Byla A-502-2857-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Drigoto (pranešėjas), Ričardo Piličiausko ir Virginijos Volskienės (kolegijos pirmininkė), sekretoriaujant Alinai Dokutovičienei, dalyvaujant pareiškėjui V. J., jo atstovei Sigitai Jūrelytei, atsakovo atstovams Laurai Paurytei ir Stanislovui Kaulavičiui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo Zarasų rajono Salako pagrindinės mokyklos Baibių pagrindinio ugdymo skyriaus tarybos pirmininko V. J. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 27 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo Zarasų rajono Salako pagrindinės mokyklos Baibių pagrindinio ugdymo skyriaus tarybos pirmininko V. J. skundą atsakovui Zarasų rajono savivaldybei, trečiajam suinteresuotam asmeniui Zarasų rajono Salako pagrindinei mokyklai dėl sprendimų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas Zarasų rajono Salako pagrindinės mokyklos Baibių pagrindinio ugdymo skyriaus tarybos pirmininkas V. J. kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti: 1) Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. T-4 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T-115 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos iki 2012 metų bendrojo plano patvirtinimo“ priedo pakeitimo“ patvirtinto Zarasų rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų reorganizavimo ir vidaus struktūros pertvarkymo iki 2012 metų plano 7 dalį (toliau – ir Sprendimas Nr. T-4); 2) Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T-165 „Dėl Zarasų rajono Baibių pagrindinės mokyklos reorganizavimo, reorganizavimo sąlygų ir Zarasų Salako pagrindinės mokyklos vidaus struktūros ir nuostatų patvirtinimo“ 1, 2, 3, 4, 5 ir 8 dalis, kiek jos susijusios su Zarasų rajono Baibių pagrindinės mokyklos reorganizavimu (toliau – ir Sprendimas Nr. T-165); 3) Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 5 d. sprendimo Nr. T-215 „Dėl 2009 m. sausio 29 d. Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-4 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T-115 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos iki 2012 metų bendrojo plano patvirtinimo“ priedo pakeitimo“ priedo pakeitimo“ dalį, kuria nuspręsta pakeisti Zarasų rajono Salako pagrindinės mokyklos Baibių pagrindinio ugdymo skyriaus suplanuotą vidaus struktūros pertvarkymą, reorganizavimą ir pagrindinio ugdymo programos vykdymą nutraukti ne nuo 2011 m. rugsėjo 1 d., o iki 2011 m. rugsėjo 1 d. (toliau – ir Sprendimas Nr. T-215).

5Skunde ir jo patikslinimuose (t. I, b. l. 4-8, 116-121; t. IV, b. l. 106-109) paaiškino, kad Sprendimu Nr. T-4 patvirtinto Zarasų rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų reorganizavimo ir vidaus struktūros pertvarkos iki 2012 metų plano 7 dalis yra neteisėta, nes prieštarauja Lietuvos Respublikos švietimo įstatymui (toliau – ir Švietimo įstatymas, ŠĮ), šios mokyklos bendruomenės narių (mokinių, jų tėvų, pedagogų) interesams. 2009 m. sausio 29 d. priimant sprendimą Nr. T-4, susijusį su Zarasų rajono Baibių pagrindinės mokyklos reorganizavimu, nebuvo tinkamai tartasi (konsultuotasi) su šios mokyklos mokytojų, mokinių, jų tėvų interesus atstovaujančiomis organizacijomis, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir Viešojo administravimo įstatymas, VAĮ) 7 straipsnis. Tas pats pasakytina ir apie Sprendimą Nr. T-215. Pareiškėjas atkreipė dėmesį į tai, kad Zarasų rajono savivaldybės tarybai priėmus 2009 m. sausio 29 d. sprendimą Nr. T-4, kuriuo buvo pakeistas Zarasų rajono bendrojo lavinimo mokyklų tinklo pertvarkos bendrasis planas, Zarasų rajono Baibių pagrindinės mokyklos, ją reorganizavus, nebelieka, nes ji prijungiama prie Zarasų rajono Salako pagrindinės mokyklos ir joje įsteigtas Baibių pagrindinio ugdymo skyrius, kai tuo tarpu Zarasų rajono savivaldybės taryba 2005 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. 1-115 tvirtindama Zarasų rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos iki 2012 bendrąjį planą (toliau – ir Bendrasis planas) buvo numačiusi Zarasų rajono Baibių pagrindinę mokyklą pertvarkyti ir joje vykdyti priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį. Be to, Sprendimas Nr. T-4 priimtas nekeičiant bendrojo plano nuostatų, be švietimo tikrosios būklės po trijų metų analizės, raidos prognozių, numatomos pertvarkos privalumų ir trūkumų ir be pagrindinių rezultatų rodiklių. Sprendimas Nr. T-165 taip pat prieštarauja VAĮ 7 straipsniui, kadangi jį priimant nebuvo tartasi (konsultuotasi) su suinteresuotais asmenimis.

6Bendrojo lavinimo, specialiojo ugdymo, profesinio mokymo mokyklų, pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančių įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo kriterijų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 746 (toliau – ir Kriterijai), 8.1 punktas nustato, kad bendrojo lavinimo, specialiojo ugdymo mokykla steigėjo sprendimu reorganizuojama, pertvarkoma, jeigu valstybės skiriamų mokymo lėšų pagal Moksleivio krepšelio ir sutartinių moksleivių apskaičiavimo metodiką nepakanka ir steigėjas neturi papildomų lėšų. Lietuvos Respublikos 2009 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 3 straipsnio 3 dalies 4 punkte įtvirtinta, kad mokyklų steigėjai gali perskirstyti mokinio krepšelio lėšas tarp mokyklų iki 5 procentų visos specialiosios tikslinės dotacijos arba valstybės biudžeto lėšų dalies, bet ne daugiau kaip 15 procentų mokyklai skirtų lėšų (analogiškos nuostatos buvo numatytos 2008 bei 2007 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymuose). Pareiškėjo teigimu, iš Zarasų rajono savivaldybės mero 2009 m. birželio 4 d. rašto Nr. (6.27)3-1153 matyti, kad Zarasų rajono Baibių pagrindinei mokyklai pakako lėšų, skiriamų pagal Moksleivio krepšelio ir sutartinių moksleivių apskaičiavimo metodiką, bei Zarasų rajono savivaldybės skiriamų lėšų iki pat 2009 metų, todėl Zarasų rajono savivaldybės taryba neturėjo pagrindo priimti ginčijamų sprendimų. Be to, Baibių pagrindinei mokyklai pagal Moksleivių krepšelio ir sutartinių mokinių skaičiaus apskaičiavimo metodiką 2009 m. trūko 13,2 tūkst. Lt, kuriuos surinko Zarasų rajono Baibių pagrindinės mokyklos bendruomenė. 2009 m. mokymo lėšų taip pat netrūko.

7Pareiškėjo teigimu, Sprendimu Nr. T-4 patvirtintas Zarasų rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų reorganizavimo ir vidaus struktūros pertvarkymo iki 2012 metų planas bei Sprendimas Nr. T-165 prieštarauja ir Švietimo įstatymo 60 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktui, kadangi Zarasų rajono savivaldybėje esančių bendrojo lavinimo mokyklų tinklo pertvarka atliekama vienasmeniškai, visiškai neatsižvelgus į bendruomenės interesus, į ją nesikreipiant dėl nuomonės išreiškimo; švietimo įstaigų tinklo pertvarkos tikslams ir uždaviniams, numatytiems Švietimo ir mokslo ministro 1999 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. 150 „Dėl bendrojo lavinimo švietimo įstaigų tinklo pertvarkymo gairių“ 4, 5 punktuose, Lietuvos Respublikos Seimo 2006 m. birželio 15 d. rezoliucijos „Dėl Lietuvos švietimo politikos įgyvendinimo“ 7 ir 8 punktams.

8Atsakovas Zarasų rajono savivaldybė su pareiškėjo skundu nesutiko, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

9Atsiliepimuose (t. I, b. l. 41-46, t. II, b. l. 3-10) atsakovas paaiškino, kad konsultavosi su pertvarkomos Baibių mokyklos bendruomenės atstovais, susitikinėjo, vedė dialogą. Pažymėjo, kad 2009 m. sausio 13 d. užregistravus skundžiamo sprendimo dėl mokyklų tinklo pertvarkos projektą ir jį paskelbus savivaldybės internetiniame puslapyje, vadovaujantis VAĮ 7 straipsniu, 2009 m. sausio 13 d. buvo paviešintos Zarasų rajono savivaldybės mero susitikimo su mokyklų bendruomenėmis, seniūnais, mokyklų direktoriais datos. 2009 m. sausio 14 d. savivaldybės internetiniame puslapyje skelbta apie savivaldybės mero 2009 m. sausio 21 d. organizuojamą susitikimą su Zarasų rajono savivaldybės švietimo tarybos nariais ir LŠDPS Zarasų rajono susivienijimo pirmininkų tarybos atstovais. Po susitikimų savivaldybės internetiniame puslapyje (2009 m. sausio 21 d. ir sausio 26 d.) paskelbta informacija apie susitikimo dalyvius bei jo rezultatus. Savivaldybės mero susitikimo grafikai su vietos bendruomenėmis dėl mokyklų tinklo pertvarkos skelbti ir 2009 m. sausio 16 d. rajono laikraštyje „Zarasų kraštas“.

10Atsakovo teigimu, rajono mokykloms, tarp jų ir Baibių pagrindinei mokyklai, dėl mažo mokinių skaičiaus jau kelerius metus nepakako moksleivio krepšelio lėšų. Baibių pagrindinei mokyklai 2005 m. trūko 40,8 tūkst. litų, 2006 m. – 48,8 tūkst. litų, 2007 m. – 60,2 tūkst. litų, 2008 m. – 46,8 tūkst. litų, 2009 m. – 12,4 tūkst. litų. Nepapildžius nuolatos trūkstamų moksleivio krepšelio lėšų, mokyklos negali tinkamai įgyvendinti ugdymo planų, teikti tinkamos kokybės, visuomenės poreikius atitinkančių mokymo ir ugdymo paslaugų. Trūkstamas lėšas mokykla gavo perskirsčius Zarasų rajono savivaldybės mokykloms skirtą tikslinę valstybės dotaciją (moksleivio krepšelio lėšas) arba savivaldybei iš savo biudžeto papildomai skyrus lėšų. Šitaip skurdinama rajono švietimo sistema, ribojama rajono mokyklų mokinių teisė gauti kokybišką išsilavinimą. Pagal Kriterijų 4.3.4. punktą, gyvenvietės bendrojo lavinimo mokykloje, kurioje mokoma pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, turi būti ne mažiau kaip 100 mokinių. 2008 m. rugsėjo 1 d. Baibių pagrindinėje mokykloje 1-8 klasėse iš viso mokėsi tik 44 mokiniai, o 2009 m. sausio 1 d. jų buvo 40. Pagal 2009 m. kovo 2 d. duomenis, Baibių pagrindinėje mokykloje nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. 1-8 klasėse turėjo mokytis tik 35 mokiniai: iš jų 16 – 1-4 klasėse ir 19 mokinių – 5-8 klasėse, įskaitant ir 30 metų amžiaus (mokytųsi 7 klasėje) savarankiškai besimokantį asmenį. Be to, Kriterijų 6.17.1 ir 6.17.4 punkto nuostatos neleido Baibių pagrindinėje mokykloje nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. komplektuoti 1-8 klasių, nes klasių komplektuose pagal ugdymo programas mokinių skaičiaus vidurkis buvo mažesnis nei nustatytas minimalus. Nuolatinis lėšų nepakankamumas turėjo įtakos ugdymo kokybei, kadangi nesant reikalingam mokinių skaičiui, Baibių pagrindinėje mokykloje buvo dirbama su jungtinėmis klasėmis, todėl programų įgyvendinimui 1-4 ir 5-8 klasėms panaudojamas skiriamų valandų minimumas (2008-2009 m. bendrieji ugdymo planai). Mokyklai trūkstant Mokinio krepšelio lėšų, neformaliojo ugdymo valandų kiekis taip pat sumažintas. Zarasų rajono davivaldybės taryba, įgyvendindama steigėjo teises ir pareigas bei vadovaudamasi Kriterijų 8.1 punktu, nusprendė pertvarkyti rajono mokyklų tinklą, nes kasmet mokinių skaičius mokyklose mažėjo, o savivaldybė neturėjo papildomų lėšų skirti moksleivio krepšeliui. Savivaldybės kreditorinis įsiskolinimas kasmet didėjo ir 2009 m. sausio 1 d. sudarė 11 068,3 tūkst. Lt, todėl buvo pradėtas rajono mokyklų tinklo pertvarkymas. Zarasų rajono savivaldybės taryba 2009 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. T-4 ir 2009 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. T-165 atliktu mokyklų pertvarkymu siekė sudaryti vadybines prielaidas pertvarkomų mokyklų veiklą organizuoti taip, kad optimaliausiais žmogiškais, finansiniais bei materialiniais ištekliais būtų užtikrintas kiekvienai mokyklai priskirtų funkcijų ir uždavinių kokybiškas įgyvendinimas, siekiant moksleivio krepšelio lėšų pakankamumo, geresnės ugdymo kokybės bei specialiosios pedagoginės ir psichologinės pagalbos mokiniui teikimo. Nereorganizuoti pagrindinių mokyklų, kuriose yra mažiau mokinių nei nustatyta Kriterijų 4.3.4 punkte, būtų galima tik tuo atveju, jeigu joms pakaktų valstybės skiriamų mokymo lėšų pagal Moksleivio krepšelio ir sutartinių moksleivių apskaičiavimo metodiką. Neatlikus pertvarkymo, nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. mokykla neturėtų lėšų pedagogų darbo užmokesčiui, nebūtų mokiniams teikiama socialinė pagalba. Sumažėjus vaikų skaičiui 2010 m. mokinio krepšelio stygius dar padidėtų. Skaičiuojant pagal 2009 m. I ketvirčio apyskaitą, Baibių pagrindinei mokyklai iki 2009 m. pabaigos mokinio krepšelio lėšų (pedagogų darbo užmokesčiui) trūktų 13 200 Lt bei dėl išvykusių mokinių sumažinus mokyklai finansavimą 7 980 Lt iki 2009 m. pabaigos trūktų daugiau kaip 21 000 Lt.

11II.

12Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. sausio 27 d. sprendimu atmetė pareiškėjo V. J. skundą kaip nepagrįstą (t. V, b. l. 2-14).

13Teismas, įvertinęs faktines bylos aplinkybes, pripažino, kad pareiškėjo teiginiai, jog ginčijami administraciniai aktai (jų dalys) buvo priimti nesitariant (nesikonsultuojant) su šios mokyklos mokytojų, mokinių, jų tėvų interesus atstovaujančiomis organizacijomis, yra nepagrįsti. Informacija apie konsultavimosi būdą, jo dalyvius ir rezultatus buvo skelbiama administracinio sprendimo projektą parengusio viešojo administravimo subjekto tinklalapyje, todėl Viešojo administravimo įstatymo 7 straipsnio (2008 m. spalio 6 d. redakcija) pažeidimo nėra. Remdamasis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2004-2007 metų raštais (t. IV, b. l. 120-121, 129, 134-135, 153-154, 162-163, 168), Zarasų rajono savivaldybės mero, Zarasų rajono savivaldybės administracijos 2004-2007 metų raštais Švietimo ir mokslo ministerijai bei paskaičiavimo lentelėmis (t. IV, b. l. 127-128, 136-148, 155-161, 169-179) Vilniaus apygardos administracinis teismas padarė išvadą, kad 2005-2009 metų laikotarpiu Zarasų rajono Baibių pagrindinei mokyklai valstybės skiriamų mokymo lėšų pagal Moksleivio krepšelio ir sutartinių moksleivių apskaičiavimo metodiką nepakako. Zarasų rajono savivaldybės debitorinio ir kreditorinio įsiskolinimo 2006–2009 metų ataskaitos (t. IV, b. l. 28-31, 50-52, 66-69, 94-97) ir Zarasų rajono savivaldybės biudžeto įvykdymo 2006-2008 metais ataskaitos (t. III, b. l. 1-4, 5-8, t. IV, b. l. 149-152, 164-167, 180-183) patvirtina, jog mokyklos steigėjas papildomų lėšų taip pat neturėjo. Taigi Kriterijų 8.1 punkte numatyta sąlyga buvo.

14Teismas nurodė, kad steigėjo mokykloms skiriamos mokinio krepšelio lėšos – tai mokymo lėšos (speciali tikslinė dotacija), kurių turi pakakti tam, kad mokykla užtikrintų ugdymo, mokymo, studijų, švietimo programų vykdymą, geros kokybės švietimą. Šių lėšų minėtiems tikslams nepakankant, steigėjui atsiranda pagrindas spręsti mokyklos reorganizavimo, pertvarkymo klausimus (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. balandžio 30 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756-733/2008). Kadangi šioje byloje buvo nustatyta, jog valstybės skiriamų mokymo lėšų pagal Moksleivio krepšelio ir sutartinių moksleivių apskaičiavimo metodiką Baibių pagrindinei mokyklai nepakanka, o steigėjas papildomų savivaldybės biudžeto lėšų taip pat neturėjo, jam atsirado pagrindas spręsti mokyklos reorganizavimo, pertvarkymo klausimus. Teismas pažymėjo, kad švietimo ir mokslo ministro 1999 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. 150 „Dėl Bendrojo lavinimo švietimo įstaigų tinklo pertvarkymo gairių“ nuostatos turi būti aiškinamos sistemiškai. Pareiškėjas nurodo šiuo įsakymu patvirtintų Bendrojo lavinimo švietimo įstaigų tinklo pertvarkymo gairių 3 skyriaus „Pertvarkos tikslai ir uždaviniai“ 4 ir 5 punkte įtvirtintus tikslus, tačiau minėtų gairių 6 skyriuje „Lėšų poreikis“, be kita ko nustatyta, jog švietimo įstaigų steigėjai, įgyvendindami savo bendrojo lavinimo švietimo įstaigų pertvarkos projektus, kasmet planuoja lėšas pirmiausia tų įstaigų, kurios turi perspektyvą stambėti, materialinei bazei sustiprinti ir naujų tipų įstaigoms. Klausimą, ar Baibių pagrindinė mokykla turi perspektyvų stambėti, sprendžia Zarasų rajono savivaldybė. Baibių pagrindinės mokyklos stambėjimo perspektyvų teismas šiuo atveju neįžvelgė, todėl pripažino ginčijamas Sprendimų Nr. T-4 ir T-165 dalis atitinkant švietimo ir mokslo ministro 1999 m. vasario 4 d. įsakymą, o Lietuvos Respublikos Seimo 2006 m. birželio 15 d. rezoliuciją „Dėl Lietuvos švietimo politikos įgyvendinimo“ laikė rekomendacija Lietuvos Respublikos Vyriausybei, bet ne savivaldybėms.

15III.

16Pareiškėjas Zarasų rajono Salako pagrindinės mokyklos Baibių pagrindinio ugdymo skyriaus tarybos pirmininkas V. J. apeliaciniu skundu prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 27 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – jo skundą tenkinti bei priteisti iš atsakovo sumokėtą žyminį mokestį ir kitas bylinėjimosi išlaidas.

17Apeliacinis skundas (t. V, b. l. 21-29) grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

  1. Viešojo administravimo įstatymo 7 straipsnyje įtvirtintos viešojo administravimo subjektų pareigos tartis dėl administracinių sprendimų priėmimo vykdymą teismas analizavo tik Sprendimo Nr. T-4 atžvilgiu, visiškai nevertindamas Sprendimų Nr. T-165 ir T-215 priėmimo aplinkybių.
  2. Siekiant pripažinti, kad Zarasų rajono savivaldybės taryba tinkamai įgyvendino Viešojo administravimo įstatymo 7 straipsnio reikalavimus, nepakanka nustatyti, kad apie priimtus administracinius sprendimus visuomenė žinojo. Reikalinga įrodyti, jog atsakovas pasinaudojo bent vienu šio įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje numatytu konsultavimosi būdu. Sprendimų Nr. T-165 ir T-215 atveju atsakovas nesikonsultavo su mokyklos mokytojų, mokinių, jų tėvų interesus atstovaujančiomis organizacijomis.
  3. Laiko tarpas nuo sprendimo projekto paskelbimo iki jo priėmimo savivaldybės tarybos posėdyje turi užtikrinti objektyvų ir tinkamą pasiūlymų bei pastabų išnagrinėjimą, nuomonių išsiaiškinimą, reikalingų konsultacijų rengimą. Ginčo atveju Sprendimo Nr. T-4 projektas internete buvo paskelbtas 2009 m. sausio 13 d. kartu su susitikimų datomis. Susitikimai dėl Sprendimo Nr. T-4 vyko 2009 m. sausio 19 d. – 2009 m. sausio 20 d., t. y. likus kiek daugiau nei savaitė iki tarybos posėdžio, kuriame minėtas sprendimas buvo patvirtintas.
  4. Pirmosios instancijos teismo išvada, kad Baibių bendruomenė sutiko su Baibių pagrindinės mokyklos reorganizavimu, prieštarauja byloje esantiems įrodymams.
  5. Spręsdamas dėl Kriterijų 8.1 punkto taikymo, teismas privalėjo konstatuoti ne tik valstybės skiriamų mokymo lėšų pagal Moksleivio krepšelio ir sutartinių moksleivių apskaičiavimo metodiką nepakankamumą, bet ir tai, jog steigėjas neturi papildomų lėšų. Šiuo atveju atsakovas turėjo papildomų lėšų, kurias galėjo skirti mokyklai.
  6. Teismas nesiaiškino, kaip yra apskaičiuojamos mokyklai skiriamos moksleivio krepšelio lėšos, neanalizavo šių teisinių santykių reguliavimo, nevertino faktinių aplinkybių.
  7. Atsakovas savo valiniais veiksmais įtakojo mokinių skaičiaus Baibių pagrindinio ugdymo skyriuje mažėjimą, neleisdamas komplektuoti 5–8 klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupės.
  8. Teismas neatsižvelgė ir nuodugniai nevertino aplinkybių, susijusių su ginčijamų sprendimų priėmimo chronologija. Atsakovas pirma atliko veiksmus (sprendimas nekomplektuoti 5–8 klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupės), o tik vėliau pakeitė Bendrąjį planą. Tai prieštarauja Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 745 (toliau – ir Taisyklės), nuostatoms. Darydamas Bendrojo plano pakeitimus, atsakovas neatliko švietimo tikrosios būklės analizės ir raidos prognozių, nenurodė pagrindimo.

18Atsakovas Zarasų rajono savivaldybė prašo pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti ir Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą palikti nepakeistą.

19Atsiliepime (t. V, b. l. 34-40) paaiškina, kad teismas išsamiai pasisakė dėl Viešojo administravimo įstatymo 7 straipsnio reikalavimų įgyvendinimo visų ginčijamų sprendimų atžvilgiu. Pažymi, jog Sprendimai Nr. T-165 ir T-215 buvo priimti Sprendimo Nr. T-4 pagrindu, todėl tuo pačiu klausimu konsultuotis antrą kartą nebuvo privaloma. Be to, teisės aktai nenustato konkrečių terminų tarp konsultacijų ir sprendimo priėmimo. 15 dienų (su mokyklų direktoriais) ir 10 dienų (su mokyklos bendruomene) laiko tarpas tarp susitikimo ir Sprendimo Nr. T-4 priėmimo, atsakovo nuomone, buvo pakankamas. Visi suinteresuoti asmenys turėjo galimybę pareikšti savo nuomonę bei pasiūlymus, ir tai jie padarė. Visuomenės nuomonė Viešojo administravimo įstatymo 7 straipsnio prasme yra patariamoji. Dėl reorganizavimo pagrindo – lėšų trūkumo – atsakovas nurodo, jog lėšų skyrimas atitinkamai didinant savivaldybės kreditorinį įsiskolinimą nėra įrodymas, jog Baibių pagrindinei mokyklai 2005–2008 m. steigėjas turėjo papildomų lėšų. Pagal Kriterijų 8.1 punktą, pagrindas reorganizuoti ar pertvarkyti mokyklą yra tada, kai nepakanka valstybės skiriamų mokyklos lėšų pagal Moksleivio krepšelio ir sutartinių moksleivių apskaičiavimo metodiką ir steigėjas neturi papildomų lėšų.

20Trečiasis suinteresuotas asmuo Zarasų rajono Salako pagrindinė mokykla atsiliepime prašo pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti (t. V, b. l. 41).

21Teisėjų kolegija

konstatuoja:

22IV.

23Apeliacinis skundas atmestinas.

24Iš pareiškėjo apeliacinio skundo turinio matyti, kad nesutikimą su Sprendimu Nr. T-4 patvirtinto Zarasų rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų reorganizavimo ir vidaus struktūros pertvarkymo iki 2012 metų plano 7 dalimi, Sprendimo Nr. T-165 1, 2, 3, 4, 5 ir 8 dalimis, kiek jos susijusios su Zarasų rajono Baibių pagrindinės mokyklos reorganizavimu, bei Sprendimo Nr. T-215 1 punktu, jis grindžia dviem esminiais argumentais. Pirma, nurodo, kad Zarasų rajono Baibių pagrindinės mokyklos steigėjas, planuodamas ir vykdydamas jo teritorijoje esančių bendrojo lavinimo mokyklų tinklo pertvarką, pažeidė pareigą konsultuotis su suinteresuota visuomenės dalimi. Antra, V. J. manymu, Zarasų rajono Baibių pagrindinės mokyklos reorganizavimas neatitiko atsakovo nurodyto pagrindo – Kriterijų 8.1 punkto – reikalavimų.

25Pagal Švietimo įstatymo 44 straipsnio 2 dalį, savivaldybės taryba bendrojo ugdymo mokyklas (biudžetines įstaigas) reorganizuoja, likviduoja ar pertvarko vadovaudamasi Vyriausybės patvirtintomis Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis. Ginčui aktualiu laikotarpiu galiojusios Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 745 (2008 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. 256 redakcija), numatė tris mokyklų tinklo pertvarkos proceso stadijas – inicijavimą, įgyvendinimą ir įtvirtinimą. Taisyklių 36 punktas nustatė, kad inicijavimo stadijoje rengiami mokyklų tinklo pertvarkos bendrieji planai. Įgyvendinimo stadija, pagal Taisyklių 37 punktą, apėmė mokyklų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkos projektų rengimą, sprendimų dėl konkrečių mokyklų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkos priėmimą ir įgyvendinimą.

26Įvertinus šioje administracinėje byloje ginčijamus administracinius aktus pagal juose išreikštų viešojo administravimo subjekto patvarkymų pobūdį, yra akivaizdu, kad Sprendimu Nr. T-4 Zarasų rajono savivaldybės taryba užbaigė pirmąjį mokyklų tinklo pertvarkos etapą. Atitinkamai Sprendimas Nr. T-165 reorganizuoti nuo 2009 m. liepos 1 d. Zarasų rajono Baibių pagrindinę mokyklą, patvirtinti jos reorganizavimo sąlygas, pertvarkyti Zarasų rajono Salako pagrindinės mokyklos vidaus struktūrą, patvirtinti Zarasų rajono Salako pagrindinės mokyklos nuostatus bei Sprendimas Nr. T-215, iš dalies keičiantis Sprendimą Nr. T-4, tiek chronologine, tiek turinio prasme, priskirtini įgyvendinimo stadijos rezultatams.

27Pirmosios instancijos teismas, ištyręs faktines ginčo aplinkybes, pripažino, kad Zarasų rajono savivaldybės taryba sudarė sąlygas suinteresuotai visuomenei susipažinti ir pareikšti nuomonę dėl šios savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos projekto. Bylos medžiaga patvirtina, jog V. J., 2009 m. sausio mėnesį ėjęs Zarasų rajono Baibių pagrindinės mokyklos tarybos, kuri sutinkamai su Zarasų rajono Baibių pagrindinės mokyklos nuostatų, patvirtintų Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2005 m. liepos 1 d. sprendimu Nr. T-139, 46 punktu buvo aukščiausioji mokyklos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir mokyklos bendruomenei, pirmininko pareigas, apeliaciniame skunde neneigia, kad buvo informuotas apie planuojamą reorganizaciją, dalyvavo iš anksto skelbtame 2009 m. sausio 19 d. Zarasų rajono savivaldybės ir Baibių pagrindinės mokyklos bendruomenės susitikime. Pažymėtina, jog 2009 m. sausio 19 d. bei 2009 m. sausio 21 d. susitikimuose Baibių pagrindinės mokyklos interesus atstovavo ir direktorius V. R. (t. I, b. l. 62-64, 68-71), todėl teisėjų kolegija neturi jokio pagrindo konstatuoti, kad atsakovas nesitarė su visuomene (jos neišklausė) dėl 2009 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T-4 priėmimo. Į pareiškėjo argumentus, jog Vilniaus apygardos administracinis teismas nenustatinėjo, kaip šią pareigą atsakovas vykdė Sprendimų Nr. T-165 ir T-215 atveju, apeliacinės instancijos teismas pabrėžia, kad paminėti sprendimai yra Sprendimu Nr. T-4 inicijuoto proceso tąsa, t. y. Zarasų rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos kaip vientisos procedūros sudėtinė dalis. Todėl būtų nelogiška reikalauti, kad kiekvienoje proceso stadijoje (šiuo atveju – įgyvendinimo) viešojo administravimo subjektas organizuotų naujas konsultacijas. Juolab, kad tokio imperatyvo specialūs teisės aktai mokyklos steigėjui nenustato.

28Skundžiamų administracinių aktų teisėtumą V. J. ginčija ir Zarasų rajono Baibių pagrindinės mokyklos atitikimo Kriterijų 8.1 punkte nustatytoms sąlygoms (t. I, b. l. 122-123) aspektu.

29Analizuojamų teisinių santykių atsiradimo laikotarpiu galiojęs reglamentavimas numatė, kad bendrojo lavinimo, specialiojo ugdymo mokykla steigėjo sprendimu reorganizuojama, pertvarkoma, jeigu valstybės skiriamų mokymo lėšų pagal Moksleivio krepšelio ir sutartinių moksleivių apskaičiavimo metodiką nepakanka ir steigėjas neturi papildomų lėšų (Kriterijų 8.1 p., iki 2011 m. balandžio 1 d. aktuali redakcija). Atsakovo pateikti 2005–2009 m. duomenys šiuo atveju nekelia abejonių, kad valstybės skiriamos mokymo lėšos Zarasų rajono Baibių pagrindinės mokyklos realių minėto laikotarpio poreikių neatitiko, todėl kasmet susidarantį skirtumą mokyklos steigėjas privalėjo dengti iš savo biudžeto. Teisėjų kolegija taip pat pritaria Vilniaus apygardos administracinio teismo išvadai, kad pagal tuometinę finansinę padėtį Zarasų rajono savivaldybė neturėjo lėšų, kurios Kriterijų 8.1 punkto prasme galėtų būti laikomos papildomomis. Taigi faktiškai Zarasų rajono savivaldybės tarybai buvo visos teisinės prielaidos pradėti mokyklų tinklo pertvarką, konkrečiai, reorganizuoti Zarasų rajono Baibių pagrindinę mokyklą jungimo būdu prijungiant prie Zarasų rajono Salako pagrindinės mokyklos.

30Pažymėtina, jog pareiškėjo teiginiai, kad atsakovo atlikti skaičiavimai, kuriais grindžiamas teismo 2011 m. sausio 27 d. sprendimas, neatspindi tikrovės ar ją iškreipia, nustatyta tvarka ir priemonėmis nebuvo įrodyti. Priešingai, V. J. pats patvirtino, kad 2009 m. Zarasų rajono Baibių pagrindinei mokyklai trūko lėšų, gaunamų iš teisės aktuose nurodytų finansavimo šaltinių (valstybės ir savivaldybės biudžetų), todėl bendruomenė, siekdama užtikrinti šios savivaldybės biudžetinės įstaigos funkcionavimą, skyrė 13 200 Lt paramą (t. V. b. l. 27). Pastaruoju klausimu Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra akcentavęs, jog įstatymai negarantuoja absoliučios asmens teisės reikalauti, kad jo pageidaujama mokymo įstaiga nebūtų reorganizuojama, pertvarkoma ar likviduojama, jeigu toks mokymo įstaigos pertvarkymas nepažeidžia įstatymo garantuotų asmens teisių švietimo srityje. Įstatymo garantuotas visuomenės interesas turėti optimalų švietimo tinklą yra prioritetinis atskirų asmenų noro mokytis jiems patinkančioje mokykloje atžvilgiu (2007 m. lapkričio 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A14-1482/2007).

31Kiti V. J. argumentai (dėl atsakovo veiksmų, susijusių su klasių komplektavimu) peržengia šios bylos nagrinėjimo ribas, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų plačiau nepasisako.

32Atsižvelgusi į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas tinkamai aiškino teisės normas, reguliuojančias ginčo teisinius santykius, jų kontekste teisingai vertino faktines bylos aplinkybes, todėl priėmė teisėtą bei pagrįstą, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 57 straipsnio ir 86 straipsnio 2 dalies nuostatas atitinkantį procesinį sprendimą. Tenkinti pareiškėjo apeliacinį skundą jame nurodytais motyvais nėra jokio pagrindo.

33Vadovaujantis ABTĮ 44 straipsnyje įtvirtintu principu, teisę gauti turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą turi tik bylą laimėjusi šalis, todėl pareiškėjo V. J. prašymas priteisti jo patirtas teismo išlaidas netenkinamas.

34Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

35Pareiškėjo Zarasų rajono Salako pagrindinės mokyklos Baibių pagrindinio ugdymo skyriaus tarybos pirmininko V. J. apeliacinį skundą atmesti.

36Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 27 d. sprendimą palikti nepakeistą.

37Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas Zarasų rajono Salako pagrindinės mokyklos Baibių pagrindinio... 5. Skunde ir jo patikslinimuose (t. I, b. l. 4-8, 116-121; t. IV, b. l. 106-109)... 6. Bendrojo lavinimo, specialiojo ugdymo, profesinio mokymo mokyklų, pagalbą... 7. Pareiškėjo teigimu, Sprendimu Nr. T-4 patvirtintas Zarasų rajono... 8. Atsakovas Zarasų rajono savivaldybė su pareiškėjo skundu nesutiko, prašė... 9. Atsiliepimuose (t. I, b. l. 41-46, t. II, b. l. 3-10) atsakovas paaiškino, kad... 10. Atsakovo teigimu, rajono mokykloms, tarp jų ir Baibių pagrindinei mokyklai,... 11. II.... 12. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. sausio 27 d. sprendimu... 13. Teismas, įvertinęs faktines bylos aplinkybes, pripažino, kad pareiškėjo... 14. Teismas nurodė, kad steigėjo mokykloms skiriamos mokinio krepšelio lėšos... 15. III.... 16. Pareiškėjas Zarasų rajono Salako pagrindinės mokyklos Baibių pagrindinio... 17. Apeliacinis skundas (t. V, b. l. 21-29) grindžiamas šiais pagrindiniais... 18. Atsakovas Zarasų rajono savivaldybė prašo pareiškėjo apeliacinį skundą... 19. Atsiliepime (t. V, b. l. 34-40) paaiškina, kad teismas išsamiai pasisakė... 20. Trečiasis suinteresuotas asmuo Zarasų rajono Salako pagrindinė mokykla... 21. Teisėjų kolegija... 22. IV.... 23. Apeliacinis skundas atmestinas.... 24. Iš pareiškėjo apeliacinio skundo turinio matyti, kad nesutikimą su... 25. Pagal Švietimo įstatymo 44 straipsnio 2 dalį, savivaldybės taryba bendrojo... 26. Įvertinus šioje administracinėje byloje ginčijamus administracinius aktus... 27. Pirmosios instancijos teismas, ištyręs faktines ginčo aplinkybes,... 28. Skundžiamų administracinių aktų teisėtumą V. J.... 29. Analizuojamų teisinių santykių atsiradimo laikotarpiu galiojęs... 30. Pažymėtina, jog pareiškėjo teiginiai, kad atsakovo atlikti skaičiavimai,... 31. Kiti V. J. argumentai (dėl atsakovo veiksmų, susijusių... 32. Atsižvelgusi į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 33. Vadovaujantis ABTĮ 44 straipsnyje įtvirtintu principu, teisę gauti turėtų... 34. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 35. Pareiškėjo Zarasų rajono Salako pagrindinės mokyklos Baibių pagrindinio... 36. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 27 d. sprendimą... 37. Nutartis neskundžiama....