Byla 2-1651-555/2013
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų pirkime Nr. 127289 panaikinimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Egidijus Tamašauskas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „ŠILTAS NAMAS“ ieškinį atsakovui Vytauto Didžiojo universitetui, tretieji asmenys UAB G. J.-B. studija, uždaroji akcinė bendrovė „Ribinis būvis“, uždaroji akcinė bendrovė „Litana ir Ko“, UAB Š. K. projektavimo studija, dėl perkančiosios organizacijos sprendimų pirkime Nr. 127289 panaikinimo ,

Nustatė

2ieškovė ieškiniu prašo pripažinti neteisėtais ir panaikinti atsakovo sprendimus neatmesti trečiųjų asmenų pasiūlymų, sudaryti pasiūlymų eilę bei pirkimą Nr. 127289 laimėjusiu pripažinti UAB G. J.-B. studija ir uždarąją akcinę bendrovę „Ribinis būvis“ konsorciumo pasiūlymą, apie kuriuos ieškovė buvo informuota 2013 m. kovo 4 d. raštu Nr. 1-191, priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

3Nurodo, kad dalyvavo Vytauto Didžiojo universiteto (toliau – “atsakovas” arba „perkančioji organizacija”) supaprastintame ribotame projekto konkurse „Daugiafunkcinio studijų ir mokslo centro pastato (V.Putvinskio g. 23, Kaune) architektūrinės koncepcijos ir techninio projekto parengimo, projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas“, kuriame už konkurso sąlygų reikalavimus atitinkantį ir komisijos narių geriausiu įvertintą architektūrinį pasiūlymą (projektą) numatė laimėtojui suteikti teisę parengti pastato techninį projektą ir suteikti projekto vykdymo priežiūros paslaugas už laimėtojo pasiūlyme nurodytą kainą (sąlygų 1.4.2., 10.7.3., 11.2. 12.2 punktai). Ieškovė pateikė pasiūlymą, kurio devizas 0869AM buvo pripažintas atitinkančiu reikalavimus ir įtrauktas į projektų eilę 4 numeriu (2013-02-25 raštas Nr. 45-169). Specialistas M. V., susipažinęs su viešai eksponuojamais 1-3 vietose įrašytų tiekėjų projektais nustatė, jog projektuose yra klaidų ir trūkumų ir juos pateikė ieškovei. Ieškovė atsakovui 2013 m. vasario 28 d. pateikė pretenziją, kurioje nurodė, jog 1-3 vietose projektų eilėje nurodyti projektai, kurių devizai 50015B, M4D451, 109VDU neatitinka konkurso sąlygų 1 priedo, 6 priedo ir konkrečių poįstatyminių teisės aktų reikalavimų, vėliau komisijos vertinti pagal urbanistinės koncepcijos, architektūrinės išraiškos koncepcijos ir planinių-erdvinių sprendimų kriterijus. 2013 m. kovo 1 d. raštu atsakovas pretenziją atmetė motyvuodamas tuo, jog ieškovės pretenzijoje nurodyti trūkumai tiesiogiai nesusiję su vertinimo kriterijais, jog pirkimo tikslas buvo atrinkti geriausią architektūrinę koncepciją, o sprendiniai bus detalizuoti techninio projekto rengimo metu, jog projektai buvo vertinti pagal 11.6 punkte nustatytus urbanistinės koncepcijos, architektūrinės išraiškos koncepcijos ir planinių-erdvinių sprendimų kriterijus, ir jog ieškovo pretenzijoje nurodyti projektų trūkumai buvo įvertinti skiriant atitinkamus balus projektams. 2013 m. kovo 4 d. raštu ieškovė informuota apie sprendimą nustatyti galutinę projektų eilę, kurioje nurodyti iššifruoti tiekėjai ir laimėtoju pripažinti 1 vietoje įrašytą tiekėjo UAB „G. J.-B. sudija" ir UAB „Ribinis būvis" pasiūlymą. Ieškovės vertinimu, atsakovas neatsižvelgė į paskelbtas ir pačiam atsakovui privalomas konkurso sąlygas, nepagrįstai nenustatė trečiųjų asmenų pasiūlymų trūkumų ir juos vėliau vertino atsižvelgiant į 11.6. punkte nurodytus kriterijus, todėl sudarė neteisėtą pasiūlymų eilę 1-3 vietoje įrašydamas privalomų reikalavimų neatitinkančius trečiųjų asmenų konkursinius pasiūlymus.

41. Trečiųjų asmenų pasiūlyti projektai dėl neatitikties projektui keliamiems reikalavimams turėjo būti atmesti ir apskritai neturėjo būti vertinami pagal konkurso sąlygų 11.6 punkte nustatytus urbanistinės koncepcijos, architektūrinės išraiškos koncepcijos ir planinių-erdvinių sprendimų kriterijus. Konkurso sąlygose, be kvalifikacinės atrankos reikalavimų, dėl kurių ginčo nėra, nustatytos dvi grupės reikalavimų pagal kuriuos turėjo būti atrenkami ir vertinami konkursiniai pasiūlymai - t.y. „projektui keliami reikalavimai” ir „projektų vertinimo kriterijai” (sąlygų 11.2. punktas). Įvertinus atsakovo atsakyme dėl pretenzijos išnagrinėjimo pateiktas interpretacijas, manytina, kad yra iš anksto suplanuotas mėginimas pagal objektyviai nepamatuojamus kriterijus atrinkti iš anksto žinomą tiekėją de facto, kad atsakovė žinojo, kad projektui pavadinimu „Mąstantis žaliai" bus skirtas maksimalus balų skaičius, be to, atsakovas plečiamai aiškina konkurso sąlygas, ką draudžia VPĮ normų taikymo ir aiškinimo praktika. Ieškovės vertinimu, reali tiekėjų projektų patikra pagal projektams nustatytus konkrečius reikalavimus ir projektavimo užduotį, nebuvo vykdoma, o konkurso sąlygos, kuriose nustatyta perkančiosios organizacijos pareiga atmesti reikalavimų neatitinkančius pasiūlymus (10.7.3. p.) ir vertinti tik tuos pasiūlymus, kurie atitinka konkurso sąlygų reikalavimus (11.12 p.), de facto buvo netaikomos, t.y. nebuvo jokių priežasčių, dėl kurių projektas galėjo būti atmestas ir nevertinamas pagal konkurso sąlygų 10.7.3. punktą, kadangi visus projektų trūkumus ar klaidas perkančioji organizacija numatė įvertinti skiriant mažesnius balus pagal 11.6. punkto kriterijus. Tokia aiškinimo logika prieštarauja ne tik nurodytoms konkurso sąlygoms, tačiau neatitinka ir VPĮ 39 straipsnio 8 dalies reguliavimo, pagal kurį pasiūlymai pagal nustatytus kriterijus (šiuo atveju -architektūrinius-meninius) vertinami tik tuomet, jeigu jie nėra atmesti dėl kvalifikacijos ar pasiūlymui keliamų reikalavimų neatitikimo. Be to, atsakovo nurodytas konkurso sąlygų aiškinimas ieškovei nebuvo atskleistas iki vokų atplėšimo dienos, ieškovė į jį negalėjo atsižvelgti ir pagal jį teikti bet kokį - nebūtinai reikalavimus atitinkantį - konkursinį pasiūlymą, todėl atsakovas, pateikdamas naują sąlygų aiškinimą, pažeidžia skaidrumo ir lygiateisiškumo principus, dėl ko pateiktieji atsakovo argumentai dėl tinkamo pasiūlymų vertinimo atmestini kaip neteisėti ir nepagrįsti, o sudaryta pasiūlymų eilė, kurioje 1-3 vietos skirtos trečiųjų asmenų pasiūlymams -naikintina.

52. Pasiūlymų eilėje 1-3 vietose nurodytų tiekėjų pasiūlymai neatitiko konkrečių projekto specifikacijos (konkurso sąlygų 1 priedas) ir projektavimo užduoties (konkurso sąlygų 6 priedas) reikalavimų, todėl perkančioj i organizacija, jų neatmesdama pažeidė 10.7.3. p. bei 11.12. punktų reikalavimus. Konkurso sąlygų 2.4 punktas nustato, kad Projektas turi būti parengtas pagal šias supaprastinto riboto projekto konkurso sąlygas bei „Projekto specifikacijoje" keliamus uždavinius. Projekto specifikacija aprašyta 1 konkurso sąlygų priede, joje nustatytos ne tik architektūrinės — meninės gairės projektų rengėjams (2.1. - 2.5. punktai), bet ir konkretūs reikalavimai projektams - t.y. pastate užtikrinta galimybė žmonėms su negalia laisvai judėti ir naudotis visomis pagrindinėmis patalpomis, projektuojant atsižvelgti į gretimus sklypus ir numatyti patekimus į juos, neužstatytą teritoriją pritaikyti kultūros, poilsio, maitinimo reikmėms, išsaugoti vertingus želdinius ir numatyti naujus, neviršyti 8000 kv.tn. statinio bendro ploto, atsižvelgti į priede Nr. 6 pateiktą projektavimo užduotį (2.6. - 2.11. punktai), taip pat 3 dalyje nustatyti reikalavimai suprojektuoti konkrečias patalpas, bei pastabose nurodyta, jog lentelėje nepateiktų patalpų plotai ar jų kiekiai nustatomi tiekėjo nuožiūra, vadovaujantis galiojančiais STR (statybos techniniais reglamentais) ir HN (higienos normomis). Projektavimo užduotyje (priedas Nr. 6), be konkrečių reikalavimų taip pat nustatyta, jog visi projektuotojo sprendiniai turi būti racionalūs, ekonomiški ir tenkinti Lietuvoje galiojančias normas ir reikalavimus (konkurso sąlygų 36 I.). Šie reikalavimai yra pirkimo dokumentų sudedamoji dalis, todėl kiekvienas tiekėjas rengdamas projektą, privalėjo jų laikytis, o perkančioji organizacija - įvertinti ar pateikti projektai nurodytus reikalavimus atitinka. Ieškovė taip pat nurodė trečiųjų asmenų pateiktų projektų neatitikimus poįstatyminių teisės aktų reikalavimams. Mano, kad atsakovas nepagrįstai remiasi viešojo pirkimo tikslais mėgindamas pateisinti sprendimus, kuriais 1-3 vietas užėmę tiekėjų pasiūlymai nebuvo atmesti dėl neatitikties Projekto specifikacijos ir Projektavimo užduoties bei juose nurodytiems reikalavimams.

6Atsakovas Vytauto Didžiojo universitetas prašo ieškinį atmesti, priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad supaprastinto riboto projekto konkurso būdu vykdė daugiafunkcinio studijų ir mokslo centro pastato (V. Putvinskio g. 23, Kaune) architektūrinės koncepcijos ir techninio projekto parengimo, projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimą, įgyvendinant projektą „Pasaulio Lietuvių universiteto idėjos realizavimas Vytauto Didžiojo universitete" Nr. VP3-2.2-ŠMM-18-V-02-001 (toliau -Projekto konkursas), paskelbtą 2012 m. rugsėjo 21 d. CVP IS – https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfg/publicpurchase docs.asp?PID=97408&LID=124965. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 68 str. 2 d. 1 p. Projekto konkursas vykdomas siekiant nustatyti geriausią planą ar projektą (paprastai teritorijų planavimo, architektūros, inžinerijos ar duomenų apdorojimo) pateikusį tiekėją (tiekėjus), jeigu Projekto konkursas vykdomas kaip paslaugų pirkimo dalis, kai su Projekto konkurso laimėtoju numatyta sudaryti paslaugų (šiuo atveju techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų) pirkimo sutartį. 2013 m. sausio 22 d. posėdyje vertinimo komisija įvykdė vokų su projektais atplėšimo procedūrą, įvertinimą ar pateikti projektai atitinka konkurso sąlygų reikalavimus ir ar išlaikytas anonimiškumo reikalavimas. Komisija vienbalsiai nusprendė, kad visų dalyvių projektai atitinka konkurso sąlygose keliamus reikalavimus ir vadovaudamasi Projekto konkurso sąlygų 13.1. ir 13.2. punktais, vienbalsiai nusprendė, kad pateikti projektai bus eksponuojami nuo 2013 m. sausio 25 d. iki vasario 1 d. VDU. 2013 m. vasario 1 d. vertinimo komisija įvykdė Projekto konkursui pateiktų projektų aptarimą ir vadovaudamasi Projekto konkurso sąlygų 11.3. punktu, vienbalsiai nutarė projektų vertinimui pasikviesti ekspertą - prof. K. Z., kuris 2013 m. vasario 22 d. pateikė rekomendacinio pobūdžio projektų recenziją, kurioje ekspertas projektus suskirstė į tris grupes. Pirmoji - projektai tiek paternų, tiek formų kalba darniai įsijungiantys į esamą urbanistinį kontekstą, gerai išspręsti funkciškai. Šiai grupei ekspertas priskyrė ir konkurso laimėtojo projektą, užšifruotą devizu 50015B. Antroji eksperto išskirta grupė - projektai, kuriems pasirinkti paternai ir formų kalba dalinai atitinka konteksto keliamus reikalavimus, o funkcinės schemos pakankamai logiškos, bet nekuriančius pridėtinės vertės. Šiai grupei ekspertas priskyrė ir ieškovės projektą, užšifruotą devizu 0869AM. Trečioji grupė – objektai, kurie mažiausiai tinka Naujamiesčio kontekstui. 2013 m. vasario 22 d. vertinimo komisijos posėdyje, komisijos nariai susipažino su viešo projektų aptarimo protokolu ir eksperto išvadomis, Projekto konkursui pateiktus projektus įvertino balais ir sudarė projektų eilę. 2013 m. kovo 1 d. vertinimo komisijos posėdyje buvo svarstoma 2013 m. vasario 28 d. gauta ieškovės pretenzija dėl sudarytos projektų eilės. Vertinimo komisija pažymėjo, kad vadovaujantis Projekto konkurso sąlygų 11.2. punkto nuostata ji paskelbia galutinį ir įpareigojantį projekto vertinimą, atsižvelgdama į projektui keliamus reikalavimus bei vadovaudamasi projektų vertinimo kriterijais: Urbanistinė koncepcija; Pastato architektūrinės išraiškos koncepcija; Pastato planiniai - erdviniai sprendiniai. Ieškovės pretenzijoje pateikti argumentai dėl užstatymo zonų, parkavimo vietų skaičiaus ir pan., vertinimo komisijos buvo įvertinti vadovaujantis konkurso sąlygų 11,6. punkte nustatytais projektų vertinimo kriterijais, atsižvelgiant į pateiktas vertinimo rekomendacijas skiriant atitinkamus balus vertinamiems projektams. Komisija sprendė, kad ieškovės pretenzijoje pateikti argumentai, kuriais yra siekiama įrodyti tam tikrų projektų neatitikimą normatyviniams dokumentams nėra tiesiogiai susiję su Projekto konkurso sąlygų 11.6. punkte nustatytais projektų vertinimo kriterijais. Pabrėžė, kad pagal Projekto konkurso sąlygų 2.3 p. šio pirkimo tikslas iš konkursui pateiktų projektų atrinkti geriausią, architektūrinę koncepciją atspindinčią Daugiafunkcinio studijų ir mokslo centro pastato integraciją į miesto centrinę dalį, modernios ir šiuolaikiškos architektūros tūrinį-erdvinį, planinį sprendimą ir sudaryti sutartį techninio projekto paruošimui ir projekto vykdymo priežiūros paslaugoms atlikti. Pagal Projekto konkurso sąlygų 1 priedo 1.2 p. architektūrinės koncepcijos pagrindu bus rengiamas daugiafunkcinio studijų ir mokslo centro pastato, V. Putvinskio g. 23, Kaune statybos techninis projektas, kurio rengimo metu projekto sprendiniai bus detalizuojami, derinami, ekspertuojami, parengiant visus normatyvinius dokumentus atitinkančią techninio projekto dokumentaciją ir gaunant statybą leidžiantį dokumentą. Atsižvelgiant į šiuos argumentus, vertinimo komisija vienbalsiai nutarė tęsti pirkimo procedūras. 2013 m, kovo 1 d. įvykusiame vertinimo komisijos posėdyje buvo įvykdytas vokų su devizų šifrais ir kainomis atplėšimas, įvertintas tiekėjų pasiūlymuose pateiktų dokumentų atitikimas Projekto konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams, sudaryta galutinės projektų eilė ir Projekto konkurso laimėtoju vienbalsiai pripažintos jungtinės veiklos pagrindu veikiančios UAB G. J. B. studija ir Uždaroji akcinė bendrovė „Ribinis būvis".

7Ieškovės teiginiai apie tariamai suplanuotą mėginimą iš anksto atrinkti žinomą tiekėją, atsakovo nuomone, yra niekuo neparemti, nekorektiški ir šmeižikiški pačios ieškovės išvedžiojimai. Kaip matoma iš vertinimo komisijos 2013 m. kovo 12 d. posėdžio protokolo Nr. 6 komisija paaiškino, kad tezė „Mąstantis žaliai" niekaip negalėjo identifikuoti jokio dalyvio, kadangi „Mąstantis žaliai" yra VDU plėtojamo identiteto ženklas, „VDU, Mąstyk žaliai" yra VDU įgyvendinamas projektas, siekiantis suburti žmones ir skatinti juos rūpintis mūsų aplinka (informacija apie projektą yra viešai prieinama adresu http://www.vdu.lt/lt/apie-vdu-kaune/vdu-vakar-ir-standien/mastantis-zaliai). Šią tezę nurodęs dalyvis tik išreiškė idėją, jog įgyvendinus šį projektą VDU bus labiau „Mąstantis žaliai", tuo tarpu pats projektas atitinka vertinimo kriterijų keliamus reikalavimus. Dalyvio pateiktas darbas atitiko konkurso sąlygų 7.12 ir 7.13 punktų reikalavimus, t.y. ant pakuočių, ant vokų ir kitų dokumentų nebuvo jokios informacijos leidžiančios identifikuoti dalyvį, visi dokumentai buvo paženklinti vienu ir tuo pačiu devizu.

8Atsakovo nuomone, ieškovė klaidingai aiškina Projekto konkurso sąlygas, neįsigilindama į paties konkurso tikslą (Projekto konkurso sąlygų 1 priedo 1.1. p.), todėl nepagrįsti ieškovės argumentai, kad dėl neatitikties projektui keliamiems reikalavimams 1-3 vietose nurodyti projektai turėjo būti atmesti ir apskritai neturėjo būti vertinami. Projekto specifikacijoje (Projekto konkurso sąlygų 1 priedas) buvo suformuoti Projekto konkurso uždaviniai, kuriais vadovaujantis šio Projekto konkurso dalyviai turėjo ieškoti šiai vietai geriausio pastato sprendimo. Atkreiptinas dėmesys, kad nei vienas Projekto konkurso dalyvis neišsprendė visų specifikacijoje pateiktų uždavinių, tačiau tą labai aiškiai atspindi komisijos vertinimo rezultatai ir tai jokiu būdu nereiškia, kad visų uždavinių neišsprendę dalyviai turėjo būti atmesti.

9Priešingai nei savo ieškinyje teigia ieškovė, Konkurso sąlygose nėra nustatytų dviejų grupių reikalavimų. Yra tik vieni reikalavimai kurie pateikti Projekto specifikacijoje ir tai pagrindžiama Projekto konkurso sąlygų 2.4 p. nuostata, kad „Projekto programa duota konkurso sąlygų 1 priede „Projekto specifikacija". Projektas turi būti parengtas pagal šias supaprastinto riboto projekto konkurso sąlygas bei „Projekto specifikacijoje" keliamus uždavinius", bei konkurso sąlygų 7.1.p. nuostata, kad Projektui keliami tikslai ir uždaviniai pateikti sąlygų 1 priede „Projekto specifikacija". Projektuojamo pastato programa (projektuojamų patalpų sąrašas) pateikti 1 priede „Projekto specifikacija". Konkursui pateikti Projektai turėjo atitikti konkurso sąlygų 7.3-7.13 p. reikalavimus, o vertinami pagal konkurso sąlygų 11.6 ir 11.7 p.

10Ieškovės pasirinktas specialistas M. V. trečiųjų asmenų projektų neatitikimų vertinimą atliko pagal ieškovės užsakymą, būdamas šališkas, ne pagal Projekto konkurso sąlygų reikalavimus. Atsakovas pažymi, kad nors Projekto konkurso sąlygose nebuvo numatyti vertinimo kriterijai, kuriais ieškovės pasirinktas specialistas įvertino trečiųjų asmenų projektus, tačiau taip vertinant ir pačios ieškovės projektą, šis taip pat turėjo būti atmestas, nes jis neatitinka užstatymo zonos reikalavimų, taip pat jame neįgyvendinti gaisrinės saugos reikalavimai, viršijamas statinio plotas. Kadangi ieškovės teigimu, jos pateiktas pasiūlymas atitinka visus Projekto specifikacijoje keliamus Konkurso uždavinius ir netgi visus STR bei Higienos normų reikalavimus ir tai neva išskiria ieškovės projektą iš kitų, atsakovas triplike nurodė ieškovės projekto neatitikimus.

11Trečiasis asmuo UAB G. J.-B. studija atsiliepime į ieškinį nurodo, kad kartu su UAB "Ribinis būvis" parengė VDU Daugiafunkcinio studijų ir mokslo centro pastato, V. Putvinskio g. 23, Kaune, architektūrinės koncepcijos projektą. Idėjinis projektas atliktas pagal supaprastinto riboto konkurso sąlygų punkte 2.3 nurodą pirkimo tikslą. Projekto konkurso sąlygų 1 priede pateiktoje projekto specifikacijos 2.11 p. nurodoma: "atsižvelgti į projekto konkurso sąlygų priede Nr.6 pateiktą "Projektavimo užduotį". Užduotyje nurodoma, kad pastato architektūrinė - konstrukcinė schema parenkama architektūrinės koncepcijos projekto konkurso metu, o kiti reikalavimai yra įgyvendinami sekančio projekto rengimo metu, ruošiant Statybos projekto TP ir nurodant techninio projekto sudėtį. Statybos techniniai reglamentai, poįstatyminių teisės aktų reikalavimai turi būti privalomai įgyvendinami techninio projekto rengimo stadijoje.

12Ieškinys atmestinas.

13Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartyje (civilinė byla UAB „Sigma Telas“ v. AB „Rytų skirstomieji tinklai“, bylos Nr. 3k-3-295/2005) nurodė, kad „pirkimų komisijos sprendimo panaikinimas pateisinamas tik dėl esminių pažeidimų, kuriais pažeidžiamos imperatyviosios Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos. Imperatyviųjų teisės normų pažeidimas vykdant viešuosius pirkimus gali reikštis esminių įstatyme nustatytų principų, dėl kurių buvo pažeistos sąžiningos konkurencijos sąlygos, pažeidimą [...]. Taigi sprendimas naikinamas tik tada, jei nustatomi imperatyvaus pobūdžio viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimai, t. y. tiek konkrečių Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų taisyklių, tiek pirkimų, kuriais būtina laikytis Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintų principų, esminiai pažeidimai“.

14Byloje nustatyta, kad atsakovas Vytauto Didžiojo universitetas supaprastinto riboto projekto konkurso būdu vykdė „Daugiafunkcinio studijų ir mokslo centro pastato (V. Putvinskio g. 23, Kaune) architektūrinės koncepcijos ir techninio projekto parengimo, projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimą“, įgyvendinant projektą „Pasaulio Lietuvių universiteto idėjos realizavimas Vytauto Didžiojo universitete" Nr. VP3-2.2-ŠMM-18-V-02-001 (toliau - Projekto konkursas, konkursas), paskelbtą 2012 m. rugsėjo 21 d. CVP IS – https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfg/publicpurchasedocs.asp?PID=97408&LID=124965. (b. l. 9-12). Projektas vykdomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 68 straipsnio 2 dalies 1 punktu. Ieškovė dalyvavo vykdomajame konkurse, pateikė pasiūlymą, kurio devizas 0869AM. Atsakovo vertinimo komisija 2013-01-22 vienbalsiai nusprendė, kad visų dalyvių projektai atitinka konkurso sąlygose keliamus reikalavimus ir vadovaudamasi Projekto konkurso sąlygų 13.1. ir 13.2. punktais, vienbalsiai nusprendė, kad pateikti projektai bus eksponuojami nuo 2013 m. sausio 25 d. iki vasario 1 d. VDU (b. l. 11-12, t. 2), vertinimo komisija, vadovaudamasi konkurso sąlygų 11.3 punktu, vienbalsiai nutarė projektų vertinimui pasikviesti ekspertą (b. l.13, t. 2), vertinimo komisija posėdyje viešai aptarus projektus (b. l. 14-20, t. 2), 2013-02-22, įvertinusi tiekėjų pateiktus projektus, balsų dauguma nustatė projektų eilę: I vieta – Projekto devizas 50015B – (100,00 balų), II vieta – Projekto devizas M4D451 – 91,68 balai), III vieta – Projekto devizas 109VDU – (89,05 balai), IV vieta – Projekto devizas 0869AM – (74,41 balas) ir kt. (b. l.21-22, t. 2), ieškovė apie tai buvo informuota 2013-02-25 raštu Nr. 45-169 (b. l. 106, t. 1). Ieškovės atstovas M. V., susipažinęs su viešai eksponuojamais 1-3 vietose įrašytų tiekėjų projektais, nustatė, jog projektuose yra klaidų ir trūkumų ir juos pateikė ieškovei. Ieškovė atsakovui 2013-02-28 pateikė pretenziją, kurioje nurodė, jog 1-3 vietose projektų eilėje nurodyti projektai neatitinka konkurso sąlygų 1 priedo, 6 priedo ir konkrečių poįstatyminių teisės aktų reikalavimų, vėliau komisijos vertinti pagal urbanistinės koncepcijos, architektūrinės išraiškos koncepcijos ir planinių-erdvinių sprendimų kriterijus, bei kuria prašė panaikinti sprendimą dėl projektų eilės sudarymo I-III vietose įrašant projektų devizus 50015B, M4D451, 109VDU, iš naujo įvertinti šiuos projektus atsižvelgiant į ieškovės pretenzijoje išdėstytus argumentus ir sudaryti naują projektų eilę (b. l. 111-116, t. 1). Atsakovas 2013-03-01 ieškovės pretenziją atmetė kaip nepagrįstą, nutarė vienbalsiai tęsti pirkimo procedūras (b. l. 117-118. t. 1, b. l. 23-24, t. 2). Taip pat 2013-03-01 vertinimo komisija 2013-03-01 vienbalsiai nustatė galutinę projektų eilę, kurios IV vietoje yra UAB „ŠILTAS NAMAS“ – devizo šifras – 0869AM, 74,41 balais, konkurso laimėtoju pripažino pirmą vietą užėmusias UAB „G. J.-B. studija“ ir UAB „Ribinis būvis“, veikiančias pagal 2012-10-05 jungtinės veiklos sutartį, bei priėmė sprendimą pirkimo sutartį sudaryti su laimėtoju (b. l. 25-26, t. 2). Ieškovė apie šį vertinimo komisijos sprendimą informuota 2013-03-04 raštu Nr. 1-191 (b. l. 119-120, t. 1). 2013-03-11 ieškovė pateikė pretenziją dėl konkurso rezultatų, kuria reikalavo sustabdyti konkurso procedūras, nurodė, kad projektas 50015B turėjo pavadinimą „Mąstantis žaliai“, kas leidžia identifikuoti dalyvį, todėl buvo pateiktas pažeidžiant anonimiškumą (b. l. 121, t. 1). Ieškovė 2013-03-12 raštu Nr. 1-215 informuota, kad vertinimo komisija pretenziją atmetė kaip nepagrįstą (b.l. 122-123, t. 1). Ieškovės nuomone, atsakovas – perkančioji organizacija vykdė viešąjį pirkimą pažeidžiant viešojo pirkimo skaidrumo ir lygiateisiškumo principus.

15Nagrinėjamoje byloje ieškovė nesutikdama su atsakovo 2013-02-25 raštu Nr. 45-169 dėl projektų vertinimo balais, projektų eilės nustatymo bei atsakovo 2013-03-04 raštu Nr. 1-191 dėl nustatytos projektų eilės, laimėtojo ir sprendimo sudaryti sutartį, teigia, kad tiekėjų projektai, užėmusių I-III vietas nustatytoje eilėje, neatitiko konkurso sąlygose keliamų reikalavimų, todėl turėjo būti atmesti ir toliau nevertinami.

16Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog perkančioji organizacija užtikrina, kad, atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Nuoseklus viešųjų pirkimų teisės normų ir savo paskelbto viešojo pirkimo dokumentų sąlygų laikymasis yra vienas iš skaidrumo ir lygiateisiškumo principų (VPĮ 3 straipsnis) turinio elementų, kuriuos perkančioji organizacija įgyvendina, vykdydama viešuosius pirkimus.

17Ieškovė nurodo, kad I-III vietas užėmę tiekėjų pasiūlymai neatitinka konkurso sąlygų 1 priedo, 6 priedo ir konkrečių poįstatyminių teisės aktų reikalavimų, todėl perkančioji organizacija šiuos pasiūlymus privalėjo atmesti ir nevertinti. Pagal VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punktą konkurso dalyvio pasiūlymo neatitikimas pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams yra pagrindas atmesti jo pasiūlymą. Atsakovo vykdomo konkurso sąlygų 10.7.3 p. nurodyta, kad vertinimo komisija atmeta projektą, jeigu šis neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pateiktas projektas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, nepateikta tiekėjo sąžiningumo deklaracija ir kt.). Reikalavimai projektui nurodyti konkurso sąlygų 2.4 p. - Projekto programa duota konkurso sąlygų 1 priede „Projekto specifikacija". Projektas turi būti parengtas pagal šias supaprastinto riboto projekto konkurso sąlygas bei „Projekto specifikacijoje“ keliamus uždavinius. Konkurso sąlygų 7.3 - 7.13 p. nustato reikalavimus projektui, bei konkurso sąlygų 1 priede „Projekto specifikacija" nurodyti projekto konkursui keliami tikslai, konkurso uždaviniai, programa (projektuojamų patalpų sąrašas) (sąlygų 7.1.p.). Vienas iš nurodytų uždavinių - atsižvelgti į projekto konkurso sąlygų priede Nr. 6 pateiktą „Projektavimo užduotį" (projekto specifikacijos 2.11 p.). Pagal „Projektavimo užduoties“ sąlygas spręstina, kad pastato architektūrinė - konstrukcinė schema parenkama architektūrinės koncepcijos projekto konkurso metu, o kiti reikalavimai yra įgyvendinami sekančio – statybos techninio projekto rengimo metu, kada sprendiniai bus detalizuojami, ekspertuojami, parengiant visus normatyvinius dokumentus atitinkančią techninio projekto dokumentaciją ir gaunant statybą leidžiantį dokumentą. Teismas, įvertinęs konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus tiekėjų projektams, daro išvadą, kad nei konkurso sąlygų 7.3 - 7.13 p., nei konkurso sąlygų 1 priede „Projekto specifikacija" nėra nurodyta sąlyga, kad tiekėjų projektai šiame konkurso etape turi atitikti Statybos techninių reglamentų, kitų poįstatyminių teisės aktų reikalavimus, kurie turi būti privalomai įgyvendinami statybos techninio projekto rengimo stadijoje.

18Ieškovė 2013-02-28 pateikė pretenziją atsakovui, vadovaudamasi savo atstovo M. V. nustatytais ir nurodytais ieškovei kitų tiekėjų projektų trūkumais. Atsižvelgiant į anksčiau nurodytas aplinkybes, spręstina, kad ieškovė įvertino tiekėjų projektus subjektyviai, ne pagal konkurso sąlygose pateiktus reikalavimus.

19Ieškovės konkurso sąlygų reikalavimų aiškinimas, teismo nuomone, yra ieškovės subjektyvus vertinimas.

20Konkurso sąlygų 2,3 p. ir konkurso sąlygų 1 priedo „Projekto specifikacija“ 1.1 p. nustatytas pirkimo tikslas – iš konkursui pateiktų projektų atrinkti geriausią architektūrinę koncepciją, atspindinčią daugiafunkcinio studijų ir mokslo centro pastato integraciją į miesto centrinės dalies audinį, tinkamą mastelio parinkimą, modernios ir šiuolaikiškos architektūros tūrinį - erdvinį sprendimą, išlaikantį organišką ryšį su urbanistine aplinka ir gamtinių elementų visuma, pastato racionalų planinį sprendimą, funkcinį - technologinį pagrįstumą. Teismo vertinimu, ieškovė, kurios profesionali veikla susijusi su projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugomis, turinti eilę kvalifikuotų specialistų, bei ilgametę patirtį dalyvaujant viešuosiuose pirkimuose (b. l. 70-99, t. 1), vertindama kitų tiekėjų pateiktus projektus, be pagrindo neatsižvelgė į ginčo vykdyto pirkimo tikslą – pirmiausia atrinkti geriausią architektūrinę koncepciją, kurios pagrindu bus rengiamas daugiafunkcinio studijų ir mokslo centro pastato statybos techninis projektas (konkurso sąlygų 1 priedo „Projekto specifikacija“ 1.2 p.).

21Teismas sprendžia, kad ieškovė neįrodė, jog I-III vietas užėmę tiekėjų projektai neatitiko konkurso sąlygų 7.3 - 7.13 p. nustatytų reikalavimų projektui, bei konkurso sąlygų 1 priede „Projekto specifikacija" nurodytų konkurso uždavinių, t. y. kad neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, dėl ko atsakovės vertinimo komisija, vadovaudamasi konkurso sąlygų 10.7.3 p., turėjo projektus atmesti. Vertinimo komisijos užduotis - spręsti, ar konkursui pateiktas projektas gali būti priimtas (konkurso sąlygų 11.2 p.), todėl nenustačius sąlygų atmesti projektus, vertinimo komisija pagrįstai juos priėmė ir vertino.

22Ieškovė ieškinį taip pat grindžia aplinkybe, jog tiekėjas, kurio projekto devizas 50015B ir pirmosios vietos laimėtojas, pažeidė pirkimo sąlygose nustatytus anonimiškumo įsipareigojimus – pasiūlė atsakovo plėtojamo identiteto ženklą atkartojantį projektą pavadinimu „Mąstantis žaliai", kas sudarė galimybę identifikuoti tiekėją.

23Iš viešosios informacijos (http://www.vdu.lt/lt/apie-vdu-kaune/vdu-vakar-ir-siandien/mastantis-zaliai), kad „Mąstantis žaliai" yra VDU plėtojamo identiteto ženklas, „VDU, Mąstyk žaliai" yra universiteto įgyvendinamas projektas, siekiantis suburti žmones ir skatinti juos rūpintis mūsų aplinka. Pagal šį projektą darbais, idėjomis ir pastangomis stengiamasi saugoti, mylėti ir gerbti gamtą.

24Reikalavimai anonimiškumui yra nustatyti konkurso sąlygų 7. 9 p. – 7.15 p. Konkurso sąlygų 7.10 p. nustatyta, kad visa medžiaga (išskyrus 7.8 p. nurodytą maketą) projekto konkursui pateikiam 2 vokuose, kurie turi būti įdėti į vieną bendrą voką (pakuotę) ant kurio turi būti užrašyta tik ši informacija: „Daugiafunkcinio studijų ir mokslo centro pastato (V. Putvinskio g. 23 Kaune) architektūrinės koncepcijos ir techninio projekto parengimo, projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimo supaprastinto riboto projekto konkursas. Devizas XXXXXX“, draudžiama ant pakuočių pateikti bet kokią informaciją, kurios pagrindu būtų galima identifikuoti dalyvį (konkurso sąlygų 7.12 p.), visi tiekėjo pateikti dokumentai pirmame voke turi būti paženklinti vienu ir tuo pačiu devizu, 7.4 ir 7.6 punktuose nurodyti dokumentai turi būti tvarkingai supakuoti į pirmą voką, nei ant voko, nei voke negali būti jokios kitos informacijos (tiekėjų adresų, telefonų, fakso numerių, elektroninio pašto adresų, logotipų ir kt.), leidžiančios identifikuoti konkurso dalyvį, išskyrus 7.10 punkte nurodytus užrašą. Taigi konkurso sąlygos aiškiai ir konkrečiai nustatė kaip tiekėjas turi laikytis anonimiškumo pareigos ir kokią informaciją draudžiama nurodyti.

25Teismas sprendžia, kad tiekėjas, kurio devizas 50015B, nepažeidė konkurso sąlygose nustatytų anonimiškumo įsipareigojimų, nes tiekėjas laikėsi konkurso sąlygų reikalavimų, ką nustatė ir atsakovo vertinimo komisija 2013-01-22 posėdyje – visi 8 dalyviai pateiktuose projektuose išlaikė konkurso sąlygose reikalaujamą anonimiškumą: nei ant pakuočių, nei ant vokų ar vokuose nebuvo jokios informacijos (tiekėjų adresų, telefonų, fakso numerių, elektroninio pašto adresų, logotipų ir kt.), leidžiančios identifikuoti dalyvį (b. l. 11-12, t. 2).

26Ta aplinkybė, jog tiekėjas savo projekte nurodė tezę Mąstantis žaliai, atsižvelgdamas į jo koncepciją – Mąstome žaliai, kuri, tiekėjo vertinimu, atitinka šiandieninės pasaulinės ekologinės architektūros tikslus ir siekius, bei kad ši tezė įvardina Vytauto Didžiojo universiteto studijų dvasią ir ideologiją, nereiškia, kad buvo pažeistas anonimiškumo reikalavimas. Pažymėtina, kad tiekėjai, pateikdami projektus turėjo teisę ir galėjo domėtis atsakovo viešai skelbiama informacija apie įgyvendinamą projektą ir pateiktuose pasiūlymuose tęsti šią aplinkosauginę iniciatyvą.

27Skaidrumo principo, išplaukiančio iš tiekėjų lygiateisiškumo principo, pagrindinis tikslas - garantuoti, kad bus pašalinta perkančiosios organizacijos protegavimo ir savavališkų veiksmų grėsmė. Nagrinėjamu atveju teismui nenustačius atsakovo – perkančiosios organizacijos neteisėtų veiksmų, nepagrįstas ieškovo argumentas, kad atsakovas neužtikrino Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto skaidrumo principo.

28Teisės normų aiškinimo ir taikymo praktikoje nurodoma, kad lygiateisiškumo ir proporcingumo principai viešųjų pirkimų srityje reiškia reikalavimą vienodai vertinti tiekėjų pasiūlymus, kurie yra lygiaverčiai ar iš esmės vienodai konkurencingi, nebent skirtingą jų vertinimą būtų galima pateisinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. vasario 2 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-25/2009). Taikant šiuos principus, siekiama užtikrinti efektyvią tiekėjų konkurenciją. Principų taikymas viešųjų pirkimų srityje reiškia ir perkančiosios organizacijos pareigą vienodai aiškinti ir taikyti viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas visiems konkurso dalyviams. Lygiateisiškumo principas bus neišvengiamai pažeistas, jeigu skirtingiems tiekėjams bus nevienodai aiškinamos ir taikomos viešųjų pirkimų teisės ir pirkimo dokumentų normos. Tokių aplinkybių šioje byloje nenustatyta, todėl konstatuoti esminių įstatyme nustatytų principų -skaidrumo, lygiateisiškumo pažeidimų nėra pagrindo, t.y. nekonstatavus imperatyviųjų teisės normų pažeidimo vykdant viešąjį pirkimą nėra pagrindo naikinti vertinimo komisijos sprendimų.

29Ieškovė argumentus dėl atsakovo vertinimo komisijos netinkamo tiekėjų pateiktų projektų vertinimo bei pačių vertinimo kriterijų nurodė tik dublike, todėl teismas, vadovaudamasis CPK 4232 straipsniu, nenagrinėja šių argumentų, nustatęs, jog dėl jų perkančiajai organizacijai pretenzija nebuvo pateikta (CPK 4232 straipsnis, VPĮ 93 straipsnio 3 dalis). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra nurodęs, kad, sprendžiant tiekėjo ir perkančiosios organizacijos ginčo apimtį, svarbūs tiekėjo pretenzijoje keliami klausimai, o tikslus pretenzijos turinio nustatymas svarbus ir dėl to, kad ieškovo teisme nurodyti perkančiosios organizacijos galimi pažeidimai turėtų sutapti su nurodytaisiais pretenzijoje, t. y. ieškovas savo reikalavimą teisme galėtų grįsti tik tokiais pažeidimais, kurie buvo nurodyti pretenzijoje ir perkančiosios organizacijos arba neišnagrinėti, arba išnagrinėti, tačiau pripažinti kaip nepagrįsti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų kolegijos 2011 m. liepos 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-307/2011, 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2009).

30Nagrinėjant viešųjų pirkimų bylas dalyvaujantys joje asmenys savo procesiniuose dokumentuose turi pareikšti nuomonę dėl būtinumo gauti kompetentingų valstybės institucijų išvadas (CPK 4233 straipsnio 1 dalies 10 punktas, 4235 straipsnio 2 dalies 2 punktas), tačiau tokia nuomonė teismo nesaisto, reikalingumo gauti valstybės institucijų išvadą klausimu galutinį procesinį sprendimą priima teismas (CPK 232 straipsnio 7 punktas, 4236 straipsnio 3 dalis). Nagrinėjamoje byloje atsakovas nurodė, kad yra būtina gauti kompetentingos valstybės institucijos – Viešųjų pirkimų tarnybos išvadą dėl ginčo. Teismas pažymi, kad Viešųjų pirkimų tarnybos funkcijų, apibrėžtų VPĮ bei tarnybos nuostatuose, analizė leidžia daryti išvadą, kad ši valstybės institucija neatlieka funkcijų, susijusių su išvadų teikimu dėl perkančiosios organizacijos veiksmų ir sprendimų vertinant dalyvių pasiūlymus. Todėl teismas sprendžia, jog nėra pagrindo į bylą įtraukti Viešųjų pirkimų tarnybą išvadai teikti.

31Esant nurodytoms aplinkybėms ir išdėstytų motyvų pagrindu teismas ieškinį atmeta kaip nepagrįstą (CPK 178 straipsnis).

32Atsakovas nepateikė duomenų apie turėtas bylinėjimosi išlaidas iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos, todėl jos nepriteistinos.

33Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 270 straipsnio, 6 dalimi, 4239 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

34ieškinį atmesti.

35Sprendimas per 14 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Egidijus Tamašauskas, rašytinio proceso... 2. ieškovė ieškiniu prašo pripažinti neteisėtais ir panaikinti atsakovo... 3. Nurodo, kad dalyvavo Vytauto Didžiojo universiteto (toliau – “atsakovas”... 4. 1. Trečiųjų asmenų pasiūlyti projektai dėl neatitikties projektui... 5. 2. Pasiūlymų eilėje 1-3 vietose nurodytų tiekėjų pasiūlymai neatitiko... 6. Atsakovas Vytauto Didžiojo universitetas prašo ieškinį atmesti, priteisti... 7. Ieškovės teiginiai apie tariamai suplanuotą mėginimą iš anksto atrinkti... 8. Atsakovo nuomone, ieškovė klaidingai aiškina Projekto konkurso sąlygas,... 9. Priešingai nei savo ieškinyje teigia ieškovė, Konkurso sąlygose nėra... 10. Ieškovės pasirinktas specialistas M. V. trečiųjų asmenų projektų... 11. Trečiasis asmuo UAB G. J.-B. studija atsiliepime į ieškinį nurodo, kad... 12. Ieškinys atmestinas.... 13. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija... 14. Byloje nustatyta, kad atsakovas Vytauto Didžiojo universitetas supaprastinto... 15. Nagrinėjamoje byloje ieškovė nesutikdama su atsakovo 2013-02-25 raštu Nr.... 16. Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog perkančioji... 17. Ieškovė nurodo, kad I-III vietas užėmę tiekėjų pasiūlymai neatitinka... 18. Ieškovė 2013-02-28 pateikė pretenziją atsakovui, vadovaudamasi savo atstovo... 19. Ieškovės konkurso sąlygų reikalavimų aiškinimas, teismo nuomone, yra... 20. Konkurso sąlygų 2,3 p. ir konkurso sąlygų 1 priedo „Projekto... 21. Teismas sprendžia, kad ieškovė neįrodė, jog I-III vietas užėmę... 22. Ieškovė ieškinį taip pat grindžia aplinkybe, jog tiekėjas, kurio projekto... 23. Iš viešosios informacijos... 24. Reikalavimai anonimiškumui yra nustatyti konkurso sąlygų 7. 9 p. – 7.15 p.... 25. Teismas sprendžia, kad tiekėjas, kurio devizas 50015B, nepažeidė konkurso... 26. Ta aplinkybė, jog tiekėjas savo projekte nurodė tezę Mąstantis žaliai,... 27. Skaidrumo principo, išplaukiančio iš tiekėjų lygiateisiškumo principo,... 28. Teisės normų aiškinimo ir taikymo praktikoje nurodoma, kad lygiateisiškumo... 29. Ieškovė argumentus dėl atsakovo vertinimo komisijos netinkamo tiekėjų... 30. Nagrinėjant viešųjų pirkimų bylas dalyvaujantys joje asmenys savo... 31. Esant nurodytoms aplinkybėms ir išdėstytų motyvų pagrindu teismas... 32. Atsakovas nepateikė duomenų apie turėtas bylinėjimosi išlaidas iki bylos... 33. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 270 straipsnio, 6 dalimi, 4239... 34. ieškinį atmesti.... 35. Sprendimas per 14 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...