Byla I-3602-629/2012
Dėl aktų panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Mildos Vainienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Mefodijos Povilaitienės, Gintaro Dzedulionio, dalyvaujant pareiškėjos UAB „Klaipėdos administratorių biuras“ atstovams T. M. ir advokatui Tomui Juodžiui, atsakovo Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos atstovei Akvilei Kalantaitei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Klaipėdos administratorių biuras“ skundą atsakovui Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos dėl aktų panaikinimo,

Nustatė

2UAB „Klaipėdos administratorių biuras“ (toliau – ir pareiškėja) su skundu (b. l. 2–4) kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos (toliau – ir atsakovas, Departamentas) 2012 m. birželio 8 d. sprendimą Nr. (6.16)A2-2108 (toliau – ir Sprendimas Nr. (6.16)A2-2108) ir 2012 m. birželio 5 d. įsakymą Nr. V-57 „Dėl nuobaudos bankrutavusios UAB „Alfva“ bankroto administratoriaus UAB „Klaipėdos administratorių biuras“ įgaliotam asmeniui T. M. skyrimo“ (toliau – ir Įsakymas Nr. V-57).

3Pareiškėjas nurodė, kad Departamentas Sprendime Nr. (6.16)A2-2108 konstatavo, jog UAB „Klaipėdos administratorių biuras“ pažeidė Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) 35 str. 6 d., 11 str. 3 d. 14 p. nuostatas, už kurių pažeidimą BUAB „Alfva“ bankroto administratoriaus UAB „Klaipėdos administratorių biuras“ įgaliotam asmeniui T. M. Įsakymu Nr. V-57 skirtas įspėjimas. Pareiškėjo nuomone, atsakovas neteisingai interpretuoja kreditorių teisių pažeidimą ĮBĮ 35 str. 6 d. prasme. Pažymėjo, kad pavedimo sutarties pagrindu susiklosto ne bankroto administratoriaus ir kreditorių (ar kreditorių susirinkimo), o administratoriaus ir bankrutuojančios įmonės teisiniai santykiai. ĮBĮ 11 str. 3 d. 14 p. nustatyta administratoriaus pareiga ginti visų įmonės kreditorių interesus turi būti derinama su toje pačioje teisės normoje nustatyta pareiga ginti bankrutuojančios įmonės teises ir interesus.

4Pareiškėja, remdamasi ĮBĮ 35 str. 6 d., pažymėjo, jog ĮBĮ nedraudžia pirmos eilės kreditoriams reikalavimus padengti keliais etapais kaip ir pasielgė UAB „Klaipėdos administratorių biuras“. Pareiškėja paaiškino, jog pirmiausia iš Garantinio fondo lėšų atsiskaitė su pirmos eilės BUAB „Alfva“ kreditoriais. Kadangi buvo neišlaikytas proporcingumo principas, kas pagal ĮBĮ yra leidžiama, antruoju etapu nuspręsta tenkinti likusius pirmos eilės kreditorių finansinius reikalavimus iš lėšų, kuriuos bus gautos pardavus BUAB „Alfva“ nekilnojamąjį turtą. Taigi, pareiškėjos nuomone, ji nepažeidė nei ĮBĮ 35 str. 6 d., nei 11 str. 3 d. 14 p. nuostatų.

5Pareiškėja atkreipė dėmesį, įstatymas nenustato, jog administratorius atsiradusį neproporcingumą privalo išlyginti nedelsiant, ĮBĮ apskritai nėra pasisakyta dėl termino atsiradusiems neproporcingumams pašalinti. Pažymėjo, jog lėšas bankrutavusi įmonė gauna iš vykdomos komercinės ūkinės veiklos (jei ji verčiasi šia veikla) arba iš nekilnojamojo ir kilnojamojo turto pardavimo. Pareiškėjos nuomone, Departamento argumentai, kad BUAB „Alfva“ turtas pirmose ir antrose varžytynėse gali būti neparduotas, turtas gali būti sugadintas, prarastas, yra abstraktūs ir jais remiantis negali būti daroma išvada, jog UAB „Klaipėdos administratorių biuras“ pažeidė ĮBĮ 35 str. 6 d., 11 str. 3 d. 14 p. nuostatas. Nurodė, kad tiek kilnojamas, tiek nekilnojamas BUAB „Alfva“ turtas yra apdraustas, o BUAB „Alfva“ šiuo metu pardavinėjamo turto bendra suma sudaro 3 480 758,47 Lt. Anot pareiškėjos, net ir turto nepardavimo nei pirmose, nei antrose varžytynėse atveju, visuomet išlieka galimybė gauti lėšų, kadangi tokiu atveju neparduotą įkeistą turtą, administratorius pagal ĮBĮ privalo pasiūlyti perimti įkaito turėtojui, o kilnojamajam turtui apskritai nenustatoma privaloma pardavimo iš varžytynių tvarka, todėl šis turtas gali būti pardavinėjamas ir kita administratoriaus pasirinkta ar kreditorių susirinkimo (komiteto) pasiūlyta tvarka. Pabrėžė, jog bet kokiu atveju, už turto praradimą, sugadinimą, jei tai atsitiko dėl administratoriaus kaltės, žalą privalo atlyginti administratorius, jei dėl kitų asmenų – tai žala prisiteisiama įstatymų nustatyta tvarka.

6Atsakovas Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos atsiliepime (b. l. 46–50) prašė pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą.

7Nurodė, kad pareiškėja nesilaikė ĮBĮ 35 str. 6 d. nustatyto reikalavimo, t. y. iš Garantinio fondo lėšų atitinkama dalimi patenkinus įmonės pirmos eilės kreditorių reikalavimus bei neišlaikius ĮBĮ 35 str. 6 d. nurodyto reikalavimų tenkinimo proporcingumo principo, tenkinant iš įmonės lėšų likusius nepatenkintus šių kreditorių reikalavimus nebuvo išlyginti atsiradę proporcingumo neatitikimai. Įmonės sukauptos lėšos buvo pervestos tik pirmos eilės kreditoriams, o pareiškėja Departamentui nepateikė įrodymų, jog kokiais nors veiksmais buvo siekiama išlyginti atsiradusius proporcingumo neatitikimus. Atsakovas pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju neaišku, kokiais kriterijais remiantis buvo atrinkti darbuotojai, kuriems buvo išmokėtos BUAB „Alfva“ sukauptos lėšos. Atsakovo teigimu, negalima praktika, kai bankroto administratorius nustato kelių etapų pirmos eilės kreditorių reikalavimų tenkinimą, sudarydamas galimybę vieniems kreditoriams greičiau atgauti jiems priklausančias sumas, o kitos eilės kreditorių reikalavimų tenkinimą susiedamas su tam tikromis sąlygomis. Be to, visuomet yra tikimybė, kad turtas varžytinėse nebus parduotas ar bus parduota tik dalis turto, dėl ko kitų pirmos eilės kreditorių reikalavimų tenkinimas gali užtrukti, taip pat visuomet yra tikimybė, jog turtas gali būti sugadintas, prarastas.

8Pasak Departamento, bankroto teisė yra paremta kreditorių reikalavimų tenkinimo proporcingumo principu, kuris neatskiriamai susijęs ir su kreditorių lygiateisiškumo užtikrinimu. Pabrėžė, jog ĮBĮ 35 str. 1 d. nustato dviejų etapų kreditorių reikalavimų tenkinimą – pirmajame etape tenkinami kreditorių reikalavimai be priskaičiuotų palūkanų ir netesybų, o antrajame etape ta pačia eile tenkinama likusi kreditorių reikalavimų dalis (palūkanos ir netesybos). Jokių kitų eilių ar etapų tenkinant vieno etapo vieno eilės kreditorių reikalavimų ĮBĮ nenustato ir neleidžia. Atsakovo įsitikinimu, bankroto administratoriui tam tikrų vieno etapo vienos eilės kreditorių reikalavimus patenkinant, o kitų to paties etapo tos pačios kreditorių reikalavimų tenkinimą susiejant su numatomu turto pardavimu ateityje ar kitomis sąlygomis, ĮBĮ 35 str. 6 d. įtvirtintas reikalavimas kreditorių reikalavimus tenkinti proporcingai pagal priklausančią kiekvienam kreditoriui sumą netektų prasmės. Pažymėjo, jog net ir pavykus parduoti įmonės turtą ir iš gautų lėšų tenkinant likusius nepatenkintus kreditorių reikalavimus, bandant išlyginti proporcingumo neatitikimus, atsiradusius kreditorių reikalavimus tenkinant anksčiau, tai nepaneigtų pareiškėjos ĮBĮ 35 str. 6 d., 11 str. 3 d. 14 p. pažeidimų fakto, nes jau tenkinant pirmą kartą įmonės pirmos eilės kreditorių reikalavimus nebuvo išlaikytas proporcingumo principas.

9Teismo posėdyje pareiškėjos atstovai T. M. ir advokatas Tomas Juodys prašė skundą tenkinti, remdamiesi skunde išdėstytais argumentais. Papildomai paaiškino, kad pareiškėja, įvertinusi aplinkybę, jog iš BUAB „Alfva“ turto pardavimo gautų lėšų pilnai pakaks visiems pirmos eilės kreditorių reikalavimams patenkinti, nutarė pirmos eilės kreditorių reikalavimų tenkinimą vykdyti keliais etapais ir pirmojo etapo metu buvo pervestos lėšos daliai BUAB „Alfva“ kreditorių (darbuotojų), t. y. labiausiai socialiai pažeidžiamiems buvusiems BUAB „Alfva“ darbuotojams – pagalbiniams darbuotojams, traktorininkams, betonuotojams ir kt. Artimiausiu metu buvo pervestos lėšos likusiems pirmos eilės BUAB „Alfva“ pirmos eilės kreditoriams (darbuotojams). Pažymėjo, kad pareiškėja nesiekė diskriminuoti BUAB „Alfva“ kreditorių ar pažeisti jų teisių, priešingai – siekė, kad bankroto procedūra vyktų sklandžiai, būtų patiriamos kuo mažesnės administravimo išlaidos ir užtikrintos visų BUAB „Alfva“ kreditorių teisės.

10Teismo posėdžio metu atsakovo Departamento atstovė Akvilė Kalantaitė prašė skundą atmesti, remdamasi atsiliepime išdėstytais motyvais.

11Skundas tenkintinas visiškai.

12Ginčas kilo dėl Departamento 2012 m. birželio 8 d. sprendimo Nr. (6.16)A2-2108 ir 2012 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. V-57 teisėtumo ir pagrįstumo.

13Byloje nustatyta, kad pareiškėja UAB „Klaipėdos administratorių biuras“ paskirta BUAB „Alfva“ bankroto administratore. Įgaliotas asmuo – T. M. (b. l. 7).

142012 m. balandžio 20 d. Departamente gautas buvusios BUAB „Alfva“ darbuotojos bendrovės kreditorės I. V. skundas (b. l. 9) dėl pareiškėjos veiklos, kuriame nurodyta, kad pareiškėja, pažeisdama proporcingumo principą, tik daliai buvusių BUAB „Alfva“ darbuotojų pervedė jiems priklausančias išmokėti sumas iš BUAB „Alfva“ sukauptų lėšų.

15Departamentas 2012 m. balandžio 24 d. raštu Nr. (6.16)A2-1464 (b. l. 8), atlikdamas pareiškėjos veiklos tyrimą dėl minėtame skunde keliamų klausimų, kreipėsi į UAB „Klaipėdos administratorių biuras“, prašydamas pateikti paaiškinimus minėtais klausimais.

16Pareiškėja 2012 m. gegužės 9 d. rašte Nr. 12-ALF-86 (b. l. 10–11) Departamentui paaiškino, kad UAB „Klaipėdos administratorių biuras“, dar prieš pradėdama vykdyti pirmos eilės kreditorių (darbuotojų) reikalavimų tenkinimą, įvertino aplinkybę, kad iš BUAB „Alfva“ turto pardavimo gautų lėšų pilnai pakaks visiems pirmos eilės kreditorių reikalavimams patenkinti. Pagal atlikto bankrutavusios UAB „Alfva“ turto vertinimo duomenis buvo sudaryta bankrutavusios UAB „Alfva“ įkeisto ir neįkeisto turto pardavimo tvarka. Paaiškino, jog nutarė pirmos eilės kreditorių reikalavimų tenkinimą vykdyti keliais etapais ir pirmojo etapo metu buvo pervestos lėšos daliai BUAB „Alfva“ kreditorių (darbuotojų), o artimiausiu metu planuojama pervesti lėšas likusiems pirmos eilės BUAB „Alfva“ pirmos eilės kreditoriams (darbuotojams). Rašte nurodė, kad ĮBĮ nenustato reikalavimo kreditorių reikalavimus tenkinti proporcingai pagal priklausančią kiekvienam kreditoriui sumą, tuo atveju, jei lėšų visiems vieno etapo vienos eilės reikalavimams visiškai patenkinti užtenka. Pažymėjo, kad pervesdama lėšas daliai pirmos eilės kreditorių, nesiekė diskriminuoti kitų kreditorių ar pažeisti jų teisių, o priešingai, siekė, kad bankroto procedūra vyktų sklandžiai.

17Departamento Įmonių restruktūrizavimo ir bankroto skyriaus vyriausiasis specialistas, išanalizavęs I. V. skundą, pareiškėjos paaiškinimus, dokumentus, 2012 m. gegužės 25 d. išvadoje dėl BUAB „Alfva“ bankroto administratoriaus UAB „Klaipėdos administratorių biuras“ veiksmų (toliau – ir Išvada) (b. l. 79–82), konstatavo, kad bankroto administratorius tik daliai, neaišku kokias kriterijais, atrinktų darbuotojų, kurie visi yra pirmos eilės kreditoriai, išmokėdamas BUAB „Alfva“ sukauptas lėšas, atitinkama dalimi tenkinant jų kreditorinius reikalavimus, nesilaikė proporcingumo principo ir taip pažeidė ĮBĮ 35 str. 6 d. ir 11 str. 3 d. 14 p. nuostatas. Išvadoje siūloma UAB „Klaipėdos administratorių biuras“ įgaliotam asmeniui T. M. skirti nuobaudą – įspėjimą.

18Pareiškėja, susipažinusi su Išvada, pateikė atsakovui papildomus paaiškinimus (b. l. 67–68), kuriuose nurodė, kad bankrutavusios UAB „Alfva“ pirmos eilės kreditorių reikalavimų tenkinimas iš bankrutavusios UAB „Alfva“ lėšų nėra baigtas ir atsiradę kreditorių reikalavimų tenkinimo proporcingumo neatitikimai pagal ĮBĮ reikalavimus gali būti išlyginti bet kuriuo metu vykdant pirmos eilės kreditorių reikalavimų tenkinimą. Užtikrino, kad atsiradę bankrutavusios UAB „Alfva“ pirmos eilės kreditorių reikalavimų tenkinimo proporcingumo neatitikimai bus išlyginti artimiausiu metu gavus lėšų iš numatomo bankrutavusios UAB „Alfva“ turto pardavimo, kurių visiškai pakaks visiems pirmos eilės kreditorių reikalavimams patenkinti. Pareiškėja taip pat nurodė, kad nesiekė diskriminuoti BUAB „Alfva“ kreditorių ar pažeisti jų teisių, priešingai – siekė, kad bankroto procedūra vyktų sklandžiai, būtų patiriamos kuo mažesnės administravimo išlaidos ir užtikrintos visų BUAB „Alfva“ kreditorių teisės ir vykdydamas BUAB „Alfva“ pirmos eilės kreditorių (darbuotojų) reikalavimų tenkinimą, lėšas pirmiausiai pervedė labiausiai socialiai pažeidžiamiems buvusiems BUAB „Alfva“ darbuotojams – pagalbiniams darbuotojams, traktorininkams, betonuotojams ir kt.

19Departamentas 2012 m. birželio 8 d. priėmė sprendimą Nr. (6.16)A2-2108 (b. l. 35–37), kuriuo dėl minėtų veiksmų pareiškėja pripažinta pažeidusi ĮBĮ 35 str. 6 d. ir 11 str. 3 d. 14 p. nuostatas, todėl vadovaujantis ĮBĮ 117 str. 1 d., Departamento direktoriaus 2012 m. birželio 5 d. (b. l. 38) įsakymu Nr. V-57 UAB „Klaipėdos administratorių biuras“ įgaliotam asmeniui T. M. paskirta nuobauda – įspėjimas.

20Įmonių bankroto procesą reglamentuoja Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas. Priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas arba teisėjas skiria įmonės administratorių, kurio viena iš pareigų yra ginti visų kreditorių, taip pat bankrutuojančios įmonės teises ir interesus, organizuoti ir atlikti būtinus bankroto proceso darbus (ĮBĮ 11 str. 6 d. 14 p.).

21ĮBĮ 35 str. reglamentuoja kreditorių reikalavimų tenkinimo eilę ir tvarką. Šio straipsnio 1 d. nustatyta, kad kreditorių reikalavimai tenkinami dviem etapais. Pirmajame etape pagal šio straipsnio nustatytą eiliškumą tenkinami kreditorių reikalavimai be priskaičiuotų palūkanų ir netesybų, o antrajame etape ta pačia eile tenkinama likusi kreditorių reikalavimų dalis (palūkanos ir netesybos) Pirmąja eile yra tenkinami darbuotojų reikalavimai, susiję su darbo santykiais; reikalavimai atlyginti žalą dėl suluošinimo ar kitokio kūno sužalojimo, susirgimo profesine liga arba dėl mirties nuo nelaimingo atsitikimo darbe; fizinių ir juridinių asmenų reikalavimai apmokėti už perdirbti supirktą žemės ūkio produkciją (ĮBĮ 35 str. 2 d.).

22Pagal ĮBĮ 35 str. 6 d. kiekviename etape kiekvienos paskesnės eilės kreditorių reikalavimai tenkinami po to, kai visiškai patenkinti atitinkamo etapo pirmesnės eilės kreditorių reikalavimai. Jeigu neužtenka lėšų visiems vieno etapo vienos eilės reikalavimams visiškai patenkinti, šie reikalavimai tenkinami proporcingai pagal priklausančią kiekvienam kreditoriui sumą. Jeigu tenkinant pirmąja eile tenkinamus kreditorių reikalavimus teisės aktų nustatyta tvarka iš Garantinio fondo ar Žemės ūkio ministerijos lėšų buvo neišlaikytas šioje dalyje nurodytas reikalavimų tenkinimo proporcingumo principas, tai tenkinant iš įmonės lėšų likusius nepatenkintus šių kreditorių reikalavimus turi būti išlyginami atsiradę proporcingumo neatitikimai.

23Bylos medžiaga patvirtina, kad nagrinėjamu atveju susidarė tokia situacija, kai pareiškėjai UAB „Klaipėdos administratorių biuras“ pirmajame etape tenkinat pirmos eilės kreditorių reikalavimus, daliai pirmos eilės kreditorių jiems priklausančios sumos buvo išmokėtos 2012 m. kovo 30 d., o likusiems pirmos eilės kreditoriams jų reikalavimai patenkinti 2012 m. liepos mėnesį iš lėšų, gautų už nuomojamą BUAB „Alfva“ turtą. Taigi šiuo atveju spręstinas klausimas dėl pareiškėjos veiksmų atitikimo proporcingumo reikalavimams tenkinant kreditorių reikalavimus.

24Pareiškėjas teigia, kad pagal ĮBĮ 35 str. 6 d. reikalavimai tenkinami proporcingai pagal priklausančią kiekvienam kreditoriui sumą tik tais atvejais, kai neužtenka lėšų visiems vieno etapo vienos eilės reikalavimams visiškai patenkinti. Šiuo atveju UAB „Klaipėdos administratorių biuras“, įvertinęs BUAB „Alfva“ turtą, padarė išvadą, kad iš bendrovės turto gautų lėšų pakaks visiems vieno etapo vienos eilės reikalavimams visiškai patenkinti, todėl nusprendė pirmiausiai atsiskaityti su pirmo etapo pirmos eilės kreditoriais, kurie yra labiausiai socialiai pažeidžiami, o likusių darbuotojų kreditorinius reikalavimus nusprendė patenkinti vėliau, t. y., kai gaus lėšas iš bendrovės turto.

25Teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 57 str. 6 d.).

26Teismo vertinimu, nagrinėjamoje situacijoje pareiškėja tinkamai atliko bankroto administratoriaus pareigas, t. y. apgynė tiek kreditorių tiek bankrutuojančios įmonės teises ir interesus, atlikto būtinus bankroto proceso darbus, todėl nepažeidė ĮBĮ 35 str. 6 d. bei 11 str. 6 d. 14 p. Pareiškėja, turėdama duomenis apie tai, kad bendrovės turto tikrai pakaks visiems pirmos eilės kreditoriniams reikalavimams padengti (b. l. 19–22) vadovavosi būtent ĮBĮ 11 str. 6 d. 14 p., t. y. siekdama apginti tiek kreditorių, tiek bankrutuojančios įmonės interesus, iš garantinio fondo gautas lėšas, kurių nebūtų pakakę visiems pirmos eilės kreditorių reikalavimas padengti, neskirstė visiems kreditoriams proporcingai jų reikalavimų daliai, kas būtų sudarę daug didesnes administravimo išlaidas, o padengė dalies pirmos eilės kreditorių reikalavimus visiškai. Teismo vertinimu, toks pareiškėjos elgesys, kai pirmiausia buvo atsiskaityta su pirmo etapo pirmos eilės kreditoriais, kurie yra labiausiai socialiai pažeidžiami, atitinka ir protingumo bei sąžiningumo principus.

27Atsakovės argumentai, jog BUAB „Alfva“ turtas, iš kurio pareiškėja planavo padengti finansinius reikalavimus, gali žūti arba pareiškėja planuojamų lėšų gali ir negauti, vertintini kritiškai, kadangi yra pagrįsti prielaidomis, neįsigilinus į turto pobūdį. Kaip matyti, pareiškėja su likusiais pirmos eilės kreditoriais atsiskaitė iš lėšų, gautų už nuomojamą turtą (b. l. 125). Pažymėtina, jog tai, kad pareiškėja šiuo metu yra atsiskaičiusi su visais pirmos eilės kreditoriais, patvirtina Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 1 d. nutartis (b. l. 148–153).

28Atsižvelgiant į išdėstytą, darytina išvada, kad Departamento 2012 m. birželio 8 d. sprendimas Nr. (6.16)A2-2108 yra neteisėtas ir nepagrįstas, todėl pastarasis ir jo pagrindu priimtas Departamento direktoriaus 2012 m. birželio 5 d. įsakymas Nr. V-57 dėl nuobaudos bankrutavusios UAB „Alfva“ bankroto administratoriaus UAB „Klaipėdos administratorių biuras“ įgaliotam asmeniui T. M. skyrimo, naikintini (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 89 str. 1 d. 1 p.), todėl skundas tenkinamas visiškai.

29Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 str., 88 str. 2 p., 127 str. 1 d., 129 str.,

Nutarė

30Pareiškėjos UAB „Klaipėdos administratorių biuras“ skundą tenkinti visiškai.

31Panaikinti Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos 2012 m. birželio 8 d. sprendimą Nr. (6.16)A2-2108 ir Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. birželio 5 d. įsakymą Nr. V-57.

32Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, skundą paduodant šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. UAB „Klaipėdos administratorių biuras“ (toliau – ir pareiškėja) su... 3. Pareiškėjas nurodė, kad Departamentas Sprendime Nr. (6.16)A2-2108... 4. Pareiškėja, remdamasi ĮBĮ 35 str. 6 d., pažymėjo, jog ĮBĮ nedraudžia... 5. Pareiškėja atkreipė dėmesį, įstatymas nenustato, jog administratorius... 6. Atsakovas Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos... 7. Nurodė, kad pareiškėja nesilaikė ĮBĮ 35 str. 6 d. nustatyto reikalavimo,... 8. Pasak Departamento, bankroto teisė yra paremta kreditorių reikalavimų... 9. Teismo posėdyje pareiškėjos atstovai T. M. ir advokatas... 10. Teismo posėdžio metu atsakovo Departamento atstovė Akvilė Kalantaitė... 11. Skundas tenkintinas visiškai.... 12. Ginčas kilo dėl Departamento 2012 m. birželio 8 d. sprendimo Nr.... 13. Byloje nustatyta, kad pareiškėja UAB „Klaipėdos administratorių biuras“... 14. 2012 m. balandžio 20 d. Departamente gautas buvusios BUAB „Alfva“... 15. Departamentas 2012 m. balandžio 24 d. raštu Nr. (6.16)A2-1464 (b. l. 8),... 16. Pareiškėja 2012 m. gegužės 9 d. rašte Nr. 12-ALF-86 (b. l. 10–11)... 17. Departamento Įmonių restruktūrizavimo ir bankroto skyriaus vyriausiasis... 18. Pareiškėja, susipažinusi su Išvada, pateikė atsakovui papildomus... 19. Departamentas 2012 m. birželio 8 d. priėmė sprendimą Nr. (6.16)A2-2108 (b.... 20. Įmonių bankroto procesą reglamentuoja Lietuvos Respublikos įmonių bankroto... 21. ĮBĮ 35 str. reglamentuoja kreditorių reikalavimų tenkinimo eilę ir... 22. Pagal ĮBĮ 35 str. 6 d. kiekviename etape kiekvienos paskesnės eilės... 23. Bylos medžiaga patvirtina, kad nagrinėjamu atveju susidarė tokia situacija,... 24. Pareiškėjas teigia, kad pagal ĮBĮ 35 str. 6 d. reikalavimai tenkinami... 25. Teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą... 26. Teismo vertinimu, nagrinėjamoje situacijoje pareiškėja tinkamai atliko... 27. Atsakovės argumentai, jog BUAB „Alfva“ turtas, iš kurio pareiškėja... 28. Atsižvelgiant į išdėstytą, darytina išvada, kad Departamento 2012 m.... 29. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 30. Pareiškėjos UAB „Klaipėdos administratorių biuras“ skundą tenkinti... 31. Panaikinti Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos 2012... 32. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...