Byla 1-282-224/2012
Dėl chuliganiškų paskatų nesunkiai sužalojo nukentėjusįjį A. M. šiomis aplinkybėmis:

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėjas Jonas Malinauskas, sekretoriaujant Editai Jakienei, Aidai Krušinskienei, dalyvaujant prokurorui Inetui Volungevičiui, nukentėjusiajam A. M., nukentėjusiojo atstovui advokatui Eugenijui Senovaičiui, gynėjui advokatui Vytautui Kucevičiui,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą kurioje D. K. a.k. ( - ) gim. ( - ), lietuvis, LR pilietis, vidurinio išsilavinimo, nevedęs, nedirbantis, ( - ) mokyklos II kurso moksleivis, teistas: 2011-06-14 pagal LR BK 284 str. 1 d. 15 MGL (1950 Lt.) bauda (sumokėta 2012-01-02), be to, 2009-07-09 ikiteisminis tyrimas jo atžvilgiu pagal BK 178 str. 2 d., ir 187 str. 1 d., buvo nutrauktas jam su nukentėjusiuoju susitaikius, dar vienas ikiteisminis tyrimas jo atžvilgiu nutrauktas 2012-01-24 jo veikoje nenustačius nusikaltimo numatyto BK 284 str. 1 d., sudėties, gyv. ( - ), kaltinamas nusikalstamų veikų numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138 str. 2 d. 8 p. ir 284 str. 1 d., padarymu ir

Nustatė

3kaltinamasis D. K. pažeidė viešąją tvarką ir dėl chuliganiškų paskatų nesunkiai sužalojo nukentėjusįjį A. M. šiomis aplinkybėmis:

42012 m. sausio27 d., apie 2130 val., prie VšĮ Daugų technologijos ir verslo mokyklos, esančios adresu Ežero g. 30 Daugų mst. Alytaus raj., kurioje vyko diskoteka, kaltinamasis D. K., be pakankamos tam priežasties, elgdamasis įžūliai kumščiu sudavė ne mažiau kaip vieną smūgį nukentėjusiajam A. M. į apatinį žandikaulį ir ne mažiau kaip septynis-aštuonis smūgius į veidą ir galvą sukeldamas nukentėjusiajam fizinį skausmą, o dėl apatinio žandikaulio abipusio lūžimo padarydamas jam nesunkų sveikatos sutrikdymą. Tokiais veiksmais kaltinamasis demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai bei sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką.

5Kaltu padaręs šią nusikalstamą veiką D. K. prisipažino dalinai ir paaiškino, kad 2012 m. sausio 1 d., tarp jo ir nukentėjusiojo buvo įvykęs konfliktas. Konflikto metu jis buvo sužalotas, tačiau dėl to jis iki 2012 m. sausio 27 dieną įvykusio įvykio niekur nesikreipė. 2012 m. sausio 27 d., jis nuvyko į diskoteką vykusią Daugų technologijos ir verslo mokykloje. Diskotekos metu su draugais išėjo į kiemą. Čia pamatė A. M.. Klausė pas jį dėl ko šis sumušė jį sausio mėn. pradžioje. A. M. jam atsakė necenzūriniais žodžiais. Jis A. M. pastūmė. A. M. trenkė jam kumščiu, bet nepataikė. Tuomet jis trenkė A. M. kumščiu į veidą ir šis nukrito. Daugiau smūgių jam nesudavė. Draugai pradėjo juos skirti. Po šio įvykio jis grįžo į diskoteką. Nukentėjusysis taip pat.

6Be kaltinamojo dalinio prisipažinimo, jo kaltė įrodyta nukentėjusiojo, liudytojų parodymais, rašytiniais bylos įrodymais.

7Nukentėjusysis A. M. parodė, kad jie su kaltinamuoju konfliktavo 2012 m. sausio 1 d., kaltinamasis jam paskambino ir pasakė atvykstantis pas jį į namus pasikalbėti. Vos tik išlipęs iš draugų automobilio, jis pradėjo skėryčiotis rankomis ir kvietė eiti su juo muštis. Jie abu susigrūmė. Abu parkritusius ant žemės išskyrė nukentėjusiojo tėvas. Tuo šis konfliktas ir pasibaigė.

