Byla AS-438-306-13
Dėl panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio (kolegijos pirmininkas), Romano Klišausko (pranešėjas) ir Ričardo Piličiausko, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Psyops Media“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. sausio 28 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Psyops Media“ skundą atsakovui dėl panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4UAB „Psyops Media“ 2013 m. sausio 21 d. išsiuntė Vilniaus apygardos administraciniam teismui skundą (gautas 2013 m. sausio 23 d.), kuriame prašė panaikinti Lietuvos antstolių rūmų 2012 m. gruodžio 27 d. raštu Nr. S-(075)-13157 įformintą sprendimą atsisakyti pradėti drausmės bylą antstolio D. Š. atžvilgiu ir įpareigoti Lietuvos antstolių rūmus iš naujo svarstyti klausimą pagal ieškovo skundą dėl drausmės bylos iškėlimo antstoliui D. Š. dėl jo netinkamo pareigų vykdymo.

5II.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. sausio 28 d. nutartimi UAB „Psyops Media“ skundą atsisakė priimti nagrinėti ir išaiškino, kad uždaroji akcinė bendrovė „Psyops Media“ dėl Antstolių garbės teismo sprendimo panaikinimo, turi teisę paduoti ieškinį Vilniaus apygardos teismui.

7Teismas konstatavo, jog pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 5 straipsnio 1 dalį kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymu nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymu saugomas interesas. Teismas atkreipė dėmesį į tai, jog to paties įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatyta, kad administracinio teismo pirmininkas ar teisėjas (teismas) motyvuota nutartimi atsisako priimti skundą (prašymą), jeigu byla nepriskirtina tam teismui. Kartu teismas nurodė, jog pagal Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 14 straipsnio 4 dalį antstolių garbės teismo sprendimai per trisdešimt dienų nuo sprendimo nuorašo įteikimo antstoliui (antstolio padėjėjui) dienos gali būti skundžiami Vilniaus apygardos teismui. Pirmosios instancijos teismas pabrėžė, jog kadangi UAB „Psyops Media“ reikalavimą reiškia dėl Antstolių garbės teismo sprendimo, kuriuo buvo atsisakyta pradėti drausmės bylą antstolio D. Š. atžvilgiu, teisėtumo, UAB „Psyops Media“ skundas nagrinėtinas Vilniaus apygardos teisme, o ne Vilniaus apygardos administraciniame teisme. Pirmosios instancijos teismas konstatavo ir tai, jog vadovaujantis ABTĮ 42 straipsnio 1 dalies 3 punktu UAB „Psyops Media“ grąžintinas sumokėtas žyminis mokestis.

8III.

9Atskiruoju skundu pareiškėjas UAB „Psyops Media“ prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo 2013 m. sausio 28 d. nutartį ir įpareigoti Lietuvos antstolių rūmus iš naujo svarstyti klausimą pagal pareiškėjo skundą dėl drausmės bylos iškėlimo antstoliui D. Š. dėl jo netinkamų pareigų vykdymo.

10Atskirajame skunde nurodo, jog atsižvelgiant į tai, kad jo 2013 m. sausio 28 d. buvo skundžiami ne Antstolių garbės teismo, o Antstolių rūmų prezidiumo veiksmai, pirmosios instancijos teismas negalėjo atsisakyti priimti nagrinėti UAB „Psyops“ skundo ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu. Be to, kaip nurodo pareiškėjas, priešingai pirmosios instancijos teismo argumentacijai, kilęs ginčas nėra nagrinėtinas civilinio proceso tvarka, o yra priskirtinas administracinių teismų kompetencijai, kadangi Lietuvos antstolių rūmai yra viešasis juridinis asmuo, veikiantis kaip profesinė asociacija. Tai, anot pareiškėjo, patvirtina ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. vasario 1 d. civilinėje byloje Nr. 2-8039-600/2013.

11Teisėjų kolegija

konstatuoja:

12IV.

13Iš bylos medžiagos matyti, jog pareiškėjas UAB „Psyops Media“ kreipėsi į pirmosios instancijos teismas prašydamas panaikinti Lietuvos antstolių rūmų 2012 m. gruodžio 27 d. raštu Nr. S-(075)-13157 įformintą sprendimą atsisakyti pradėti drausmės bylą antstolio D. Š. atžvilgiu ir įpareigoti Lietuvos antstolių rūmus iš naujo svarstyti klausimą pagal ieškovo skundą dėl drausmės bylos iškėlimo antstoliui D. Š. dėl jo netinkamo pareigų vykdymo (b. l. 1-3). Bylos medžiaga taip pat patvirtina, jog pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti nagrinėti pareiškėjo UAB „Psyops Media“ skundą motyvuodamas tuo, kad jis nėra teismingas administraciniams teismams, o nagrinėtinas bendrosios kompetencijos teisme (Vilniaus apygardos teisme). Pirmosios instancijos teismo vertinimu, pareiškėjas UAB „Psyops Media“ reikalavimą reiškia dėl Antstolių garbės teismo sprendimo, kuriuo buvo atsisakyta pradėti drausmės bylą antstolio D. Š. atžvilgiu, teisėtumo, o pagal Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 14 straipsnio 4 dalį antstolių garbės teismo sprendimai per trisdešimt dienų nuo sprendimo nuorašo įteikimo antstoliui (antstolio padėjėjui) dienos gali būti skundžiami būtent Vilniaus apygardos teismui (b. l. 15).

