Byla AS-143-334-10

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio, Anatolijaus Baranovo (pranešėjas) ir Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,LAE Group“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. balandžio 14 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,LAE Group“ skundą atsakovui Civilinės aviacijos administracijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui K. B. dėl sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė ,,LAE Group“ (toliau – pareiškėjas, UAB ,,LAE Group“) 2010 m. kovo 2 d. skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas: 1) pripažinti atsakovo Civilinės aviacijos administracijos (toliau – ir atsakovas) trečiajam suinteresuotam asmeniui K. B. (toliau – ir trečiasis suinteresuotas asmuo) 2010 m. sausio 8 d. išduotą aerodromo tinkamumo naudoti pažymėjimą Nr. 48 neteisėtu ir jį panaikinti; 2) pripažinti atsakovo Civilinės aviacijos administracijos 2010 m. sausio 8 d. sprendimą išduoti trečiajam suinteresuotam asmeniui K. B. aerodromo tinkamumo naudoti pažymėjimą Nr. 48 neteisėtu ir jį panaikinti.

5Pareiškėjas nurodė, kad atsakovas trečiajam suinteresuotam asmeniui 2010 m. sausio 8 d. išdavė aerodromo tinkamumo naudoti pažymėjimą Nr. 48, kuriuo leidžiama naudoti aerodromą, esantį ( - ) (žemės sklypo unikalus Nr. ( - )). Teigė, jog valdomuose žemės sklypuose ketina statyti vėjo jėgainių parką. Jei šiems žemės sklypams bus pritaikyti su oro uostu susiję aukštingumo apribojimai, bus priverstas sumažinti vėjo jėgainių skaičių, atitinkamai sumažės jėgainių parko efektyvumas. Pabrėžė, kad išduotas pažymėjimas tiesiogiai pažeidžia jo teises ir teisėtus interesus.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. kovo 22 d. nutartimi nustatė pareiškėjui terminą iki 2010 m. balandžio 6 d. pašalinti skundo trūkumus, t. y. pateikti teismui: reikiamą skaičių patikslinto skundo, kuriame būtų tinkamai suformuluotas skundo reikalavimas; mokėjimo dokumento, patvirtinančio žyminio mokesčio sumokėjimą, originalą. Teismas išaiškino, kad nutartyje nustatytu terminu trūkumų nepašalinus skundas bus laikomas nepaduotu ir grąžintas pareiškėjui (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 37 str. 1 d.).

7Teismas konstatavo, kad pateiktas skundas atitinka ne visus ABTĮ skundui keliamus reikalavimus. Pažymėjo, jog, vadovaujantis ABTĮ 23 straipsnio 2 dalies 7 punktu, prašyme turi būti nurodytas pareiškėjo reikalavimas, kad jį išsprendus pareiškėjui kiltų realios teisinės pasekmės ir jis atitiktų teismo galimas priimti sprendimų rūšis, nurodytas ABTĮ 88 straipsnyje. UAB ,,LAE Group“ skunde teismui suformuluoti reikalavimai neatitinka ABTĮ 88 straipsnio nuostatų. Reikalavimas pripažinti atitinkamas aplinkybes, t. y. atitinkamo subjekto veiksmus neteisėtais, negali būti nagrinėjamas teismo (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. kovo 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A14-261/2007). Atsižvelgiant į tai, pareiškėjui siūlytina patikslinti skundo reikalavimą, suformuluojant jį dėl konkretaus atsakovo sprendimo, su kuriuo jis nesutinka. Pabrėžė, kad, vadovaujantis ABTĮ 2 straipsnio 15 dalimi, 5 straipsnio 1 dalimi, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2004 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. 4R-206 patvirtintų Aerodromų tinkamumo naudoti pažymėjimų išdavimo taisyklių 2.1, 13 punktais, aerodromo tinkamumo naudoti pažymėjimas nėra administracinis aktas ir todėl negali būti skundžiamas administraciniam teismui. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjui siūlytina atsisakyti šio skundo reikalavimo. Nurodė, jog pareiškėjo reikalavimas panaikinti Civilinės aviacijos administracijos sprendimą yra nekonkretus. Prašydamas panaikinti administracinį aktą, pareiškėjas privalo nurodyti ne tik jo datą, bet ir pavadinimą ir/ar numerį. Be to, vadovaujantis ABTĮ 24 straipsnio 3 dalimi, patikslinto skundo su priedais egzempliorių turi būti tiek, kad juos galima būtų įteikti kiekvienai proceso šaliai ir dar liktų egzempliorius teisme. Pažymėjo, jog pagal ABTĮ 38 straipsnį, išskyrus įstatymo nustatytus atvejus, skundai administraciniame teisme priimami ir nagrinėjami tik po to, kai sumokamas įstatymo nustatytas 100 Lt žyminis mokestis. Pareiškėjos skundas nepriklauso neapmokestinamųjų skundų kategorijai, nurodytai ABTĮ 40 straipsnyje, todėl teismui turi būti pateiktas mokėjimo dokumento, patvirtinančio žyminio mokesčio sumokėjimą, originalas. Atsižvelgiant į tai, UAB ,,LAE Group“ nustatytinas terminas pašalinti skundo trūkumus.