82012 m. sausio 27 d., jis (nukentėjusysis) buvo diskotekoje vykusioje Daugų technologijos ir verslo mokyklos patalpose. Diskotekos metu su draugais jis išėjo parūkyti į lauką. Prie jo rūkančio priėjo kaltinamasis ir, iš niekur nieko , pradėjo smūgiuoti kumščiais į veidą ir į galvą. Sudavė apie septynis-aštuonis smūgius kol jis nuo gautų smūgių nukrito ant žemės. Atsipeikėjęs, jautė skausmą veide ir galvoje. Grįžęs į salę jau nešoko ir, diskotekai nesibaigus, išvyko į namus, jį automobiliu parsivežė mama .

9Liudytoja L. M. parodė, kad jinai yra nukentėjusiojo mama. Jai žinoma, kad kaltinamasis grįžusį iš užsienio sūnų kvietė kartu gerti, sūnui atsisakius prašė paskolinti pinigų, sūnui atsisakius skolinti, prasidėjo piktumai ir grasinimai susidoroti. Vieną dieną sūnus pasakė, kad vyks į šokius. Jinai jam patarė nevykti, tačiau sūnus išvyko. Vėlai vakare iš sūnaus jinai gavo žinutę, kad paskambintų jam. Paskambinusi sužinojo, kad sūnus sumuštas ir, kad jį sumušė D. K.. Sūnus prašėsi parvežamas į namus. Paryčiais sūnui padidėjo skausmas žandikaulyje ir jinai sūnų išvežė į ligoninę.

10Liudytojas V. P. parodė, kad jis kartu su nukentėjusiuoju ir L. D. buvo diskotekoje. Visi trys išėjo parūkyti į lauką ir kalbėjosi. Staiga išgirdo smūgį šone savęs. Pamatė kaip prie durų kieme mušasi kaltinamasis su nukentėjusiuoju. Iki D. K. smūgių nukentėjusysis jam nebuvo sudavęs, nei ką pasakęs. D. K. nukentėjusiajam smūgiavo rankomis į veido sitį. A. M. nukritus ant žemės viskas baigėsi. Jis ir L. D. pakėlė nukentėjusįjį nuo žemės. Pakeltas jis atsipeikėjo. Jo veidas buvo ištinęs. Jie vedė jį apsiprausti. Neužilgo nukentėjusysis išvyko į namus. Nurodo girdėjęs D. K. sakant, kad A. M. ,,prisišnekėjo“. Teigia, kad šis įvykis jį suglumino, jam tai buvo netikėta, jis buvo pasimetęs.

11Liudytojas A. J. teisme davė kiek kitokius parodymus negu ikiteisminio tyrimo metu ir pareiškė, kad turi problemų su sveikata, mokyklą yra baigęs pagal specialią programą. Pagarsinus jo ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus (b.l. 30-31), jis juos iš esmės patvirtino. Iš šių parodymų matyti, kad D. K. pamatęs lauke prie pastato sienos ir laiptų stovintį nukentėjusįjį, nieko nesakęs, trenkė jam kumščiu į veidą. Nukentėjusysis taip pat siekė suduoti D. K., tačiau jei ir pataikė tai nestipriai, o D. K. ir toliau smūgiavo nukentėjusiajam kumščiais į veidą, sudavė daugiau kaip penkis smūgius. Nuo gautų smūgių A. M. nukrito ant žemės. Daugiau D. K. jo nemušė. Matė, kad A. M. veidas kraujuotas, jis sunkiai kalbėjo. D. K. sužalotas nebuvo.

12Liudytoja S. S. parodė, kad ji buvo nuvykusi į šokius. Vienu metu išėjo į lauką parūkyti. Matė kaip D. K. sudavė kumščiu į veidą A. M. ir pasakė, kad ,,už kalbas“. Smūgių buvo apie penki. A. M. gynėsi, bet parkrito. Draugai jam padėjo atsikelti ir nuvedė į tualetą nusiprausti. Vaizdas jai buvo neįprastas ir nemalonus. Įvykis ją šokiravo, kadangi A. M. bėgo kraujas. Jai buvo sugadinta nuotaika.

13Liudytojas L. D. parodė, kad mokykloje vyko šokiai. Jis, V. P. ir A. M. išėjo į lauką parūkyti. Neužilgo į lauką išėjo ir D. K., kuris, priėjęs prie A. M., trenkė jam į veidą. A. M. pradėjo gintis. Po D. K. smūgių A. M. krito ant žemės. Diskotekos metu stebėti tokį įvykį jam buvo nesmagu, jis buvo atėjęs ne muštynių stebėti.

14Iš tarnybinio pranešimo (b. l. 2) matyti, kad policijos komisariate gautas ligoninės priėmimo skyriaus pranešimas apie besikreipusį med. pagalbos sužalotą A. M..

15Iš protokolo-pareiškimo (b. l. 4) matyti, kad dėl sužalojimo nukentėjusysis kreipėsi į policiją.

16Iš specialisto išvados (b. l. 9-11) matyti, kad A. M. nustatyta apatinio žandikaulio abipusis lūžimas. Sužalojimas vertinamas kaip nesunkus sveikatos sutrikdymas nes dėl apatinio žandikaulio abipusio lūžimo nukentėjusiojo sveikata sutrikdyta ilgesniam kaip 10 dienų laikotarpiui.

17Iš nukentėjusiojo parodymų patikrinimo vietoje protokolo ir foto lentelės prie jo (b. l. 22-24) matyti, kad nukentėjusysis parodo nusikalstamos veikos prieš jį padarymo aplinkybes.

18Tokiu būdu, aukščiau suminėtus duomenis teismas laiko įrodymais BPK 20 str., prasme ir, remdamasis jais konstatuoja, kad kaltinamasis pažeidė viešąją tvarką ir padarė nesunkų sveikatos sužalojimą nukentėjusiajam A. M. dėl chuliganiškų paskatų ir šie jo veiksmai teisingai kvalifikuoti Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 str. 1 d., ir 138 str. 2 d. 8 p.

19Pagal kaltinamojo gynėjo prašymą išteisinti kaltinamąjį pagal BK 284 str. 1 d., jam nepadarius šio nusikaltimo, o veiksmus iš BK 138 str. 2 d., 8 p., perkvalifikuoti į BK 138 str. 1 d., pagrindo nėra. Kaltinamojo aiškinimo, kad 2012 m. sausio 27 d., susitikus su nukentėjusiuoju šokiuose ir paklausus pas nukentėjusįjį dėl ko jis jį sumušė 2012 m. sausio 1 d., nukentėjusysis vėl pradėjo jį kolioti ir jie susistumdė nepatvirtino nei vienas bylos nagrinėjimo metu apklaustų liudytojų. Jie jokių kalbų negirdėjo, tik matė D. K. suduodamus smūgius ir tai, kad A. M. ginasi. Tikint liudytojų V. P., S. S. ir kitų parodymais, kad kaltinamasis teigė, jog nukentėjusįjį muša už jo ,,prisišnekėjimą“, tai šitai vertintina kaip mažareikšme priežastimi tokiam sužalojimui padaryti dėl kurio nukentėjusiojo sveikata sutrikdyta ilgesniam kaip 10 dienų laikotarpiui. Be to, akivaizdu, kad kaltinamojo veiksmai atlikti viešoje vietoje, tai yra prie Daugų technologijos ir verslo mokyklos patalpų, kuriose vyko diskoteka, durų. Šalia kaltinamojo ir nukentėjusiojo buvo jų draugai, kurie viską matė ir stebėjo. Teisme jie patvirtino, kad jiems tai paliko nemalonius įspūdžius. Kaltinamojo veiksmų įžūlumas pasireiškė suduodamais smūgiais nukentėjusiajam išimtinai į veidą ir galvą. Tuo pačiu jis demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai. Iššaukiančiu elgesiu siekė save priešpastatyti ten buvusiam jaunimui, demonstravo niekinantį požiūrį į aplinkinius ir ypač į nukentėjusįjį.