14Teisėjų kolegija pažymi, jog ABTĮ 3 straipsnio 1 dalis numato, kad administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 15 straipsnio 1 dalies 1 punktą, administracinių teismų kompetencijai yra priskirta nagrinėti bylas dėl valstybinio administravimo subjektų priimtų teisės aktų ir veiksmų teisėtumo, taip pat šių subjektų atsisakymo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo ar vilkinimo atlikti tokius veiksmus bei inter alia dėl viešųjų įstaigų, įmonių ir nevyriausybinių organizacijų, turinčių viešojo administravimo įgaliojimus, priimtų sprendimų ir veiksmų viešojo administravimo srityje teisėtumo, taip pat šių subjektų atsisakymo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo ar vilkinimo atlikti tokius veiksmus. ABTĮ 22 straipsnio 1 dalis taip pat nustato, kad skundą (prašymą) dėl viešojo administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, taip pat kiti viešojo administravimo subjektai, įskaitant valstybės ir savivaldybių viešojo administravimo tarnautojus, pareigūnus ir įstaigų vadovus, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti. Atsižvelgiant į tai, administraciniams teismams priskirta nagrinėti administracines bylas dėl valstybinio administravimo subjektų, taip pat kitų įstatymo numatytų subjektų, turinčių viešojo administravimo įgaliojimus, priimtų teisės aktų (administracinių aktų), taip pat veiksmų (neveikimo), kurie įtakoja konkrečių asmenų teises ar įstatymų saugomus interesus, teisėtumo.

15Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, jog, vadovaujantis Antstolių įstatymo (2002 m. gegužės 9 d. įstatymo Nr. IX-876 redakcija) 46 ir 47 straipsnių nuostatomis, Antstolių rūmai yra viešasis juridinis asmuo, kuris įgyvendina antstolių savivaldą, bei kuriam pavesta vykdyti taip pat ir viešojo administravimo pobūdį turinčias funkcijas, susijusias su veikla, skirta įstatymams ir kitiems teisės aktams įgyvendinti, administracinių sprendimų priėmimu, įstatymų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo kontrole, pavyzdžiui, Antstolių įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka kontroliuoti antstolių veiklą. Antstolių įstatymo 48 straipsnio 3 dalis taip pat nustato, jog Lietuvos antstolių rūmų prezidiumas, atlikdamas Lietuvos antstolių rūmams priskirtas funkcijas, inter alia tikrina antstolių darbo organizavimą. Iš šių teisės normų matyti, jog Lietuvos antstolių rūmų bei Antstolių rūmų prezidiumo sprendimai bei veiksmai (neveikimas), susiję su viešojo administravimo funkcijų vykdymu gali būti ginčo objektu administraciniame teisme.

16Nagrinėjamu atveju, vertinant pareiškėjo skundo, kuriuo jis ginčijo Lietuvos antstolių rūmų 2012 m. gruodžio 27 d. raštu Nr. S-(075)-13157 įformintą sprendimą atsisakyti pradėti drausmės bylą antstolio D. Š. atžvilgiu, teismingumą, pažymėtina, kad šiuo skundu pareiškėjas ginčijo Lietuvos antstolių rūmų sprendimą, susijusį su šiai institucijai priskirtų viešojo administravimo funkcijų vykdymu (antstolių veiklos kontrole). Todėl darytina išvada, jog šis administracinis aktas gali būti laikomas administraciniams teismams teismingo ginčo objektu, tuo labiau, kad iš pareiškėjo pateikiamų duomenų (dokumentų) matyti, jog bendrosios kompetencijos teismas atsisakė priimti nagrinėti pareiškėjo ieškinį dėl ginčijamo Lietuvos antstolių rūmų 2012 m. gruodžio 27 d. raštu Nr. S-(075)-13157 įforminto sprendimo panaikinimo (Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. vasario 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-8039-600/2013; b. l. 17). Papildomai akcentuotina ir tai, jog Vilniaus apygardos administracinio teismas, spręsdamas pareiškėjo skundo priėmimo klausimą, nepagrįstai konstatavo, jog pareiškėjas ginčija Antstolių garbės teismo sprendimą, kuris gali būti skundžiamas tik bendrosios kompetencijos teismui (Antstolių įstatymo 14 straipsnio 4 dalis). Byloje nėra jokių duomenų, jog tokį reikalavimą pareiškėjas būtų pareiškęs (b. l. 1-3) ar kad pagal pareiškėjo prašymą apskritai būtų priimtas Antstolių garbės teismo sprendimas antstolio D. Š. atžvilgiu, kuris galėtų būti ginčo objektu teisme.

17Dėl šių priežasčių konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai išsprendė pareiškėjo skundo teismingumo klausimą. Todėl pareiškėjo atskirasis skundas tenkinamas, o Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. sausio 28 d. nutartis, kuria buvo atsisakyta priimti nagrinėti pareiškėjo skundą, panaikinama, perduodant šiam teismui pareiškėjo skundo priėmimo klausimą nagrinėti iš naujo.

18Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

19pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Psyops media“ atskirąjį skundą tenkinti.

20Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. sausio 28 d. nutartį panaikinti, perduodant šiam teismui pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Psyops media“ skundo priėmimo klausimą nagrinėti iš naujo.

21Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai