėsenos rodikliai, tačiau Agentūra ataskaitas patvirtindavo. Pareiškėja pateikė ataskaitą po Projekto užbaigimo ir už 2014 m. Agentūra informavo, kad pateikta ataskaita turi būti patikslinta. Patikslinta ataskaita (už 2014 m.) (toliau – Patikslinta ataskaita) per duomenų mainų sistemą buvo pateikta 2015 m. lapkričio 17 d.
 4. Pareiškėja nurodė, kad nesutinka su skundžiamu Įsakymu Nr. 4-844 ir Įsakymu Nr. 4-845 (toliau kartu – Įsakymai). Mano, kad jie yra nepagrįsti ir neteisėti bei pažeidžiantys pareiškėjos teises ir interesus, nes neatitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – VAĮ) 8 straipsnio reikalavimų, kadangi nėra pagrįsti objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės normomis. Gero administravimo principas įpareigoja Ministeriją priimti sprendimus atidžiai įvertinus situaciją, tačiau ji neatlikusi galimai padaryto pažeidimo tyrimo, o darydama nuorodą į Agentūros 2015 m. spalio 6 d. pažeidimo tyrimo išvadą (toliau – Pažeidimo tyrimo išvada) nepagrįstai priėmė skundžiamus Įsakymus. Įsakymuose nėra tinkamo sprendimo motyvavimo, individualios Ministerijos nuomonės, todėl pareiškėja neturi galimybės tinkamai įvertinti jų teisėtumo ir pagrįstumo. Pareiškėjos nuomone, Įsakymai yra neteisėti ir nepagrįsti, nes prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams, t. y. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėms, patvirtintoms Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 (toliau – Taisyklės) bei Metodinėms pažeidimų tyrimo ir nustatymo rekomendacijoms, patvirtintoms Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1K-173 (toliau – Rekomendacijos).
 5. Pareiškėja teigė, kad pagal Taisyklių 1981 punktą Ministerija privalėjo nagrinėti naujai paaiškėjusias aplinkybes ir tuo remiantis priimti įsakymus, tačiau to nedarė ir pažeidė pareiškėjos teisę būti išklausytai. Pagal Rekomendacijų 271 punktą, paaiškėjus naujoms aplinkybėms, pažeidimo tyrimas gali būti atnaujintas. Naujai paaiškėjusia aplinkybe laikytina pareiškėjos pateikta Patikslinta ataskaita, kurios Agentūra nevertino ir neanalizavo.
 6. Pareiškėjos nuomone, Įsakymai prieštarauja VAĮ 3 straipsnyje įtvirtintiems proporcingumo ir objektyvumo principams, nes nepagrįstai taikytos pačios griežčiausios sankcijos. Paaiškino, kad 2015 m. pareiškėja sėkmingai dirba toliau, vysto veiklą, gauna pajamas ir gali toliau vykdyti įsipareigojimus pagal Sutartį.
 7. Lietuvos Respublikos ūkio ministerija atsiliepime į pareiškėjos skundą nurodė, kad su skundu nesutinka ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.
 8. Ministerija nurodė, kad vadovaujantis Taisyklių 197 punktu Agentūra pateikė Ministerijai priimtą sprendimą – Pažeidimo tyrimo išvadą ir siūlymą nutraukti Sutartį bei susigrąžinti visas sumokėtas lėšas (toliau – 2015 m. spalio 9 d. sprendimas dėl pažeidimo). Vadovaujantis Taisyklių 198 punktu, Ministerija, gavusi įgyvendinančiosios institucijos sprendimą dėl pažeidimo, nedelsiant, ne vėliau kaip per 20 dienų išnagrinėja jį ir nekeisdama nustatyto pažeidimo apimties, turinio ir su juo susijusios netinkamos finansuoti išlaidų sumos, atsižvelgdama į įgyvendinančiosios institucijos pateiktą siūlymą, priima vieną (ar kelis) iš Taisyklių 198 punkte nurodytų sprendimų.
 9. Ministerija paaiškino, kad vadovaudamasi Agentūros 2015 m. spalio 9 d. sprendimu dėl pažeidimo, priėmė Įsakymą Nr. 4-844, kuris, pasak Ministerijos, atitinka VAĮ 8 straipsnio 1 dalyje išdėstytus reikalavimus bei Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) praktiką. Ministerija, priimdama skundžiamus Įsakymus, nežinojo apie pareiškėjos pateiktą Patikslintą ataskaitą.
 10. Ministerija pažymėjo, kad pagal Sutarties bendrųjų sąlygų 10.13 punktą ji turi teisę vienašališku sprendimu pakeisti Sutartį ir ją nutraukti, o pagrindas tam atsiranda dėl Agentūros nustatytų esminių Sutarties reikalavimų pažeidimų.
 11. Trečiasis suinteresuotas asmuo viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra atsiliepime į pareiškėjos skundą nurodė, kad su skundu nesutinka ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.
 12. Agentūra nurodė, kad 2015 m. kovo 2 d. per duomenų mainų svetainę (toliau – ir DMS) pareiškėjai buvo išsiųstas pranešimas dėl ataskaitos už 2014 m. ir jos priedų tikslinimo. 2015 m. birželio 6 d. el. paštu išsiųstas pakartotinis pranešimas ir prašymas pateikti patiksliną ataskaitą. Agentūra taip pat ir 2015 m. liepos 21 d. raštu kreipėsi į pareiškėją, prašydama patikslinti ataskaitą, tačiau pareiškėja į raštą neatsakė. 2015 m. rugpjūčio 17 d. raštu pareiškėja buvo informuota apie Agentūros ketinimą atlikti Projekto patikrą vietoje. Patikros metu nenustatyta, kad pareiškėja vykdytų veiklą Projekto įgyvendinimo adresu. Agentūra 2015 m. rugpjūčio 31 d. pakartotinai išsiuntė pareiškėjai prašymą pateikti informaciją, atkreipdama dėmesį į įtariamo pažeidimo tyrimo pradėjimą. Negavusi atsakymo, Agentūra priėmė sprendimą teikti siūlymą Ministerijai nutraukti Sutartį ir susigrąžinti visas išmokėtas lėšas.
 13. Agentūra paaiškino, kad ji, kaip įgyvendinančioji institucija, gali paprašyti patikslinti projekto vykdytojo ataskaitą po projekto užbaigimo. Jeigu projekto vykdytojas ataskaitos nepateikia ir po priminimo ir (ar) ataskaitoje pateikiami klaidingi duomenys, įgyvendinančioji institucija gali inicijuoti išmokėtų projekto finansavimo lėšų arba jų dalies susigrąžinimą. Agentūra net 5 kartus kreipėsi į pareiškėją, prašydama pateikti patikslintą ataskaitą, tokiu būdu išnaudojo visas galimybes, kad įtariamas pažeidimas būtų ištaisytas ir tik po to priėmė sprendimą nustatyti pažeidimą. Agentūra paaiškino, kad teisės aktai nepateikia sąvokos, koks pažeidimas yra laikomas ištaisomu, kiekvienu atveju sprendžiama atsižvelgiant į aplinkybių visumą. Agentūros nuomone, tai, kad Patikslinta ataskaita buvo pateikta po Agentūros 2015 m. spalio 9 d. sprendimo dėl pažeidimo priėmimo, nekeičia fakto, kad Sutarties ir teisės aktų nuostatos buvo pažeistos, todėl nekeičia ir Agentūros išvados dėl pažeidimo.

6II.

7

 1. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. gegužės 20 d. sprendimu pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Ego vos“ skundą atmetė kaip nepagrįstą.
 2. Teismas nustatė, kad pareiškėja pagal Sutarties specialiųjų sąlygų 7.2 punktą ir bendrųjų sąlygų 2.1.12 punktą, 5 metus nuo Projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos kasmet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų pasibaigus kalendoriniams metams Agentūrai privalėjo teikti ataskaitas po Projekto užbaigimo. Teismas nustatė, kad pareiškėja tokias ataskaitas 2012–2014 m. Agentūrai teikė.
 3. Teismas nustatė, kad ataskaitą už 2014 m. pareiškėja pateikė Agentūrai 2015 m. kovo 2 d. Agentūra paprašė pareiškėjos patikslinti ataskaitą, tačiau pareiškėja to nedarė. Galiausiai Agentūra pradėjo pažeidimo tyrimą ir Pažeidimo tyrimo išvadoje konstatavo, kad pareiškėja pažeidė Taisyklių 1651 punktą bei Sutarties bendrųjų sąlygų 2.1.12, 2.1.13, 7.6 punktus. Teismas nustatė, kad Agentūra, padarė išvadą, jog nustatyto pažeidimo ištaisyti neįmanoma, todėl pasiūlė Ministerijai nutraukti Sutartį ir susigrąžinti visas sumokėtas lėšas (19 571,07 Eur). Ministerija, gavusi Pažeidimo tyrimo išvadą, 2015 m. lapkričio 16 d. raštu nurodė pareiškėjai, kad po 30 dienų nuo rašto gavimo Sutartis bus nutraukta. Ministerija Įsakymu Nr. 4-844 nutraukė Sutartį ir nustatė, kad pareiškėja privalo grąžinti 19 571,07 Eur, o kitu skundžiamu įsakymu pakeitė 2009 m. gruodžio 10 d. įsakymą, kuriame buvo numatytas Projekto finansavimas ir apie šiuos Įsakymus informavo pareiškėją.
 4. Teismas konstatavo, kad Taisyklių 1881 punktas suteikia Ministerijai įgaliojimus priimti sprendimą dėl išmokėtų projektų lėšų susigrąžinimo. Tuo tarpu Taisyklių 197 punktas suteikia įgaliojimus įgyvendinančiai institucijai (šiuo atveju Agentūrai), atlikus įtariamo pažeidimo tyrimą ir nustačius pažeidimą, kurio ištaisyti neįmanoma, priimti sprendimą dėl nustatyto pažeidimo, kuriame nurodomos su nustatytu pažeidimu susijusios faktinės aplinkybės, netinkamų finansuoti išlaidų suma ir pateikiamas vienas (ar keli) iš šių pasiūlymų ministerijai ir (ar) kitai valstybės institucijai: 1) nutraukti projekto finansavimo ir administravimo sutartį ir (ar) susigrąžinti visas sumokėtas lėšas; 2) pakeisti projekto finansavimo ir administravimo sutartį, sumažinant projekto finansavimą netinkamų finansuoti išlaidų dalimi, ir susigrąžinti sumokėtų lėšų dalį <...>; 3) pakeisti projekto finansavimo ir administravimo sutartį, sumažinant projekto finansavimą netinkamų finansuoti išlaidų dalimi <...>. Taisyklių 1971 punktas nustato, kad įgyvendinančioji institucija, priėmusi sprendimą dėl pažeidimo, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos teikia jo kopiją ministerijai <...>. Taisyklių 198 punktas nustato, kad ministerija <...>, gavusi įgyvendinančiosios institucijos sprendimą dėl pažeidimo, nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo jo gavimo dienos, išnagrinėja jį ir nekeisdama nustatyto pažeidimo apimties, turinio ir su juo susijusios netinkamos finansuoti išlaidų sumos, atsižvelgdama į sprendime dėl pažeidimo įgyvendinančiosios institucijos pateiktą pasiūlymą (-us), priima vieną (ar kelis) iš šių sprendimų: 1) nutraukti projekto finansavimo ir administravimo sutartį ir (ar) susigrąžinti visas sumokėtas lėšas; 2) pakeisti projekto finansavimo ir administravimo sutartį, sumažinant projekto finansavimą netinkamų finansuoti išlaidų dalimi, ir susigrąžinti sumokėtų lėšų dalį, taikant lėšų pervedimo būdą, ir (ar) išskaičiuojant sumokėtą lėšų dalį iš projekto vykdytojo teikiamuose mokėjimo prašymuose nurodytos sumos; 3) pakeisti projekto finansavimo ir administravimo sutartį, sumažinant projekto finansavimą netinkamų finansuoti išlaidų dalimi, ir išskaičiuoti netinkamų finansuoti išlaidų sumą ar jos dalį iš projekto vykdytojo teikiamuose mokėjimo prašymuose nurodytos sumos, jeigu lėšos projekto vykdytojui dar nesumokėtos.
 5. Teismas taip pat konstatavo, kad tiek Agentūra, atlikdama pažeidimo tyrimą ir surašydama šio tyrimo išvadą, tiek Ministerija, priimdama skundžiamus Įsakymus, laikėsi Taisyklėse nustatytų procedūrinių taisyklių, šie Įsakymai priimti kompetentingo subjekto. Teismas atmetė kaip nepagrįstus pareiškėjos argumentus, kad skundžiami Ministerijos Įsakymai neatitinka VAĮ 8 straipsnio reikalavimų. Teismas nurodė, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojamoje administracinių teismų praktikoje laikomasi aiškinimo, kad Agentūros pažeidimo tyrimo išvada, kuria Ministerijai teikiamas siūlymas priimti sprendimą dėl Sutarties nutraukimo, laikytina galutinio sprendimo dėl Sutarties nutraukimo sudėtine dalimi. Tokiais atvejais teismų praktikoje pripažįstama, jog Ministerijai papildomai pagrįsti priimamą sprendimą VAĮ 8 straipsnio prasme nėra būtina. Kai Ministerija, priimdama sprendimą dėl Sutarties nutraukimo, sutinka su Agentūros pažeidimo tyrimo išvadoje nustatytomis aplinkybėmis, laikoma, kad ginčijamas sprendimas tinkamai pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis (pvz., LVAT 2015 m. kovo 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA-1313-662/2015, kt.). Teismas darė išvadą, kad iš skundžiamo Įsakymo Nr. 4-844 preambulėje nurodyto jo priėmimo teisinio ir faktinio pagrindo matyti, kad Ministerija, gavusi Agentūros pažeidimo tyrimo išvadą, sutiko su joje nustatytų pažeidimų teisiniu vertinimu (kvalifikavimu) ir priėmė Taisyklių 198.1 punkte numatytą sprendimą. Šiuo aspektu teismas papildomai pažymėjo, kad klausimas dėl Agentūros pateikto pasiūlymo buvo apsvarstytas Ministerijos sudarytos darbo grupės 2015 m. lapkričio 4 d. posėdyje, o tai parodo, kad Ministerija savarankiškai išnagrinėjo pritarimo Agentūros pateiktam pasiūlymui klausimą.
 6. Teismas bylos duomenimis nustatė, kad pareiškėja 2015 m. kovo 2 d. teikė Agentūrai ataskaitą už 2014 m., tačiau neįvykdė net keleto Agentūros prašymų nustatytais terminais pateikti patikslintą ataskaitą ir atitinkamą informaciją. Agentūra pranešimus pareiškėjai siuntė Sutartyje nustatyta tvarka ir adresais, dėl to pareiškėja negali remtis ta aplinkybe, kad pranešimų negavo (Sutarties bendrųjų sąlygų 16.2 punktas). Be to, pareiškėja 2015 m. rugpjūčio 21 d. patikros vietoje metu nesudarė sąlygų apžiūrėti Projekto įgyvendinimo vietos (Projekto įgyvendinimo vietos adresu veiklą vykdė kitas juridinis asmuo). Teismas darė išvadą, jog akivaizdu, kad pareiškėja pažeidė Taisyklių 1651 punkto, Sutarties bendrųjų sąlygų 2.1.12, 2.1.13, 7.6 punktų nuostatas.
 7. Teismas pažymėjo, kad projektų finansavimą reglamentuojantys teisės aktai ataskaitų pateikimui suteikia svarbią reikšmę, ataskaitos nepateikimas arba netinkamas pateikimas, duomenų joje nepatikslinimas ar kitos reikiamos informacijos nepateikimas, iš esmės kliudo nustatyti projekto finansavimui keliamų sąlygų įgyvendinimą. Atitinkamai, toks pažeidimas tiek Taisyklėse, tiek Sutartyje vertinamas kaip tokio pobūdžio, dėl kurio Sutartis apskritai gali būti nutraukiama ir finansavimas susigrąžinamas (Sutarties specialiųjų sąlygų 7.2 punkte apibrėžta, kad pagrindas nutraukti Sutartį – ataskaitos po projekto užbaigimo nepateikimas net ir po Agentūros raštiško priminimo).
 8. Teismas atmetė pareiškėjos argumentus, kad nutraukus Sutartį, buvo pažeisti proporcingumo ir objektyvumo principai. Teismas taip pat pažymėjo, kad byloje padarytų išvadų nekeičia aplinkybė, jog pareiškėja jau po Ministerijos pranešimo apie Sutarties nutraukimą pateikė Patikslintą ataskaitą. Teismas sutiko su Agentūros argumentais, jog pareiškėjos bandymas taisyti pažeidimą jau po pranešimo apie Sutarties nutraukimą reikštų tai, kad projekto vykdytojui būtų sudaryta galimybė ignoruoti Agentūros prašymus ir tam tikrą informaciją pateikti tik tada, kai nusprendžiama Sutartį nutraukti. Dėl šių argumentų teismas nepripažino pagrįstais ir pareiškėjos argumentų, kad Patikslintos ataskaitos pateikimas buvo naujai paaiškėjusi aplinkybė, sudariusi pagrindą Ministerijai pagal Taisyklių 1981 punktą paprašyti Agentūrą įvertinti šią ataskaitą ir pakeisti sprendimą dėl pažeidimo.

8III.

9

 1. Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė „Ego vos“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. gegužės 20 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjos skundą tenkinti.
 2. Pareiškėja nurodo, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas nevisapusiškai išsiaiškino bylos aplinkybes, neįvertino pareiškėjos nurodytų argumentų, todėl netinkamai pritaikė ir išaiškino materialinės teisės normas, nepagrįstai nustatė, kad Įsakymai neprieštarauja aukštesnės galios teisės aktams – VAĮ 3 straipsnyje įtvirtintiems proporcingumo ir objektyvumo principams, Taisyklėms, Rekomendacijoms.
 3. Pareiškėja atkreipia dėmesį į tai, kad pirmosios instancijos teismas buvo nenuoseklus ir ginčus, esant analogiškoms aplinkybėms, sprendė iš esmės skirtingai, taip pažeisdamas asmenų lygiateisiškumo principą ir neišlaikydamas nuoseklios, neprieštaringos teismų praktikos formavimo. Pareiškėja pažymi, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. gegužės 5 d. sprendimu išnagrinėjo administracinę bylą Nr. eI-5374-208/2016, kurios faktinės aplinkybės analogiškos ir patenkino pareiškėjo skundą bei panaikino Ministerijos priimtus Įsakymus, kuriais sutartis buvo nutraukta, o pareiškėjas buvo įpareigotas grąžinti pinigines lėšas. Pasak pareiškėjos, bylų aplinkybės analogiškos: UAB „Artium magister“ nepateikė Agentūrai trečiosios ataskaitos po projekto užbaigimo, nebendradarbiavo ir nebendravo su Agentūra, neatsakinėjo į laiškus, elektroninius laiškus, nesudarė galimybės atlikti patikros vietoje, po Agentūros atlikto tyrimo ir pažeidimo tyrimo išvados pateikimo pateikė ataskaitą po projekto užbaigimo, o Ministerija priėmė įsakymus nutraukti sutartį ir grąžinti pinigines lėšas į biudžetą. Šioje byloje skundas buvo grindžiamas taip pat tuo, kad Ministerija ir Agentūra pažeidė proporcingumo principą, kadangi taikyta sankcija – sutarties nutraukimas ir pinigų grąžinimas – yra neproporcinga padarytam formaliam pažeidimui, kuris buvo ištaisytas. Pareiškėja nurodo, kad UAB „Artium magister“ iki nustatyto termino iš viso nepateikė ataskaitos, o pareiškėja ataskaitą pateikė, tik ją reikėjo tikslinti, vis dėlto teismas nurodytoje byloje patenkino UAB „Artium magister“ skundą, konstatuodamas proporcingumo principo pažeidimą ir nurodydamas, kad Agentūra pažeidė gero administravimo principą, nes neinformavo Ministerijos apie tai, kad pareiškėjas po pažeidimo tyrimo išvados priėmimo ataskaitą pateikė, taigi, pašalino pažeidimą iki Sutarties nutraukimo.
 4. Pareiškėja pažymi, kad Patikslinta ataskaita buvo pateikta Agentūrai dar iki Sutarties nutraukimo, nes Ministerijos 2016 m. lapkričio 16 d. pranešimas buvo įspėjamojo pobūdžio, o Sutartis buvo nutraukta tik 2015 m. gruodžio 29 d., t. y. skundžiamais Įsakymais. Pasak pareiškėjos, akivaizdu, kad ji pažeidimą ištaisė dar galiojant Sutarčiai, todėl Agentūra apie tai privalėjo informuoti Ministeriją ir vertinti pareiškėjos pateiktą Patikslintą ataskaitą. Pareiškėjos nuomone, teismo išvadą, kad Patikslinta ataskaita neturėjo teisinės reikšmės paneigia ir pačios Ministerijos atstovės bylos nagrinėjimo metu išsakyta pozicija, kad Ministerija priimdama Įsakymus nežinojo apie Patikslintos ataskaitos pateikimą, o jeigu Ministerija būtų žinojusi, kad pareiškėja dar iki Įsakymų priėmimo pateikė Agentūrai Patikslintą ataskaitą, Ministerijos sprendimai būtų kitokie.
 5. Pareiškėja atkreipia dėmesį į tai, kad dėl Agentūros netinkamo elgesio ir neveikimo (neinformavimo Ministerijos apie naujai paaiškėjusias aplinkybes – pažeidimo ištaisymą pateikus Patikslintą ataskaitą), buvo priimti neteisėti ir nepagrįsti Įsakymai, pažeidžiantys VAĮ 8 straipsnio 1 dalyje bei Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnio 2 dalyje numatytus proporcingumo, objektyvumo, teisės būti išklausytam, teisės į gynybą principus. Agentūra, neinformuodama Ministerijos apie pažeidimo ištaisymą, pasak pareiškėjos, pažeidė gero administravimo principą, dėl kurio Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija 2010 m. gruodžio 8 d. sprendime administracinėje byloje Nr. A756-686/2010 akcentavo, kad „teisė būti išklausytam“ reiškia, jog kiekvienas asmuo turi būti išklausytas prieš taikant bet kokią individualią jam nepalankią priemonę. Pareiškėja nurodo, kad pagal Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – ESTT) praktiką, teisės į gynybą principas, kuris taikomas ne tik tais atvejais, kai asmeniui gresia sankcijos, bet ir tada, kai gali būti priimamas sprendimas, kuriuo asmens interesai būtų paveikiami neigiamai, reikalauja, kad sprendimų, kuriais reikšmingai paveikiami asmens interesai, adresatas turėtų galimybę veiksmingai išreikšti savo nuomonę (žr., pvz., ESTT 2002 m. gruodžio 12 d. sprendimas byloje C-395/00).
 6. Pareiškėjos nuomone, skundžiamais Įsakymais buvo nepagrįstai taikytos pačios griežčiausios sankcijos, nevertinant, kad šis vienkartinis (ne sistemingas) pažeidimas buvo formalus ir buvo ištaisytas, Projektas buvo įgyvendintas, galutinė ataskaita patvirtinta, pareiškėja nepakeitė veiklos, jos nenutraukė.
 7. Pareiškėja nurodo, kad Agentūra dėl nebendradarbiavimo niekada nesikreipė į pareiškėjos direktorę E. M. telefonu, nors elektroniniai laiškai, siųsti pareiškėjos elektroninio pašto adresu grįždavo nepasiekę adresato. Be to, visus elektroninius laiškus Agentūra siuntė asmeniniu bendrovės buhalterės elektroninio pašto adresu ( - ). Pasak pareiškėjos, Agentūra, vadovaudamasi gero administravimo principu, galėjo susisiekti su bendrovės direktore telefonu ir pasidomėti situacija, kodėl nevykdomi įpareigojimai. Pareiškėjos nuomone, dėl formalių Sutarties pažeidimų, kurie buvo ištaisomi ir ištaisyti, taikyta sankcija – Sutarties nutraukimas ir lėšų susigrąžinimas – yra neproporcinga padarytiems pažeidimams ir neadekvati susiklosčiusiai situacijai, nes visiškai nepagrįstai sukelia itin neigiamas pasekmes pareiškėjai.
 8. Pareiškėja taip pat nurodo, kad Ministerija pati privalėjo atlikti išsamų galbūt padaryto pažeidimo tyrimą ir priimti atitinkamus sprendimus, o Agentūros pozicija yra tik rekomendacinio pobūdžio.
 9. Lietuvos Respublikos ūkio ministerija atsiliepime į apeliacinį skundą prašo pareiškėjos apeliacinį skundą atmesti, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.
 10. Ministerijos nuomone, teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą ištyrė visus įrodymus, nustatė visas faktines bylos aplinkybes ir jas teisiškai įvertinęs priėmė teisėtą ir pagristą sprendimą.
 11. Ministerija nurodo, kad pagal Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1139 „Dėl Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas“, 10.3.5 punktą, Agentūra „atlieka pažeidimų tyrimus, nustato pažeidimus, priima sprendimus dėl nustatytų pažeidimų ir teisės aktų nustatyta tvarka praneša apie juos atitinkamoms institucijoms. Jeigu nustačiusi pažeidimą įgyvendinančioji institucija įtaria nusikalstamą veiką, apie tai ji nedelsdama praneša Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos, vadovaujančiajai institucijai, ministerijai ir (ar) kitai valstybės institucijai“, o pagal šių taisyklių 7.4.2 punktą, Ministerija „priima sprendimus dėl ES fondų ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, išmokėtų ir (ar) panaudotų pažeidžiant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, taip pat kitais atvejais, nustatytais teisės aktuose, reglamentuojančiuose strategijos ir veiksmų programų įgyvendinimą, grąžinimo (išskyrus atvejus, kai visuotinės dotacijos valdytojo vadovas yra asignavimų valdytojas)“.
 12. Ministerijos nuomone, Agentūros sprendimo dalis dėl pažeidimo konstatavimo ir netinkamos finansuoti išlaidų sumos ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos, vadovaujantis Taisyklių 198 punktu, negali būti keičiama, ir yra privaloma. Paaiškina, kad pažeidimo tyrimas ir nustatymas yra Agentūros kompetencija pagal Taisyklių 195 punktą.
 13. Pasisakydama dėl pareiškėjos apeliaciniame skunde nurodytos naujai paaiškėjusios aplinkybės, Ministerija pažymi, jog ji, priimdama Įsakymą Nr. 4-844, nežinojo apie Patikslintą ataskaitą, nes Ministerija neturi priėjimo prie projektų duomenų mainų svetainės. Ministerijai nebuvo pateikta Patikslinta ataskaita ir apie jos pateikimą Ministerija nebuvo informuota iki Įsakymo Nr. 4-844 priėmimo, todėl Ministerija negalėjo paprašyti Agentūros įvertinti paaiškėjusias naujas aplinkybes ir, jeigu būtina, atitinkamai pakeisti sprendimą dėl pažeidimo, kaip tai numatyta Taisyklių 1981 punkte. Ministerija pažymi, kad apie Patikslintą ataskaitą sužinojo tik 2015 m. gruodžio 29 d., taip pat pažymi, kad jeigu būtų susiklosčiusi tokia situacija, kad Ūkio ministerija apie pareiškėjos Patikslintą ataskaitą būtų sužinojusi iki Įsakymo Nr. 4-844 priėmimo, Ministerija būtų galėjusi svarstyti galimybę dėl kitokio sprendimo priėmimo, bet kadangi Ministerijai nagrinėjant Agentūros sprendimą dėl pažeidimo naujų aplinkybių nepaaiškėjo nebuvo pagrindo inicijuoti ir minėto sprendimo peržiūrėjimą.
 14. Trečiasis suinteresuotas asmuo viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo, kad su pareiškėjos apeliaciniu skundu nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.
 15. Agentūra nurodo, kad sutinka su teismo motyvais, jog esminė aplinkybė, sudariusi pagrindą nutraukti Sutartį, buvo ta, kad pareiškėja net po daugelio prašymų nustatytais terminais nepateikė patikslintos ataskaitos ir kitos reikalingos informacijos ir tokia aplinkybė pagal teisės aktų ir Sutarties nuostatas, buvo pakankama Sutarties nutraukimui. Patikslintos ataskaitos pateikimas po Agentūros sprendimo dėl pažeidimo nustatymo priėmimo, nepanaikina Agentūros sprendimo, nes sprendimo priėmimo metu, buvo nustatytas pažeidimas, išnaudotos visos galimybės jam ištaisyti, tačiau to padaryti nebuvo įmanoma, todėl ši aplinkybė jau neturėjo teisinės reikšmės sprendžiant dėl Sutarties nutraukimo teisėtumo.
 16. Agentūra paaiškina, kad pareiškėja, nesudarydama sąlygų atlikti patikrą Projekto įgyvendinimo vietoje, nesudarė Agentūrai galimybių įsitikinti, kad pareiškėja nepakeitė veiklos pobūdžio ar įgyvendinimo sąlygų ir nenutraukė veiklos, kuriai buvo skiriamos Projekto finansavimo lėšos.
 17. Agentūra nurodo, kad Sutarties bendrųjų sąlygų 16.1–16.2 punktuose nustatyta, jog šalių viena kitai siunčiami pranešimai turi būti siunčiami oficialiu raštu, faksu arba įteikiami asmeniškai Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytais šalių adresais. Šalys privalo viena kitą informuoti apie savo adreso ar fakso numerio pasikeitimą. Šalis neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali pareikšti pretenzijų, kad kitos šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai žinomus duomenis, neatitinka Sutarties, sąlygų arba ji negavo pranešimų. Agentūra net 6 mėnesius bandė susisiekti su pareiškėja, vyko į Projekto įgyvendinimo vietą, taip pat į įmonės registracijos vietą; siuntė laiškus Sutartyje nurodytais kontaktais, taip pat papildomai siuntė informaciją ir už Projektą atsakingam asmeniui – N. P., tačiau pareiškėja į Agentūros paklausimus neatsakė. Patikslinta ataskaita buvo pateikta tik gavus iš Ministerijos pranešimą apie Sutarties nutraukimą.
 18. Atsakydama į pareiškėjos argumentus, kad jai nebuvo užtikrinta teisė būti išklausytai, Agentūra nurodo, kad būtent su ataskaita pareiškėja turėjo galutinai atsiskaityti ir paaiškinti dėl planuotų rodiklių nepasiekimo, tačiau pareiškėja atsakymo į Agentūros paklausimus nepateikė. Šiuo atveju Agentūra dėjo visas pastangas ir suteikė visas galimybės pateikti paaiškinimus ir duomenis apie Projektą, tačiau pati pareiškėja nebendradarbiavo ir neteikė informacijos ir duomenų, todėl pareiškėjos argumentai apie pažeistą teisę būti išklausytai, Agentūros nuomone, turėtų būti atmetami kaip nepagrįsti.

10Teisėjų kolegija

konstatuoja:

11IV.

1240.Ginčas byloje kilo dėl projekto finansavimo sutarties nutraukimo ir įpareigojimo grąžinti išmokėtą finansinę paramą teisėtumo ir pagrįstumo.

1341. Ši administracinė byla apeliacinės instancijos teisme išnagrinėta vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) redakcijos, galiojusios iki 2016 m. birželio 30 d., nustatyta tvarka (2016 m. birželio 2 d. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 pakeitimo įstatymo Nr. XII-2399 8 straipsnio 2 dalis).

1442. Bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėja, Agentūra ir Ministerija 2010 m. kovo 19 d. sudarė trišalę Sutartį (I t., b. l. 9–27), kuria pareiškėja, be kita ko, įsipareigojo 5 metus nuo Projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos kasmet teikti Agentūrai ataskaitas po Projekto užbaigimo (Sutarties specialiųjų sąlygų 7.2 punktas, bendrųjų sąlygų 2.1.12, 7.4 punktai), bendradarbiauti su Projektą prižiūrinčiais ir kontroliuojančiais asmenimis (Sutarties bendrųjų sąlygų 2.1.13 punktas), Agentūrai paprašius teikti informaciją ir dokumentus, susijusius su Projekto įgyvendinimu (Sutarties bendrųjų sąlygų 7.6 punktas). Agentūra 2015 m. spalio 9 d. priėmė sprendimą, kad pareiškėja, neteikdama prašomos informacijos, pažeidė aptartus Sutarties punktus bei Taisyklių 1651 punktą, todėl pasiūlė Ministerijai nutraukti Sutartį ir susigrąžinti visą pareiškėjai išmokėtą paramą (I t., b. l. 221–225). Iš esmės sutinkant su Agentūros pateiktais pasiūlymais, buvo priimti ginčijami Įsakymai, kuriuos pirmosios instancijos teismas pripažino teisėtais ir pagrįstais.

1543. Pareiškėja apeliaciniame skunde nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad šiuo atveju buvo pakankamas pagrindas nutraukti Sutartį ir susigrąžinti visą išmokėtą paramą, taip pat nesutinka su teismo išvada, kad tiek Agentūra, tiek ir Ministerija turėjo pagrindą konstatuoti, kad pažeidimo neįmanoma ištaisyti. Pareiškėja atkreipia dėmesį, kad ginčijamų Įsakymų priėmimo metu pažeidimas jau buvo ištaisytas (Patikslinta ataskaita pateikta). Pareiškėja atkreipia dėmesį, kad direktorė nežinojo apie Agentūros nesėkmingus bandymus susisiekti su pareiškėja (buvo nemokamose atostogose), galiausiai pažeidimą ištaisė, 2015 m. veikla buvo sėkmingai tęsiama, todėl Sutarties nutraukimas ir lėšų susigrąžinimas yra neproporcinga sankcija padarytiems pažeidimams.

1644. Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Taisyklės (redakcija, galiojusi nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. spalio 2 d.), kurių 1651 punkte, be kita ko, nustatyta, kad projekto vykdytojas (šiuo atveju – pareiškėja), atsiskaitydamas už 5 metų laikotarpį po projekto finansavimo pabaigos, ne vėliau kaip per 30 dienų praėjus kiekvieniems iš 5 metų po projekto finansavimo pabaigos, arba kasmet, ne vėliau kaip per 30 dienų nuo kalendorinių metų pabaigos, kaip numatyta projekto finansavimo ir administravimo sutartyje, privalo per duomenų mainų svetainę arba, jeigu DMS funkcinės galimybės nepakankamos, raštu teikti įgyvendinančiajai institucijai (šiuo atveju – Agentūrai) ataskaitas po projekto užbaigimo.

1745. Taisyklių (redakcija, galiojusi nuo 2015 m. spalio 2 d. iki 2016 m. rugsėjo 20 d.) 166 punkte, be kita ko, nustatyta, kad jeigu projekto vykdytojas ataskaitos po projekto užbaigimo laiku nepateikia ir po priminimo, įgyvendinančioji institucija gali inicijuoti išmokėtų projekto finansavimo lėšų arba jų dalies susigrąžinimą, vadovaudamasi šių Taisyklių 1881 ir 1882 punktais.

1846. Byloje nėra ginčo dėl to, kad pareiškėja, vadovaudamasi Sutarties specialiųjų sąlygų 7.2 punktu, 2015 m. kovo 3 d. pateikė Agentūrai ataskaitą už 2014 metus (I t., b. l. 258–262). Byloje taip pat nėra ginčo dėl to, kad pareiškėja Agentūrai buvo pateikusi ir kitas ataskaitas po Projekto užbaigimo, t. y. ataskaitą už 2011 m., už 2012 m., už 2013 m., o 2016 m. pareiškėja pateikė Agentūrai ir paskutinę (t. y. penktąją) ataskaitą po Projekto užbaigimo (už 2015 m.) (I t., b. l. 104–107).

1947. Agentūra pažeidimo tyrimo išvadoje (I t., b. l. 221–225) konstatavo, kad pareiškėja net keletą kartų paprašyta nepatikslino ataskaitos, pateiktos už 2014 m. Šiuo aspektu teisėjų kolegija pažymi, kad pagal Sutarties bendrųjų sąlygų 16.1 punktą, šalių vienas kitam siunčiami pranešimai turi būti raštiški ir turi būti siunčiami oficialiu raštu paštu, faksu arba įteikiami asmeniškai šios Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytais šalių adresais. Sutarties specialiųjų sąlygų 11.2 punkte nurodytas pareiškėjos fakso numeris, taip pat nurodytas ir pašto adresas – Kareivių g. 6C, 242 kab., Vilnius.

2048. Bylos duomenimis nustatyta, kad Agentūra, nesivadovaudama Sutarties 16.1 punktu, 2015 m. birželio 9 d. prašymą pateikti patikslintą ataskaitą išsiuntė ne oficialiu raštu paštu, taip pat ir ne faksu, bet el. žinute, ją išsiunčiant el. pašto adresu egovos@info.lt (taip pat pareiškėjos buhalterei jos asmeniu elektroninio pašto adresu) (II t., b. l. 43). Vėliau šis prašymas buvo išdėstytas oficialiame 2015 m. liepos 21 d. rašte (I t., b. l. 226–228), kuris buvo išsiųstas tais pačiais elektroninio pašto adresais kaip ir 2015 m. birželio 9 d. elektroninis laiškas. Agentūra gavo el. pašto žinutę apie tai, kad elektroninio laiško, išsiųsto el. pašto adresu egovos@info.lt neįmanoma pristatyti (II t., b. l. 47).

2149. Bylos duomenimis taip pat nustatyta, kad 2015 m. rugpjūčio 17 d. raštu Agentūra nurodė pareiškėjai, jog 2015 m. rugpjūčio 21 d. 11 val. ketina atlikti Projekto patikrą vietoje (Kareivių g. 6C, Vilniuje) (II t., b. l. 48). Patikra vietoje nebuvo atlikta, nes pareiškėja tuo metu nebuvo rasta minėtu adresu (II t., b. l. 94–95). 2015 m. rugpjūčio 31 d. raštu Agentūra dar kartą prašė pareiškėjos patikslinti ataskaitą. Šiame rašte Agentūra nurodė, kad gali būti pradėtas įtariamo pažeidimo tyrimas dėl įsipareigojimų pagal Sutartį nevykdymo, siekiant Sutartyje nustatytos rodiklio reikšmės (II t., b. l. 49–50).

2250. Ministerija, gavusi Agentūros 2015 m. spalio 9 d. sprendimą dėl pažeidimo, 2015 m. lapkričio 16 d. rašte nurodė pareiškėjai, kad po 30 dienų nuo šio rašto gavimo registruotu paštu Sutartis bus nutraukta (II t., b. l. 19–20). Šiame rašte Ministerija rėmėsi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsniu, suteikiančiu galimybę nesikreipiant į teismą, vienašališkai nutraukti sutartį, apie sutarties nutraukimą iš anksto (prieš 30 dienų) pranešant kitai sutarties šaliai. Minėtas raštas 2015 m. lapkričio 17 d. buvo pateiktas paštui išsiųsti pareiškėjos Sutartyje nurodytu pašto adresu (Kareivių g. 6C, Vilnius) (II t., b. l. 24–26), tačiau teisėjų kolegija pastebi, kad jis 2015 m. gruodžio 21 d. grįžo neįteiktas pareiškėjai. Ant voko buvo nurodyta laiško grąžinimo priežastis ne „netikslus adresas“, o „neatsiėmė pašte“ (II t., b. l. 27).

2351. Pareiškėja pateikė Agentūrai Patikslintą ataskaitą tą pačią dieną (t. y. 2015 m. lapkričio 17 d.), kada Ministerija perdavė paštui išsiųsti minėtą raštą, informuojantį apie Sutarties vienašališką nutraukimą (II t., b. l. 33–37). Minėto Ministerijos rašto išsiuntimas pareiškėjos buhalterės asmeniniu elektroninio pašto adresu (ar kitu el. pašto adresu) nagrinėjamu atveju teisinės reikšmės neturi, nes, kaip minėta, tokio dokumentų įteikimo būdo Sutartyje nebuvo numatyta, be to, pačiame rašte buvo nurodyta, kad Sutartis bus nutraukta po 30 dienų nuo šio rašto gavimo registruotu paštu. Taigi, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai vertino, kad Patikslintos ataskaitos priėmimas nagrinėjamu atveju reikštų, kad pareiškėjai iki sprendimo nutraukti Sutartį yra leidžiama ignoruoti Agentūros prašymus. Aptariamu atveju taip pat reikšminga aplinkybė yra ta, kad pareiškėja pateikė Agentūrai Patikslintą ataskaitą, nors iš esmės beveik visą 2015 m. II pusmetį pareiškėjos direktorė buvo nemokamose atostogose (I t., b. l. 171–172). Šiuo atveju svarbu tai, kad direktorė neišėjo atostogų, nepateikusi ataskaitos už 2014 metus. Priešingai, ataskaita buvo pateikta 2015 m. kovo 3 d., direktorė išėjo atostogų nuo 2015 m. liepos 1 d., o pirmasis Agentūros oficialus raštas pareiškėjai dėl informacijos pateikimo (ataskaitos patikslinimo) buvo parengtas tik 2015 m. liepos 21 d., t. y. daugiau kaip po 4 mėnesių nuo ataskaitos pateikimo (pareiškėjos direktorei esant nemokamose atostogose).

2452. Byloje nėra ginčo dėl to, kad Agentūra Ministerijai neperdavė informacijos apie Patikslintos ataskaitos gavimą. Ginčijamu 2015 m. gruodžio 23 d. Įsakymu Nr. 4-844 buvo nutraukta Sutartis ir nustatyta, kad pareiškėja iki 2016 m. vasario 25 d. privalo grąžinti 19 571,07 Eur (II t., b. l. 10–11), o Įsakymu Nr. 4-845 buvo pripažintas 2009 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. 4-669 2 punktas (dėl paramos skyrimo pareiškėjai) netekusiu galios (II t., b. l. 12).

2553. Taisyklių 195 punktas numato, kad įtariamus pažeidimus tiria ir nustato įgyvendinančioji institucija, vadovaudamasi Veiksmų programų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Minėtas veiksmų taisykles yra patvirtinusi Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2008 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1225. Veiksmų taisyklių 2.5 punkte nustatyta, kad pažeidimo tyrimas – tai institucijos atliekamas iš Europos Sąjungos fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto vykdytojo, finansų inžinerijos projekto vykdytojo ar kitų institucijų ir (ar) įstaigų pateiktos informacijos, duomenų ir dokumentų tikrinimas, patikra vietoje, prašymas paaiškinti įtariamo pažeidimo aplinkybes ir (ar) kiti veiksmai, kuriais siekiama ištirti įtariamą pažeidimą.

2654. Agentūra įtariamo pažeidimo tyrimą atliko nuo 2015 m. rugsėjo 17 d. iki 2015 m. spalio 6 d. (I t., b. l. 221). Byloje nėra duomenų, kad Agentūra įtariamo pažeidimo tyrimo metu Sutartyje nustatyta tvarka (ar kokiu nors kitu būdu) siuntė pareiškėjai prašymą paaiškinti įtariamo pažeidimo aplinkybes, kaip tai yra numatyta minėtų veiksmų taisyklių 2.5 punkte. Be to, Agentūros 2015 m. spalio 9 d. sprendimą dėl pažeidimo pareiškėja, vadovaudamasi Taisyklių 211 punktu, turėjo teisę apskųsti Ministerijai. Ši informacija buvo nurodyta ir pačiame Agentūros sprendime dėl pažeidimo (I t., b. l. 225). Byloje nėra duomenų, patvirtinančių, kad 2015 m. spalio 9 d. sprendimą dėl pažeidimo Agentūra išsiuntė pareiškėjai Sutartyje nustatyta tvarka ar kokiu nors kitu būdu.

2755. Aptariamoje situacijoje reikšmingas Taisyklių 1981 punktas, numatantis, kad jeigu ministerijai ir (ar) kitai valstybės institucijai gavus įgyvendinančiosios institucijos sprendimą dėl pažeidimo ir jį nagrinėjant ar jau išnagrinėjus paaiškėja naujų aplinkybių, kurių įgyvendinančioji institucija nenagrinėjo nustatydama pažeidimą, ministerija ir (ar) kita valstybės institucija nedelsdamos, bet ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo įgyvendinančiosios institucijos sprendimo dėl pažeidimo gavimo dienos, paprašo įgyvendinančiąją instituciją įvertinti paaiškėjusias naujas aplinkybes ir, jeigu būtina, atitinkamai pakeisti sprendimą dėl pažeidimo.

2856. Nagrinėjamu atveju kaip tik ir susiklostė Taisyklių 1981 punkte numatyta situacija, t. y. Ministerijai nagrinėjant Agentūros sprendimą dėl pažeidimo, paaiškėjo nauja aplinkybė, kurios Agentūra nenagrinėjo nustatydama pažeidimą, t. y. aplinkybė, kad pareiškėja 2015 m. lapkričio 17 d. pateikė Patikslintą ataskaitą. Ši aplinkybė buvo imperatyvi sąlyga Ministerijai per 20 darbo dienų nuo Agentūros 2015 m. spalio 9 d. sprendimo gavimo dienos, kreiptis į Agentūrą, prašant įvertinti paaiškėjusias naujas aplinkybes ir, jeigu būtina, atitinkamai pakeisti sprendimą dėl pažeidimo, tačiau, kaip minėta, Agentūra nepranešė Ministerijai apie naujai paaiškėjusią aplinkybę (pateiktą Patikslintą ataskaitą), todėl Ministerija Taisyklių 1981 punkte nustatyta tvarka nesivadovavo. Atsižvelgdama į tai, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija daro išvadą, kad Ministerija priėmė ginčijamus Įsakymus, neturėdama visos su minėtų Įsakymų priėmimu susijusios reikšmingos informacijos, todėl pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime nepagrįstai konstatavo, kad ginčijami Įsakymai yra pagrįsti objektyviais duomenimis (faktais), kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalis.

2957. Įsakymų pagrindas yra Agentūros 2015 m. spalio 9 d. sprendimas dėl pažeidimo, kurį lėmė tai, kad nebuvo pateikta Patikslinta ataskaita, todėl vėlesnis Patikslintos ataskaitos pateikimas yra itin reikšminga naujai paaiškėjusi aplinkybė, Ministerijai sprendžiant klausimą dėl vienašališko Sutarties nutraukimo ir paramos lėšų susigrąžinimo. Patikslinta ataskaita buvo pateikta po Agentūros 2015 m. spalio 9 d. sprendimo dėl pažeidimo priėmimo, tačiau, priešingai nei teigia Agentūra, tai savaime nereiškia, kad Agentūros sprendimas nebegali būti pakeistas. Kaip minėta, ši aplinkybė yra pagrindas Ministerijai kreiptis į Agentūrą su prašymu įvertinti paaiškėjusias naujas aplinkybes ir, jeigu būtina, atitinkamai pakeisti sprendimą dėl pažeidimo (Taisyklių 1981 punktas). Šios procedūros išnaudojimas užtikrina tai, kad viešojo administravimo subjekto (šiuo atveju Ministerijos) priimtas individualus administracinis aktas būtų pagrįstas ne tik teisės aktų normomis, bet ir objektyviais duomenimis (faktais), atitiktų teisėtumo, objektyvumo ir teisingumo principus.

3058. Tai, kad paaiškėjus naujoms aplinkybėms, kurios nebuvo nagrinėtos pažeidimo tyrimo metu, pažeidimo tyrimas gali būti atnaujinamas numato ir Rekomendacijų (redakcija, galiojusi nuo 2014 m. gruodžio 3 d. iki 2016 m. birželio 16 d.) 271 punktas. Rekomendacijomis privaloma vadovautis vadovaujančiosioms institucijoms (šiuo atveju – Ministerijai), priimant Taisyklių 198 punkte nurodytus sprendimus (Rekomendacijų 1 punktas). Atsižvelgdama į visa tai, teisėjų kolegija konstatuoja, kad Patikslintos ataskaitos pateikimas yra naujai paaiškėjusi aplinkybė, sudaranti pagrindą Ministerijai pagal Taisyklių 1981 punktą prašyti Agentūrą ją įvertinti ir, jeigu būtina, pakeisti 2015 m. spalio 9 d. sprendimą dėl pažeidimo.

3159. Kita vertus, teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstais pareiškėjos argumentų, kad Ministerija turi pati atlikti įtariamo pažeidimo tyrimą ir priimti su tuo susijusį sprendimą. Šiuo aspektu teisėjų kolegija pažymi, kad iš Taisyklių 197 punkto (įgyvendinančioji institucija, atlikusi įtariamo pažeidimo tyrimą ir nustačiusi pažeidimą, kurio ištaisyti neįmanoma, priima sprendimą dėl nustatyto pažeidimo) matyti, jog įtariamo pažeidimo tyrimas yra išimtinė įgyvendinančiosios institucijos (šiuo atveju – Agentūros) kompetencija. Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas tokio pobūdžio bylose yra išaiškinęs, kad Agentūros pažeidimo tyrimo išvada, kuria Ministerijai teikiamas siūlymas priimti sprendimą dėl sutarties nutraukimo, laikytina galutinio sprendimo dėl sutarties nutraukimo sudėtine dalimi (LVAT 2015 m. kovo 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA-1313-662/2015). Taigi, Ministerija pati įtariamo pažeidimo tyrimo neatlieka, tačiau priima galutinį sprendimą, vadovaudamasi minėta Agentūros išvada, kai su ja sutinka.

3260. Taisyklių 198 punkte nustatyta, kad Ministerija, atsižvelgdama į pateiktą Agentūros pasiūlymą, priima vieną (ar kelis) iš šių sprendimų: nutraukti projekto finansavimo ir administravimo sutartį ir (ar) susigrąžinti visas sumokėtas lėšas; pakeisti projekto finansavimo ir administravimo sutartį, sumažinant projekto finansavimą netinkamų finansuoti išlaidų dalimi, ir susigrąžinti sumokėtų lėšų dalį, taikant lėšų pervedimo būdą, ir (ar) išskaičiuojant sumokėtą lėšų dalį iš projekto vykdytojo teikiamuose mokėjimo prašymuose nurodytos sumos; pakeisti projekto finansavimo ir administravimo sutartį, sumažinant projekto finansavimą netinkamų finansuoti išlaidų dalimi, ir išskaičiuoti netinkamų finansuoti išlaidų sumą ar jos dalį iš projekto vykdytojo teikiamuose mokėjimo prašymuose nurodytos sumos, jeigu lėšos projekto vykdytojui dar nesumokėtos.

3361. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje yra konstatuota, kad ministerija atlieka savarankišką vertinimą ir sprendžia, kiek pagrįstas pateiktas įgyvendinančiosios institucijos siūlymas. Ministerija, priimdama vieną iš sprendimų, nėra saistoma siūlymu bei jo medžiaga, nes ji yra tvirtinančioji institucija. Realizuodama suteiktą diskrecijos teisę priimti galutinį sprendimą, ministerija nėra ribojama įgyvendinančiosios institucijos siūlymo, tačiau yra saistoma bendrųjų teisės principų, taip pat VAĮ reikalavimų (LVAT 2011 m. lapkričio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-2896/2011; 2013 m. birželio 13 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A502-940/2013).

3462. Kaip minėta, priimant Taisyklių 198 punkte nurodytus sprendimus, Ministerijai privaloma vadovautis Rekomendacijomis, taip pat ir jų 4 punkte įtvirtinta pareiga vadovautis proporcingumo principu ir atsižvelgti į pažeidimo pobūdį. Be to, svarbu atsižvelgti ir į tai, kad pažeidimų tyrimo ir nustatymo tikslas yra ne nubausti pažeidėją, o laiku nustatyti ir ištaisyti pažeidimą. VAĮ 3 straipsnio 3 punkte taip pat yra nustatyta, kad viešojo administravimo subjektai savo veikloje privalo vadovautis proporcingumo principu, kuris reiškia, kad administracinio sprendimo mastas ir jo įgyvendinimo priemonės turi atitikti būtinus pagrįstus administravimo tikslus. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, aiškindamas VAĮ 3 straipsnio 3 punktą, yra konstatavęs, kad Ministerija, priimdama sprendimus, kuriais taikomos finansinės korekcijos, turi analizuoti padarytų pažeidimų pobūdį ir vertinti jų įtaką tiems tikslams, kurių įgyvendinimui buvo sudaryta trišalė sutartis. Pritaikytos priemonės proporcingumo padarytam pažeidimui principo pažeidimas yra savarankiškas pagrindas konstatuoti Ūkio ministro įsakymų neteisėtumui (LVAT 2014 m. gegužės 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A492-857/2014). Vis dėlto, atsižvelgdama į tai, kad nagrinėjamu atveju klausimas turi būti sprendžiamas iš naujo, nes Agentūra turi įvertinti naujai paaiškėjusią aplinkybę (Patikslintos ataskaitos pateikimą), teisėjų kolegija šiame sprendime dėl pareiškėjos apeliacinio skundo argumentų, susijusių su proporcingumo, objektyvumo, teisės būti išklausytam principų taikymu, plačiau nepasisako.

3563. Kaip minėta, pareiškėja apeliaciniame skunde remiasi Vilniaus apygardos administracinis teismo 2016 m. gegužės 5 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. eI-5374-208/2016. Pasak pareiškėjos, šioje byloje buvo priimtas priešingas sprendimas, nors situacija iš esmės buvo labai panaši. Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjos situacija turės būti vertinama iš naujo, šis apeliacinio skundo argumentas nebėra teisiškai reikšmingas, todėl teisėjų kolegija atskirai dėl jo nepasisako. Teisėjų kolegija šiuo aspektu tik pastebi, kad vienodą administracinių teismų praktiką aiškinant ir taikant įstatymus bei kitus teisės aktus formuoja ne apygardos administraciniai teismai, o Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (ABTĮ 13 straipsnio 1 dalis).

3664. Vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija pareiškėjos apeliacinį skundą tenkina, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. gegužės 20 d. sprendimą panaikina ir priima naują sprendimą – pareiškėjos skundą tenkinti, t. y. panaikinti ginčijamus Įsakymus ir įpareigoti Ministeriją teisės aktų nustatyta tvarka kreiptis į Agentūrą su prašymu įvertinti paaiškėjusias naujas aplinkybes (pateiktą Patikslintą ataskaitą) ir, jeigu būtina, atitinkamai pakeisti sprendimą dėl pažeidimo.

37Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (redakcija, galiojusi iki 2016 m. birželio 30 d.) 140 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

38Pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Ego vos“ apeliacinį skundą tenkinti.

39Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. gegužės 20 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą.

40Pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Ego vos“ skundą tenkinti.

41Panaikinti Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymą Nr. 4-844 „Dėl finansavimo ir administravimo sutarties Nr. S-VP2-2.1-ŪM-02-K-01-245 nutraukimo ir lėšų susigrąžinimo“ ir 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymą Nr. 4-845 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009-12-10 įsakymo Nr. 4-669 „Dėl finansavimo projektams, siekiantiems gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinę paramą pagal Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ekonomikos augimo veiksmų programą, skyrimo“ pakeitimo“.

42Sprendimas neskundžiamas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5.
 1. Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė „Ego vos“... 6. II.... 7.
  1. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m.... 8. III.... 9.
   1. Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė „Ego... 10. Teisėjų kolegija... 11. IV.... 12. 40.Ginčas byloje kilo dėl projekto finansavimo sutarties nutraukimo ir... 13. 41. Ši administracinė byla apeliacinės instancijos teisme išnagrinėta... 14. 42. Bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėja, Agentūra ir Ministerija 2010... 15. 43. Pareiškėja apeliaciniame skunde nesutinka su pirmosios instancijos teismo... 16. 44. Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Taisyklės (redakcija, galiojusi... 17. 45. Taisyklių (redakcija, galiojusi nuo 2015 m. spalio 2 d. iki 2016 m.... 18. 46. Byloje nėra ginčo dėl to, kad pareiškėja, vadovaudamasi Sutarties... 19. 47. Agentūra pažeidimo tyrimo išvadoje (I t., b. l. 221–225) konstatavo,... 20. 48. Bylos duomenimis nustatyta, kad Agentūra, nesivadovaudama Sutarties 16.1... 21. 49. Bylos duomenimis taip pat nustatyta, kad 2015 m. rugpjūčio 17 d. raštu... 22. 50. Ministerija, gavusi Agentūros 2015 m. spalio 9 d. sprendimą dėl... 23. 51. Pareiškėja pateikė Agentūrai Patikslintą ataskaitą tą pačią dieną... 24. 52. Byloje nėra ginčo dėl to, kad Agentūra Ministerijai neperdavė... 25. 53. Taisyklių 195 punktas numato, kad įtariamus pažeidimus tiria ir nustato... 26. 54. Agentūra įtariamo pažeidimo tyrimą atliko nuo 2015 m. rugsėjo 17 d.... 27. 55. Aptariamoje situacijoje reikšmingas Taisyklių 1981 punktas, numatantis,... 28. 56. Nagrinėjamu atveju kaip tik ir susiklostė Taisyklių 1981 punkte numatyta... 29. 57. Įsakymų pagrindas yra Agentūros 2015 m. spalio 9 d. sprendimas dėl... 30. 58. Tai, kad paaiškėjus naujoms aplinkybėms, kurios nebuvo nagrinėtos... 31. 59. Kita vertus, teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstais pareiškėjos... 32. 60. Taisyklių 198 punkte nustatyta, kad Ministerija, atsižvelgdama į... 33. 61. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje yra konstatuota, kad... 34. 62. Kaip minėta, priimant Taisyklių 198 punkte nurodytus sprendimus,... 35. 63. Kaip minėta, pareiškėja apeliaciniame skunde remiasi Vilniaus apygardos... 36. 64. Vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija pareiškėjos... 37. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 38. Pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Ego vos“ apeliacinį skundą... 39. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. gegužės 20 d. sprendimą... 40. Pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Ego vos“ skundą tenkinti.... 41. Panaikinti Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. gruodžio 23 d.... 42. Sprendimas neskundžiamas....