Byla AS-146-241-10
Dėl nutarimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko, Laimės Baltrūnaitės (pranešėja) ir Arūno Sutkevičiaus (kolegijos pirmininkas), rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės Lietuvos Respublikos Konkurencijos tarybos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. kovo 5 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Palink“ skundą atsakovei Lietuvos Respublikos Konkurencijos tarybai dėl nutarimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė „Palink“ (toliau – ir UAB Palink, pareiškėja) 2010 m. vasario 17 d. padavė skundą, kuriuo prašė panaikinti Lietuvos Respublikos Konkurencijos tarybos (toliau ir – Taryba, atsakovė) 2010 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 2S-2 (toliau – ir Nutarimas) tą dalį, kuri yra taikoma pareiškėjai, o skundžiamo nutarimo dalies nepanaikinus – ją pakeisti, sumažinant paskirtą baudą iki 12 571 litų.

5UAB „Palink" taip pat prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – iki teismo sprendimo šioje administracinėje byloje įsiteisėjimo dienos sustabdyti Konkurencijos tarybos 2010 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 2S-2 rezoliucinės dalies 3 ir 4 punktų galiojimą pareiškėjos atžvilgiu. Konkurencijos taryba 2010-01-28 nutarimo Nr. 2S-2 3 punktu paskyrė pareiškėjai 312 400 litų baudą, o 4 punktu įpareigojo per 5 dienas nuo nutarimo rezoliucinės dalies 2 punkte numatyto įpareigojimo įvykdymo ir baudos sumokėjimo pranešti apie tai Konkurencijos tarybai bei pateikti tai patvirtinančius įrodymus.

6Pareiškėja paaiškino, kad UAB „Palink" veikla ( - ), todėl įpareigojimas sumokėti 312 400 litų baudą tik dar labiau apsunkintų pareiškėjos finansinę padėtį.

7II.

8Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. kovo 5 d. nutartimi pareiškėjos prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę tenkino ir sustabdė ginčijamo nutarimo revoliucinės dalies 3.8 ir 4 punktų vykdymą iki teismo sprendimo byloje įsiteisėjimo (b. l. 81-82).

9Teismas iš UAB „Palink" pridėtų prie skundo dokumentų nustatė, kad už laikotarpį, pasibaigusį 2009-09-30, pareiškėja patyrė ( - ) litų nuostolį, 2009 metais pareiškėja atleido ( - ) darbuotojus. Teismas priėjo prie išvados, kad įpareigojimas sumokėti 312 400 litų baudą ginčo nagrinėjimo metu žymiai apsunkintų pareiškėjos finansinę padėtį. Palankaus teismo sprendimo atveju, teismo sprendimo vykdymas būtų apsunkintas dėl pareiškėjos finansinės būklės atkūrimo. Todėl sprendė, kad nagrinėjamu atveju yra pagrindas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę.

10III.

112010 m. kovo 15 d. atsakovė Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba pateikė atskirąjį skundą (b. l. 90-94) dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. kovo 5 d. nutarties, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. kovo 5 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – atsisakyti taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę.

12Skunde išdėstė šiuos nesutikimo su reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymu motyvus:

131. Pažymi, kad Konkurencijos tarybos nutarimų galiojimas yra iš esmės tiesiogiai susijęs su viešojo intereso apsauga, taigi, jo galiojimo sustabdymas yra galimas tik ypatingais ir išskirtiniais atvejais. Remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika ir nurodo, Konkurencijos tarybos nutarimo dalis galėtu būti sustabdyta, tik nustačius išskirtines aplinkybes, kurios neabejotinai rodytu, jog nepritaikius šios reikalavimo užtikrinimo priemonės, teismo sprendimo įvykdymas iš tikrųjų gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas (pavyzdžiui, 2009-02-21 nutartis administracinėje byloje Nr. AS -174/2009, 2009-03-13 nutartis administracinėje byloje Nr. AS-143-199/2009, 2009-04-10 nutartis administracinėje byloje Nr. AS-63-253/2009).

142. Nurodo, kad pareiškėjos pateikta UAB „Palink" konsoliduota pelno (nuostolio) ataskaita, atspindi visos UAB „Palink" įmonių grupei priklausančių įmonių finansinių rezultatų suvestinę, bet ne išimtinai pačios pareiškėjos finansinę padėtį, nes nuostolinga veikla (grupės) nebūtinai gali būti sąlygota pačios UAB „Palink" veiklos, tačiau, kurios nors dukterinės (įmonių grupei priklausančios) įmonės.

153. Teismo pasirinktas nuostolio kriterijus, nagrinėjamu atveju, negali būti pripažintas pakankamu kriterijumi, nes vertinant pareiškėjo finansinę padėtį turi būti įvertinami ir kiti kriterijai (turtas, skolos ir pan.), o ne tik jo patirtas nuostolis, kuris nagrinėjamu atveju, atsižvelgus į pareiškėjo apyvartą yra visiškai nereikšmingas, todėl jokiu būdu negali būti pripažintas pakankamu pagrindu pareiškėjo finansinės padėties vertinimui.

164. Teismas vertino bendrovės (ar įmonių grupės) rezultatus už laikotarpį, pasibaigusį 2009-09-30. Tačiau, atsakovės manymu, tokių rezultatų vertinimas iš esmės objektyviai neatspindi realios įmonės finansinės padėties ne tik šiuo metu, t. y. 2010 m. kai pareiškėjas turėtų sumokėti nagrinėjamu nutarimu paskirtą baudą, tačiau net ir 2009 m. laikotarpiu (atkreiptinas dėmesys, jog pateikti finansiniai duomenys tik už laikotarpį, pasibaigusį 2009 m. rugsėjo mėn.).

175. Patirdamas tam tikrų finansinių sunkumų, susijusių su baudos sumokėjimu, pareiškėjas turėjo (turi) galimybę kreiptis ir į Konkurencijos tarybą dėl baudos mokėjimo termino pratęsimo, kaip tai numato Konkurencijos įstatymo 44 straipsnio 2 dalis (bet to nepadarė), o reikalavimo užtikrinimo priemonė turėtų būti taikoma tik išimtiniu atveju, kai jos taikymas yra neišvengiamas, norint užtikrinti teismo sprendimo įvykdymą.

186. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra ne kartą išreiškęs nuomonę, jog galimai pablogėsianti pareiškėjo finansinė padėtis nėra pakankamas pagrindas taikyti prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę (pvz., adm. bylos Nr. AS14-88-05, Nr. AS822-103/2009, AS63-253/2009).

19Pareiškėja UAB „Palink“ pateikė atsiliepimą į atsakovės atskirąjį skundą, kuriame prašo palikti pirmosios instancijos teismo priimtą nutartį nepakeistą, o atsakovės atskirąjį skundą atmesti.

20Nurodo šiuos pagrindinius argumentus:

211. Pareiškėjo įsitikinimu, viešas interesas užtikrinti sąžininga ir neiškreipta konkurenciją, iš esmės yra ginamas ta Konkurencijos tarybos nutarimo rezoliucinės dalies dalimi, kuria pareiškėja pripažinta pažeidusi Konkurencijos įstatymo 5 str. reikalavimus. Nutarimo 3 ir 4 p. galiojimo sustabdymas, jokiu būdu nepažeidžia viešojo intereso, nes laikinas baudos nesumokėjimas nedaro jokios žalos sąžiningai konkurencijai atitinkamoje rinkoje, vartotojams ar kitiems ūkio subjektams.

222. Konkurencijos taryba, remdamasis atskirajame skunde nurodytomis teismo nutartimis, visiškai neatsižvelgė į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nuosekliai formuojamą praktiką bylose dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo nagrinėjant bylas, susijusias su konkurencijos teisiniais santykiais, bet rėmėsi nagrinėjamam ginčui neaktualiomis, nagrinėjamos bylos racio dicidendi neatitinkančiomis ir šio ginčo specifikos neatspindinčiomis nutartimis. Remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika administracinėse bylose Nr. AS-2-272/2006; Nr. AS-438-06/2008, Nr. AS-261-296/2008; Nr. AS-438-195-09; Nr. AS-438-354/2009, AS-438-473-09; AS-438-495-09; Nr. AS-438-527-09 ir kt. ir pažymi, kad minėtose bylose teismas yra suformavęs keletą svarbių taisyklių (vertinimo kriterijų), kurios įprastai netaikomos kitų kategorijų bylose ir iš esmės taikomos tik sprendžiant klausimą, ar yra pagrindas sustabdyti Konkurencijos tarybos nutarimo dalį, kuria pareiškėjas yra įpareigojamas sumokėti baudą ir apie tai pranešti Konkurencijos tarybai. Mano, kad minėtos taisyklės turėtų būti taikomos ir įvertinus faktines aplinkybes nagrinėjamoje byloje.

233. Mano, kad nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas turėjo pakankamą pagrindą nuspręsti, kad pirmiausia turi būti galutinai išspręstas tarp pareiškėjos ir atsakovės Konkurencijos tarybos kilęs ginčas ir tik po to turi būti vykdomi skundžiamu atsakovo nutarimo rezoliucinės dalies, 3.8 ir 4 punktuose nustatyti patvarkymai dėl pareiškėjai skirtos baudos išieškojimo (mokėjimo). Skundžiamo nutarimo dalies, susijusios su baudos skyrimu pareiškėjai ir mokėjimu, vykdymas, nesulaukus, kol bus išspręsta byla, sukeltų didesnius neigiamus padarinius nei laikinas atsakovo nutarimo nevykdymas, tuo tarpu šios nutarimo dalies galiojimo sustabdymas atitiktu proporcingumo ir tikslingumo principų reikalavimus. Pareiškėja pirmosios instancijos teismui pateikė įrodymų, kurie objektyviai patvirtina sunkią pareiškėjos finansinę padėtį (nuostolingą veiklą, būtinybę atleisti darbuotojus) ir galimas neigiamas pasekmes, susijusias su jai paskirtos 312 400 Lt dydžio baudos sumokėjimu/išieškojimu. Pareiškėjo darbuotojų atleidimas jos pelno nepadidino, priešingai, veikla buvo nuostolinga), kas neabejotinai turėtų neigiamą poveikį bendrai socialinei situacijai Lietuvoje (nedarbo augimui) ir prieštarautu teisingumo, protingumo principams bei viešajam interesui. Sunkią pareiškėjo finansinę padėtį ir bendrai sunkią ekonominę padėtį Lietuvoje pripažino ir pats atsakovas Konkurencijos taryba nutarime (12.4 p., b. l. 43): ji nurodė, jog dėl visame pasaulyje, įskaitant ir Lietuvą, susiklosčiusios sunkios ekonominės situacijos visi ūkio subjektai šiuo metu susiduria ar gali susidurti su finansiniais sunkumais, be to, Konkurencijos taryba, skirdama baudą atsižvelgė į šią aplinkybę bei pareiškėjai sumažino baudą 10 proc.

244. Vertinant Konkurencijos įstatymo 44 str. 2 d. ir ABTĮ 71 str. nuostatas, darytina išvada, kad šios teisės normos suteikia pareiškėjai pasirinkimo laisvę, t.y. pareiškėjos teisė ABTĮ 71 str. pagrindu prašyti teismo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę nėra ir negali būti ribojama reikalavimu prieš tai kreiptis į Konkurencijos tarybą Konkurencijos įstatymo 44 str. 2 d. pagrindu su prašymu atidėti baudos mokėjimą.

255. Pažymi, kad teismų praktikoje pripažįstama, jog užtenka tikimybės, kad teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba taptų nebeįmanomas, ūkio subjektai nebūtinai turi pateikti įrodymų, kurie neabejotinai rodytų, jog nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonės teismo sprendimo įvykdymas galėtų pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas (adm. bylos Nr. AS5-155/2005, AS5-230/2005).

26Teisėjų kolegija

konstatuoja:

27IV.

28Atskirasis skundas netenkintinas.

29Administracinių bylų teisenos įstatymo 71 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti. Reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu, nesiėmus užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas. Pagal šio straipsnio 2 dalį, reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti uždraudimas atsakovui atlikti tam tikrus veiksmus (71 straipsnio 2 dalies 1 punktas), išieškojimo pagal vykdomąjį dokumentą sustabdymas (71 straipsnio 2 dalies 2 punktas) ir ginčijamo akto galiojimo laikinas sustabdymas (71 straipsnio 2 dalies 3 punktas).

30Pareiškėja pirmosios instancijos teismo prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – iki teismo sprendimo šioje administracinėje byloje įsiteisėjimo dienos sustabdyti Konkurencijos tarybos 2010 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 2S-2 rezoliucinės dalies 3 ir 4 punktų galiojimą pareiškėjos atžvilgiu. Konkurencijos taryba 2010-01-28 nutarimo Nr. 2S-2 3 punktu paskyrė pareiškėjai 312 400 litų baudą, o 4 punktu įpareigojo per 5 dienas nuo nutarimo rezoliucinės dalies 2 punkte numatyto įpareigojimo įvykdymo ir baudos sumokėjimo pranešti apie tai Konkurencijos tarybai bei pateikti tai patvirtinančius įrodymus.

31Pareiškėja iš esmės inicijuoja ginčą dėl administracinio akto teisėtumo ir pagrįstumo bei prašo laikinai sustabdyti šio akto dalių galiojimą, t. y. taikyti ABTĮ 71 straipsnio 2 dalies 3 punkte numatytą reikalavimo užtikrinimo priemonę.

32Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra ne kartą nurodęs, kad sprendžiant dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi būti atsižvelgta į prašomo užtikrinti reikalavimo pobūdį, nurodomą jo faktinį pagrindą, ginčijamu aktu suteiktas teises bei galimą šių teisių faktinį realizavimą, jų įtaką kitiems asmenims, taip pat į tai, ar reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas pagal nustatytas aplinkybes būtų adekvatus siekiamam tikslui, nepažeistų proporcingumo principo, proceso šalių interesų pusiausvyros ir viešųjų interesų principų (pvz., administracinės bylos Nr. AS16-528/2007, Nr. AS10-349/2007).

33Įvertinusi pareiškėjos prašomos taikyti reikalavimo užtikrinimo apimtį, teisėjų kolegija visų pirma pažymi, kad pareiškėja prašo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę sustabdant ne visą jos atžvilgiu priimto atsakovės nutarimo galiojimą, bet tik jo 3 ir 4 punktus, kuriais paskirta bauda ir pareiškėja įpareigota šią baudą sumokėti per nurodytą laikotarpį bei apie sumokėjimą pranešti Konkurencijos tarybai pateikiant tai patvirtinančius įrodymus.

34Teisėju kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo vertinimu, kad tuo atveju, jei teismas išnagrinėjęs bylą dėl atsakovės nutarimo panaikinimo priimtų palankų pareiškėjai sprendimą ir nebūtų sustabdytas ginčijamo atsakovo nutarimo rezoliucinės dalies 3 ir 4 punktu pareiškėjams paskirtos baudos, kurios dydis – 312 400 Lt – išieškojimas, tokia teisinė situacija reikštų, kad net ir palankaus teismo sprendimo atveju pareiškėjų grąžinimas į iki tol buvusią padėtį šiuo aspektu būtų apsunkintas. Ginčo teisme laikotarpiu negalėdama naudotis 312 400 Lt dydžio apyvartinėmis lėšomis, pareiškėja patirtų nuostolius ir kitas neigiamas finansines bei materialines pasekmes, susijusias su jai paskirtos baudos išieškojimu, kurių kompensavimas būtų susijęs su papildomais teisiniais ginčais. Teisėjų kolegija pažymi, jog nagrinėjamu atveju yra pakankamas pagrindas nuspręsti, kad pirmiausia turi būti galutinai išspręstas tarp pareiškėjos ir atsakovės kilęs ginčas ir tik po to turi būti vykdomi skundžiamu atsakovės nutarimo rezoliucinės dalies 3 ir 4 punktuose nustatyti patvarkymai dėl pareiškėjai skirtos baudos išieškojimo. Atsakovės argumentai dėl šiuo atveju pažeidžiamo viešojo intereso gynimo principo atmestini tuo pagrindu, kad viešasis interesas nagrinėjamu atveju iš esmės yra ginamas ta Konkurencijos tarybos nutarimo rezoliucinės dalies dalimi, kuria pareiškėja pripažinta pažeidusi Konkurencijos įstatymo 5 str. reikalavimus ir įpareigota nutraukti neteisėtus veiksmus, jei jie vis dar tęsiami, t.y. nutarimo rezoliucinės dalies 1 ir 2 punktais, bet ne nutarimo 3 ir 4 p., kuriuose nustatyti įpareigojimai susiję su baudos dydžiu ir jos sumokėjimu. Skundžiamo atsakovo nutarimo dalies, susijusios su baudų skyrimu pareiškėjams, vykdymas, nesulaukus, kol bus išspręsta byla, šiuo atveju sukeltų didesnius neigiamus padarinius nei laikinas atsakovės nutarimo nevykdymas. Tokia išvada darytina atsižvelgiant ir į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką analogiškos kategorijos bylose dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo nagrinėjant bylas, susijusias su konkurencijos teisiniais santykiais (žr. pvz. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. balandžio 28 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS2-272/2006, 2008 m. sausio 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-438-06/2008, 2008 m. gegužės 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS261-296/2008, 2009 m. gegužės 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-438-354/2009, 2009 m. rugpjūčio 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-438-527/2009 ir kt.). Pažymėtina, kad atitinkamą praktiką Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra suformavęs ir nagrinėdamas analogišką administracinę bylą Nr. AS858-206/2010, dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo sustabdant šioje byloje ginčijamo Konkurencijos tarybos 2010 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 2S-2 atitinkamas dalis, ta apimtimi, kuria nustatyti įpareigojimai, susiję su baudos sumokėjimu kitam ūkio subjektui (UAB „Interatlas“).

35Taigi, laikytina, jog nagrinėjamu atveju egzistavo tinkamos sąlygos pareiškėjos prašomų taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymui ir laikinam ginčijamo administracinio akto dalių – Konkurencijos tarybos 2010 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 2S-2 rezoliucinės dalies 3 ir 4 punktų – galiojimo sustabdymui (ABTĮ 71 straipsnio 2 dalies 3 punktas), todėl teisėjų kolegija atsakovės atskirojo skundo argumentus vertina kaip nepagrįstus. Naikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. kovo 5 d. nutarties dalį, kuria teismas patenkino pareiškėjos prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, remiantis atskirajame skunde išdėstytais argumentais nėra pagrindo.

36Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

37atsakovės Lietuvos Respublikos Konkurencijos tarybos atskirąjį skundą atmesti.

38Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. kovo 5 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė „Palink“ (toliau – ir UAB... 5. UAB „Palink" taip pat prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę –... 6. Pareiškėja paaiškino, kad UAB „Palink" veikla ( - ), todėl įpareigojimas... 7. II.... 8. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. kovo 5 d. nutartimi... 9. Teismas iš UAB „Palink" pridėtų prie skundo dokumentų nustatė, kad už... 10. III.... 11. 2010 m. kovo 15 d. atsakovė Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba pateikė... 12. Skunde išdėstė šiuos nesutikimo su reikalavimo užtikrinimo priemonės... 13. 1. Pažymi, kad Konkurencijos tarybos nutarimų galiojimas yra iš esmės... 14. 2. Nurodo, kad pareiškėjos pateikta UAB „Palink" konsoliduota pelno... 15. 3. Teismo pasirinktas nuostolio kriterijus, nagrinėjamu atveju, negali būti... 16. 4. Teismas vertino bendrovės (ar įmonių grupės) rezultatus už laikotarpį,... 17. 5. Patirdamas tam tikrų finansinių sunkumų, susijusių su baudos... 18. 6. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra ne kartą... 19. Pareiškėja UAB „Palink“ pateikė atsiliepimą į atsakovės atskirąjį... 20. Nurodo šiuos pagrindinius argumentus:... 21. 1. Pareiškėjo įsitikinimu, viešas interesas užtikrinti sąžininga ir... 22. 2. Konkurencijos taryba, remdamasis atskirajame skunde nurodytomis teismo... 23. 3. Mano, kad nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas turėjo... 24. 4. Vertinant Konkurencijos įstatymo 44 str. 2 d. ir ABTĮ 71 str. nuostatas,... 25. 5. Pažymi, kad teismų praktikoje pripažįstama, jog užtenka tikimybės, kad... 26. Teisėjų kolegija... 27. IV.... 28. Atskirasis skundas netenkintinas.... 29. Administracinių bylų teisenos įstatymo 71 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad... 30. Pareiškėja pirmosios instancijos teismo prašė taikyti reikalavimo... 31. Pareiškėja iš esmės inicijuoja ginčą dėl administracinio akto teisėtumo... 32. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra ne kartą nurodęs, kad... 33. Įvertinusi pareiškėjos prašomos taikyti reikalavimo užtikrinimo apimtį,... 34. Teisėju kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo vertinimu, kad tuo... 35. Taigi, laikytina, jog nagrinėjamu atveju egzistavo tinkamos sąlygos... 36. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 37. atsakovės Lietuvos Respublikos Konkurencijos tarybos atskirąjį skundą... 38. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. kovo 5 d. nutartį palikti...