Byla 2S-1510-230/2012
Dėl baudos skyrimo vykdymo procese, suinteresuoti asmenys – skolininkas Z. S., išieškotojas UAB ,,Baltic Agro“, AB ,,Nordic Sugar Kėdainiai, D. C

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolia Indreikienė apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos antstolės Ramunės Mikliušienės atskirąjį skundą dėl Jonavos rajono apylinkės teismo 2012 m. balandžio 30 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-852-814/2012 pagal antstolės Ramunės Mikliušienės pareiškimą dėl baudos skyrimo vykdymo procese, suinteresuoti asmenys – skolininkas Z. S., išieškotojas UAB ,,Baltic Agro“, AB ,,Nordic Sugar Kėdainiai, D. C..

2Teisėja, išnagrinėjusi atskirąjį skundą ir civilinę bylą,

Nustatė

3Antstolė R.Mikliušienė pateikė pareiškimą skirti AB ,,Nordic Sugar Kėdainiai“ generaliniam direktoriui D. C. 500 Lt dydžio baudą už kliudymą vykdyti teismo sprendimą. Nurodė, kad skolininkas AB „Nordic Sugar Kėdainiai“, gavęs kelių antstolių patvarkymus dėl skolininko Z. S. lėšų ir turtinių teisių, esančių pas AB „Nordic Sugar Kėdainiai“, arešto, neturėjo teisės pats paskirstyti pinigines lėšas tarp antstolių R. Mikliušienės ir J. Kolyško), nes būtent ji pirmoji dar 2011 m. liepos 22 d. areštavo skolininko Z. S. turtines teises ir apie tai tinkamai informavo prievolės skolininką. Todėl areštuotos skolininko Z. S. lėšos, buvusios pas prievolės skolininką, atskaičius antstolės 2011 m. gruodžio 29 d. patvarkyme Nr. S-8705 nurodytas sumas, turėjo būti pervestos išimtinai antstolei R. Mikliušienei, kuri ir būtų sprendusi išieškotų lėšų paskirstymo klausimą pagal CPK nuostatas. Prievolės skolininkas AB „Nordic Sugar Kėdainiai“, gavęs kelių antstolių patvarkymus dėl skolininko Z. S. lėšų ir turtinių teisių, esančių pas AB „Nordic Sugar Kėdainiai“ arešto, pats paskirstęs pinigines lėšas pažeidė CPK 753-755 straipsnių ir Sprendimo vykdymo instrukcijos 8 punkto nuostatas, nes tik antstolis, o ne kiti asmenys turi teisę spręsti areštuotų lėšų ar turtinių teisių paskirstymo vykdymo procese klausimus. Kadangi Z. S. prievolės skolininkas AB „Nordic Sugar Kędainiai“ netinkamai vykdė antstolės R. Mikliušienės patvarkymus ir jai sukliudė vykdyti vykdomąjį dokumentą, bendrovės direktoriui skirtina bauda.

4Jonavos rajono apylinkės teismas 2012 m. balandžio 30 d. nutartimi prašymą atmetė. Teismas, remdamasis bylos medžiaga nustatė, jog antstolė R. Mikliušienė reikalavimą areštuoti skolininko Z. S. turtines teises ir jas pervesti į antstolės depozitinę sąskaitą įformino 2011 m. liepos 22 d. ir 2011m. gruodžio 29 d. patvarkymais. Antstolis J. Kolyško, vykdymas skolų išieškojimą pagal kelis vykdomuosius dokumentus iš to paties skolininko Z. S., 2011 m. gruodžio 27 d. taip pat priėmė patvarkymą areštuoti skolininko lėšas, esančias AB „Nordic Sugar Kėdainiai“. AB „Nordic Sugar Kėdainiai“ direktorius D. C., gavęs antstolės R. Mikliušienės bei antstolio J. Kolyško patvarkymus, paskirstė pinigines lėšas pervesdamas nuo pirmuoju etapu Z. S. priklausančios išmokėti 28 056,95 Lt sumos, iš kurių 11 349, 04 Lt (40,45 proc.) pervedė antstoliui J. Kolyško, iš likusios sumos (59,55 proc.) išskaičiavo 8 938,27 Lt už cukrinių runkelių sėklas bei 1 621,47 Lt už cukrinių runkelių atvežimą į bendrovę, ir likusi suma 6 148,17 Lt buvo pervesta antstolei R. Mikliušienei. Teismas sprendė, jog AB „Nordic Sugar Kėdainiai“ direktorius D. C. atlikdamas lėšų paskirstymą abiems antstoliams, kurie vykdė išieškojimus 3-ios eilės išieškotojams iš to paties skolininko, nepažeidė privalomų antstolių patvarkymų bei vykdymo proceso normų. Teismo nuomone, būtent areštuotų lėšų pervedimas vienam antstoliui būtų traktuotinas, kaip ignoravimas valstybės funkcijas vykdančio asmens reikalavimų bei kaip nesąžiningas kitų skolininko turimų kreditorių atžvilgiu. Teismas taip pat nustatė, jog antstolė R. Mikliušienė 2011 m. liepos 22 d. ir 2011 m. gruodžio 29 d. patvarkymuose nenurodė ir neišaiškino prievolės skolininkui AB „Nordic Sugar Kėdainiai“ CPK 749 straipsnio ir kitų CPK normų, reglamentuojančių išieškojimo iš skolininko turtinių teisių tvarką, t.y. kad areštavus skolininko turtines teises šis neturi priimti jokio reikalavimo įvykdymo arba valdyti turtinę teisę ir ja disponuoti. Teismas nesutikdamas su pareiškėjos argumentu, kad AB „Nordic Sugar Kėdainiai“ direktoriaus D. C. atliktas lėšų paskirstymas pažeidė CPK 753-755 straipsnių nuostatas bei Sprendimų vykdymo instrukcijos 8 punkto nuostatas, nurodė, kad pagal CPK 754 straipsnio nustatytą eiliškumą antstolis paskirsto išieškotas iš skolininko pinigines lėšas išieškotojams, o šiuo atveju skolininko Z. S. lėšos, esančios AB „Nordic Sugar Kėdainiai“, buvo tik areštuotos, tačiau nepervestos į antstolės depozitinę sąskaitą, o tai reiškia, kad jos nebuvo išieškotos, todėl antstolė neturėjo teisinio pagrindo spręsti areštuotų lėšų ar turtinių teisių paskirstymo klausimą. Teismas nesutiko su antstolės R. Mikliušienės nurodytais teiginiais, jog jai pirmai areštavus skolininko Z. S. turtines teises ir apie tai atitinkamai pranešus prievolės skolininkui AB „Nordic Sugar Kėdainiai“, areštuotos skolininko Z. S. lėšos, buvusios pas prievolės skolininką atskaičius 2011 m. gruodžio 29 d. patvarkyme nurodytas sumas turėjo būti pervestos išimtinai jai, nes antstolis V. Kolyško lėšas areštavo po jos 2011 m. liepos 22 d. patvarkymo. Teismas nurodė, kad teisės aktai nereglamentuoja, jog prievolės skolininkas, atsižvelgiant į tai, kad skolininko turtines teises/pinigines lėšas yra areštavę du antstoliai, paskirstant į antstolių depozitines sąskaitas pervestinas pinigines sumas turėjo pareigą atsižvelgti į tai, kuris iš antstolių skolininko turtą (turtines teises ir pinigines lėšas) areštavo pirmas, todėl pareiškėjos argumentus, kad lėšos turėjo būti pervestos išimtinai antstolei R. Mikliušienei, pirmai priėmusiai patvarkymus dėl arešto, atmetė kaip nepagrįstus.

5Pareiškėja antstolė R. Mikliušienė atskiruoju skundu prašo panaikinti Jonavos rajono apylinkės teismo 2012 m. balandžio 30 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – paskirti AB „Nordic Sugar Kėdainiai“ fabriko direktoriui D. C. 500 Lt baudą. Nurodo, jog nutartis nepagrįsta ir neteisėta, priimta neteisingai pritaikius procesinės teisės normas. Nurodo šiuos skundo argumentus:

61) Apylinkės teismas nepagrįstai sprendė, kad prievolės skolininkas turi areštuotas lėšas paskirstyti tarp antstolių, neatsižvelgiant į tai, kuris antstolis pirmasis areštavo skolininko lėšas, nes jeigu prievolės skolininkas skolininkui priklausančias areštuotas lėšas pervestų vienam antstoliui, tai būtų traktuojama kaip ignoravimas valstybės funkcijas vykdančio asmens reikalavimų bei kaip nesąžiningas elgesys kitų skolininko kreditorių atžvilgiu. Šie teismo argumentai neatitinka CPK 753-755 straipsnių ir Sprendimų vykdymo instrukcijos 8 punkto nuostatų, nustatančių, kad tik antstolis, o ne kiti asmenys turi spręsti areštuotų lėšų ar turtinių teisių paskirstymo vykdymo procese klausimus. Be to, CPK 756 straipsnyje yra konkrečiai nustatyta, kad iš skolininko išieškotas pinigų sumas antstolis paskirsto Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymu.

72) Nesutinka su pirmosios instancijos teismo argumentu, kad prievolės skolininkas AB „Nordic Sugar Kėdainiai“ neturėjo pareigos visas skolininkui priklausančias areštuotas lėšas pervesti antstolei R. Mikliušienei, kuri pirma areštavo skolininko turtines teises. Nurodo, jog nors norminiai teisės aktai iš tiesų tiesiogiai nenumato, jog prievolės skolininkas, pervesdamas lėšas į antstolio depozitinę sąskaitą, turi įvertinti, kuris antstolis pirmasis areštavo skolininko turtines teises, tačiau tai tiesiogiai išplaukia iš aukščiau minėtų vykdymo proceso normų, numatančių, kad tik antstolis, o ne kiti asmenys turi spręsti areštuotų lėšų ar turtinių teisių paskirstymo vykdymo procese klausimą. Todėl prievolės skolininkas turi skolininkui priklausančias areštuotas lėšas pervesti į pirmojo jas areštavusio antstolio depozitinę sąskaitą, kuris laikydamasis CPK 754 straipsnyje nustatytos tvarkos, turi spręsti lėšų paskirstymo tarp išieškotojų ar kitiems antstoliams, vykdantiems išieškojimus tos pačios eilės išieškotojams, klausimą. Kiti antstoliai, kurie prievolės skolininkui vėliau pateikė patvarkymus dėl skolininko turtinių teisių arešto, CPK 759 straipsnyje nustatyta tvarka gali prisijungti prie pirmojo antstolio vykdomo išieškojimo.

83) Pirmosios instancijos teismas nevertino paties D. C. paaiškinimo, kad jis siūlė antstoliui J. Kolyško, kuris vėliau pateikė patvarkymą prievolės skolininkui dėl skolininko turtinių teisių arešto ir lėšų pervedimo į antstolio depozitinę sąskaitą, prisijungti prie antstolės R. Mikliušienės, vykdančios išieškojimą iš to paties skolininko taip pat trečiosios eilės išieškotojo naudai, pradėto išieškojimo, tačiau antstolis dėl nežinomų priežasčių nepanoro jungtis prie išieškojimo. Tokia skolininko prievolės direktoriaus pozicija tik patvirtina, kad jam buvo žinoma, jog jis turi pervesti skolininkui priklausančias areštuotas lėšas pirmajam jas areštavusiam antstoliui, o kiti antstoliai, vykdantys išieškojimą iš to paties skolininko tos pačios eilės išieškotojams, turėjo prisijungti prie pirmojo antstolio vykdomo išieškojimo ir taip užtikrinti jiems vykdomuosius dokumentus pateikusių išieškotojų turtines teises.

9Suinteresuotas asmuo D. C. atsiliepimu į skundą prašo jį atmesti, o pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, jog teismas tinkamai aiškino ir taikė procesinės teisės normas, nutartis yra teisėta ir pagrįsta, todėl nenaikintina. Antstolė R. Mikliušienė nei viename iš savo patvarkymų nepaaiškino nustatytų draudimų prievolės skolininkui AB „Nordic Sugar Kėdainiai. Be to, teisės aktai nereglamentuoja, kad jis turėtų atsižvelgti į tai, kuris iš antstolių pirmas areštavo turtines teises/pinigines lėšas. Nurodo, jog jis nėra juridinio asmens vadovas ar atsakingas asmuo už sprendimo vykdymą, todėl antstolės skundas nepagrįstas.

10Suinteresuotas asmuo (išieškotojas) UAB ,,Baltic Agro“ atsiliepimu į skundą prašo jį tenkinti ir Jonavos rajono apylinkės teismo 2012 m. balandžio 30 d. nutartį panaikinti. Nurodo, jog teisės aktai nenumato galimybės skolininkui, prievolės skolininkui ar kitiems asmenims spręsti, kokia dalis išieškomų lėšų atiteks vienam ar kitam kreditoriui. Išieškomų piniginių lėšų paskirstymą atlieka išimtinai tik antstolis, remdamasis LR CPK bei Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatyta tvarka. Todėl prievolės skolininkas AB „Nordic Sugar Kėdainiai“ privalėjo vykdyti privalomus pirmesniuosius antstolės R. Mikliušienės patvarkymus, o ne vėliau sudarytą antstolio J.Kolyško patvarkymą, kuris galėjo prisijungti prie R. Mikliušienės vykdomo išieškojimo įstatymų nustatyta tvarka.

11Atskirasis skundas tenkintinas. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

12Byloje kilo ginčas, ar prievolės skolininkas, gavęs kelių antstolių, vykdančių išieškojimą iš to paties skolininko tos pačios eilės išieškotojams, patvarkymus dėl skolininko reikalavimo teisės arešto ir lėšų pervedimo į antstolių depozitines sąskaitas, turi teisę pats areštuotas lėšas paskirstyti tarp antstolių.

13Bylos bei vykdomosios bylos Nr. 0064/11/00370/1 medžiaga nustatyta, kad antstolė R. Mikliušienė vykdo 222 573,29 Lt skolos iš skolininko Z. S. išieškojimą 3-ios eilės išieškotojo UAB „Baltic Agro“ naudai pagal Vilniaus miesto 3-ojo notarų biuro 2011-01-11 išduotus vykdomuosius įrašus Nr. AR-89 ir AR-234 (vykdomosios b.l. 9, 47, 57). Antstolė 2011-07-22 patvarkymu Nr. S-4349, adresuotu prievolės skolininkui AB „Nordic Sugar Kėdainiai“, areštavo skolininko ūkininko Z. S. reikalavimo teisę į 222 573,29 Lt ir į 9 541,00 Lt vykdymo išlaidoms padengti, iš viso 232 114,29 Lt, bei pareikalavo įvykdyti prievolę pervedant lėšas į antstolės R. Mikliušienės depozitinę sąskaitą. Patvarkyme nurodė, kad reikalavimų teisių, susijusių su piniginėmis išmokomis, areštas taikomas ir būsimoms išmokoms (vykdomosios b.l. 68). Antstolė 2011-12-29 patvarkymu Nr. S-8705 pakeitė 2012-07-22 patvarkymą Nr. S-4349, areštuojant skolininko Z. S. reikalavimo teises ir pinigines lėšas bendrai 107 195,74 Lt sumai ir nurodant, kad tenkinant išieškotojo UAB „Baltic Agro“ 2011-12-16 prašymą, leidžiama AB „Nordic Sugar Kėdainiai“ pirmoje eilėje atsiskaityti turėtas išlaidas už parduotą cukrinių runkelių sėklą ir transporto išlaidas, sumokėtas cukrinių runkelių pervežimui į bendrovę, pateikiant antstolei išsamią išlaidų ataskaitą. Taip pat šiame patvarkyme prievolės skolininkui antstolė nurodė įvykdyti prievolę ir, atsiskaičius turėtas išlaidas, pervesti skolininko Z. S. pinigines lėšas į antstolės R. Mikliušienės depozitinę sąskaitą bei informavo, kad reikalavimo teisių, susijusių su piniginėmis išmokomis, areštas taikomas ir būsimoms išmokoms (vykdomosios b.l. 294). Antstolė 2012-01-19 reikalavimu Nr. S-806 pareikalavo AB „Nordic Sugar Kėdainiai“ iki 2012 m. sausio 24 d. pateikti išsamią ataskaitą apie atskaitytas išlaidas už cukrinių runkelių sėklą ir turėtas transporto išlaidas bei gautas lėšas už 2011 m. pristatytus cukrinius runkelius bei nurodyti Z. S. pervestų piniginių lėšų sumas (vykdomosios b.l. 318). AB „Nordic Sugar Kėdainiai“ 2012-01-23 raštu Nr. 2/785 (vykdomosios b.j. 320) antstolę informavo, kad vykdydamas savo sutartinius įsipareigojimus Z. S. 2011 m. gruodžio 18-19 d. pristatė į bendrovę 375,015 t cukrinių runkelių 37 806,43 Lt sumai, tame skaičiuje 6 561,44 Lt PVM. Taip pat nurodė, jog iš antstolio Jurijaus Kolyško 2011 m. gruodžio 28 d. buvo gautas patvarkymas dėl 72 811,68 Lt išieškojimo iš Z. S. priklausančių pinigų, o 2012 m. sausio 4 d. antstolės R. Mikliušienės patvarkymas dėl 107 195,74 Lt išieškojimo, bendra išieškoma suma - sudarė 180 007,42 Lt. Paaiškino, jog pirmajame etape Z. S. priklausė išmokėti 28 056,95 Lt, iš kurių 11 349,04 Lt (40,45 proc.) buvo pervesti antstoliui J. Kolyško, iš likusios sumos (59,55 proc.) buvo išskaičiuoti 8 938,27 Lt už cukrinių runkelių sėklas ir 1 621,47 Lt už cukrinių runkelių atvežimą į bendrovę, o likusi 6 148,17 Lt suma pervesta į antstolės R. Mikliušienės nurodytą sąskaitą.

14Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, jog prievolės skolininkas, skolininkui priklausančias lėšas paskirstydamas tarp tos pačios eilės išieškotojų, jas pervesdamas skirtingiems antstoliams, tinkamai vykdė antstolės R. Mikliušienės patvarkymą ir teisės normų nepažeidė. CPK 753-754 straipsniai reglamentuoja išieškotų sumų vykdymo procese paskirstymą išieškotojams. CPK 756 straipsnyje nustatyta, kad antstolis Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos patvarkymu paskirsto iš skolininko išieškotas pinigų sumas. Patvarkymas dėl išieškotų lėšų paskirstymo rengiamas tik tuomet, kai yra keli išieškotojai ir neužtenka iš skolininko išieškotos pinigų sumos visiems reikalavimams visiškai patenkinti. Tokiu atveju antstolis, laikydamasis nustatytos išieškojimų tenkinimo eilės ir proporcingumo principo, parengia pinigų paskirstymo visiems išieškotojams patvarkymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-06-15 nutartis antstolis S. U., antstolis M. P. v skolininkas A.D., c.b. Nr. 3K-3-216/2009). Toks nustatytas teisinis reglamentavimas reiškia, kad antstolio patvarkymui dėl išieškotų lėšų paskirstymo surašyti privalu nustatyti abi privalomas sąlygas: 1) išieškotojų yra daugiau, nei vienas; 2) išieškotos iš skolininko sumos nepakanka visiems jų reikalavimams patenkinti. Sprendimų vykdymo instrukcijos 11 punkte nurodyta, jog jei turtą areštavo keli antstoliai pagal tos pačios eilės išieškotojų reikalavimus, areštuotą turtą realizuoja tas antstolis, kuris ši turtą areštavo pirmas, o kiti antstoliai, vykdantys išieškojimą iš to paties skolininko, gali prisijungti prie išieškojimo iš realizuojamo turto ir lėšų, gautų realizavus šį turtą. Taigi, sistemiškai aiškinant CPK LV skyriaus nuostatų, reglamentuojančių išieškotų lėšų paskirstymo ir išmokėjimo išieškotojams tvarką, turinį bei Sprendimų vykdymo instrukcijos nuostatas, darytina išvada, kad tik antstolis turi teisę spręsti areštuotų lėšų paskirstymo tarp išieškotojų klausimus, o ne bet kokie kiti asmenys. LR Antstolių įstatymo 2 straipsnio 1 dalis numato, jog antstolis yra valstybės įgaliotas asmuo, kuriam valstybė suteikia vykdomųjų dokumentų vykdymo ir kitas įstatymų nustatytas funkcijas. LR Antstolių įstatymo 27 straipsnio 1 dalyje įtvirtina, jog antstolio procesinių veiksmų teisėtumą LR CPK nustatyta tvarka kontroliuoja teismas. Nagrinėjamu atveju, kreditoriams lėšas faktiškai paskirstė ne antstolis, o prievolės skolininkas AB „Nordic Sugar Kėdainiai“ nesant tam teisinio pagrindo, todėl pripažintina, kad prievolės skolininko AB ,,Nordic Sugar Kėdainiai“ direktoriui neteisėtai paskirsčius skolininkui priklausančias areštuotas lėšas tarp antstolių sukliudė antstolei R. Mikliušienei tinkamai vykdyti jai vykdomojoje byloje Nr.0064/11/00370/1 pateiktą vykdomąjį dokumentą.

15Pagal CPK 585 straipsnio 1 dalį antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą. Asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki 1 000 Lt baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną (CPK 585 straipsnio 2 dalis). Jeigu antstolio reikalavimo nevykdo ar kitaip antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus kliudo juridinis asmuo, šio straipsnio 2 dalyje numatytą baudą teismas gali skirti juridinio asmens vadovui arba kitam už sprendimo įvykdymą atsakingam asmeniui (CPK 585 straipsnio 3 dalis). CPK 689 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad antstolio patvarkymo pagrindu kredito įstaiga ar kitas asmuo privalo pervesti nurodytą pinigų sumą į antstolio depozitinę sąskaitą arba saugoti areštuotą sumą iki antstolio atskiro patvarkymo. Paaiškėjus aplinkybei, kad turtines teises yra areštavęs ir kitas antstolis, prievolės skolininko AB ,,Nordic Sugar Kėdainiai“ direktorius D. C. negalėjo veikti savo iniciatyva be atskiro antstolės R. Mikliušienės patvarkymo paskirstyti lėšas tarp antstolių, kurių tarpusavio santykiai yra reglamentuojami CPK 759 straipsnyje ir Sprendimų vykdymo instrukcijos 11 punkte numatytu prisijungimo prie išieškojimo institutu. Todėl prievolės skolininkas AB ,,Nordic Sugar Kėdainiai“ direktorius D. C., paskirstydamas tarp antstolių skolininkui priklausančias areštuotas lėšas, netinkamai vykdė pirmiau gautą antstolės R. Mikliušienės 2011-07-22 patvarkymą bei iš dalies jį keičiantį 2011-12-29 patvarkymą, t.y. nesilaikydamas CPK 689 straipsnio 5 dalies, CPK 749 straipsnio 3 dalies, įpareigojančios prievolės skolininką prievolę įvykdyti antstoliui arba pervesti pinigus į antstolio depozitinę sąskaitą, ir tuo sukliudė antstolei vykdyti vykdomąjį dokumentą.

16Suinteresuotas asmuo D. C. atsiliepime į skundą nurodo, jog jis nėra AB ,,Nordic Sugar Kėdainiai“ juridinio asmens vadovas ar atsakingas asmuo už sprendimo vykdymą. Šie argumentai nepagrįsti, kadangi AB ,,Nordic Sugar Kėdainiai“ generalinis direktorius J. R. Thomassen 2010-02-25 įsakymu Nr. 68 paskyrė D. C. Kėdainių fabriko direktoriumi (b.l. 18, 19) ir suteikė jam įgaliojimus bendrovės vardu atlikti visus ir bet kuriuos tinkamus veiksmus, susijusius su bendrovės veikla, neapsiribojant įgaliojime atskirai aptartus veiksmus (b.l. 57. Be to, jo įgalinimus patvirtina ir faktiškai atlikti Kėdainių fabriko direktoriaus D. C. veiksmai santykiuose su antstoliais.

17Apeliacinės instancijos teismas nustatytų aplinkybių ir nurodytų argumentų pagrindu sprendžia, kad prievolės skolininko AB „Nordic Sugar Kėdainiai“ direktorius D. C. netinkamai vykdydamas jam privalomus vykdyti antstolės R. Mikliušienės patvarkymus kliudė antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus. Todėl pirmosios instancijos teismo 2012 m. balandžio 30 d. nutartis naikintina, kadangi buvo netinkamai taikytos procesinės teisės normos, ir klausimas išspręstinas iš esmės - antstolės pareiškimas tenkintinas ir prievolės skolininko AB „Nordic Sugar Kėdainiai“ direktoriui D. C. skirtina 500 Lt bauda (CPK 585 straipsnio 1-3 dalys, CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

18Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

19Atskirąjį skundą tenkinti. Jonavos rajono apylinkės teismo 2012 m. balandžio 30 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės.

20Antstolės R. Mikliušienės pareiškimą tenkinti. Skirti AB „Nordic Sugar Kėdainiai“ direktoriui D. C., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), 500 Lt (penkių šimtų litų) baudą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolia Indreikienė... 2. Teisėja, išnagrinėjusi atskirąjį skundą ir civilinę bylą,... 3. Antstolė R.Mikliušienė pateikė pareiškimą skirti AB ,,Nordic Sugar... 4. Jonavos rajono apylinkės teismas 2012 m. balandžio 30 d. nutartimi prašymą... 5. Pareiškėja antstolė R. Mikliušienė atskiruoju skundu prašo panaikinti... 6. 1) Apylinkės teismas nepagrįstai sprendė, kad prievolės skolininkas turi... 7. 2) Nesutinka su pirmosios instancijos teismo argumentu, kad prievolės... 8. 3) Pirmosios instancijos teismas nevertino paties D. C. paaiškinimo, kad jis... 9. Suinteresuotas asmuo D. C. atsiliepimu į skundą prašo jį atmesti, o... 10. Suinteresuotas asmuo (išieškotojas) UAB ,,Baltic Agro“ atsiliepimu į... 11. Atskirasis skundas tenkintinas. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas... 12. Byloje kilo ginčas, ar prievolės skolininkas, gavęs kelių antstolių,... 13. Bylos bei vykdomosios bylos Nr. 0064/11/00370/1 medžiaga nustatyta, kad... 14. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su pirmosios instancijos teismo... 15. Pagal CPK 585 straipsnio 1 dalį antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus,... 16. Suinteresuotas asmuo D. C. atsiliepime į skundą nurodo, jog jis nėra AB... 17. Apeliacinės instancijos teismas nustatytų aplinkybių ir nurodytų argumentų... 18. Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 2... 19. Atskirąjį skundą tenkinti. Jonavos rajono apylinkės teismo 2012 m.... 20. Antstolės R. Mikliušienės pareiškimą tenkinti. Skirti AB „Nordic Sugar...