8Pareiškėjas 2010 m. balandžio 6 d. Vilniaus apygardos administraciniam teismui pateiktu patikslintu skundu prašė pripažinti atsakovo Civilinės aviacijos administracijos 2010 m. sausio 8 d. sprendimą Nr. 48 išduoti trečiajam suinteresuotam asmeniui K. B. aerodromo tinkamumo naudoti pažymėjimą neteisėtu ir jį panaikinti.

9Pareiškėjas nurodė, kad 2010 m. sausio 21 d. raštu kreipėsi į atsakovą dėl informacijos pateikimo ir prašė, be kita ko, pateikti išduoto pažymėjimo kopiją. Civilinės aviacijos administracija 2010 m. vasario 3 d. raštu Nr. 12R-255(35) atsisakė išduoti pažymėjimo

10kopiją ir leisti susipažinti su kitais dokumentais. Pažymėjo, jog neturi galimybių pats gauti nei pažymėjimo, nei atsakovo sprendimo išduoti pažymėjimą nuorašų.

11II.

12Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. balandžio 14 d. nutartimi pareiškėjo skundą nutarė laikyti nepaduotu ir grąžinti jį bei 2010 m. balandžio 6 d. sumokėtą žyminį mokestį pareiškėjui, taip pat išaiškino, kad ši nutartis neužkerta kelio pareiškėjui pakartotinai kreiptis į teismą su skundu, atitinkančiu ABTĮ 23 ir 24 straipsnių reikalavimus (ABTĮ 37 str. 1 d.).

13Teismas nurodė, kad pagal ABTĮ 37 straipsnio 1 dalį, jeigu skundas neatitinka ABTĮ 23, 24 ir 39 straipsnių reikalavimų, nutartimi nustatomas terminas trūkumams pašalinti. Jeigu per teismo nustatytą terminą skundo trūkumai nepašalinami, skundas laikomas nepaduotu ir teisėjo nutartimi grąžinamas pareiškėjui. Pažymėjo, jog pareiškėjo paduotas skundas atitiko ne visus ABTĮ reikalavimus, todėl 2010 m. kovo 22 d. nutartimi nustatė jam terminą iki 2010 m. balandžio 6 d. pašalinti skundo trūkumus, t. y. pateikti teismui: reikiamą skaičių patikslinto skundo, kuriame būtų tinkamai suformuluotas skundo reikalavimas; mokėjimo dokumento, patvirtinančio žyminio mokesčio sumokėjimą, originalą. Pareiškėjas per nustatytą terminą skundo trūkumams pašalinti 2010 m. balandžio 6 d. pateikė patikslintą skundą, kuriame

14prašė pripažinti atsakovo Civilinės aviacijos administracijos 2010 m. sausio 8 d. sprendimą Nr. 48 išduoti trečiajam suinteresuotam asmeniui K. B. aerodromo tinkamumo naudoti pažymėjimą neteisėtu ir jį panaikinti. Teismas atkreipė dėmesį, jog pareiškėjas patikslintame skunde nurodė ne skundžiamo Civilinės aviacijos administracijos sprendimo, kurio pagrindu 2010 m. sausio 8 d. K. B. išduotas aerodromo tinkamumo naudoti pažymėjimas Nr. 48, priėmimo datą ir numerį, o paties pažymėjimo datą ir numerį. Pareiškėjas, teigdamas, kad negali teismui pateikti skundžiamo sprendimo, nepateikė įrodymų, jog atsakovas atsisakė

15jam nurodyti, kokiu pagrindu trečiajam suinteresuotam asmeniui buvo išduotas paminėtas pažymėjimas. Teismas padarė išvadą, kad pareiškėjas per nustatytą terminą šio teismo

162010 m. kovo 22 d. nutartyje nurodytų skundo trūkumų nepašalino. Todėl, vadovaujantis ABTĮ 37 straipsnio 1 dalimi, UAB „LAE Group“ skundas laikytinas nepaduotu ir grąžintinas pareiškėjui.

17III.

18Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. balandžio 14 d. nutartį ir skundo priėmimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

19Pareiškėjas nurodo, kad Civilinės aviacijos administracija 2010 m. vasario 3 d. raštu Nr. 12R-255(35) atsisakė ne tik pateikti dokumentus ar jų nuorašus, bet ir leisti su jais susipažinti. Neturi kitų galimybių gauti informacijos iš atsakovo, išskyrus ABTĮ 57 straipsnio 4 dalies pagrindu išreikalaujant dokumentus per teismą. Pagal žodinę informaciją, sprendimo išduoti pažymėjimą rekvizitai yra tokie patys kaip ir pažymėjimo. Be to, remiantis ABTĮ

2010 straipsniu, teismas turi padėti proceso dalyviams įgyvendinti jų procesines teises. Šiuo atveju teismas paneigė teisę kreiptis teisminės gynybos.

21Teisėjų kolegija

konstatuoja:

22IV.

23Atskirasis skundas tenkintinas. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi iš esmės nutarė pareiškėjo skundą laikyti nepaduotu dėl to, kad jis tinkamai nesuformulavo skundo reikalavimo (ABTĮ 23 str. 2 d. 7 p.). Teismui paduodamas skundas turi atitikti ABTĮ 23, 24 ir 39 straipsnių reikalavimus (ABTĮ 37 str. 1 d.). ABTĮ 23 straipsnio 2 dalis nustato skundo turinio reikalavimus. Vienas esminių skundo turinio privalomų elementų yra skundo reikalavimas (ABTĮ 23 str. 2 d. 7 p.), t. y. tai, kokį sprendimą teismo prašoma priimti. Skundo reikalavimas turi būti toks, kad teismas, išnagrinėjęs bylą, galėtų priimti vieną iš ABTĮ 88 straipsnyje numatytų sprendimų ir nekiltų abejonių dėl galimybės įvykdyti teismo sprendimą. Iš pareiškėjo pirmosios instancijos teismui paduoto pradinio skundo (b. l. 1 – 6) matyti, kad jo pareikšti reikalavimai iš esmės yra pakankamai aiškūs, jog teismas, išnagrinėjęs

24bylą, galėtų priimti vieną iš ABTĮ 88 straipsnyje numatytų sprendimų (pareiškėjas iš esmės prašė panaikinti skundžiamus aktus). Todėl priešinga pirmosios instancijos teismo išvada yra nepagrįsta. Esant tokioms aplinkybėms, Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. kovo 22 d. nutarties dalimi nepagrįstai nurodė pareiškėjui pašalinti aptartą trūkumą, o skundžiama 2010 m. balandžio 14 d. nutartimi nepagrįstai nutarė pareiškėjo skundą laikyti nepaduotu. Taigi Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. balandžio 14 d. nutartis negali būti laikoma pagrįsta, todėl naikintina, o pareiškėjo skundo priėmimo klausimas perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (ABTĮ 141 str. 1 d. 1 p., 142 str. 1 d., 148 str.).

25Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

26Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,LAE Group“ atskirąjį skundą patenkinti.

27Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. balandžio 14 d. nutartį panaikinti ir skundo priėmimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

28Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė ,,LAE Group“ (toliau –... 5. Pareiškėjas nurodė, kad atsakovas trečiajam suinteresuotam asmeniui 2010 m.... 6. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. kovo 22 d. nutartimi... 7. Teismas konstatavo, kad pateiktas skundas atitinka ne visus ABTĮ skundui... 8. Pareiškėjas 2010 m. balandžio 6 d. Vilniaus apygardos administraciniam... 9. Pareiškėjas nurodė, kad 2010 m. sausio 21 d. raštu kreipėsi į atsakovą... 10. kopiją ir leisti susipažinti su kitais dokumentais. Pažymėjo, jog neturi... 11. II.... 12. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. balandžio 14 d. nutartimi... 13. Teismas nurodė, kad pagal ABTĮ 37 straipsnio 1 dalį, jeigu skundas... 14. prašė pripažinti atsakovo Civilinės aviacijos administracijos 2010 m.... 15. jam nurodyti, kokiu pagrindu trečiajam suinteresuotam asmeniui buvo išduotas... 16. 2010 m. kovo 22 d. nutartyje nurodytų skundo trūkumų nepašalino. Todėl,... 17. III.... 18. Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 19. Pareiškėjas nurodo, kad Civilinės aviacijos administracija 2010 m. vasario 3... 20. 10 straipsniu, teismas turi padėti proceso dalyviams įgyvendinti jų... 21. Teisėjų kolegija... 22. IV.... 23. Atskirasis skundas tenkintinas. Pirmosios instancijos teismas skundžiama... 24. bylą, galėtų priimti vieną iš ABTĮ 88 straipsnyje numatytų sprendimų... 25. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 4... 26. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,LAE Group“ atskirąjį skundą... 27. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. balandžio 14 d. nutartį... 28. Nutartis neskundžiama....