Byla I-743-662/2009

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės teisėjos Inos Kirkutienės, kolegijos teisėjų Audriaus Bakavecko (pranešėjas) ir Petro Viščinio,

2sekretoriaujant Violetai Tamošiūnaitei,

3dalyvaujant pareiškėjos atstovui Vyčiui Gudavičiui,

4atsakovės atstovei Ramunei Vildžiūnaitei,

5trečiojo suinteresuoto asmens atstovui advokatui Ramūnui Kontrauskui,

6viešame teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjos UAB „Korelita“ skundą atsakovei Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui AB „VST“ dėl nutarimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

7Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

8pareiškėja UAB „Korelita“ skundu (I t., b. l. 3–8) ir patikslintu skundu (II t., b. l. 95–102) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą prašydama pripažinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. balandžio 18 d. nutarimą Nr. O3-49 nepagrįstu ir neteisėtu bei jį panaikinti, taip pat išreikalauti iš Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos visą medžiagą ir įrodymus, susijusius su elektros energijos skirstytojo licencijos išdavimu UAB „Prekybos namai Giro“.

9Paaiškino, kad Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija) licencijos išdavimo metu, tiksliai nežinojo, kokios įmonės Lietuvoje valdo skirstomuosius tinklus, o siekdama apsaugoti kitų asmenų teisėtus interesus, įsipareigojo patikslinti teritoriją atskiru sprendimu. Todėl darytina išvada, kad Komisija žinodama apie teritorijos pasikeitimus, tačiau nesiimdama, jokių veiksmų bei nesilaikydama prisiimtų įsipareigojimų, pažeidė konstitucinius teisinės valstybės, teisėtų lūkesčių bei visų asmenų lygybės prieš įstatymą principus.

10Patikslintame skunde nurodė, kad Komisija nagrinėdama UAB „Korelita“ prašymą, nesilaikė skundo nagrinėjimo procedūrų, kadangi nevertino pareiškėjos technologinių, finansinių ir vadybinių pajėgumų. Neatsižvelgė į esminį faktą, jog AB „VST“ skirstytojo licencijoje nurodyta teritorija pasikeitė. Todėl Komisija nesilaikydama pagrindinių procedūrų, turėjusių užtikrinti objektyvių visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą, neatsižvelgė į visas esmines aplinkybes ir dėl to priimtas sprendimas yra nepagrįstas ir neteisėtas. Teigia, kad UAB „Korelita“ teritorijoje esantį elektros energijos skirstomąjį tinklą valdo ir šioje teritorijoje esantiems vartotojams elektros energiją tiekia nuo 2004 m. balandžio 1 d. Elektros energija į pareiškėjos valdomus elektros įrenginius yra tiesiogiai tiekiama iš AB „Lietuvos energijos“ aukštos įtampos elektros perdavimo tinklo. Jokių tarpinių vidutinės arba žemos įtampos tinklų tarp AB „Lietuvos energija“ ir pareiškėjos nuomojamo tinklo nėra. Vartotojams, įsikūrusiems teritorijoje, adresu ( - ), Kaunas, šiuo metu elektros energija gali būti tiekiama naudojantis tik elektros energijos įrenginiais ir statiniais, kuriuos nuomoja pareiškėja. Elektros energijos įstatymo 2 str. 28 d., 29 d., 30 d. bei 19 str. yra numatyta, kad skirstomųjų tinklų operatoriumi gali būti tik įmonė, nuosavybės teise valdanti, eksploatuojanti ir prižiūrinti skirstomuosius tinklus, o skirstymo veiklą sudaro elektros galios ir energijos perdavimas skirstomaisiais tinklais. Atkreipė dėmėsį, kad remiantis įstatyme suformuluotais kriterijais, seka, jog verstis ir gauti skirstytojo licenciją gali tik įmonė teisėtais pagrindais valdanti skirstomuosius tinklus. Tuo tarpu AB „VST“ nuo pat skirstymo licencijos išdavimo, minėtoje teritorijoje negalėjo užsiimti skirstymo veikla, nes niekada nuosavybės teise nevaldė skirstomųjų tinklų, o pirmieji vartotojai atsirado dar iki AB „VST“ susikūrimo.

