Byla I-445-243/2012
Dėl 2012-04-03 įsakymo Nr. V-75 „Dėl UAB „Klaipėdos hidrotechnika“ įmonės atestavimo pažymėjimo Nr. 12/09, išduoto 2009-05-08 dalies, suteikiančios teisę verstis jūrų krovinių krovimo veikla, galiojimo sustabdymo“ panaikinimo

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Vidos Stonkuvienės (pirmininkaujanti ir pranešėja), Remigijaus Armino, Aušrelės Mažrimienės, sekretoriaujant Nataljai Sliževskajai, dalyvaujant pareiškėjos UAB „Klaipėdos hidrotechnika“ atstovui advokatui Linui Žukauskui, atsakovės Lietuvos saugios laivybos administracijos atstovei Jelenai Skorochod, trečiojo suinteresuoto asmens VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos atstovui advokatui Arūnui Ivanciui, viešame teisme posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Klaipėdos hidrotechnika“ skundą atsakovei Lietuvos saugios laivybos administracijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai dėl 2012-04-03 įsakymo Nr. V-75 „Dėl UAB „Klaipėdos hidrotechnika“ įmonės atestavimo pažymėjimo Nr. 12/09, išduoto 2009-05-08 dalies, suteikiančios teisę verstis jūrų krovinių krovimo veikla, galiojimo sustabdymo“ panaikinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3pareiškėja UAB „Klaipėdos hidrotechnika“ skunde nurodo, jog Lietuvos saugios laivybos administracija 2012-04-03 įsakymu Nr. V-75 sustabdė UAB „Klaipėdos hidrotechnika“ atestavimo pažymėjimo Nr. 12/09, išduoto 2009-05-08 (toliau – Atestavimo pažymėjimas) dalies, suteikiančios teisę verstis jūrų krovinių krovimo veikla, galiojimą. Pareiškėjos teigimu, atsakovė nurodė, kad sprendimas dėl Atestavimo pažymėjimo galiojimo sustabdymo priimtas išnagrinėjus neplaninio patikrinimo metu pateiktus dokumentus ir nustatytas aplinkybes, pateiktus pareiškėjo paaiškinimus bei trečiojo suinteresuotojo asmens VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija pateiktą informaciją apie tai, kad žemės nuomos sutartis su pareiškėja nutraukta, todėl ji nebeturi teisės naudotis krantinėmis taip pat, kad 2012-03-01 Susisiekimo ministro įsakymu Nr. 5S-1 „Dėl uosto įrenginio (terminalo) atitikties akto Nr. 22-31 panaikinimo“ buvo panaikintas pareiškėjai išduotas atitikties aktas Nr. 22-31. Nurodo, jog šių aplinkybių pagrindu Lietuvos saugios laivybos administracija priėmė sprendimą, kad pareiškėjos vykdoma veikla nebeatitinka Susisiekimo ministro 2001-02-13 įsakymu Nr. 48 patvirtinto Įmonių, teikiančių su saugia laivyba susijusias paslaugas, atestavimo tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) 18.3 ir 18.6 punktuose numatytų sąlygų. Skundo reikalavimą grindžia padarytais procedūriniais pažeidimais, nes atsakovė neprašė pateikti paaiškinimų ar duomenų dėl ginčijamame įsakyme nurodytų pagrindų buvimo ar nebuvimo, todėl ginčijamas įsakymas priimtas remiantis vienpusiška, subjektyvia informacija. Akcentuoja, jog nepagrįstai pripažintas pareiškėjos vykdomos veiklos neatitikimas Tvarkos aprašo 18.3 punkto reikalavimams, nes dėl vykstančių teisminių ginčų nebuvo pagrindo konstatuoti, kad pareiškėja neturi teisės naudotis hidrotechniniais statiniais (krantinėmis, prieplaukomis, plūduriuojančiais įrenginiais) taip pat nebuvo pagrindo konstatuoti pareiškėjos vykdomos veiklos neatitikimo Tvarkos aprašo 18.6 punkto reikalavimams, nes ginčijamo įsakymo priėmimo metu nebuvo suėjęs apskundimo terminas Susisiekimo ministro 2012-03-01 įsakymo Nr. 5S-1, kuriuo panaikintas pareiškėjai išduotas Uosto įrenginio (terminalo) atitikties aktas Nr. 22-31. Pažymi, jog Vilniaus apygardos administraciniame teisme nagrinėjamas ginčas dėl šio Susisiekimo ministro įsakymo panaikinimo. Pareiškėjos teigimu, ginčijamu sprendimu siekiama ją sužlugdyti ir priversti bankrutuoti. Nurodytų aplinkybių pagrindu pareiškėja prašo skundą tenkinti ir panaikinti neteisėtą bei nepagrįstą ginčijamą įsakymą ( b. l. 6-14).

4Pareiškėjos atstovas išdėstęs tuos pačius skundą pagrindžiančius argumentus prašo skundą patenkinti.

5Atsakovė Lietuvos saugios laivybos administracija atsiliepime į skundą nurodo, kad pareiškėjos skundas nepagrįstas ir prašo jį atmesti. Teigia, kad pareiškėjos jūrų krovinių krovimo veikla buvo išsamiai patikrinta, jai buvo siūloma papildomai pateikti reikalingus dokumentus bei paaiškinimus, siekiant priimti teisingą sprendimą. Ginčijamas įsakymas priimtas vadovaujantis Tvarkos aprašo 37.2 punktu, kuriame nustatyta, kad įmonės atestavimo pažymėjimo galiojimas gali būti stabdomas, jeigu įmonė nesilaiko Lietuvos Respublikos teisės aktų, tarptautinių susitarimų, šio Tvarkos aprašo reikalavimų, bei atsižvelgiant į 2012 m. kovo 29 d. Įmonių atestavimo komisijos posėdžio protokole Nr. 5 pateiktą siūlymą. Atsikirtimą į skundą grindžia tuo, jog pareiškėja neatitiko Tvarkos aprašo 18.3 ir 18.6 punktuose išdėstytų reikalavimų - turėti leidimą naudotis prie nuomojamo sklypo esančiais hidrotechniniais statiniais (krantinėmis, prieplaukomis, plūduriuojančiais įrenginiais) bei Susisiekimo ministro išduotą Uosto įrenginio (terminalo) apsaugos atitikties aktą arba dokumentą, įrodantį įmonės sutartinius santykius su tokio akto turėtoju, todėl įsakymu sustabdė Atestavimo pažymėjimo dalies galiojimą, o per nustatytą terminą pareiškėjai nepašalinus nustatytų veiklos trūkumų, nepateikus tai patvirtinančių dokumentų, Atestavimo pažymėjimo dalies galiojimo sustabdymas nebuvo panaikintas. Nurodo, kad laikėsi visų teisės normų reikalavimų, išsamiai ir objektyviai ištyrė bei įvertino pareiškėjos veiklą, susijusią su jūrų krovinių krovimu, bei tai veiklai atlikti reikalingus dokumentus, taip pat pateiktus paaiškinimus, ir priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą dėl Atestavimo pažymėjimo galiojimo sustabdymo, nes priešingu atveju Pareiškėjos neteisėta veikla būtų pažeidusi viešuosius interesus (b.l. 77-79).

6Atsakovės atstovė prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą atsiliepime nurodytų argumentų pagrindu. Pažymi, jog įmonės atestavimo pažymėjimo galiojimo laikas pasibaigė 2012-05-08.

7Trečiasis suinteresuotas asmuo VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija (toliau – Uosto direkcija) atsiliepime į skundą nurodo, kad Lietuvos saugios laivybos administracija pagrįstai nusprendė, kad su pareiškėja nutraukus Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos sutartis, ji nebeturi teisės naudotis Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinėmis. Teigia, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012-04-13 nutartimi buvo nepatenkintas UAB „Klaipėdos hidrotechnika“ prašymas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės - sustabdyti Susisiekimo ministro 2012-03-01 įsakymo Nr. 5S-1, kuriuo panaikintas Uosto įrenginio (terminalo) atitikties aktas Nr. 22-31, galiojimą - taikymo, todėl nepagrįstas pareiškėjos argumentas, kad priimant ginčijamą įsakymą dėl Atestavimo pažymėjimo dalies galiojimo sustabdymo, nebuvo pagrindo vadovautis Susisiekimo ministro 2012-03-01 įsakymu Nr. 5S-1. Pažymi, kad pareiškėjos argumentai dėl siekio sužlugdyti ir priversti bankrutuoti pareiškėją, taip pat nepagrįsti, nes Uosto direkcija ieškinius teismams (dėl skolų priteisimo, bankroto bylos iškėlimo) teikia gindama Uosto direkcijos finansinius interesus . Nurodo, jog pareiškėja nepateikė duomenų, kad skundžiamas įsakymas savo turiniu prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams ar kad priimant skundžiamą įsakymą galėjo būti pažeistos procedūros, turėjusios užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą, todėl nėra faktinio ir teisinio pagrindo įsakymą panaikinti, todėl siūlo skundą atmesti (b.l. 81-85).

8Trečiojo suinteresuotojo asmens VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos atstovas atsiliepime nurodytų argumentų pagrindu siūlo skundą nepatenkinti.

9Teisėjų kolegija konstatuoja:

10nagrinėjamos bylos dalykas yra atsakovės Lietuvos saugios laivybos administracijos 2012-04-03 įsakymo Nr. V-75, kuriuo sustabdytas galiojimas UAB „Klaipėdos hidrotechnika“ atestavimo pažymėjimo Nr. 12/09, išduoto 2009-05-08 dalies, suteikiančios teisę verstis jūrų krovinių krovimo veikla, teisėtumo ir pagrįstumo vertinimas.

11Jūrų uosto veiklą, jūrų krovinių krovimo veiklą reglamentuoja ir nagrinėjamu atveju taikomi Lietuvos Respublikos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymas, Saugios laivybos įstatymas, Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministro 2001-02-13 įsakymu Nr. 48 patvirtintas Įmonių, teikiančių su saugia laivyba susijusias paslaugas, atestavimo tvarkos aprašas ( toliau Tvarka) ir kiti teisės aktai.

12Lietuvos saugios laivybos administracijos veiklos tikslas – organizuoti Lietuvos Respublikos ir tarptautinės teisės aktų, reglamentuojančių saugią laivybą, reikalavimų įgyvendinimą ir užtikrinti jų vykdymo kontrolę (Lietuvos saugios laivybos administracijos nuostatų (patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. 3-318) 3 p.). Viena iš teisės aktuose Lietuvos saugios laivybos administracijai numatytų funkcijų – atestuoti įmones, teikiančias su saugia laivyba susijusias paslaugas (Saugios laivybos įstatymo 6 straipsnio 11 punktas, Lietuvos saugios laivybos administracijos nuostatų 10.2.27. punktas). Saugios laivybos įstatymo 38 straipsnio 2 dalyje nustatytos su saugia laivyba susijusios paslaugos, inter alia jūrų krovinių krovimas. Šio straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įmonės, teikiančios su saugia laivyba susijusias paslauga, turi būti atestuotos susisiekimo ministro nustatyta tvarka. Atestavimo tvarka detalizuojama Susisiekimo ministro patvirtintame Tvarkos apraše, kuriame įtvirtinta Lietuvos saugios laivybos administracijos teisė atestuoti įmonę ir išduoti arba atsisakyti išduoti atestavimo pažymėjimą, taip pat išduoti laikiną atestavimo pažymėjimą (7.1 punktas); sustabdyti atestavimo pažymėjimo galiojimą ar panaikinti jo galiojimo sustabdymą (7.2 punktas); panaikinti atestavimo pažymėjimo galiojimą (7.3 punktas). Tvarkos aprašo 10 punkte nustatyti bendrieji reikalavimai atestuojamoms įmonėms, o šio aprašo 18 punkte – papildomi reikalavimai įmonėms, teikiančioms jūrų krovinių krovimo paslaugas, inter alia: turėti leidimą naudotis prie nuomojamo sklypo esančiais hidrotechniniais statiniais (krantinėmis, prieplaukomis, plūduriuojančiais įrenginiais) (Tvarkos aprašo 18.3 punktas); turėti Susisiekimo ministro išduotą Uosto įrenginio (terminalo) apsaugos atitikties aktą arba dokumentą, įrodantį įmonės sutartinius santykius su tokio akto turėtoju (Tvarkos aprašo 18.6 punktas). pagal Tvarkos nuostatas, jeigu įmonė nepateikia visų reikiamų dokumentų ar jie neatitinka jiems nustatytų reikalavimų, nesilaiko Tvarkos aprašo reikalavimų, Atestavimo pažymėjimas gali būti neišduodamas (Tvarkos aprašo 28.1 punktas), išduotas Atestavimo pažymėjimas gali būti sustabdomas ar panaikinamas (Tvarkos aprašo 37.2, 40.4 punktai).

13Nagrinėjamos administracinės justicijos byloje nėra ginčo dėl to, ar pareiškėja atitinka bendruosius reikalavimus atestuojamoms įmonėms. Ginčas kyla dėl pareiškėjos atitikties papildomiems reikalavimams įmonėms, teikiančioms jūrų krovinių krovimo paslaugas, t.y. dėl Tvarkos aprašo 18.3 ir 18.6 punktų aiškinimo ir taikymo.

14Dėl Tvarkos aprašo 18.3 punkto:

15Tvarkos aprašo 18.3 punkte nustatyta, kad įmonė, siekdama vykdyti atestuojamą veiklą, turi turėti leidimą naudotis prie nuomojamo sklypo esančiais hidrotechniniais statiniais (krantinėmis, prieplaukomis, plūduriuojančiais įrenginiais).Uosto naudotojai uosto teritorijoje gali vykdyti tik tokią komercinę ir ūkinę veiklą, kuri atitinka uosto funkcinę paskirtį, ir jeigu dėl jų veiklai reikalingos uosto žemės yra sudaryta uosto žemė nuomos sutartis šio įstatymo nustatyta tvarka (Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo 4 straipsnio 2 dalis). Uosto direkcija turi teisę leisti uosto žemės naudotojui naudotis uosto hidrotechniniais įrenginiais. Tai nurodoma tarp Uosto direkcijos ir uosto žemės naudotojo sudaromoje uosto žemės nuomos sutartyje (Susisiekimo ministro 1997-07-07 įsakymu Nr. 264 patvirtintų Klaipėdos valstybinio jūrų uosto naudojimo taisyklių 35 punktas). Krantinė - hidrotechninis įrenginys, skirtas laivams švartuoti ir krauti, keleiviams įlaipinti ar išlaipinti (Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo 2 straipsnio 10 dalis).

16Bylos medžiaga nustatyta, kad Lietuvos saugios laivybos administracijoje 2012-03-16 gauti VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos pranešimai apie tai, kad nuo 2011-03-11 Uosto direkcija vienašališkai nutraukė žemės nuomos sutartis, sudarytas su pareiškėja (b.l. 25; 26). Faktinės aplinkybės dėl uosto žemės nuomos sutarčių nutraukimo, o tuo pačiu ir dėl pareiškėjos galimybių naudotis uosto hidrotechniniais įrenginiais, nebuvimo paneigtos ir Įmonių atestavimo ir licencijavimo komisijos 2012-03-29 posėdžio metu (protokole Nr. 5 , b.l. 27). Pareiškėja taip pat neginčija šių faktinių aplinkybių. Iš byloje esančių ir Lietuvos informacinės teismų sistemos (LITEKO) duomenų matyti, kad ginčas dėl tarp pareiškėjos ir Uosto direkcijos sudarytų uosto žemės nuomos sutarčių nutraukimo pripažinimo neteisėtu nagrinėjamas Klaipėdos miesto apylinkės teisme (civilinės bylos Nr. 2-4736-323/2011). Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-03-16 nutartimi netenkintas UAB „Klaipėdos hidrotechnika“ prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti Uosto direkcijai išregistruoti pareiškėjos nuomos teises iš viešo registro pagal 2008-12-09 uosto žemės nuomos sutartį Nr. 20-112/2008ž bei 2009-03-05 sutartį Nr. 20-44-2009ž (b.l. 87). Klaipėdos apygardos teismo 2011-06-02 nutartimi šis pirmosios instancijos teismo procesinis sprendimas paliktas nepakeistas (b.l. 88-90). Nurodytų aplinkybių pagrindu teismas konstatuoja, kad ginčijamo įsakymo priėmimo metu pareiškėja, esant nutrauktoms uosto žemės nuomos sutartims, neturėjo leidimo naudotis prie nuomojamų sklypų esančiais hidrotechniniais statiniais (krantinėmis, prieplaukomis, plūduriuojančiais įrenginiais). Uosto žemės nuomos sutarčių nutraukimo teisėtumo klausimas nėra šios administracinės bylos nagrinėjimo dalykas, todėl nenagrinėtinas. Teisėjų kolegijos vertinimu, pareiškėjos argumentai, kad dėl uosto žemės nuomos sutarčių nutraukimo vykstantys teisminiai ginčai buvo kliūtis konstatuoti negalėjimą naudotis hidrotechniniais statiniais, pripažįstami nepagrįstais.

17Dėl Tvarkos aprašo 18.6 punkto:

18Tvarkos aprašo 18.6 punkte nustatyta, kad įmonė, siekdama vykdyti atestuojamą veiklą, turi turėti Susisiekimo ministro išduotą Uosto įrenginio (terminalo) apsaugos atitikties aktą arba dokumentą, įrodantį įmonės sutartinius santykius su tokio akto turėtoju.

19Saugios laivybos valstybinį administravimą organizuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybė, o vykdo Susisiekimo ministerija kartu su Lietuvos saugios laivybos administracija (Saugios laivybos įstatymo 3 straipsnio 1 dalis). Lietuvos Respublikos Vyriausybė, siekdama sumažinti grėsmę laivų, uosto infrastruktūros ir suprastruktūros įrenginių (terminalų) saugumui, įgyvendindama Tarptautinių laivų ir uosto įrenginių (terminalų) apsaugos kodekso, 2005-10-26 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/65/EB dėl uostų apsaugos stiprinimo (OL 2005 L 310, 28 punktas) ir Saugios laivybos įstatymo 28 straipsnio reikalavimus, 2004-01-28 nutarimo Nr. 90 1.1.6. punktu Susisiekimo ministerijai pavedė tvirtinti jūrų uostų, šių uostų infrastruktūros ir suprastruktūros įrenginių (terminalų) apsaugos planus bei vėlesnius patvirtintų apsaugos planų pakeitimus ir išduoti uosto įrenginio (terminalo) atitikties aktus. Pareiškėjai atitikties aktas buvo išduotas 2009-06-20, tačiau Susisiekimo ministro 2012-03-01 įsakymu Nr. 5S-1 buvo panaikintas (b.l. 50-51, 21). Šios faktinės aplinkybės pareiškėja neginčija. Bylos medžiaga, Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO) duomenimis nustatyta, kad Susisiekimo ministro 2012-03-01 įsakymo Nr. 5S-1, kuriuo panaikintas uosto įrenginio (terminalo) atitikties aktas Nr. 22-31, teisėtumo ir pagrįstumo klausimas sprendžiamas Vilniaus apygardos administraciniame teisme nagrinėjamoje administracinėje byloje pagal UAB „Klaipėdos hidrotechnika“ skundą atsakovei Susisiekimo ministerijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai (bylos Nr. I-2876-95/2012). Pareiškėja prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – sustabdyti ginčijamo įsakymo galiojimą iki įsiteisės byloje priimtas procesinis sprendimas. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012-04-13 nutartimi pareiškėjos prašymą nepatenkino, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, išnagrinėjęs pareiškėjos atskirąjį skundą – pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą 2012-05-11 nutartimi (Nr. AS556-365/2012) paliko nepakeistą.

20Įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad ministrų, kitų valstybės valdymo institucijų vadovų ir kolegialių institucijų individualūs teisės aktai įsigalioja jų pasirašymo dieną, jeigu pačiuose teisės aktuose nenustatyta vėlesnė jų įsigaliojimo data. Jeigu šie teisės aktai nustatyta tvarka skelbiami „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“, jie įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo, jei pačiuose teisės aktuose nenustatyta vėlesnė jų įsigaliojimo data. Nustatyto teisinio reguliavimo pagrindu ministrų individualių teisės aktų įsigaliojimo momentas nėra siejamas su jų apskundimo terminu, kaip nurodo skunde pareiškėja. Atsakovė Lietuvos saugios laivybos administracija, vykdydama jai priskirtas viešojo administravimo funkcijas, privalėjo vadovautis galiojančiu administraciniu aktu priimdama skundžiamą įsakymą. Nurodytų aplinkybių pagrindu teismas pripažįsta nepagrįstu pareiškėjos argumentą, kad atsakovė turėjo suteikti galimybę apskųsti Susisiekimo ministro 2012-03-01 įsakymą Nr. 5S-1 ir negalėjo priimti sprendimą dėl jos vykdomos jūrų krovinių veiklos sustabdymo.

21Dėl kitų skundo argumentų:

22Tvarkos aprašo 38 punkte nustatyta, kad sustabdžius atestavimo pažymėjimo galiojimą, Lietuvos saugios laivybos administracija turi pareigą per 5 darbo dienas apie tai pranešti įmonei ir nustatyti laiką, per kurį įmonė privalo ištaisyti nurodytus atestuojamos veiklos sąlygų pažeidimus. Nustatyta, kad Lietuvos saugios laivybos administracija atlikusi neplaninį patikrinimą, 2012-03-02 surašė patikrinimo aktą Nr. AT3-13 (b.l. 31-32). Lietuvos saugios laivybos administracijos Įmonių atestavimo ir licencijavimo komisija, 2012-03-09 posėdyje svarstė klausimą dėl Atestavimo pažymėjimo galiojimo sustabdymo ir nusprendė paprašyti pareiškėjos iki 2012-03-16 pateikti papildomos informacijos apie UAB „Klaipėdos hidrotechnika“ vykdytą veiklą bei nustatė informacijos pateikimo terminą – iki 2012-03-16 (b.l. 29; 33-34), o 2012-03-20 raštu, tenkindama pareiškėjos prašymą, pratęsė informacijos pateikimo terminą iki 2012-03-23 (b.l. 35). Pareiškėja pasinaudojo teise pateikti informaciją ir dokumentus (b.l. 36). Nustatyta, kad Lietuvos saugios laivybos administracija, vadovaudamasi Tvarkos aprašo 18.3, 18.6, 37.2, 38, 4.3 punktais, atsižvelgdama į 2012-03-29 Įmonių atestavimo komisijos posėdžio protokole Nr. 5 pateiktą pasiūlymą, išsamiai, visapusiškai išnagrinėjusi faktinę situaciją, įvertinusi pateiktus dokumentus ir paaiškinimus, priėmė ginčijamą įsakymą. Pareiškėjos argumentai, kad ginčijamas įsakymas priimtas remiantis vienpusiška, subjektyvia informacija, nesuteikiant galimybės pareiškėjai pateikti paaiškinimus ir dokumentus, pripažįstami nepagrįstais.

23Uosto hidrotechniniai įrenginiai, krantinės ir kiti infrastruktūros objektai turi strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui (Strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1 punktas). Tarptautinių laivų ir uosto įrenginių (terminalų) apsaugos kodekse nustatyti griežti uosto įrenginių (terminalų) apsaugos ir šios apsaugos užtikrinimo reikalavimai, todėl atsakovė, turimos informacijos, dokumentų, paaiškinimų bei nustatytų faktinių aplinkybių pagrindu turėjo pareigą sustabdyti Atestavimo pažymėjimo galiojimą. Teismo vertinimu, atsakovė pagrįstai nesudarė galimybės pareiškėjai vykdyti jūrinių krovinių krovą nesilaikant Klaipėdos valstybinio jūrų uosto apsaugos reikalavimų, nes tai gali sukelti grėsmę Klaipėdos valstybinio jūrų uosto saugumui užtikrinti, neatitikti visuomenės ir valstybės interesų. Tų pačių argumentų pagrindu teismas nevertina pareiškėjos argumentus dėl siekio ginčijamu įsakymu sužlugdyti įmonės veiklą ir priversti bankrutuoti. Nurodytų faktinių bei teisinių aplinkybių pagrindu teismas, konstatuodamas, kad ginčijamas įsakymas yra teisėtas ir pagrįstas, pažymi, kad Atestavimo pažymėjimo galiojimas ginčijamu administraciniu aktu sustabdytas aiškiai apibrėžtam terminui – iki 2012-05-08 (b.l. 24), kuris sutampa su Atestavimo pažymėjimo galiojimo terminu, todėl net ir panaikinus ginčijamą įsakymą, pareiškėja savaime netaps atestuota įmone, t.y. teismo sprendimas nesukels pareiškėjos siekiamų teisinių pasekmių (b.l. 21). Dėl tų pačių argumentų teismas netenkino pareiškėjos prašymą sustabdyti administracinės bylos nagrinėjimą iki įsiteisės procesiniai sprendimai bylose, kuriose sprendžiami ginčai dėl uosto žemės nuomos sutarčių nutraukimo teisėtumo bei Susisiekimo ministro įsakymo, kuriuo panaikintas pareiškėjai išduotas uosto įrenginių (terminalo) atitikties aktas. Pareiškėja, ištaisiusi nustatytus trūkumus ir įvykdžiusi reikalavimus, turi teisę kreiptis į Lietuvos saugios laivybos administraciją dėl atestavimo bendra tvarka (Tvarkos aprašo 42 punktas).

24Teismas nenustatė Lietuvos Respublikos ABTĮ 89 straipsnyje numatytų administracinio akto panaikinimo pagrindų, todėl nėra pagrindo panaikinti skundžiamą teisėtą ir pagrįstą Lietuvos saugios laivybos administracijos 2012-04-03 įsakymą Nr. V-75. Skundas atmestinas kaip nepagrįstas ( ABTĮ 88 straipsnio 1 punktas).

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos ABTĮ 85-89 straipsniais,

Nutarė

26atmesti pareiškėjos UAB „Klaipėdos hidrotechnika“ skundą dėl Lietuvos saugios laivybos administracijos 2012-04-03 įsakymo Nr. V-75 „Dėl UAB „Klaipėdos hidrotechnika“ įmonės atestavimo pažymėjimo Nr. 12/09, išduoto 2009-05-08 dalies, suteikiančios teisę verstis jūrų krovinių krovimo veikla, galiojimo sustabdymo“ panaikinimo.

27Sprendimas gali būti skundžiamas apeliacine tvarka per keturiolika dienų nuo paskelbimo dienos Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą Klaipėdos apygardos administraciniam teismui arba Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. pareiškėja UAB „Klaipėdos hidrotechnika“ skunde nurodo, jog Lietuvos... 4. Pareiškėjos atstovas išdėstęs tuos pačius skundą pagrindžiančius... 5. Atsakovė Lietuvos saugios laivybos administracija atsiliepime į skundą... 6. Atsakovės atstovė prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą atsiliepime... 7. Trečiasis suinteresuotas asmuo VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto... 8. Trečiojo suinteresuotojo asmens VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto... 9. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 10. nagrinėjamos bylos dalykas yra atsakovės Lietuvos saugios laivybos... 11. Jūrų uosto veiklą, jūrų krovinių krovimo veiklą reglamentuoja ir... 12. Lietuvos saugios laivybos administracijos veiklos tikslas – organizuoti... 13. Nagrinėjamos administracinės justicijos byloje nėra ginčo dėl to, ar... 14. Dėl Tvarkos aprašo 18.3 punkto:... 15. Tvarkos aprašo 18.3 punkte nustatyta, kad įmonė, siekdama vykdyti... 16. Bylos medžiaga nustatyta, kad Lietuvos saugios laivybos administracijoje... 17. Dėl Tvarkos aprašo 18.6 punkto:... 18. Tvarkos aprašo 18.6 punkte nustatyta, kad įmonė, siekdama vykdyti... 19. Saugios laivybos valstybinį administravimą organizuoja Lietuvos Respublikos... 20. Įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo įstatymo 11... 21. Dėl kitų skundo argumentų:... 22. Tvarkos aprašo 38 punkte nustatyta, kad sustabdžius atestavimo pažymėjimo... 23. Uosto hidrotechniniai įrenginiai, krantinės ir kiti infrastruktūros objektai... 24. Teismas nenustatė Lietuvos Respublikos ABTĮ 89 straipsnyje numatytų... 25. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos ABTĮ 85-89... 26. atmesti pareiškėjos UAB „Klaipėdos hidrotechnika“ skundą dėl Lietuvos... 27. Sprendimas gali būti skundžiamas apeliacine tvarka per keturiolika dienų nuo...