Byla I-7940-244/2007
Dėl nutarimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teiseju kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Broniaus Januškos, teiseju Liudmilos Zaborovskos (pranešeja) ir Nijoles Šidagienes, sekretoriaujant Linai Jasiulionytei, dalyvaujant pareiškejos atstovui advokatui Vygantui Barkauskui, atsakovo atstovei Giedrei Jarmalytei, treciuju suinteresuotu asmenu atstovams Vidutei Šimkavicienei, Kornelijai Janonytei, Andrejui Kladijevui, viešame teismo posedyje išnagrinejusi administracine byla pagal pareiškejos UAB „Akmenes energija“ skunda atsakovei Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims AB „Lietuvos dujos“, UAB „Dujotekana“ ir UAB „Ukmerges energija“, del nutarimo panaikinimo,

2nustate:

3Pareiškeja skunde (b. l. 3-11) prašo panaikinti LR konkurencijos tarybos nutarima 2007-06-07 Nr. 1S-66 „Del AB „Lietuvos dujos“ veiksmu atitikties LR konkurencijos istatymo 9 str. reikalavimams tyrimo nutraukimo“ ir gražinti byla LR konkurencijos tarybai atlikti papildoma tyrima bei priteisti bylinejimosi išlaidas. Paaiškino, kad pagal LR konkurencijos istatymo 3 str. 11 d. abu tretieji suinteresuoti asmenys – AB „Lietuvos dujos“ ir UAB „Dujotekana“ – 2004 – 2006 m. užeme dominuojancia padeti duju tiekimo (pardavimo) laisviesiems vartotojams rinkoje ir konkurencijos tarp AB „Lietuvos dujos“ ir UAB „Dujotekana“ nera. Pareiškeja nesutinka su nutarime padaryta išvada, kad rinkos daliu pasiskirstymas tarp AB „Lietuvos dujos" ir UAB „Dujotekana" rodo, kad rinkoje veikia 2 pagrindiniai atitinkamos rinkos dalyviai, kurie abu atskirai užima pakankamai dideles rinkos dalis (artimas 40 procentu ir net viršijancias) ir taip riboja konkurento galimybes daryti vienpuse lemiama itaka, todel AB „Lietuvos dujos" negalejo daryti vienpuses lemiamos itakos (Konkurencijos istatymo 3 str. 11 d.). Tokios Konkurencijos tarybos išvados nepagristuma pareiškeja motyvuoja tuo, kad Konkurencijos taryba neturejo vadovautis 2000-05-17 nutarimu Nr. 52 patvirtintais Konkurencijos tarybos paaiškinimais del dominuojancios padeties nustatymo (toliau - Paaiškinimai), nes Paaiškinimai yra poistatyminis aktas, todel turi buti taikomos Konkurencijos istatymo 3 str. 11 d. nuostatos, kuriomis remiantis preziumuojama, kad ukio subjektas užima dominuojancia padeti, jeigu jo rinkos dalis sudaro ne mažiau kaip 40 procentu. LR konkurencijos istatymo 9 str. 1 d. nustatyta, kad draudžiama piktnaudžiauti dominuojancia padetimi atitinkamoje rinkoje atliekant visokius veiksmus, kurie riboja ar gali riboti konkurencija, nepagristai varžo kitu ukio subjektu galimybes veikti rinkoje arba pažeidžia vartotoju interesus. Atsakove nevertino, ar AB „Lietuvos dujos“ veiksmai nepažeide vartotoju interesu. Šilumos tiekimo imones yra ypatingi gamtiniu duju vartotojai, o pareiškeja yra vienintele šilumos ir karšto vandens tiekeja galutiniams vartotojams tam tikroje geografineje vietoveje – gyvenamiesiems namams, švietimo ir gydymo istaigoms, administraciniams ir gamybiniams pastatams Naujojoje Akmeneje, Akmeneje, Papiles ir Ventos gyvenvietese Akmenes rajono savivaldybeje. Visiems laisviesiems vartotojams – šilumos tiekimo imonems – AB „Lietuvos dujos“ parduoda gamtines dujas, o pareiškejai ir UAB „Ukmerges energija“ – ne. Be to, nutarime nebuvo tiriama, kokia dali gamtiniu duju tretysis suinteresuotas asmuo parduoda reguliuojamiesiems vartotojams, o kokia dali – laisviesiems vartotojams bei kokia dali tarp laisviesiems vartotojams parduoto duju kiekio sudare šilumos tiekimo imonems parduotas duju kiekis, o kokia dali – kitiems laisviesiems gamtiniu duju vartotojams parduotas gamtiniu duju kiekis. Šios aplinkybes buvo neabejotinai svarbios vertinant treciojo suinteresuoto asmens AB „Lietuvos dujos“ veiksmu teisetuma. Atsakove netyre, kokiais kriterijais vadovavosi AB „Lietuvos dujos“ vieniems analogiškoje situacijoje esantiems ukio subjektams (laisviesiems gamtiniu duju vartotojams – šilumos tiekimo imonems) parduodama gamtines dujas, o kitiems – neparduodama.

