Byla e2A-191-186/2018
Dėl savivaldybės tarybos sprendimo panaikinimo. Trečiasis asmuo byloje Druskininkų savivaldybės administracija

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Kazio Kailiūno, Gintaro Pečiulio ir Egidijaus Žirono (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2sekretoriaujant Galinai Lavrinovič,

3dalyvaujant Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros prokurorui Vyteniui Kasparavičiui,

4atsakovės atstovui R. V.,

5viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės Druskininkų savivaldybės tarybos apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2017 m. gegužės 24 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros prokuroro, ginančio viešąjį interesą, ieškinį atsakovei Druskininkų savivaldybės tarybai dėl savivaldybės tarybos sprendimo panaikinimo. Trečiasis asmuo byloje Druskininkų savivaldybės administracija.

6Teisėjų kolegija

Nustatė

7

 1. Druskininkų savivaldybės taryba 2016 m. rugpjūčio 30 d. posėdyje priėmė sprendimą Nr. T1-148 „Dėl Druskininkų savivaldybės turto perdavimo Druskininkų savivaldybės administracijai valdyti patikėjimo teise“ (toliau – ir Sprendimas), kuriame nuspręsta perduoti Druskininkų savivaldybės administracijai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Druskininkų savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą: 1 priede išvardintus negyvenamuosius pastatus (108 nekilnojamojo turto objektai, likutinė vertė 40 019 098 Eur); 2 priede išvardintus gyvenamuosius pastatus (patalpas) (226 nekilnojamojo turto objektai, likutinė vertė 3 611 194,46 Eur); 3 priede išvardintus infrastruktūros objektus (624 nekilnojamojo turto objektai, likutinė vertė 35 099 491,67 Eur); 4 priede išvardintus kultūros paveldo objektus (11 nekilnojamojo turto objektų, likutinė vertė 251 747,91 Eur). Bendra likutinė perduotino pagal Sprendimą nekilnojamojo turto vertė 78 981 532,04 Eur. Nemažos dalies objektų Sprendimo prieduose nurodyta 0 Eur likutinė vertė.
 2. Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros prokuroras, gindamas viešąjį interesą, 2016 m. gruodžio 29 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriame prašė: 1) atnaujinti praleistą terminą administraciniam aktui ginčyti; 2) panaikinti Druskininkų savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 30 d. sprendimą Nr. T1-148 „Dėl Druskininkų savivaldybės turto perdavimo Druskininkų savivaldybės administracijai valdyti patikėjimo teise“; 3) panaikinti 2016 m. spalio 30 d. Druskininkų savivaldybės turto perdavimo ir priėmimo aktą Nr. A26-31-(7.7), 2016 m. lapkričio 15 d. Druskininkų savivaldybės turto perdavimo ir priėmimo aktą Nr. A26-45-(7.), 2016 m. lapkričio 15 d. Druskininkų savivaldybės turto perdavimo ir priėmimo aktą Nr. A26-46-(7.7), 2016 m. lapkričio 15 d. Druskininkų savivaldybės turto perdavimo ir priėmimo aktą Nr. A26-47-(7.7).
 3. Ieškinyje nurodė, kad pagal LR valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (toliau - VSTVNDĮ) 12 straipsnio 1 dalies, 8 straipsnio 2 dalies 1 punkto bei LR vietos savivaldos įstatymo (toliau - VSĮ) 48 straipsnio 2 dalies nuostatas savivaldybėms nuosavybės teise priklausančio turto savininko funkcijas įgyvendina savivaldybių tarybos. Sprendimų dėl disponavimo savivaldybei nuosavybės teise priklausančiu turtu priėmimas, šio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos taisyklių nustatymas yra išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija (VSĮ 16 str. 2 d. 26 p.), kuriai priskirtų įgaliojimų savivaldybės taryba negali perduoti jokiai kitai savivaldybės institucijai ar įstaigai (VSĮ 16 str. 6 d.).
 4. 2016 m. rugpjūčio 30 d. sprendime Nr. Tl-148 „Dėl Druskininkų savivaldybės turto perdavimo Druskininkų savivaldybės administracijai valdyti patikėjimo teise" nenurodyti perduodamo patikėjimo teise turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo sąlygos ir/ar tvarka bei tikslas, nustatytas besąlyginis ir neterminuotas savivaldybės ilgalaikio materialiojo (nekilnojamojo) turto dalies perdavimas. Perduodamas turtas yra įvairiarūšis, skirtingi objektai negali būti valdomi, naudojami ir jais disponuojama patikėjimo teise vienodomis sąlygomis ir tvarka. Nenustačius sąlygų, kurios diferencijuotų įvairiarūšio turto patikėjimo teisės turinį, nebuvo užtikrinti VSTVNDĮ 9 straipsnyje įtvirtinti visuomeninės naudos, efektyvumo ir racionalumo principai. Turtas patikėjimo teise galėtų būti perduotas savivaldybės administracijai tik konkrečios savivaldos funkcijos vykdymui.
 5. Sprendimo prieduose nurodyti inventoriniai objektų numeriai, tačiau daiktų inventorinės bylos nėra pridėtos, todėl daiktai negali būti laikomi tinkamai identifikuotais, dalis daiktų neturi jokių identifikacinių požymių.
 6. Kauno apygardos teismas 2017 m. gegužės 24 d. sprendimu ieškinį tenkino. Teismas atnaujino praleistą terminą administraciniam aktui ginčyti, panaikino Druskininkų savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 30 d. sprendimą Nr. T1-148 „Dėl Druskininkų savivaldybės turto perdavimo Druskininkų savivaldybės administracijai valdyti patikėjimo teise“, panaikino 2016 m. spalio 30 d. Druskininkų savivaldybės turto perdavimo ir priėmimo aktą Nr. A26-31-(7.7), 2016 m. lapkričio 15 d. Druskininkų savivaldybės turto perdavimo ir priėmimo aktą Nr. A26-45-(7.), 2016 m. lapkričio 15 d. Druskininkų savivaldybės turto perdavimo ir priėmimo aktą Nr. A26-46-(7.7), 2016 m. lapkričio 15 d. Druskininkų savivaldybės turto perdavimo ir priėmimo aktą Nr. A26-47-(7.7).
 7. Pirmosios instancijos teismas sutiko su ieškovo argumentais, kad 2016 m. rugpjūčio 30 d. sprendime Nr. T1-148 nenurodyti perduodamo patikėjimo teise turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo sąlygos, tvarka bei tikslai. Tai pažeidžia CK 4.106 straipsnio 1 dalyje, VSTVNDĮ 12 straipsnio 2 dalyje, VSĮ 48 straipsnio 3 dalyje nustatytą imperatyvą, kad savivaldybių nuosavybės patikėtiniai patikėjimo teisę įgyvendina pagal įstatymus savivaldybių tarybos sprendimuose nustatyta tvarka. Sprendime nenurodyta, kokių savivaldos funkcijų vykdymui reikalingas perduodamas turtas.
 8. Teismas sutiko su ieškinyje nurodyta aplinkybe, kad Druskininkų savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T1-148 prieduose nurodytas kai kuris numatytas perduoti turtas be identifikacinių duomenų, arba pagal nurodytą įvardijimą negali būti laikomas daiktais – daiktinės patikėjimo teisės objektais.
 9. Atsakovė Druskininkų savivaldybės taryba 2017 m. birželio 23 d. padavė apeliacinį skundą. Prašė Kauno apygardos teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Skunde nurodė, kad pirmosios instancijos teismas nevertino ginčijamo administracinio akto taikymo bei atitikties teisės normoms, nenagrinėjo kokias savivaldybių turto valdymo, naudojimo, disponavimo juo teises ir pareigas bei apribojimus teisės aktuose yra numatęs įstatymų leidėjas, nepagrįstai neatsižvelgė į atsakovės pateiktą išsamų teisės aktų taikymo aiškinimą, nevertino įrodymų – Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimais patvirtintų tvarkų aprašų, Druskininkų savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos rašto, Vyriausybės atstovo Alytaus apskrityje tarnybos rašto. Teismas, atsakovės nuomone, nenurodė kaip ginčo situacijoje realiai buvo pažeistas viešasis interesas ir nepagrįstai neįvertino aplinkybės, jog ieškovas teismo posėdžio metu atsisakė vieno iš ieškinio reikalavimo pagrindų ir nurodė teismui, kad sutinka su atsakove, jog priėmus administracinį aktą turto savininkas – savivaldybė – neprarado išimtinių nuosavybės teisių ir nurodė jog ginčo dėl išimtinės nuosavybės teisės netekimo nėra.
 10. 2017 m. liepos 11 d. prokuroras pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, kuriame prašė skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą.
 11. 2017 m. rugsėjo 14 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gautas atsakovės pranešimas, kuriame parašyta, kad Druskininkų savivaldybės taryba, siekdama teisinio tikrumo ir išvengti formalaus bylinėjimosi teismuose, dėl prokuroro nurodytų netikslumų 2017 m. rugpjūčio 29 d. priėmė sprendimą Nr. IT -147 „Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. Tl-148 „Dėl Druskininkų savivaldybės turto perdavimo Druskininkų savivaldybės administracijai valdyti patikėjimo teise" pakeitimo", kuriame nurodytos tvarkos, kuriose reglamentuotos turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo sąlygos, nurodyta, kokių savivaldos funkcijų vykdymui reikalingas perduodamas turtas ir patikslintas perduodamo turto sąrašas, tinkamai identifikuoti perduodami objektai. Nelikus ginčo objekto, civilinė byla nutrauktina arba ieškinys atmestinas.
 12. 2017 m. gruodžio 7 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gautas šalių prašymas patvirtinti teismui pateikiamą taikos sutartį. Pasirašytoje taikos sutartyje šalys konstatuoja, kad 2017 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. IT -147 iš esmės yra ištaisyti Druskininkų savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. Tl-148 trūkumai, todėl šalys sudaro taikos sutartį tokiomis sąlygomis:
  1. Atsakovė įsipareigoja artimiausiame savivaldybės tarybos posėdyje, bet ne vėliau kaip iki 2017 m. gruodžio 31 d., svarstyti (priimti) sprendimą dėl šia taikos sutartimi sutartų Sprendimo pakeitimų: dėl 2016 m. rugpjūčio 30 d. Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimo Nr. Tl-148 „Dėl Druskininkų savivaldybės turto perdavimo Druskininkų savivaldybės administracijai valdyti patikėjimo teise" pakeitimo nurodant Sprendimo 3 priede šiuos objektus taip: I) eil. Nr. 186; inventorinis Nr. 744; turto pavadinimas: kiemai Verpėjų ir Jaunystės gatvių kvartale Viečiūnuose, Druskininkų sav.; 2) eil. Nr. 203; inventorinis Nr. C000002468; turto pavadinimas; Vijūnėlės tvenkinys Druskininkuose; 3) eil. Nr. 407; inventorinis Nr. M011001024; turto pavadinimas: gazonai Gardino g. 3A, Druskininkai; 4) eil. Nr. 569; inventorinis Nr. M0120007; turto pavadinimas: fontanas Druskonio ežere;
  2. Ieškovas atsisako visų 2016 m. gruodžio 29 d. ieškinyje dėl 2016 m. rugpjūčio 30 d. Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimo Nr. Tl-148 „Dėl Druskininkų savivaldybės turto perdavimo Druskininkų savivaldybės administracijai valdyti patikėjimo teise" panaikinimo pateiktų reikalavimų;
  3. Šalys pareiškia, kad šia Sutartimi yra visiškai ir galutinai išsprendžiamas tarp jų kilęs ginčas, nagrinėjamas civilinėje byloje Nr. e2A-1001-XX/2017;
  4. Šalys patvirtina, kad joms yra žinomos taikos sutarties sudarymo, jos patvirtinimo ir civilinės bylos nutraukimo teisinės pasekmės, numatytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.985 str. ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 293 str. ir 294 straipsnyje.
  5. Šalys patvirtina, kad turi visus įgaliojimus, reikalingus šiai taikos sutarčiai pasirašyti ir patvirtinti, šioje taikos sutartyje nurodyta informacija atitinka tikrovę.
  6. Taikos sutartis įsigalioja įsiteisėjus Lietuvos apeliacinio teismo nutarčiai, kuria bus patvirtinta ši taikos sutartis.
  7. Šalys sutaria ir prašo Lietuvos apeliacinio teismo:
  8. Rašytinio proceso tvarka patvirtinti šią taikos sutartį;
  9. Patvirtinus taikos sutartį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 293 str. 1 d. 5 p., nutraukti civilinę bylą Nr. e2A-1001-XX/2017.
  10. Kiekviena šalis dengia savo atstovavimo išlaidas ir nereikalaus viena iš kitos bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

8Prašymas patvirtinti taikos sutartį tenkinamas

 1. CPK 140 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad šalys bet kurioje proceso stadijoje gali pačios išspręsti byloje kilusį ginčą ir padarydamos viena kitai nuolaidas sudaryti taikos sutartį, kurią teismui patvirtinus, byla nutraukiama. Teismas, prieš tvirtindamas tarp bylos šalių sudarytą taikos sutartį, kiekvienu atveju turi įvertinti, ar ji neprieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms bei viešajam interesui (CPK 42 str. 2 d.).
 2. Nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme prokuroras atsisakė reikalavimo dalyje dėl ginčijamo Druskininkų savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T1-148 prieštaravimo imperatyvioms įstatymo normoms bei viešajam interesui. Atsisakymas pagrįstas. Pagal VSĮ 16 straipsnio 2 dalies 26 punktą sprendimų dėl disponavimo savivaldybei nuosavybės teise priklausančiu turtu priėmimas, šio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos taisyklių nustatymas yra išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija ir jai priskirtų įgaliojimų savivaldybės taryba negali perduoti jokiai kitai savivaldybės institucijai ar įstaigai (VSĮ 16 str. 6 d.). Savivaldybės administracija yra savivaldybės įstaiga (VSĮ 30 str. 1 d.). VSTVNDĮ 12 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad savivaldybių institucijos, savivaldybės įmonės, įstaigos ir organizacijos joms patikėjimo teise perduotą savivaldybių turtą valdo, naudoja ir disponuoja juo pagal įstatymus savivaldybių tarybų sprendimuose nustatyta tvarka. Druskininkų savivaldybės taryba yra patvirtinusi (su pakeitimais) Savivaldybės turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti tvarkos aprašą, Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašą, Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti savivaldybės turto tolesnio panaudojimo, nurašymo, išardymo ir likvidavimo bei gautų lėšų panaudojimo tvarkos aprašą, Druskininkų savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos rengimo tvarkos aprašą, Savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašą, Druskininkų savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašą. Pakeistu Sprendimu savivaldybės turtas savivaldybės administracijai perduodamas nurodant savivaldos funkcijas, kurių vykdymui jis reikalingas, bei tvarkas, kuriose reglamentuotos turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo sąlygos. Tokiu būdu turtas administracijai perduodamas valdyti, naudoti ir disponuoti vykdant savivaldybės tarybos sprendimus ir savivaldybės tarybos nustatytas taisykles. Ginčijamas Sprendimas imperatyvioms įstatymo nuostatoms neprieštarauja.
 3. Byloje nustatyta, kad Druskininkų savivaldybės taryba 2017 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. IT -147 „Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. Tl-148 „Dėl turto perdavimo Druskininkų savivaldybės administracijai valdyti patikėjimo teise" pakeitimo" iš esmės pašalino prokuroro ieškinyje ir skundžiamame Kauno apygardos sprendime nurodytus 2016 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. Tl-148 trūkumus. Teikiamoje tvirtinti taikos sutartyje atsakovė įsipareigoja ne vėliau kaip iki 2017 m. gruodžio 31 d. pašalinti trūkumus dėl likusių keturių objektų: kiemų Verpėjų ir Jaunystės gatvių kvartale Viečiūnuose, Druskininkų sav., Vijūnėlės tvenkinio Druskininkuose, gazonų Gardino g. 3A, Druskininkuose ir fontano Druskonio ežere. Iš teisės aktų registre (TAR) pateikiamos informacijos (CPK 179 str. 3 d.) matyti, kad taikos sutartyje įrašytą įsipareigojimą atsakovė įvykdė priimdama 2017 m. gruodžio 28 d. sprendimą Nr. T1-179 „Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T1-148 „Dėl Druskininkų savivaldybės turto perdavimo Druskininkų savivaldybės administracijai valdyti patikėjimo teise“ pakeitimo“. Tokiu būdu atsakovės įsipareigojimas, įrašytas teikiamoje tvirtinti taikos sutartyje yra įvykdytas iki taikos sutarties tvirtinimo momento. Taikos sutarties tikslas civiliniame procese yra tarpusavio nuolaidomis išspręsti kilusį teisminį ginčą, užkirsti kelią ginčui ateityje, išspręsti ginčytinus klausimus (CK 6.983 str. 1 d.). Siekdamos tokio tikslo taikos sutarties šalys prisiima ateityje vykdytinus įsipareigojimus. Teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (lot. res judicata) galią ir yra priverstinai vykdytinas dokumentas (CK 6.985 str., CPK 137 str. 2 d. 4 p., 140 str. 3 d., 293 str. 3, 5 p., 294 str.). Šios įstatymo nuostatos užtikrina taikos sutartimi prisiimamų įsipareigojimų įvykdymą. Nagrinėjamu atveju atsakovė teikiama tvirtinti taikos sutartimi prisiimtus įsipareigojimus jos tvirtinimo momentu jau yra įvykdžiusi, todėl šios sąlygos tvirtinimas yra teisiškai neprasmingas. Aptarta taikos sutarties sąlyga šia nutartimi netvirtinama.
 4. Pateikiamoje tvirtinti taikos sutartyje įrašyti šalių pareiškimai, kad sutartimi išsprendžiamas ginčas, kad šalims yra žinomos taikos sutarties patvirtinimo pasekmės, taip pat jų atstovai yra įgalioti pasirašyti taikos sutartį ir nuoroda į sutarties įsigaliojimo momentą (taikos sutarties 2.3, 2.4, 3, 4 p., nutarties 12.3-12.6 p.) yra įstatymuose nurodytos taikos sutarties tvirtinimo proceso nuostatos ir teismo neturi būti tvirtinami.
 5. Ieškovas taikos sutarties 2.2 punkte (nutarties 12.2 p.) pareiškia, kad „atsisako visų 2016 m. gruodžio 29 d. ieškinyje dėl 2016 m. rugpjūčio 30 d. Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimo Nr. Tl-148 „Dėl Druskininkų savivaldybės turto perdavimo Druskininkų savivaldybės administracijai valdyti patikėjimo teise" panaikinimo pateiktų reikalavimų“. Toks pareiškimas, turint omenyje, kad atsakovė taikos sutartimi prisiimamus įsipareigojimus jau įvykdė, procesinėmis pasekmėmis yra tolygus ieškinio atsisakymui (CPK 140 str. 1 d., 137 str. 2 d. 4 p., 293 str. 3, 4 p., 294 str.). Tačiau ieškinio atsisakymas yra išimtinė ieškovo teisė (CPK 42 str. 1 d., 140 str. 1 d.), o nagrinėjamoje byloje prokuroras tokio atsisakymo nepareiškė. Siekdama įgyvendinti šioje byloje pareikštą (ir įvykdytą) šalių procesinę valią išspręsti ginčą taikiu susitarimu, nesant prieštaravimo imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui (CPK 42 str. 2 d.), šalims pareiškus, kad joms yra žinomos procesinės taikos sutarties patvirtinimo pasekmės, teisėjų kolegija tvirtina taikos sutarties sąlygą, kuria prokuroras atsisako pareikštų reikalavimų (CPK 302 str., 140 str. 3 d.). Taip pat tvirtinama taikos sutarties sąlyga dėl bylinėjimosi išlaidų.
 6. Patvirtinant šalių sudarytą taikos sutartį pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas ir byla nutrauktina (CPK 293 str. 5 p., 326 str. 1 d. 5 p.).

9Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 302 straipsniu, 140 straipsnio 3 dalimi, 293 straipsnio 5 punktu, 326 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

10Kauno apygardos teismo 2017 m. gegužės 24 d. sprendimą panaikinti.

11Patvirtinti ieškovo Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros prokuroro, ginančio viešąjį interesą ir atsakovės Druskininkų savivaldybės tarybos sudarytos taikos sutarties sąlygas:

12prokuroras atsisako visų 2016 m. gruodžio 29 d. ieškinyje dėl 2016 m. rugpjūčio 30 d. Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimo Nr. Tl-148 „Dėl Druskininkų savivaldybės turto perdavimo Druskininkų savivaldybės administracijai valdyti patikėjimo teise" panaikinimo, pateiktų reikalavimų;

13kiekviena šalis dengia savo atstovavimo išlaidas ir nereikalaus viena iš kitos bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

14Civilinę bylą nutraukti.

Proceso dalyviai