Byla 2-7515-841/2011

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Gražina Mataitienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo UAB ,,Skulas“ prašymą išduoti vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. 2-7515-841/2011, kurioje buvo patvirtina pareiškėjų UAB ,,Skulas“ ir UAB ,,Skirnuva“ taikos sutartis, ir

Nustatė

2teismas 2011-10-14 nutartimi patvirtino pareiškėjų UAB ,,Skulas“ ir UAB ,,Skirnuva“ 2011 m. spalio 5 d. sudarytą taikos sutartį.

32011-11-18 teisme gautas pareiškėjo UAB ,,Skulas“ prašymas byloje išduoti vykdomąjį raštą, kadangi UAB „Skirnuva“ nesilaiko sudarytos taikos sutarties sąlygų.

42011-12-06 teisme gautas pareiškėjo UAB ,,Skirnuva“ prašymas atmesti UAB „Skulas“ prašymą išduoti vykdomąjį raštą. Pareiškėjas nurodė, kad taikos sutartyje nustatytą įsiskolinimo apmokėjimo 2011 m. lapkričio 15 d. terminą praleido dėl objektyvių, ne nuo skolininko priklausančių aplinkybių - 2011 m. lapkričio 15 d. buvo sustabdyti mokėjimai per AB bankas ,,Snoras“, o 2011 m. lapkričio 17 d. Lietuvos bankas paskelbė informacinį pranešimą „ Dėl AB banko Soras veiklos apribojimo (moratoriumo)“, kuriame nurodė, kad Lietuvos banko valdyba 2011 m. lapkričio 16 d. nutarimu Nr. 03-186 priėmė sprendimą iki 2012 m. sausio 16 d. paskelbti akcinės bendrovės banko SNORAS veiklos apribojimą (moratoriumą). Šis sprendimas dėl AB banko Snoras veiklos sustabdymo tiesiogiai įtakojo bendrovės veiklą - sutriko atsiskaitymai su kreditoriais, UAB „Skirnuva" patyrė išlaidų, kadangi turėjo kreiptis į kitus bankus dėl mokėjimo kortelių darbuotojams išdavimo ir kt. Dėl paskelbto moratoriumo sustojo lėšų gavimas pagal rangos sutartis. UAB „Skirnuva" turėjo suderinti ir pasirašyti su užsakovais rangos sutarčių pakeitimus dėl lėšų už atliktus darbus mokėjimų per kitus bankus (visose sutartyse buvo nurodyta AB bankas Snoras sąskaita). Šis procesas užtruko, todėl, kol minėti susitarimai buvo nepasirašyti, mokėjimų bendrovė negavo ir skolinį įsipareigojimą UAB „Skulas" įvykdė šešiomis dienomis vėliau, o 2011-11-22 skolinį įsipareigojimą galėjo įvykdyti viena diena vėliau ir tik dalinai. Teigia, kad LR civilinio kodekso 6.212 str. numato, kad šalis atleidžiama nuo atsakomybės už sutarties neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad sutartis neįvykdoma dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. 1996 m. liepos 15 d. LR Vyriausybės nutarime Nr. 840 „Dėl atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo" yra išvardintos aplinkybės, kurios pripažįstamos kaip nenugalima jėga Lietuvos Respublikoje. Viena iš jų yra teisėti ar neteisėti valstybės valdymo institucijų veiksmai (išskyrus tuos veiksmus, kurių, remdamasi kitomis sutarties nuostatomis, ėmėsi prašanti atleisti nuo atsakomybės šalis, ir tuos, kurie išdėstyti šių taisyklių 4 punkte). Remdamasis šiomis aplinkybėmis, pareiškėjas prašo teismo atmesti UAB „Skulas" prašymą dėl vykdomojo rašto civilinėje byloje Nr. 2-7516-883/2011 išdavimo.

5Prašymas tenkintinas.

6LR CPK 646 straipsnio 3 dalis numato, kad jeigu nevykdoma teismo patvirtinta taikos sutartis, suinteresuota šalis gali kreiptis su prašymu išduoti vykdomąjį raštą. Teismas, ištyręs šalių nurodytas aplinkybes ir pateiktus įrodymus apie taikos sutarties sąlygų vykdymą, dėl neįvykdytos taikos sutarties dalies išduoda vykdomąjį raštą arba atsisako jį išduoti. Spręsdamas vykdomojo rašto išdavimo klausimą, teismas gali pakeisti šalių taikos sutartyje numatytų sąlygų vykdymo tvarką nekeisdamas šalių susitarimo esmės.

7Iš byloje esančių dokumentų nustatyta, kad vykdydamas 2011-10-14 teismo nutartimi patvirtintą 2011-10-05 sudarytą taikos sutartį, pareiškėjas UAB „Skirnuva“ 2011-10-13 iš sąskaitos, esančios AB banke Snoras, pervedė UAB „Skulas“ 100000,00 Lt, 2011-11-21 iš sąskaitos, esančios AB SEB banke, UAB „Skulas“ pervedė 50000,00 Lt ir 2011-11-23 pervedė 50000,00 Lt.

8Šie duomenys patvirtina, kad visos įmokos iki UAB „Skulas“ kreipimosi į teismą dėl vykdomojo rašto išdavimo dienos buvo sumokėtos vėliau, negu numatyta taikos sutartyje, o likusi įmokos dalis (100000,00 Lt), kuri turėjo būti sumokėta iki 2011-11-22, nesumokėta iki šios dienos. Be to, šalys susitarė, kad UAB „Skirnuva“ mokės palūkanas už negrąžintą sumą tokiu terminu, kuriuo turi būti mokama eilinė įmoka (Sutarties 5 p.). Iš bylos duomenų matyti, kad šis taikos sutarties punktas nebuvo tinkamai vykdomas.

9Skolininkas nurodo, kad finansinių įsipareigojimų negali įvykdyti dėl AB banko Snoras veiklos sustabdymo, kadangi sutriko įmonės atsiskaitymai su kreditoriais. Skolininko nuomone, ši situacija atitinka Lietuvos Respublikos CK 6.212 str. nuostatas, kad sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių sutarties šalis negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui, t. y. dėl nenugalimos jėgos (force majeure). Tačiau, teismo nuomone, nenugalima jėga negalima laikyti tai, kad sutarties šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba kad skolininko kreditoriai pažeidžia savo prievoles. Todėl aplinkybė, kad skolininkas kitų bankų sąskaitose nebuvo sukaupęs reikiamo piniginių lėšų rezervo, nesudaro CK 6.212 str. 1 d. (force majeure) aplinkybių. Pažymėtina, kad force majeure atveju, Lietuvos Respublikos CK 6.212 str. 3 d. įpareigoja sutarties neįvykdžiusią šalį pranešti kitai šaliai apie nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimą ir jos įtaką sutarties vykdymui. Tokio pranešimo skolininkas nėra pateikęs, pakeisti šalių taikos sutartyje numatytų sąlygų vykdymo tvarką skolininkas taip pat neprašo.

10Remdamasis išdėstytu, teismas sprendžia, kad skolininkas geruoju savo įsipareigojimų sumokėti įsiskolinimą nustatytais terminais, apskaičiuoti ir sumokėti palūkanas nevykdo. CPK 584 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatyta, kad teismo patvirtinta taikos sutartis yra vykdytinas dokumentas, todėl, vienai iš taikos sutarties šalių savo sutartinių prievolių nevykdant geranoriškai, kita šalis turi teisę kreiptis į teismą dėl vykdomojo rašto išdavimo ir pateikti jį vykdyti antstoliui. Teismo nutarties pagrindu išduotas vykdomasis dokumentas yra pagrindas vykdymo veiksmams atlikti (CPK 586 straipsnis, 587 straipsnio 1 punktas), todėl pareiškėjo prašymas dėl vykdomojo rašto išdavimo tenkintinas ir pareiškėjui UAB „Skulas“ išduotinas vykdomasis raštas.

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 646 str. 3 d., teismas

Nutarė

12pareiškėjo UAB „Skulas“ prašymą tenkinti.

13Išduoti pareiškėjui UAB „Skulas“ vykdomąjį raštą dėl Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. spalio 14 d. nutartimi patvirtintos pareiškėjų UAB „Skulas“ ir UAB „Skirnuva“ sudarytos taikos sutarties sąlygų vykdymo.

14Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui, paduodant skundą Šiaulių miesto apylinkės teisme.

Proceso dalyviai