20Teismas taip pat kritiškai vertina kaltinamojo teiginį, kad jis nukentėjusįjį sužalojo ne iš chuliganiškų, bet dėl asmeninių priežasčių, kadangi tarp jų buvo kilęs konfliktas 2012 m. sausio 1 d., kai jis nuvyko pas nukentėjusįjį išsiaiškinti dėl ko nukentėjusysis su juo nebendrauja ir nukentėjusysis sumušė jį grandine. Kritiškai teismas visa tai vertina todėl, kad 2012 m. sausio 1 d., konfliktas tarp kaltinamojo ir nukentėjusiojo tą pačią dieną ir baigėsi. Dėl šio konflikto nei kaltinamasis, nei nukentėjusysis niekur nesikreipė ir mažai tikėtina, kad kaltinamasis buvo sumuštas metaline grandine. Tai kaltinamasis ėmė teigti tik po to kai pats nukentėjusiojo atžvilgiu atliko nusikalstamus veiksmus. Jis tik tuomet, galimai siekdamas pateisinti savo veiksmus, kreipėsi į specialistą sužalojimo laipsniui nustatyti ir į policiją dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo (b. l. 43-46). Teismo nuomone, tai labai pavėluoti gynybiniai kaltinamojo veiksmai, atlikti 2012 m. vasario mėn., (b. l. 43-46), kai tuo tarpu nukentėjusiojo atžvilgiu savo veiksmus jis atliko 2012 m. sausio 27 d. Specialistas, pateiktoje išvadoje nurodė, kad jis negali nustatyti pas kaltinamąjį buvusių sužalojimų padarymo mechanizmo ir laiko. Tikėtina, kad sužalojimai galėjo būti padaryti prie kitų aplinkybių, kitoje vietoje ir kitu laiku.

21Dėl aukščiau nurodytų priežasčių, kaltinimo pateiktą kaltinamojo veiksmų kvalifikaciją teismas laiko teisinga ir nekeistina.

22Skirdamas bausmę kaltinamajam teismas vadovaujasi bendraisiais bausmės skyrimo pagrindais numatytais BK 54 str. Kaltinamasis padarė dvi nusikalstamas veikas viena iš kurių priskiriama prie apysunkių, kita prie nesunkių nusikaltimų. Kaltu prisipažino dalinai. Praeityje jis teistas už analogišką veiką pagal BK 284 str. 1 d. Daug kartų jis baustas ir administracine tvarka (b. l. 61-64). Praeityje jis taip pat buvo ir atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės susitaikius su nukentėjusiuoju. Mokymosi įstaigos kaltinamasis charakterizuojamas neigiamai kaip nelankantis pamokų, vėluojantis į jas arba anksčiau iš jų išeinantis, išsiblaškęs moksleivis, turintis įsiskolinimų (b. l. 68). Jo atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Nusikalstamais veiksmais padaryta žala nukentėjusiajam neatlyginta. Atsižvelgdamas į visą tai, teismas daro išvadą, kad tinkamiausia bausmės rūšis kaltinamajam bus, įstatymo sankcijoje numatyta, laisvės atėmimo bausmė. Atsižvelgiant į kaltinamojo jauną amžių, į tai, kad jis mokosi, siekia įgyti specialybę tikėtina, kad bausmės tikslai bus pasiekti ir be realaus bausmės atlikimo, todėl jo atžvilgiu taikytinas BK 75 str., ir bausmės vykdymas jam atidėtinas.

23Byloje pareikštas Valstybinės ligonių kasos civilinis ieškinys (b. l. 98-99) kuriuo ligonių kasa iš kaltinamojo prašo priteisti 1686 litus 35 centus nukentėjusiojo gydymo išlaidoms atlyginti. Ieškinys laikytinas pagrįstu, įrodytu pateiktais dokumentais (b. l. 100) ir tenkintinas pilnumoje.

24Byloje pareikštas ir nukentėjusiojo civilinis ieškinys (b.l. 133-134) kuriuo nukentėjusysis prašo priteisti iš kaltinamojo 795 litus turtinei žalai atlyginti ir 10 000 litų neturtinei žalai atlyginti. Ieškinys dalyje dėl turtinės žalos atlyginimo tenkintinas pilnai. Iš pateiktų dokumentų matyti, kad med. specialisto paslaugoms apmokėti nukentėjusysis išleido 49 litus (b.l. 135). Odontologo paslaugos jam kainavo 120 litų (b.l. 136). Vaistams buvo išleista 76 litai, 6 centai (b.l. 137). Degalams, vykstant į gydymo įstaigas, išleista 549 litai 95 centai (b.l. 140). Tokiu būdu, viso turtinės žalos dydis yra 795 litų 1 centas. Ši suma yra reali, pagrįsta pridėtais dokumentais ir tenkintina pilnumoje (CK 6.263 str. 1 d., 2 d., 6.281 str. 1 d., BPK 115 str. 1 d.). Dėl išlaidų kurui, teismas sutinka su nukentėjusiojo teiginiais, kad jam ilgai teko lankytis pas gydytojus ir iš kaimo į gydymo įstaigas važinėti automobiliu. Iš medicininių dokumentų (b.l. 138-139) matyti, kad nusikalstamos veikos pasekmes nukentėjusysis jautė iki 2012 m. gegužės mėn. Akivaizdu, kad per visą šį laikotarpį nukentėjusysis privalėjo lankytis gydymo įstaigose ir jo turėtos išlaidos kurui nėra nerealios ar aiškiai padidintos. Jos atitinka sąžiningumo ir protingumo kriterijus ir nukentėjusiajam pilnai atlygintinos.

25Nukentėjusiojo ieškinys dalyje dėl neturtinės žalos atlyginimo tenkintinas dalinai. Teismas sutinka su nukentėjusiojo motyvais, kad dėl nusikalstamos veikos jis patyrė fizinį skausmą, dvasinį sukrėtimą, neigiamus emocinius pojūčius, gulėjo ligoninėje, buvo operuojamos apatinio žandikaulio abi pusės, žandikaulio lūžių dalyje pašalinti trys dantys. Po operacijos turėjo daug nepatogumų, abu žandikauliai buvo sukabinti, vartojo vaistus, maitinosi tik per šiaudelį skystu maistu, negalėjo bendrauti ir pan. Apatinis žandikaulis nejautrus lig šiol. Vienok nukentėjusiojo prašymą priteisti 10 000 litų neturtinei žalai atlyginti laiko pernelyg dideliu ir nerealiu. Nukentėjusiajam padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas, nusikalstamos veikos pasekmės nėra negrįžtamos. Priteisdamas neturtinę žalą, teismas atsižvelgia į padarytos turtinės žalos dydį, žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, amžių, taip pat sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus. Teismo nuomone, teisinga kompensacija už nukentėjusiojo patirtus neigiamus neturtinio pobūdžio išgyvenimus šiuo atveju būtų 6000 litų. Ši suma nukentėjusiajam ir priteistina (CK 6.250 str.). Kitoje dalyje nukentėjusiojo ieškinys atmestinas.

26Daiktų turinčių reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti byloje nėra.

27Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297 str., 302-307 str., teisėjas

Nutarė

28D. K. pripažinti kaltu padarius nusikalstamas veikas numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138 str. 2 d. 8 p., 284 str. 1 d., ir nubausti:

29pagal BK 138 str. 2 d. 8 p., terminuotu laisvės atėmimu 1 (vieneriems) metams;

30pagal BK 284 str. 1 d., terminuotu laisvės atėmimu 5 (penkiems) mėnesiams.

31Remiantis BK 63 str. 1 d., 2 d., 5 d. 1 p., bausmes subendrinti ir galutinę subendrintą bausmę paskirti terminuotą laisvės atėmimą 1 (vieneriems) metams.

32Remiantis BK 75 str. 1 d., 2 d., paskirtos bausmės vykdymą atidėti 1 (vieneriems) metams ir įpareigoti nuteistąjį per visą bausmės vykdymo atidėjimo laiką tęsti mokslą VšĮ Daugų technologijos ir verslo mokykloje, neišeiti iš namų nuo 1030 val. iki 600 val., jei tai nesusiję su darbu ar mokymusi. Taip pat įpareigoti nuteistąjį dalyvauti elgesio pataisos programoje. Šį įpareigojimą nustatyti įvykdyti per 4 (keturis) mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

33Bausmės vykdymo atidėjimo pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

34Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti – palikti nepakeistą iki nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

35Priteisti iš nuteistojo D. K. 1686 (tūkstantį šešis šimtus aštuoniasdešimt šešis) litus 35 centus Valstybinei ligonių kasai nukentėjusiojo A. M. gydymo išlaidoms atlyginti.

36Priteisti iš nuteistojo D. K. 795 (septynis šimtus devyniasdešimt penkis) litus 1 centą nukentėjusiajam A. M. turtinei žalai atlyginti.

37Priteisti iš nuteistojo D. K. 6000 (šešis tūkstančius) litų nukentėjusiajam A. M. neturtinei žalai atlyginti.

38Kitoje dalyje nukentėjusiojo A. M. civilinį ieškinį atmesti.

39Priteisti iš nuteistojo D. K. 1197 (tūkstantį šimtą devyniasdešimt septynis) litus valstybei į VMI prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, AB ,,Swedbank“ įmokos kodas 5630, juridinio asmens kodas 188659752 už nukentėjusiajam A. M. suteiktą antrinę teisinę pagalbą.

40Nuosprendis per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per nuosprendį priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
1. Alytaus rajono apylinkės teismo teisėjas Jonas Malinauskas, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą kurioje D. K. a.k.... 3. kaltinamasis D. K. pažeidė viešąją tvarką ir dėl chuliganiškų paskatų... 4. 2012 m. sausio27 d., apie 2130 val., prie VšĮ Daugų technologijos ir verslo... 5. Kaltu padaręs šią nusikalstamą veiką D. K. prisipažino dalinai ir... 6. Be kaltinamojo dalinio prisipažinimo, jo kaltė įrodyta nukentėjusiojo,... 7. Nukentėjusysis A. M. parodė, kad jie su kaltinamuoju konfliktavo 2012 m.... 8. 2012 m. sausio 27 d., jis (nukentėjusysis) buvo diskotekoje vykusioje Daugų... 9. Liudytoja L. M. parodė, kad jinai yra nukentėjusiojo mama. Jai žinoma, kad... 10. Liudytojas V. P. parodė, kad jis kartu su nukentėjusiuoju ir L. D. buvo... 11. Liudytojas A. J. teisme davė kiek kitokius parodymus negu ikiteisminio tyrimo... 12. Liudytoja S. S. parodė, kad ji buvo nuvykusi į šokius. Vienu metu išėjo į... 13. Liudytojas L. D. parodė, kad mokykloje vyko šokiai. Jis, V. P. ir A. M.... 14. Iš tarnybinio pranešimo (b. l. 2) matyti, kad policijos komisariate gautas... 15. Iš protokolo-pareiškimo (b. l. 4) matyti, kad dėl sužalojimo... 16. Iš specialisto išvados (b. l. 9-11) matyti, kad A. M. nustatyta apatinio... 17. Iš nukentėjusiojo parodymų patikrinimo vietoje protokolo ir foto lentelės... 18. Tokiu būdu, aukščiau suminėtus duomenis teismas laiko įrodymais BPK 20... 19. Pagal kaltinamojo gynėjo prašymą išteisinti kaltinamąjį pagal BK 284 str.... 20. Teismas taip pat kritiškai vertina kaltinamojo teiginį, kad jis... 21. Dėl aukščiau nurodytų priežasčių, kaltinimo pateiktą kaltinamojo... 22. Skirdamas bausmę kaltinamajam teismas vadovaujasi bendraisiais bausmės... 23. Byloje pareikštas Valstybinės ligonių kasos civilinis ieškinys (b. l.... 24. Byloje pareikštas ir nukentėjusiojo civilinis ieškinys (b.l. 133-134) kuriuo... 25. Nukentėjusiojo ieškinys dalyje dėl neturtinės žalos atlyginimo tenkintinas... 26. Daiktų turinčių reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti byloje... 27. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297 str.,... 28. D. K. pripažinti kaltu padarius nusikalstamas veikas numatytas Lietuvos... 29. pagal BK 138 str. 2 d. 8 p., terminuotu laisvės atėmimu 1 (vieneriems)... 30. pagal BK 284 str. 1 d., terminuotu laisvės atėmimu 5 (penkiems) mėnesiams.... 31. Remiantis BK 63 str. 1 d., 2 d., 5 d. 1 p., bausmes subendrinti ir galutinę... 32. Remiantis BK 75 str. 1 d., 2 d., paskirtos bausmės vykdymą atidėti 1... 33. Bausmės vykdymo atidėjimo pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio... 34. Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti – palikti... 35. Priteisti iš nuteistojo D. K. 1686 (tūkstantį šešis šimtus... 36. Priteisti iš nuteistojo D. K. 795 (septynis šimtus devyniasdešimt penkis)... 37. Priteisti iš nuteistojo D. K. 6000 (šešis tūkstančius) litų... 38. Kitoje dalyje nukentėjusiojo A. M. civilinį ieškinį atmesti.... 39. Priteisti iš nuteistojo D. K. 1197 (tūkstantį šimtą devyniasdešimt... 40. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno...