Byla II-587-473/2009
Dėl Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento (RAAD) Vilniaus miesto agentūros nutarimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Violeta Balčytienė, sekretoriaujant Gintarei Guobytei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn patraukto asmens atstovei Sandrai Čereškienei, institucijos, paskyrusios administracinę nuobaudą, atstovams atstovai Tomui Gulbinui ir Aurimui Uldukiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal administracinėn atsakomybėn patraukto asmens T. K. skundą dėl Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento (RAAD) Vilniaus miesto agentūros nutarimo panaikinimo,

Nustatė

2Vilniaus RAAD Vilniaus miesto agentūros įgaliotas pareigūnas 2008-02-25 (klaidingai nurodyti metai, faktiškai t. b. 2009 m.) surašė ATP protokolą AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ atsakingam už aplinkosauginių reikalavimų vykdymą asmeniui - ūkio skyriaus viršininkui T. K., už tai, kad 2008-09-23 buvo nustatyta, kad AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ sausio 13-osios g. 10, Vilnius, eksploatuoja oro kondicionavimo įrangų, vedinimo sistemas, užpildytas freonu R22 (kiekis 4,1 kg) pažeisdama teisės aktų nustatytus reikalavimus dėl šios įrangos ženklinimo ir žurnalo tvarkymo ir nepateikė informacijos apie OAM naudojimą LR institucijos teisės aktų nustatyta tvarka, t.y. pažeisti LR aplinkos ministro 2004-04-26 įsakymu Nr. D1-206 patvirtinti LAND 50-2004 „Ozono sluoksnį ardančių medžiagų tvarkymo reikalavimai“; 30.1 p. - kadangi minėta įranga iki 2008-07-24 neturėjo patvirtintos lentelės, kurioje įskaita lietuvių kalba būtų nurodyta šaldymo skysčių (dujų) rūšis ir kiekis; 30.4 p. - kadangi minėtos įrangos, užpildytas kontroliuojamomis medžiagomis, žurnale (pase) iki 2008-09-01 buvo pildoma ne visa būtina informacija: šaldymo skysčių (dujų) rūšis ir kiekis; - 36 p. - kadangi įmonės nurodyta informacija apie kontroliuojamų medžiagų sunaudojimą per 2007 m., kai privalėjo iki 2008-03-01 pateikti LR Aplinkos ministerijai (pateikė 2008-03-26), o kopijų Vilniaus RAAD nepateikė; Be to įmonė iki 2008-10-10 vykdė ūkinę veiklą t.y. pavojingų atliekų (140601 chlorfluorangliavandenilių) (freono R22), kiekis -163 kg saugojimą, ilgiau kaip tris mėnesius neturėdama Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo ir neperduodami jų atliekų tvarkytojams kaip tai numatyta teisės aktuose, t.y. pažeidė LR aplinkos ministro 2004-04-26 įsakymu Nr. D1-206 patvirtinti LAND 50-2004 „Ozono sluoksnį ardančių medžiagų tvarkymo reikalavimai“: LR atliekų tvarkymo įstatymo 8 str. 3 d ir LR atliekų tvarkymo taisyklių 48 p. reikalavimus, už ką atsakomybė numatyta LR ATPK 84 3 str. 5 d., 84 4 str. 9 d, 51 2 str. 2 d.

3Šio protokolu pagrindu 2009-03-05 Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros vyresnysis specialistas Aurimas Uldukis priėmė nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. VR-14.1-15, kuriuo paskyrė 2250 Lt administracinę baudą T. K., už pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 843 straipsnio 5 dalyje, 844 straipsnio 9 dalyje ir 512 straipsnio 2 dalyje. Nutarime nurodoma, kad 2008-09-23 nustatyta, kad AB Lietuvos radijo ir televizijos centre, sausio 13-osios g. 10, Vilnius, eksploatuojama oro kondicionavimo įranga ir vėdinimo sistema užpildyta daugiau kaip trimis kilogramais ozono sluoksnį ardančia medžiaga (toliau – OAM), įranga užpildyta frezom R22 (kiekis 4,1 kg), pažeidžiant teisės aktuose nustatytus reglamentavimus dėl šios įrangos ženklinimo ir žurnalo tvarkymo bei nepateikė informacijos apie OAM naudojimą LR instrukcijoms teisės aktų nustatyta tvarka, t.y. pažeisti LR Aplinkos ministro 2004-04-26 įstatymu Nr. D1-206 patvirtinti LAND 50-2004 „Ozono sluoksnį ardančių medžiagų tvarkymo reikalavimai“:-30.1 p, kadangi minėtą įranga iki 2008-07-24 nutarimo neturėjo patvirtintos lentelės. Kurioje įskaitomai lietuvių kalba būtų nurodyta šaldymo skysčių (dujų) rūšis ir kiekis;- 30.4 p, kadangi minėtos įrangos, užpildytas kontroliuojamomis medžiagomis, žurnale (pase) iki 2008-09-01 buvo pildoma ne visa būtina informacija: šaldymo skysčių (dujų) rūšis ir kiekis; - 36 p., kadangi įmonės nurodyta informacija apie kontroliuojamų medžiagų sunaudojimą per 2007 m privalėjo iki 2008-03-01 pateikti LR Aplinkos ministerijai (pateikė 2008-03-26), o kopijų Vilniaus RAAD nepateikė. Be to įmonė iki 2008-10-10 vykdė ūkinę veiklą t.y. pavojingų atliekų (140601 chlorfluorangliavandenilių) (freono R22), kiekis 97 kg (pavojingų atliekų lydraštyje Nr.5-163 kg) saugojimą, ilgiau kaip tris mėnesius neturėdama Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo ir neperduodami jų atliekų tvarkytojams kaip tai numatyta teisės aktuose, t.y. pažeidė LR aplinkos ministro 2004-04-26 įsakymu Nr. D1-206 patvirtintų LAND50-2004 m „Ozono sluoksnį ardančių medžiagų tvarkymo reikalavimų“ 30.1, 30.4 ir 36 p., LR atliekų tvarkymo įstatymo 8 str. 3 d., LR atliekų tvarkymo taisyklių 48 p. reikalavimus.

4Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo kreipėsi į teismą su skundu prašymas panaikinti nutarimą. Nurodo, kad nutarimas neteisėtas, nepagrįstas, priimtas pažeidžiant administracinio proceso reikalavimus, administracinių nuobaudų skyrimo terminą, nuobauda paskirta nesilaikant nuobaudų skyrimo taisyklių, nevertinta, kad protokolo surašymo ir nuobaudos skyrimo metu pažeidimai visiškai buvo pašalinti.

5Administracinėn atsakomybėn patraukto asmens atstovė Sandrai Čereškienei prašo skundą patenkinti.

6Institucijos, paskyrusios administracinę nuobaudą, atstovai Tomas Gulbinas ir Aurimas Uldukis prašo nutarimą palikti nepakeistą.

7Skundas tenkintinas iš dalies.

8Administraciniu teisės pažeidimu laikomas priešingas teisei kaltas (tyčinis ar neatsargus) veikimas arba neveikimas, kuriuo kėsinamasi į valstybinę arba viešąją tvarką, nuosavybę, piliečių teises ir laisves, į nustatytą valdymo tvarką, už kurį įstatymai numato administracinę atsakomybę (ATPK 9 straipsnis).

9ATPK 256 straipsnis numato, kad įrodymai administracinio teisės pažeidimo byloje yra bet kurie faktiniai duomenys, kuriais remdamiesi organai (pareigūnai) įstatymo numatyta tvarka nustato, ar yra padarytas administracinis teisės pažeidimas, ar jo nėra, ar dėl jo padarymo tas asmuo kaltas, ir kitokias aplinkybes, turinčias reikšmės bylai teisingai išspręsti.

10ATPK 297 straipsnyje nustatyta, jog teismas, nagrinėdamas skundą dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje, patikrina priimto nutarimo teisėtumą ir pagrįstumą. Kartu teismas, nagrinėjantis skundą, turi patikrinti: ar nuobauda paskirta pagal įstatymus ir ar ją paskyrė organas (pareigūnas), turintis teisę spręsti tos kategorijos bylas, taip pat ar buvo laikomasi nustatytos administracinės nuobaudos skyrimo tvarkos. Nutarimas laikomas pagrįstu, kai išaiškintos faktinės aplinkybės, kurių buvimas siejamas su administracine atsakomybe.

11Kaip minėta administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui paskirta 2250 Lt administracinė bauda, už pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 843 straipsnio 5 dalyje, 844 straipsnio 9 dalyje ir 512 straipsnio 2 dalyje reikalavimų ir LR aplinkos ministro 2004-04-26 įsakymu Nr. D1-206 patvirtintų LAND50-2004 m „Ozono sluoksnį ardančių medžiagų tvarkymo reikalavimų“ 30.1, 30.4 ir 36 p., LR atliekų tvarkymo įstatymo 8 str. 3 d., LR atliekų tvarkymo taisyklių 48 p. pažeidimą.

12LR ATPK 843 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad daugiau kaip tris kilogramus ozono sluoksnį ardančių medžiagų turinčių stacionariosios šaldymo, oro kondicionavimo įrangos ir šiluminių siurblių eksploatavimas pažeidžiant teisės aktų nustatytus reikalavimus dėl šios įrangos ženklinimo, žurnalo tvarkymo ir (arba) reikalavimą užtikrinti, kad prie tokios įrangos būtų saugaus eksploatavimo ir priežiūros instrukcija ir (arba) kad būtų laikomasi šios instrukcijos, - užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki aštuonių šimtų litų.

13LR ATPK 844 str. 9 d. numatyta, kad informacijos apie ozono sluoksnį ardančių medžiagų importą, eksportą, įvežimą į Lietuvos Respublikos teritoriją, išvežimą iš Lietuvos Respublikos teritorijos, naudojimą, utilizavimą, recirkuliaciją, regeneraciją, sunaikinimą nepateikimas Europos Sąjungos ir (arba) Lietuvos Respublikos institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka, šios informacijos nuslėpimas ir (arba) iškraipymas - užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

14LR ATPK 512 str. 2 d. numatyta, kad Ūkinės ar kitokios veiklos vykdymas, objektų eksploatavimas neturint gamtos išteklių naudojimo leidimo, kai tai numatyta įstatymuose ar kituose teisės aktuose arba pažeidžiant aplinkos apsaugos reikalavimus bei normatyvus, užtraukia baudą piliečiams nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų litų ir pareigūnams - nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki trijų tūkstančių litų.

15Pastarosios ATPK teisės normos pagal raiškos būdą yra blanketinės, t.y. elgesio taisyklės yra numatyta kitame teisės akte.

16LR aplinkos ministro 2004-04-26 įsakymu Nr. D1-206 patvirtintų LAND50-2004 m „Ozono sluoksnį ardančių medžiagų tvarkymo reikalavimų“ 30.1, 30.4 ir 36 p. numato, kad šaldymo, oro kondicionavimo įrangos, šiluminių siurblių, kuriuose yra daugiau kaip 3 kg šaldymo skysčio (dujų), operatoriai užtikrina, kad visa tokia įranga turėtų pritvirtintą lentelę, kurioje įskaitomai lietuvių kalba būtų nurodyta šaldymo skysčio (dujų) rūšis ir kiekis (30.1 p.), kiekviena įranga, užpildyta kontroliuojamomis medžiagomis, turėtų žurnalą (pasą), kuriame būtų užrašomas įrangos pavadinimas, modelis, šaldymo skysčio (dujų) rūšis ir kiekis, kada ir koks remontas ar patikrinimas buvo vykdomas, kas atliko darbus (įmonės pavadinimas, įmonės kodas, adresas, asmens, atlikusio remontą arba patikrinimą, pareigos, vardas, pavardė), taip pat duomenys apie įrangos papildymą šaldymo skysčiu (dujomis) (30.4 p.). Pagal minėto akto 36 p. juridiniai asmenys privalo kiekvienais metais iki kovo 1 d. pateikti Aplinkos ministerijai (ir kopiją - atitinkamo, pagal asmens registravimo vietą, regiono aplinkos apsaugos departamentui) 37 p. nurodytą informaciją apie kontroliuojamų medžiagų sunaudojimą per praėjusius kalendorinius metus.

17Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo skunde nurodo, kad visi institucijos nurodyti pažeidimai buvo pašalinti po pirmojo patikrinimo iki privalomajame nurodyme nustatyto laiko. Patikrinimo 2008-11-26 aktas Nr. VR-14.7-868 patvirtina, kad institucijos nurodyti pažeidimai pašalinti (b. l. 22 -23). Tai leidžia teismui daryti išvadą, kad administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo pažeidimo padarymo faktą pripažino. Tokią teismo išvadą patvirtina ir byloje esantys rašytiniai įrodymai. Be pažeidimo prisipažinimo įrodymų, jo kaltė įrodyta administracinio teisės pažeidimo byloje esančiais įrodymais (b. l. 9-109, 116-123). Administracinėn atsakomybėn patraukto asmens veiksmai yra teisingai kvalifikuoti LR ATPK 84 3 str. 5 d., 84 4 str. 9 d, 51 2 str. 2 d. ir administracinėn atsakomybėn jis yra patrauktas pagrįstai. Taip pat teismas nustatė kad institucija priimdama 2009-01-24 nutarimą dėl administracinės nuobaudos skyrimo termino pratesimo nepažeidė LR ATPK 35 str. 3 d. reikalavimų, ir nuobaudos skyrimo terminą pratęsė pagrįstai.

18Tačiau teismas daro išvadą, kad institucija skirdama administracinę nuobaudą netinkamai taikė nuobaudos už administracinių teisės pažeidimą skyrimo bendraisiais taisykles, neatsižvelgė į atsakomybę lengvinančias aplinkybes, numatytas LR ATPK 30 str. 301 str., 302 str., 31 str.

19LR ATPK 20 straipsnyje, reglamentuojančiame administracinės nuobaudos tikslus, pabrėžiama, kad administracinė nuobauda – atsakomybės priemonė, skiriama už administracinio teisės pažeidimo padarymą, siekiant asmenį nubausti bei auklėti. LR ATPK 30 straipsnio 2 dalis numato, kad skiriant nuobaudą, atsižvelgiama į padaryto teisės pažeidimo pobūdį, pažeidėjo asmenybę bei ATPK 31 straipsnyje nustatytas atsakomybę lengvinančias aplinkybes.

20Pagal LR APK 301 straipsnį, organas (pareigūnas), nagrinėjantis administracinės teisės pažeidimų bylas, atsižvelgdamas į aplinkybes, nurodytas kodekso 30 straipsnio 2 dalyje, taip pat į šio kodekso 31 straipsnyje nustatytas atsakomybę lengvinančias bei kitas įstatymų nenurodytas lengvinančias aplinkybes, vadovaudamasis teisingumo ir protingumo kriterijais, gali paskirti mažesnę nuobaudą nei sankcijoje numatyta minimali arba paskirti švelnesnę nuobaudą nei numatyta sankcijoje, arba visai neskirti administracinės nuobaudos.

21Teismo manymu, švelnesnės nei LR ATPK 84 3 str. 5 d., 84 4 str. 9 d, 51 2 str. 2 d. numatytos baudos paskyrimas pasieks LR ATPK numatytų tikslų – vykdyti administracinių teisės pažeidimų prevenciją ir auklėti pažeidėją.

22Kaip minėta, Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros Patikrinimo 2008-11-26 aktas Nr. VR-14.7-868 patvirtina, kad institucijos nurodyti pažeidimai pašalinti dar iki administracinės teisės pažeidimo protokolo asmeniui 2009-02-25 surašymo, tai leidžia teismui daryti išvadą, kad LR ATPK 20 straipsnyje, reglamentuojančiame administracinės nuobaudos tikslai, asmenį nubausti bei auklėti, pasiekti.

23Atsižvelgiant į tai, kad asmuo nusižengė pirmą kartą, į pažeidimo padarymo aplinkybes, į tai, kad įmonėje pakartotinai patikrinus aplinkosaugos reikalavimų pažeidimų institucija nenustatė, teismas mano, kad yra pagrindas taikyti LR ATPK 301 straipsnį ir nuobaudą švelninti.

24Esant šioms faktinėms ir teisinėms aplinkybėms, administracinėn atsakomybėn patraukto asmens skundas tenkintinas iš dalies, Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros 2009-03-05 nutarimas keistinas, paskirtą 2250 Lt baudą pakeičiant į įspėjimą.

25Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 123 straipsniu, 124 straipsnio 1 dalies 5 punktu,

Nutarė

26administracinėn atsakomybėn patraukto asmens skundą patenkinti iš dalies, pakeisti Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros 2009-03-05 nutarimu Nr. AM 053368 T. K. paskirtą 2250 Lt baudą pakeičiant į įspėjimą.

27Nutartis per 10 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą arba tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Violeta Balčytienė,... 2. Vilniaus RAAD Vilniaus miesto agentūros įgaliotas pareigūnas 2008-02-25... 3. Šio protokolu pagrindu 2009-03-05 Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono... 4. Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo kreipėsi į teismą su skundu... 5. Administracinėn atsakomybėn patraukto asmens atstovė Sandrai Čereškienei... 6. Institucijos, paskyrusios administracinę nuobaudą, atstovai Tomas Gulbinas ir... 7. Skundas tenkintinas iš dalies.... 8. Administraciniu teisės pažeidimu laikomas priešingas teisei kaltas (tyčinis... 9. ATPK 256 straipsnis numato, kad įrodymai administracinio teisės pažeidimo... 10. ATPK 297 straipsnyje nustatyta, jog teismas, nagrinėdamas skundą dėl... 11. Kaip minėta administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui paskirta 2250 Lt... 12. LR ATPK 843 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad daugiau kaip tris kilogramus... 13. LR ATPK 844 str. 9 d. numatyta, kad informacijos apie ozono sluoksnį... 14. LR ATPK 512 str. 2 d. numatyta, kad Ūkinės ar kitokios veiklos vykdymas,... 15. Pastarosios ATPK teisės normos pagal raiškos būdą yra blanketinės, t.y.... 16. LR aplinkos ministro 2004-04-26 įsakymu Nr. D1-206 patvirtintų LAND50-2004 m... 17. Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo skunde nurodo, kad visi... 18. Tačiau teismas daro išvadą, kad institucija skirdama administracinę... 19. LR ATPK 20 straipsnyje, reglamentuojančiame administracinės nuobaudos... 20. Pagal LR APK 301 straipsnį, organas (pareigūnas), nagrinėjantis... 21. Teismo manymu, švelnesnės nei LR ATPK 84 3 str. 5 d., 84 4 str. 9 d, 51 2... 22. Kaip minėta, Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto... 23. Atsižvelgiant į tai, kad asmuo nusižengė pirmą kartą, į pažeidimo... 24. Esant šioms faktinėms ir teisinėms aplinkybėms, administracinėn... 25. Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos... 26. administracinėn atsakomybėn patraukto asmens skundą patenkinti iš dalies,... 27. Nutartis per 10 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiama Lietuvos...