4Atsakove LR konkurencijos taryba atsiliepime i skunda (b. l. 39-45) su skundu nesutinka, prašo ji atmesti kaip nepagrista. Paaiškino, kad dominavimas atitinkamoje rinkoje yra vertinamoji savoka, kuri kiekvienu atskiru atveju turi buti nagrinejama individualiai, atsižvelgiant i ivairius ekonominius ir teisinius kriterijus. Konkurencijos tarybos paaiškinimu 2 punkte nurodyta, kad Konkurencijos taryba aiškina dominuojancios padeties savoka vadovaudamasi kriterijais ir principais, kurie parengti remiantis sukaupta Konkurencijos istatymo igyvendinimo patirtimi bei Europos Bendrijos ir šaliu konkurencijos teises praktika. Tai, kad tam tikras ukio subjektas ar keli ukio subjektai užima dominuojancia padeti, gali buti paneigiama kitais irodymais ir aplinkybemis, kurios nustatomos tyrimo Konkurencijos taryboje metu. Atitinkamoje rinkoje negali buti daugiau nei vienas dominuojantis ukio subjektas (nes pagrindinis dominuojancios padeties požymis – galimybe daryti vienpuse lemiama itaka rinkai, neatsižvelgiant i konkurentus), išskyrus kolektyvinio dominavimo atveji. Taciau kolektyvinis (bendras) dominavimas gali buti konstatuotas tik tada, jeigu keli ukio subjektai kaip visuma gali daryti vienpuse lemiama itaka atitinkamoje rinkoje, veiksmingai ribodami konkurencija (Konkurencijos tarybos paaiškinimu 28 punktas). Konkurencijos tarybos paaiškinimu 30 punkte nurodyta, kad lygiagreciu elgesiu gali buti laikomi ukio subjektu veiksmai, kai jie seka vienas kitu, veikdami tuo paciu budu ir vengdami tarpusavio konkurencijos, o ypac – atlikdami vienodus ar panašius konkurencija ribojancius veiksmus kitu ukio subjektu atžvilgiu. Taciau tyrimo metu surinkti duomenys neparode lygiagretaus elgesio požymiu. Konkurencijos taryba atlieka tyrimus tik del konkreciu aplinkybiu ir neužsiima atskiru ukio subjektu padeties rinkoje ivertinimu pagal privaciu asmenu pageidavimus. Konkurencijos istatymo 3 straipsnio 9 dalyje yra nurodyta, kad konkurentai – ukio subjektai, kurie toje pacioje atitinkamoje rinkoje susiduria arba gali susidurti su tarpusavio konkurencija. Konkurencijos tarybos paaiškinimu 7 punkte laikoma, kad ukio subjektas nesusiduria su konkurencija, kai jis yra vienintelis pardavejas atitinkamoje rinkoje. Taciau AB „Lietuvos dujos“ nebuvo vienintele duju tiekeja laisviesiems vartotojams. Kitas didele rinkos dali užemes ukio subjektas, teikes gamtines dujas, buvo UAB „Dujotekana“. Iš to seka, kad AB „Lietuvos dujos“ dominuojancios padeties vertinimas turi buti atliekamas nagrinejant, ar AB „Lietuvos dujos“ pajegi daryti vienpuse lemiama itaka atitinkamoje gamtiniu duju tiekimo laisviesiems vartotojams rinkoje. Galimybe daryti itaka atitinkamoje rinkoje iš esmes pasireiškia gebejimu daryti poveiki prekiu kainoms, iejimo i rinka galimybems ar kitoms veiklos salygoms. AB „Lietuvos dujos“ pati negali daryti lemiamos itakos nei gamtiniu duju kainoms laisviesiems vartotojams, nei iejimo i rinka galimybems, nei parduodamam laisviesiems vartotojams duju kiekiui. Konkurencijos taryba nenustate, kad AB „Lietuvos dujos“ užimtu dominuojama padeti, o, nenustacius dominuojamos padeties tirto ukio subjekto veiksmu, detalus vertinimas nera butinas, nes atsisakymas sudaryti sutarti savaime nera Konkurencijos istatymo pažeidimas. Konkurencijos taryba atskirai nenagrinejo gamtiniu duju tiekimo laisviesiems vartotojams – šilumos tiekimo imonems ir nelaiko ju prioritetiniais laisvaisiais gamtiniu duju vartotojais.

5Tretysis suinteresuotas asmuo AB „Lietuvos dujos“ atsiliepime i skunda (b. l. 29-37) su skundu nesutinka, prašo ji atmesti kaip nepagrista. Paaiškino, kad dominuojancios padeties užemimas rinkoje nera pažeidimas, nes nera numatytas LR konkurencijos istatymo 23 str. 1 d. Konkurencijos tarybos paaiškinimai del dominuojancios padeties nustatymo neprieštarauja Konkurencijos istatymui. Pagal Konkurencijos istatymo 19 str. 2 p. Konkurencijos taryba nustato atitinkamos rinkos apibrežimo bei dominuojancios padeties nustatymo kriterijus bei tvarka, tiria ir apibrežia atitinkamas rinkas, nustato ukio subjektu rinkos dali bei ju padeti atitinkamoje rinkoje, todel Konkurencijos taryba, priimdama nutarima, galejo ir turejo atsižvelgti i Paaiškinimus. Konkurencijos taryba pagristai konstatavo, kad AB „Lietuvos dujos“ negalejo daryti vienpuses lemiamos itakos gamtiniu duju tiekimo laisviesiems vartotojams rinkoje. Atsisakymas sudaryti gamtiniu duju tiekimo sutarti kaip piktnaudžiavimas dominuojancia padetimi nera numatytas minetame straipsnyje. Tuo labiau atsisakymas sudaryti gamtiniu duju tiekimo sutarti su pareiškeja negali buti laikomas piktnaudžiavimu dominuojancia padetimi tiek atsižvelgiant i faktines atsisakymo sudaryti sutarti aplinkybes, tiek i teisini gamtiniu duju energetikos sektoriaus reglamentavima. Turedama ribota gamtiniu duju kieki ir noredama sekmingai pletoti savo versla, AB „Lietuvos dujos“ gamtiniu duju pirkimo–pardavimo sutartis sudare su tais partneriais, kurie irode esa patikimi ir sažiningi vykdydami isipareigojimus pagal anksciau su AB „Lietuvos dujos“ sudarytas sutartis – laiku atsikaitydavo už suteiktas paslaugas, laiku suteikdavo sutartims vykdyti reikalinga informacija, tinkamai vykde kitas savo prievoles. Pareiškeja nera patikimas partneris, nes neretai pažeisdavo sudarytas sutartis, jos veikla santykiuose su AB „Lietuvos dujos“ neatitiko sažiningos ukines veiklos praktikos bei geru paprociu. Atsisakymas sudaryti gamtiniu duju tiekimo sutarti negali buti traktuojamas kaip Konkurencijos istatymo 9 str. numatytas piktnaudžiavimas dominuojancia padetimi. Jis yra susijes su galimu pateikti ribotu gamtiniu duju kiekiu, o ne su dominuojancia padetimi rinkoje.

6Skundas tenkintinas.

72005 m. kovo 30 d. pareiškeja kreipesi i atsakova su prašymu nustatyti, ar 2005 m. tretysis suinteresuotas asmuo AB "Lietuvos dujos" užima dominuojancia padeti gamtiniu duju tiekimo laisviesiems gamtiniu duju vartotojams rinkoje; nustatyti, ar 2005 m. tretysis suinteresuotas asmuo UAB "Dujotekana" užima dominuojancia padeti gamtiniu duju tiekimo laisviesiems gamtiniu duju vartotojams rinkoje; nustatyti, ar tretieji suinteresuoti asmenys - AB "Lietuvos dujos" ir UAB "Dujotekana" - nera sudare Konkurencijos istatymo 5 str. 1 d. nurodyto draudžiamo susitarimo; nustatyti, ar tretysis suinteresuotas asmuo AB "Lietuvos dujos" nepiktnaudžiavo dominuojancia padetimi, atsisakydama sudaryti gamtiniu duju pirkimo-pardavimo sutartis su pareiškeja 2004 m II - jam pusmeciui ir 2005 m.; jei bus nustatyta, kad tretysis suinteresuotas asmuo AB "Lietuvos dujos", atsisakydama sudaryti gamtiniu duju pirkimo-pardavimo sutarti, pažeide Konkurencijos istatyma (piktnaudžiavo dominuojancia padetimi) - ipareigoti AB "Lietuvos dujos" nutraukti neteiseta veika ir sudaryti gamtiniu duju pirkimo-pardavimo sutarti su pareiškeja ir nustatyti šiu ipareigojimu ivykdymo terminus ir salygas; jei bus nustatyta, kad tretysis suinteresuotas asmuo AB "Lietuvos dujos" pažeide Konkurencijos istatyma, - skirti pinigine bauda.

8Atsakove 2005 m. birželio 23 d. nutarimu Nr. 1S-72 atsisake pradeti tyrima ir nusprende, kad gamtiniu duju kainu reguliavimo klausimai ir bendroviu skundai, susije su gamtiniu duju imoniu veikla ar neveikimu tiekiant (parduodant) dujas, nepriklauso jos kompetencijai.

9Vilniaus apygardos administracinis teismas 2005 m. gruodžio 28 d. sprendimu atmete pareiškejos skunda del atsakoves 2005 m. birželio 23 d. nutarimo Nr. 1S-72 panaikinimo.

10Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2006 m. birželio 13 d. sprendimu Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. gruodžio 28 d. sprendima panaikino ir prieme nauja sprendima panaikinti atsakovo 2005 m. birželio 23 d. nutarima Nr. 1S-72 ir byla gražinti nagrineti iš naujo.

11Iš naujo nagrinejant pareiškejos pareiškima tyrimas dalyje del nustatymo, ar tretieji suinteresuoti asmenys - AB "Lietuvos dujos" ir UAB "Dujotekana" - nera sudare LR konkurencijos istatymo 5 str. 1 d. nurodyto draudžiamo susitarimo, buvo nutrauktas. Tyrimas buvo tesiamas del AB „Lietuvos dujos" veiksmu atitikties LR konkurencijos istatymo 9 str. reikalavimams.

122007-06-07 Konkurencijos taryba prieme nutarima Nr. 1S-66 tyrima del AB „Lietuvos dujos“ veiksmu atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos istatymo 9 str. reikalavimams nutraukti (b. l. 13 - 16).

13Pagal LR konkurencijos istatymo 3 str. dominuojanti padetis - vieno ar daugiau ukio subjektu padetis atitinkamoje rinkoje, kai tiesiogiai nesusiduriama su konkurencija arba kuri igalina daryti vienpuse lemiama itaka atitinkamoje rinkoje veiksmingai ribojant konkurencija. Jeigu neirodoma priešingai, laikoma, kad ukio subjektas užima dominuojancia padeti atitinkamoje rinkoje, jeigu jo rinkos dalis sudaro ne mažiau kaip 40 procentu. Jeigu neirodoma priešingai, laikoma, kad kiekvienas iš triju ar mažesnio skaiciaus ukio subjektu, kuriems tenka didžiausios atitinkamos rinkos dalys, kartu sudarancios 70 procentu ar didesne atitinkamos rinkos dali, užima dominuojancia padeti. Tam, kad butu konstatuotas Konkurencijos istatymo 9 str. pažeidimas, butina nustatyti, ar subjektas užima dominuojancia padeti atitinkamoje rinkoje bei tokio ukio subjekto veiksmus, kurie rodo piktnaudžiavima tokia padetimi.

14Nagrinejama rinka buvo gamtiniu duju tiekimas (pardavimas) laisviesiems vartotojams Lietuvos Respublikos teritorijoje. Nutarime nurodoma, kad atitinkamoje rinkoje tiriamu laikotarpiu veike tik trys ukio subjektai - tretieji suinteresuoti asmenys AB „Lietuvos dujos" ir UAB „Dujotekana", taip pat UAB „Haupas", kurios dalis rinkoje 2004 - 2006 m. sudare tik 1 proc. Treciojo suinteresuoto asmens AB "Lietuvos dujos" užimama rinkos dalis 2004 m. buvo 36 proc., 2005 m. - 61 proc., 2006 m. - 59 proc., o treciojo suinteresuoto asmens UAB "Dujotekana" užimama rinkos dalis 2004 m. buvo 63 proc., 2005 m. - 38 proc., 2006 m. - 40 proc. 2004-01-23 AB „Lietuvos dujos" akciju pirkimo sutartyje (privatizavimo sutartis) OAO „Gazprom" isipareigojo kasmet parduoti AB „Lietuvos dujos“ gamtiniu duju ne mažiau kaip 70 procentu Lietuvos vartojimo poreikio; gamtines dujas, tiek AB „Lietuvos dujos", tiek UAB „Dujotekana" perka iš OAO „Gazprom", kuri nusprendžia, koki duju kieki parduos AB „Lietuvos dujos" ir UAB „Dujotekana".

15Atsakove nurode, kad tretysis suinteresuotas asmuo AB „Lietuvos dujos" negalejo daryti vienpuses lemiamos itakos rinkoje, nes rinkoje veikia du pagrindiniai atitinkamos rinkos dalyviai, kurie abu atskirai užima pakankamai dideles rinkos dalis ir taip riboja konkurento galimybes daryti vienpuse lemiama itaka. Savo išvada atsakovas motyvavo atsakovo 2000 m. gegužes 17 d. nutarimu Nr. 52 patvirtintais „Konkurencijos tarybos paaiškinimais del dominuojancios padeties nustatymo". Pagal Paaiškinimu 10 p. ukio subjekto užimama rinkos dalis nera vienintelis ir negincijamas jo dominavimo kriterijus, todel atsakovas vertino ir kitus veiksnius, kurie galetu trukdyti ukio subjektui veikti pakankamai nepriklausomai nuo konkurentu, tiekeju ar pirkeju net ir tuo atveju, jei jo dalis atitinkamoje rinkoje yra didele. Atsakovas taip pat remesi Paaiškinimu 12 p., kur nurodoma, kad net ir turedamas didesne kaip 40 proc. rinkos dali ukio subjektas gali neužimti dominuojancios padeties, jeigu rinkoje veikia dar vienas ar daugiau ukio subjektu, turinciu santykinai didele rinkos dali ir galinciu veiksmingai riboti jo galimybes daryti vienpuse lemiama itaka. Tokiu dar vienu ukio subjektu, turinciu santykinai didele rinkos dali ir galinciu veiksmingai riboti treciojo suinteresuoto asmens AB „Lietuvos dujos" galimybes daryti vienpuse lemiama itaka atsakovas laike tretiji suinteresuota asmeni UAB „Dujotekana".

16Pagal nusistovejusia teismu praktika (1983 m. lapkricio 9 d. Teisingumo Teismo sprendimo Michelin prieš Komisija, 322/81, Rink. p. 3461, 37 punktas; 2000 m. kovo 30 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo Kish Glass prieš Komisija, T-65/96, Rink. p. II-1885, 62 punktas, ir 2003 m. gruodžio 17 d. Sprendimo British Airways prieš Komisija, T-219/99, Rink. p. II-5917, 91 punktas), siekiant nustatyti, kokia – dominuojancia ar ne - padeti užima imone atitinkamoje prekiu ar paslaugu rinkoje, konkurencijos galimybes turi buti vertinamos atsižvelgiant i rinka, apimancia visas prekes ir paslaugas, kurios, atsižvelgiant i ju technines savybes, yra ypac tinkamos tenkinant nuolatinius poreikius ir yra mažai pakeiciamos kitomis prekemis ir paslaugomis. Be to, atsižvelgiant i tai, kad atitinkamos rinkos apibrežimas naudojamas siekiant ivertinti, ar atitinkama imone turi galimybe kliudyti išsaugoti veiksminga konkurencija ir gali žymia dalimi veikti nepriklausomai nuo savo konkurentu ir nuo konkuruojanciu paslaugu teikeju, šiuo tikslu vykdomas tyrimas negali buti ribojamas vien tik atitinkamu paslaugu objektyviomis savybemis, bet reikia atsižvelgti ir i konkurencijos salygas, paklausos ir pasiulos rinkoje struktura.

17Dominuojanti padetis yra tuomet, kai imone ar imoniu grupe gali žymia dalimi veikti nepriklausomai nuo savo konkurentu, klientu ir, pagaliau, savo vartotoju ir taip apriboti veiksminga konkurencija tam tikroje rinkoje (78 punkte nurodyto 2003 m. spalio 23 d. pirmosios instancijos teismo sprendimo Michelin prieš Komisija, 30 punktas, sprendimo Van den Bergh Foods prieš Komisija, T-65/98, Rink. p. II-4653, 154 punktas).

18Net ir stipri konkurencija tam tikroje rinkoje nebutinai reiškia, kad joje jokia imone neužima dominuojancios padeties, nes pagrindinis dominuojancios padeties rinkoje požymis – tam tikros imones gebejimas igyvendinti savo marketingo strategija neatsižvelgiant i konkurentus ir del to nepatiriant nuostoliu (80 punkte mineto sprendimo Hoffmann-La Roche prieš Komisija 70 punktas ir 1978 m. vasario 14 d. sprendimo United Brands prieš Komisija, 27/76, Rink. p. 207, 108 – 129 punktai). Taigi konkurencijos rinkoje buvimo galimybe yra neabejotinai svarbus, bet ne lemiamas veiksnys nustatant, ar egzistuoja dominuojanti padetis.

19Visa gincijama laikotarpi AB „Lietuvos dujos“ užeme labai didele rinkos dali, tai irodo, kad, išskyrus išskirtines aplinkybes, pagal mineta teismu praktika ji užima dominuojancia padeti. Gincijama laikotarpi ši rinka buvo stabili. Rinkoje lyderio pozicija užeme AB „Lietuvos dujos“. Taigi pagal teismu praktika AB „Lietuvos dujos“ užimamos rinkos dalys, palyginti jas su jos konkurentu užimamomis rinkos dalimis, yra tinkami dominuojancios padeties irodymai (80 punkte nurodyto sprendimo Hoffmann-La Roche prieš Komisija 48 punktas). Taciau tokia rinka turi buti vertinama atsižvelgiant i jos vystymosi dinamiškuma, ivertinant ne tik faktine, bet ir potencialia konkurencija. Rašytiniai irodymai rodo, kad pati AB „Lietuvos dujos“ potencialia konkurencija laike ribota, todel nagrinejamoje rinkoje susiklosciusios aplinkybes nepatvirtina nuomones, kad užimamos rinkos dalys nera patikimas irodymas. Be to, tirdamas pareiškejos AB „Lietuvos dujos“ užimama padeti rinkoje, teismas taip pat atsižvelge i tai, kad AB „Lietuvos dujos“, turedama sutarti su OAO „Gazprom“, naudojosi jos dominuojancia padeti sustiprinanciais pranašumais.

20Todel, atsižvelgus i visus išdestytus motyvus, konstatuotina, kad atsakove padare neteisinga išvada, jog nagrinejamu laikotarpiu AB „Lietuvos dujos“ neužeme dominuojancios padeties atitinkamoje rinkoje.

21Remiantis išdestytais motyvais, pareiškejos skundas tenkintinas, skundžiamas nutarimas naikintinas ir byla gražintina atsakovei Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai atlikti papildoma tyrima.

22Pareiškejo naudai priteistina iš atsakoves Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 100 Lt žyminio mokescio (LR ABTI 44 str. 1 d.).

23Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administraciniu bylu teisenos istatymo 85-87 str., 88 str. 2 p., 127 str.,

Nutarė

24Pareiškejo UAB „Akmenes energija“ skunda tenkinti.

25Panaikinti Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2007-06-07 nutarima Nr. 1S-66 „Del AB „Lietuvos dujos“ veiksmu atitikties LR konkurencijos istatymo 9 str. reikalavimams tyrimo nutraukimo“ ir gražinti byla Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai atlikti papildoma tyrima.

26Priteisti iš Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos pareiškejo UAB „Akmenes energija“ naudai 100 Lt žyminio mokescio.

27Sprendimas per 14 dienu nuo jo paskelbimo gali buti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui paduodant skunda šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracini teisma.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teiseju kolegija, susidedanti iš... 2. nustate:... 3. Pareiškeja skunde (b. l. 3-11) prašo panaikinti LR konkurencijos tarybos... 4. Atsakove LR konkurencijos taryba atsiliepime i skunda (b. l. 39-45) su skundu... 5. Tretysis suinteresuotas asmuo AB „Lietuvos dujos“ atsiliepime i skunda (b.... 6. Skundas tenkintinas.... 7. 2005 m. kovo 30 d. pareiškeja kreipesi i atsakova su prašymu nustatyti, ar... 8. Atsakove 2005 m. birželio 23 d. nutarimu Nr. 1S-72 atsisake pradeti tyrima ir... 9. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2005 m. gruodžio 28 d. sprendimu... 10. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2006 m. birželio 13 d. sprendimu... 11. Iš naujo nagrinejant pareiškejos pareiškima tyrimas dalyje del nustatymo, ar... 12. 2007-06-07 Konkurencijos taryba prieme nutarima Nr. 1S-66 tyrima del AB... 13. Pagal LR konkurencijos istatymo 3 str. dominuojanti padetis - vieno ar daugiau... 14. Nagrinejama rinka buvo gamtiniu duju tiekimas (pardavimas) laisviesiems... 15. Atsakove nurode, kad tretysis suinteresuotas asmuo AB „Lietuvos dujos"... 16. Pagal nusistovejusia teismu praktika (1983 m. lapkricio 9 d. Teisingumo Teismo... 17. Dominuojanti padetis yra tuomet, kai imone ar imoniu grupe gali žymia dalimi... 18. Net ir stipri konkurencija tam tikroje rinkoje nebutinai reiškia, kad joje... 19. Visa gincijama laikotarpi AB „Lietuvos dujos“ užeme labai didele rinkos... 20. Todel, atsižvelgus i visus išdestytus motyvus, konstatuotina, kad atsakove... 21. Remiantis išdestytais motyvais, pareiškejos skundas tenkintinas, skundžiamas... 22. Pareiškejo naudai priteistina iš atsakoves Lietuvos Respublikos konkurencijos... 23. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administraciniu bylu teisenos... 24. Pareiškejo UAB „Akmenes energija“ skunda tenkinti.... 25. Panaikinti Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2007-06-07 nutarima Nr.... 26. Priteisti iš Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos pareiškejo UAB... 27. Sprendimas per 14 dienu nuo jo paskelbimo gali buti skundžiamas apeliacine...