11Nurodė, kad pareiškėja atitinka elektros energijos skirstytojui keliamus technologinius, vadybinius ir finansinius reikalavimus, kadangi tiek visuomeniniam tiekėjui, tiek skirstytojui keliami reikalavimai yra analogiški, tai pakeitus AB „VST“ skirstymo licenciją, neliktų jokių teisinių ir faktinių kliūčių, kad UAB „Korelita“ būtų išduota elektros energijos visuomeninio tiekėjo licencija.

12Teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovas palaikė patikslintame skunde išdėstytus argumentus ir prašė jį tenkinti.

13Atsakovas pateiktame atsiliepime (II t., b. l. 118-122) prašė pareiškėjos UAB „Korelita“ patikslintą skundą atmesti kaip nepagrįstą. Paaiškino, kad remiantis Elektros energijos įstatymo 10 str. 5 d., elektros energijos skirstymo ir visuomeninio teikimo licencijose nurodoma teritorija, kurioje skirstomųjų tinklų ar visuomeninis tiekėjas turi išskirtines veiklos vykdymo teises. Pagal Licencijavimo taisyklių 28 p., elektros energijos rinkos operatoriaus, perdavimo, skirstymo, visuomeninio tiekėjo licencijos išduodamos tik vienai įmonei tam tikroje teritorijoje. Tai yra imperatyvios nuostatos ir nėra jokio teisinio pagrindo keisti AB „VST“ turimą elektros energijos skirstymo licenciją Nr. ES-1. Dabartinėje situacijoje yra visiškai užtikrinami vartotojų interesai, įgyvendinamas saugus ir patikimas elektros energetikos sistemos funkcionavimas ir energijos skirstymas. Skirstymo licencijoje Nr. ES-1 preambulėje aiškiai išvardinti teisės aktai, kuriais vadovaudamasi Komisija išdavė licenciją. Komisijos priimti sprendimai turi atitikti įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus. Atsiliepime taip pat paaiškino, kad Komisija nepažeidė teisėtų lūkesčių principo. Žinodama galiojančius teisės aktus ir tai, kad licencijos gali būti keičiamos tik Licencijavimo taisyklių 25 p. numatytais pagrindais, pareiškėja neturėjo jokio teisėto pagrindo tikėtis, kad Skirstymo licencija Nr. ES-1 bus pakeista vien tik Komisijos sprendimu, nes toks sprendimas prieštarautų aukštesnės galios teisės aktams. Taip pat nebuvo pažeistas ir asmens lygybės principas, kuris įpareigoja vienodus faktus teisiškai vertinti vienodai ir draudžia iš esmės tokius pat faktus savavališkai vertinti skirtingai. Atkreipė dėmesį į tai, kad pareiškėja nepateikė jokių objektyvių įrodymų, paneigiančių Komisijos įvertintus duomenis, o abstraktūs ir subjektyvūs samprotavimai negali būti laikomi pakankamais įrodymais šioje administracinėje byloje.

14Teismo posėdžio metu atsakovės atstovė prašė pareiškėjos UAB „Korelita“ patikslintą skundą atmesti kaip nepagrįstą.

15Tretysis suinteresuotas asmuo atsiliepime (III t. b. l. 26-31) su pareiškėjos patikslintu skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Paaiškino, kad Komisija priimdama ginčijamą sprendimą tinkamai pritaikė Elektros energijos įstatymo 10 str. 5 d., Licencijavimo taisyklių 25 p., 26 p. ir 28 p. Taip pat akivaizdu, jog UAB „Korelita“ valdomas elektros tinklas pripažintinas pareiškėjos vidaus elektros tinklu, todėl Komisija teisėtai ir pagrįstai neišdavė licencijos asmeniui, neatitinkančiam esminio skirstomųjų tinklų įmonei bei operatoriui keliamo reikalavimo. Nurodė, kad pareiškėja skundu siekia, jog jai būtų neterminuotam laikui išduota licencija, o AB „VST“ turima elektros energijos skirstymo licencija Nr. ES-1 būtų panaikinta dalyje, kurioje suteikta teisė vykdyti elektros energijos skirstymo veiklą teritorijoje ( - ), Kaune. Tačiau šio skundo patenkinimas pažeistų trečiųjų suinteresuotų asmenų teises bei įstatyme numatytas garantijas, o taip pat būtų pažeistas Elektros energijos įstatymo 3 str. 1 d. tikslas, t. y. nustatyti elektros energetikos sektoriaus subjektų teises, pareigas ir tarpusavio santykius, nes licencijos išdavimas sukeltų teisinį nestabilumą ir netikrumą šioje teritorijoje.

16Teismo posėdžio metu trečiojo suinteresuoto asmens atstovas prašė pareiškėjos patikslintą skundą atmesti kaip nepagrįstą.

17Skundas netenkintinas.

18Byloje nustatyta, kad UAB „Korelita“ 2008–01–25 Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai pateikė prašymą išduoti licenciją elektros energijos skirstymo veiklai vykdyti, kurios teritorija ( - ), Kaunas (I t., b. l. 26). Atsakovė, išnagrinėjusi anksčiau minėtą prašymą, 2008–04–18 nutarimu Nr. O3–49 „Dėl atsisakymo išduoti uždarajai akcinei bendrovei „Korelita“ elektros energijos skirstymo ir visuomeninio tiekimo licencijas“ atsisakė išduoti pareiškėjai elektros energijos ir visuomeninio tiekimo licencijas (I t., b. l. 9).

19Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo pakeitimo įstatymo (2004 m. liepos 1 d. įstatymo Nr. IX–2307 redakcija) 10 straipsnio 1 dalyje reglamentuota, kad licencijuojama –elektros energijos rinkos operatoriaus (1), elektros energijos perdavimo (2), elektros energijos skirstymo (3), elektros energijos visuomeninio tiekimo (4) ir elektros energijos nepriklausomo tiekimo (5) – veikla. Šio įstatymo to paties straipsnio 5 dalyje nustatyta, jog elektros energijos skirstymo ir visuomeninio tiekimo licencijose nurodoma teritorija, kurioje skirstomųjų tinklų operatorius ar visuomeninis tiekėjas turi išskirtines veiklos vykdymo teises. Pagal Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 10 straipsnio 2 dalį, licencijavimo taisykles tvirtina Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

20Elektros energijos rinkos operatoriaus, perdavimo, skirstymo, visuomeninio tiekimo, nepriklausomo tiekimo veiklos licencijų išdavimą, pakeitimą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą ir galiojimo panaikinimą elektros energetikos įmonėms reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintos Veiklos elektros energetikos sektoriuje licencijavimo taisyklės (toliau – Taisyklės). Šių Taisyklių 4 punkte pateiktas išduodamų licencijų sąrašas, t. y. išduodamos šių rūšių licencijos: 1) elektros energijos perdavimo; 2) elektros energijos skirstymo; 3) elektros energijos visuomeninio tiekėjo; 4) elektros energijos nepriklausomo tiekėjo; 5) elektros energijos rinkos operatoriaus. Pagal Taisyklių 7 punktą, elektros energijos skirstymo licencijos gali siekti įmonė, apibrėžtoje teritorijoje valdanti skirstomuosius tinklus, tiesiogiai sujungtus su perdavimo tinklu, o pagal 28 punktą – elektros energijos rinkos operatoriaus, perdavimo, skirstymo, visuomeninio tiekėjo licencijos išduodamos tik vienai įmonei tam tikroje teritorijoje.

21Ginčo atveju taip pat aktualios ir Taisyklių 25 bei 26 punktuose įtvirtintos nuostatos. Šiuose punktuose reglamentuota, jog išduotos licencijos gali būti keičiamos įmonės prašymu, jeigu įmonė pertvarkoma, keičiasi jos turimoje licencijoje nurodyta veiklos teritorija ar kitos sąlygos. Pasikeitus įmonės rekvizitams ar teritorijai, kurioje vykdoma licencijuojama veikla, licencijos turėtojas privalo ne vėliau kaip per 30 dienų apie tai informuoti licenciją išdavusią instituciją ir pateikti prašymą pakeisti licenciją ir dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius įmonės duomenis (25 punktas) ir išduotos licencijos gali būti keičiamos jas išdavusios institucijos iniciatyva, Lietuvos Respublikos Vyriausybei pakeitus šių Taisyklių VIII skyriuje nurodytas licencijuojamos veiklos sąlygas (26 punktas).

22Nurodytuose Taisyklių punktuose įtvirtintos sąlygos, kada gali būti keičiamos įmonių turimos licencijos. Bylos medžiaga rodo (trečiojo suinteresuoto asmens AB „VST“ atsiliepimas, AB „VST“ 2008–02–25 raštas Nr. 10200–878 „Dėl informacijos pateikimo“, taip pat AB „VST“ atstovo paaiškinimai teismo posėdžio metu), kad AB „VST“ nėra pateikusi prašymo pakeisti turimą elektros energijos skirstymo ir visuomeninio tiekimo licenciją. Taisyklių VIII skyriuje nurodytų licencijuojamos veiklos sąlygų taip pat nėra pakeitusi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Vadinasi minėtų Taisyklių 25 ir 26 punktų analizė suponuoja išvadą, jog pakeisti trečiojo suinteresuoto asmens turimą elektros energijos skirstymo ir visuomeninio tiekėjo licenciją nėra juridinio pagrindo, nes dėl tokio pakeitimo AB „VST“ nesikreipė bei tokio pakeitimo negali inicijuoti ir licenciją išdavusi institucija, t. y. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, kadangi Lietuvos Respublikos Vyriausybė licencijuojamos veiklos sąlygų nepakeitė.

23Anksčiau minėto Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo pakeitimo įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje nustatyta, jog elektros energijos skirstymo ir visuomeninio tiekimo licencijose nurodoma teritorija, kurioje skirstomųjų tinklų operatorius ar visuomeninis tiekėjas turi išskirtines veiklos vykdymo teises. Šią įstatymo normą-principą paaiškina/konkretizuoja Taisyklių 28 punktas, kuriame nurodoma, kad elektros energijos rinkos operatoriaus, perdavimo, skirstymo, visuomeninio tiekėjo licencijos išduodamos tik vienai įmonei tam tikroje teritorijoje. AB „VST“ elektros energijos skirstymo licencijos galiojimo teritoriją apibrėžia Elektros energijos skirstymo licencijos Nr. ES-1 priedas Nr. 2 „Teritorija, kurioje vykdoma licencijuojama veikla“. Šio priedo antrame punkte įtvirtinta, jog licencija išduota skirstyti elektros energiją Kauno (išskyrus Kėdainių rajono savivaldybę), Klaipėdos, Šiaulių, Telšių apskrityse ir Marijampolės apskrities Šakių savivaldybėje (I t., b. l. 18). Tai reiškia, kad būtent šiose teritorijose jau veikia AB „VST“, turinti išskirtines veiklos vykdymo teises, todėl negali būti išduota licencija užsiimti analogiška licencijuojama veikla kitai įmonei.

24Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo pakeitimo įstatymo 2 straipsnio 29 dalyje nustatyta, kad skirstomųjų tinklų įmonė – įmonė, nuosavybės ar kita teise valdanti skirstomuosius tinklus, o to paties straipsnio 30 dalyje – skirstomųjų tinklų operatorius, t. y. juridinis asmuo, nuosavybės ar kita teise valdantis, eksploatuojantis, prižiūrintis ir plėtojantis skirstomuosius tinklus, esančius jo veiklos licencijoje nurodytoje teritorijoje, pagal skirstomųjų tinklų naudotojų poreikius. Iš šių definicinių normų seka, jog įmonei, siekiančiai užsiimti elektros energijos skirstymu, keliamas reikalavimas – nuosavybės ar kita teise valdyti skirstomuosius tinklus. Identiškas reikalavimas nustatytas ir Taisyklių 7 punkte – elektros energijos skirstymo licencijos gali siekti įmonė, apibrėžtoje teritorijoje valdanti skirstomuosius tinklus, tiesiogiai sujungtus su perdavimo tinklu. Tuo tarpu UAB „Korelita“ elektros energijos skirstymo tinklus naudoja ir valdo pagal 2004–02–12 nuomos sutartį Nr. 05–005/04, sudarytą tarp bankrutuojančios AB „Dirbtinis pluoštas“, atstovaujamos administratoriaus UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ ir UAB „Korelita“ (I t. b. l. 61–94). Pagal šios sutarties 1.1 punktą nuomotojas (AB „Dirbtinis pluoštas“) perduoda nuomininkui (UAB „Korelita) nuomos teise laikinai naudoti ir valdyti nuomotojui nuosavybės teise priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, nurodytą šios sutarties priede Nr. 1, esantį adresu ( - ), Kaunas, o pagal 1.4 punktą – turto nuomos terminas nustatomas nuo 2004 m. balandžio mėn. 01 d. iki teismo nutarties, kuria išsprendžiamas klausimas dėl AB „Dirbtinis pluoštas“ sanavimo, įsiteisėjimo dienos, bet ne ilgiau kaip iki turto pardavimo, perleidimo ar grąžinimo pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo nuostatas. Taigi UAB „Korelita“ tik laikinai naudoja ir valdo bankrutuojančios AB „Dirbtinis pluoštas“ elektros tinklą, todėl netekus teisės naudotis nuomos teise valdomais elektros įrenginiais, licencijos vykdyti elektros energijos skirstymo ir visuomeninio tiekimo veiklos teritorijoje ( - ), Kaunas, tada neturės jokia įmonė, ko rezultate bus pažeisti vartotojų interesai. Atsižvelgiant į tai, darytina vienareikšmiška išvada, kad pareiškėjos technologiniai pajėgumai šioje teritorijoje nėra pakankami licencijuojamai veiklai vykdyti.

25Pareiškėja skunde nurodo, jog atsakovė yra išdavusi elektros energijos skirstymo ir visuomeninio tekimo licencijas įmonėms, veikusioms kitų įmonių licencijuojamos veiklos teritorijoje (AB „Achema“, AB „Akmenės cementas“, VĮ „Visagino energija“). Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija pažymėjo, kad nurodytais atvejais šioms įmonėms būtų suteiktos licencijos ir pakeista kitų įmonių licencijuojamos veiklos teritorija, neprieštaravo įmonės, kurioms pagal licencijas buvos suteiktos išskirtinės teisės tam tikroje teritorijoje vykdyti licencijuojamą veiklą (AB „VST“ ir AB „Rytų skirstomieji tinklai“). Patikslintame skunde pareiškėja taip pat teigia, jog Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija analogiškoje situacijoje išdavė elektros energijos skirstymo licenciją UAB „Prekybos namai Giro“, nors ši įmonė taip pat yra sudariusi skirstomųjų tinklų nuomos sutartį su bankrutuojančia AB „Ekranas“ terminuotam laikotarpiui (III t., b. l. 100). AB „Ekranas“ bankroto administratorius negalėjo verstis licencijuojama elektros energijos skirstymo ir visuomeninio tiekimo veikla, todėl įmonei priskirtus įsipareigojimus jis perdavė vykdyti UAB „Prekybos namai Giro“ (II t., b. l. 126). Siekiant užtikrinti licencijuojamos veiklos tęstinumą ir elektros energijos vartotojų teisėtus lūkesčius, atsakovė pasiūlė minėtai bendrovei teikti prašymą gauti elektros energijos skirstymo ir visuomeninio tiekimo licencijas bei dokumentus, patvirtinančius bankrutuojančios AB „Ekranas“ skirstomųjų tinklų valdymą. Aptariamu atveju AB „Ekranas“ turėjo skirstymo licenciją ir skirstomuosius tinklus, kuriuos nuomos teisėmis perėmė UAB „Prekybos namai Giro“ (1), bankrutuojančios AB „Ekranas“ bankroto administratorius sutiko, kad siekiant užtikrinti vartotojų teisėtus lūkesčiu ir interesus, būtų panaikintos AB „Ekranas“ licencijos ir AB „Ekranas“ licencijuojamos veiklos buvusioje teritorijoje licencijos būtų išduotos UAB „Prekybos namai Giro“ (2) ir AB „Ekranas“, iš kurio UAB „Prekybos namai Giro“ perėmė turtą valdė skirstomuosius tinklus (3). Taigi pareiškėjos nurodytos situacijos vis dėlto nėra analogiškos šioje byloje nagrinėjamai situacijai (II t., b. l. 124–199, III t., b. l. 1–16).

26Skunde ir patikslintame skunde pareiškėja teigia, kad atsakovė 2002–03–25 išduotos licencijos Nr. ES-1 priede Nr. 2 „Teritorija, kurioje vykdoma licencijuojama veikla“ nepagrįstai į licencijuojamos veiklos teritoriją įtraukė ( - ), Kaunas, teritoriją, o atsisakydama išduoti UAB „Korelita“ elektros energijos skirstymo ir visuomeninio tiekimo licencijas paliko nepataisytas AB „VST“ nepagrįstai nustatytas licencijuojamos veiklos teritorijos ribas ir taip pažeidė Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo ir Taisyklių nuostatas. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2002–03–20 nutarimo Nr. 28 teisėtumas ir pagrįstumas nebuvo ginčytas, todėl jis yra teisėtas ir pagrįstas bei galiojantis.

27Įvertinus bylos aplinkybes ir ginčo teisinius santykius reglamentuojančius teisės aktus, konstatuotina, kad Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008–04–18 nutarimas Nr. O3–49 „Dėl atsisakymo išduoti uždarajai akcinei bendrovei „Korelita“ elektros energijos skirstymo ir visuomeninio tiekimo licencijas“ yra teisėtas ir pagrįstas, todėl jį naikinti skunde išdėstytais motyvais nėra jokio juridinio pagrindo.

28Teismas, remdamasis išdėstytais motyvais ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 straipsniais, 88 straipsnio 1 dalimi, 127 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

29pareiškėjos UAB „Korelita“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.

30Šis sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą šiam teismui tiesiogiai arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Violetai Tamošiūnaitei,... 3. dalyvaujant pareiškėjos atstovui Vyčiui Gudavičiui,... 4. atsakovės atstovei Ramunei Vildžiūnaitei,... 5. trečiojo suinteresuoto asmens atstovui advokatui Ramūnui Kontrauskui,... 6. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjos UAB „Korelita“... 7. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 8. pareiškėja UAB „Korelita“ skundu (I t., b. l. 3–8) ir patikslintu... 9. Paaiškino, kad Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau... 10. Patikslintame skunde nurodė, kad Komisija nagrinėdama UAB „Korelita“... 11. Nurodė, kad pareiškėja atitinka elektros energijos skirstytojui keliamus... 12. Teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovas palaikė patikslintame skunde... 13. Atsakovas pateiktame atsiliepime (II t., b. l. 118-122) prašė pareiškėjos... 14. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovė prašė pareiškėjos UAB... 15. Tretysis suinteresuotas asmuo atsiliepime (III t. b. l. 26-31) su pareiškėjos... 16. Teismo posėdžio metu trečiojo suinteresuoto asmens atstovas prašė... 17. Skundas netenkintinas.... 18. Byloje nustatyta, kad UAB „Korelita“ 2008–01–25 Valstybinei kainų ir... 19. Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo pakeitimo įstatymo (2004... 20. Elektros energijos rinkos operatoriaus, perdavimo, skirstymo, visuomeninio... 21. Ginčo atveju taip pat aktualios ir Taisyklių 25 bei 26 punktuose įtvirtintos... 22. Nurodytuose Taisyklių punktuose įtvirtintos sąlygos, kada gali būti... 23. Anksčiau minėto Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo pakeitimo... 24. Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo pakeitimo įstatymo 2... 25. Pareiškėja skunde nurodo, jog atsakovė yra išdavusi elektros energijos... 26. Skunde ir patikslintame skunde pareiškėja teigia, kad atsakovė... 27. Įvertinus bylos aplinkybes ir ginčo teisinius santykius reglamentuojančius... 28. Teismas, remdamasis išdėstytais motyvais ir vadovaudamasis Lietuvos... 29. pareiškėjos UAB „Korelita“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 30. Šis sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali...