Byla 2A-1865-553/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš

2kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Aldonos Tilindienės,

3kolegijos teisėjų Neringos Švedienės ir Zitos Smirnovienės,

4sekretoriaujant Ilonai Petrovskai,

5dalyvaujant ieškovo atstovei pagal įgaliojimą I. Š. ir atsakovo advokatui M. P.,_

6teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos apeliacinį skundą dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2011-02-14 sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovui J. P. (J. P.), dalyvaujant trečiajam asmeniui Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijai, dėl savavališkos statybos pasekmių šalinimo.

7Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

8

  1. Ginčo esmė

9Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas įpareigoti atsakovą savo lėšomis per tris mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos pertvarkyti statomą pirtį su laiko virtuve, esančią (duomenys neskelbtini) žemės sklype, kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini), pagal 1991 m. statinio projektą, kurio pagrindu buvo 1991-05-21 išduotas leidimas vykdyti statybą Nr. 145 ir sutvarkyti statybvietę; nurodyti, kad atsakovui per teismo sprendime nustatytą terminą neįvykdžius teismo sprendimo, ieškovas turi teisę pats atsakovo lėšomis pertvarkyti statinį ir sutvarkyti statybvietę. Nurodė, kad atsakovas, statydamas pirtį su lauko virtuve Trakų istorinio nacionalinio parko teritorijoje, padidino statinio išorės matmenis ir užstatymo plotą: pagal projektą pastato plotis turėjo būti 6,66 m., o ilgis – 9,26 m. faktiškai statinio plotis yra 7,10, o ilgis – 10,60 m. Įrengta 8,30 m. ilgio ir 2,45 m. pločio atvira terasa. Tokiu būdu užstatymo plotas nuo suprojektuoto 68,33 kv. m. padidintas iki 95,59 kv. m. Taip pat pirties su virtuve pastato fasade A-C pirmame aukšte neįrengtos projekte numatytos durys, vietoje kairėje fasado pusėje numatytų dviejų langų įrengtos dvipusės durys, fasade 2-1 įrengti didesni nei numatyta projekte langai, vietoj kairiojo lango įrengtos durys, fasade 1-2 pastogėje įrengti projekte nenumatyti langai. Tokiu būdu atsakovas, nesilaikydamas statinio projekto, pažeidė Statybos įstatymą. 2009-03-02 atsakovui buvo surašytas savavališkos statybos aktas, o 2009-03-03 – reikalavimas iki 2009-08-31 pertvarkyti statinį, kuris nebuvo įvykdytas.

10Atsakovas su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad išoriniai statinio matmenys padidėjo dėl sienų apšiltinimo. Pripažino, kad statydamas pirtį su lauko virtuve nukrypo nuo projekto įrengdamas statinio duris ir langus. Tačiau šie pažeidimai nėra esminiai ir gali būti įteisinti Statybos įstatymo nustatyta tvarka.

11Trečiasis asmuo ieškinį palaikė. Nurodė, kad atsakovo statinys yra saugomoje teritorijoje ir bet kokia statinių statyba ar rekonstrukcija turi būti vykdoma paisant šioje teritorijoje galiojančių apribojimų ir draudimų. Atsakovo statinys pastatytas ne pagal projektą, todėl neatitikimai turi būti pašalinti. Nurodė, kad atsakovo padaryti pažeidimai negali būti įteisinti, nes statinys neatitinka Trakų istorinio nacionalinio parko individualaus apsaugos reglamento reikalavimų, keliamų statinių architektūrai.

  1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

12Trakų rajono apylinkės teismas 2011-02-14 priėmė sprendimą ieškinį atmesti. Teismas nustatė, kad ieškovas, reikalaudamas iš atsakovo pertvarkyti statinį pagal projektą, kurio pagrindu 1991-05-21 išduotas leidimas statybai Nr.145, tokio projekto nepateikė (tokio projekto nėra ir Trakų rajono savivaldybės administracijoje), o taip pat nepateikė atsakovui surašyto savavališkos statybos akto, todėl teismas neturėjo galimybės patvirtinti ar paneigti ieškinyje nurodytų 1991 m. statinio projekto pažeidimų fakto. Atsakovas pripažino, kad vykdydamas statybą pagal 1995 metais pakeistą projektą, kuris buvo suderintas su Trakų rajono vyr. architektu, Trakų istorinio nacionalinio parko architektu ir Kultūros vertybių apsaugos departamentu, nuo jo nukrypo įrengdamas duris ir langus. Byloje surinkti įrodymai, kurių ieškovas neginčijo, patvirtina, kad ginčo statinys buvo baigtas statyti apie 1996 metus, po 1996 metų jokie statybos darbai nevyko. Įstatymai atgal negalioja, todėl iš atsakovo negali būti reikalaujama pertvarkyti statinį pagal 2003-11-21 patvirtintą Trakų istorinio nacionalinio parko individualaus apsaugos reglamento reikalavimus ar šiuo metu galiojančias statybos normas. Nei ieškovas, nei trečiasis asmuo nenurodė, dėl kurio konkretaus projekto pažeidimo atsakovas negali pasinaudoti jam Statybos įstatymo 28 straipsnio suteikta teise įteisinti statybą, jeigu buvo nukrypta nuo projekto. Tenkinti ieškinio reikalavimą, kuriuo siekiama įpareigoti atsakovą savo statinį pertvarkyti pagal pirminį (1991 m.) projektą, kurio net nėra byloje, nėra pagrindo. Kitas ieškovo reikalavimas suteikti jam teisę, pačiam pertvarkyti atsakovo statinį, jeigu per teismo nustatytą terminą to nepadarys pats atsakovas atmestinas ne tik todėl, kas šis reikalavimas yra išvestinis iš pirmojo, bet ir todėl, kad toks pertvarkymas reiškia statybos darbus, reikalaujančius ne tik darbo sąnaudų, bet ir medžiagų, dėl kurių kiekio, asortimento, kokybės, kainos ir pan. sprendimą gali priimti tik pats atsakovas. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad negali spręsti dėl 1995 metais pakeisto statinio projekto pažeidimų ir dėl to priimti sprendimą, Civilinio proceso kodeksas (toliau – CPK) 265 straipsnio 2 dalis draudžia teismui peržengti byloje pareikštus reikalavimus, išskyrus šiame kodekse numatytus atvejus, o ši byla nepriklauso bylų kategorijai, kuriose įstatymas suteikia teismui teisę spręsti daugiau klausimų negu prašo ieškovas ir priimti sprendimą dėl kitokio reikalavimo negu pareikštas ieškinys.

  1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

13Apeliaciniu skundu ieškovas prašo panaikinti Trakų rajono apylinkės teismo 2011-02-14 sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį visiškai patenkinti. Nurodė, kad pirmosios instancijos teismas turėjo imtis visų priemonių aplinkybėms, susijusioms su projektu, kurio pagrindu 1991-05-21 išduotas leidimas statybai Nr.145, išsiaiškinti. Byloje surašyti 2009-03-02 savavališkos statybos aktas ir 2009-03-02 statybos sustabdymo aktas, vadovaujantis CPK 197 straipsnio 2 dalimi turi didesnę įrodomąją galią, tačiau teismas į tai neatsižvelgė bei nepasisakė dėl šiuose aktuose nurodytų aplinkybių. Teismas pripažino, kad atsakovas nukrypo nuo projekto, tačiau teismas nenagrinėjo, koks tai projektas, kokie nukrypimai. Nėra pagrindo sutikti su teismo išvada, kad nustačius, jog savavališka statinio statyba buvo įvykdyta 1996 metais, negalima taikyti savavališkos statybos pasekmių šalinimo metu galiojančių teisės aktų. Teismas nepagrįstai nurodo, kad nukrypimus nuo projekto galima įteisinti pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus, nes statinys su padarytais pažeidimais neatitinka Trakų istorinio nacionalinio parko individualaus apsaugos reglamento reikalavimų.

14Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas apeliacinės instancijos teismo prašo apeliacinį skundą atmesti, pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą bei priteisti išlaidas teisinei pagalbai apmokėti.

15Trečiasis asmuo ieškovo apeliacinį skundą palaikė ir prašė jį patenkinti.

  1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Apeliacinis skundas iš dalies tenkintas, pirmosios instancijos teismo sprendimas pakeistinas dėl netinkamai pritaikytų materialinės teisės normų, dėl ko neteisingai buvo išspręsta byla (CPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 330 straipsnis).

17Teisėjų kolegijos vertinimu, ieškinio reikalavimui išspręsti taikytinų teisės normų taikymui teisiškai reikšmingos faktinės bylos aplinkybės yra nustatytos pirmosios instancijos teismo. Pripažinti, kad jos nustatytos netinkamai ar pažeidžiant įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisykles, teisinio pagrindo nėra. Vadovaudamasi CPK 178 straipsniu, nustatančių, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus, pirmosios instancijos teismas priėmė pagrįstą išvadą, kad tenkinti ieškinio reikalavimą, kuriuo siekiama įpareigoti atsakovą savo statinį, t. y. pirtį su lauko virtuve, esančią (duomenys neskelbtini), žemės sklype kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini), pertvarkyti pagal pirminį (1991 m.) projektą, kurio ieškovas į bylą nepateikė ir pripažino, jog pateikti negali, nėra pagrindo. Dėl to teisėjų kolegija sprendžia, kad apelianto argumentas, jog pirmosios instancijos teismas turėjo imtis visų priemonių aplinkybėms, susijusioms su 1991 m. projektu, išsiaiškinti, yra nepagrįstas.

18Tačiau apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad įstatymų leidėjas, reglamentuodamas civilinius teisinius santykius, nustatė, kad subjektai, įgyvendindami savo teises bei atlikdami pareigas, privalo veikti pagal teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimus. Įstatymų leidėjas nustatė, kad statinio projektas, leidimas statybai reikalingi tiek viešajam interesui, tiek privačių asmenų teisėms nuo galimų pažeidimų apsaugoti. Kasacinės instancijos teismas konstatavo, kad teisės įgyvendinimas tokiu būdu ir priemonėmis, kurios prieštarauja įgyvendinamos teisės paskirčiai, laikytina piktnaudžiavimu teise, o savavališkos statybos padarinių šalinimo efektyvumo užtikrinimas pagal galiojančias teisės normas yra viešasis interesas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-10-21 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-492/2008). Todėl apeliacinės instancijos teismas nesutinka su pirmosios instancijos teismo teiginiu, kad ši byla nepriklauso bylų kategorijai, kuriose įstatymas suteikia teismui teisę spręsti daugiau klausimų negu prašo ieškovas ir priimti sprendimą dėl kitokio reikalavimo negu pareikštas ieškinys. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad atsakovas siekia įteisinti pirties su lauko virtuve architektūrinius sprendimus, kurie buvo padaryti nukrypstant nuo projekto. Tai patvirtina ir trečiojo asmens Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos 2010-12-22 raštas Nr. S-(3.6)-625, kuriame nurodyta, kad atsakovo pateikto techninio projekto sprendimai neatitinka 2003-11-21 patvirtinto Trakų istorinio nacionalinio parko individualaus apsaugos reglamento reikalavimų, todėl atsakovui pasiūlyta atitinkamai pakoreguoti minėtą projektą (b. l. 107). Atsižvelgiant į tai, kas anksčiau išdėstyta, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas turėjo pareigą iš esmės išspęsti klausimą, kokių veiksmų turi imtis ginčo šalys, kad ateityje nekiltų ginčas dėl atsakovo pakeisto statinio projekto. Apeliacinės instancijos teismas, siekdamas atsakyti į minėtą klausimą, atkreipia dėmesį į tai, kad Civilinio kodekso (toliau – CK) 1.7 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas teisės principas, jog įstatymai ir kiti civilinius santykius reglamentuojantys teisės aktai negalioja atgaline tvarka, reiškia, jog jis galioja tik ateičiai, t. y. santykiams, susiklosčiusiems įsigaliojus įstatymui. Be to, teisėjų kolegija pažymi, kad dauguma teisinių santykių yra tęstiniai, todėl, nors teisinis santykis ir yra atsiradęs iki įsigaliojant konkrečiam įstatymui, teisėms, pareigoms ar faktams, atsirandantiems galiojant naujam įstatymui, turi būti taikomos tuo metu galiojančio įstatymo nuostatos. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad teisinį santykį privalu analizuoti, atsižvelgiant į jo susiformavimo etapus, stadijas ir jį paveikusių juridinių faktų atsiradimo momentą. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ginčo objektas, t. y. atsakovui nuosavybės teise priklausanti pirtis su lauko virtuve buvo baigta statyti 1996 metais ir nuo to laiko jokie statybos darbai nebuvo vykdomi. 2009-03-02 atsakovui buvo surašytas savavališkos statybos aktas, o 2009-03-03 – reikalavimas iki 2009-08-31 likviduoti savavališkos statybos padarinius, pertvarkant pirtį su lauko virtuve ir sutvarkant statybvietę savo lėšomis. Minėto ieškovo reikalavimo atsakovas neįvykdė, tačiau, kaip buvo anksčiau pažymėta, atsakovas iki šiol siekia įteisinti pirties su lauko virtuve architektūrinius sprendimus, kurie buvo padaryti nukrypstant nuo projekto. Šios pirmosios instancijos teismo nustatytos aplinkybės patvirtina tai, kad savavališkos statybos faktas nėra išnykęs ir šis pažeidimas tęsiasi iki šiol, todėl apeliacinės instancijos teismui kyla pareiga išaiškinti ginčo šalims, kaip šis pažeidimas turi būti pašalintas.

19Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad 1996 metais pastatytam statiniui negali būti keliami reikalavimai, nustatyti teisės aktais, įsigaliojusiais po šio statinio pastatymo, kadangi toks įstatymų galiojimo aiškinimas prieštarauja įstatymo leidėjo tikslams dėl savavališkos (neteisėtos) statybos padarinių šalinimo bei statybų proceso ir statinių kokybės kontrolės užtikrinimo. Kaip buvo nurodyta anksčiau, savavališkos statybos padarinių šalinimo efektyvumo užtikrinimas pagal galiojančias teisės normas yra viešasis interesas. Kasacinės instancijos teismas konstatavo, kad nepriklausomai nuo to, kada savavališka statyba pradėta, ji vis tiek lieka savavališka, t. y. neteisėta, ir jos padariniams šalinti taikytini įstatymai, galiojantys savavališkos statybos padarinių šalinimo metu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-10-21 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-492/2008). Tokiu būdu teisėjų kolegija daro išvadą, kad atsakovo pirties su lauko virtuve architektūriniai sprendimai, kurie buvo padaryti nesilaikant projekto, turi būti pašalinti pagal šiuo metu galiojančių teisės aktų reikalavimus, t. y. vadovaujantis Statybos įstatymo 28 straipsniu.

20Statybos įstatymo 28 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad teismas savo sprendimu gali įpareigoti statytoją savo lėšomis per nustatytą terminą: 1) leisti teisės aktų nustatyta tvarka per nustatytą terminą parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą, kai žemės sklype (teritorijoje), kuriame nustatyta savavališka statyba, tokios paskirties naujo statinio statyba yra galima arba tokie šio statinio rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbai yra galimi pagal galiojančius detaliuosius teritorijų planavimo ar kitus įstatymais jiems prilygintus teritorijų planavimo dokumentus (jeigu jie privalomi), taip pat bendruosius ar specialiuosius teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams; arba 2) nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę; 3) išardyti savavališkai perstatytas ar pertvarkytas statinio dalis ir, jeigu būtina, sutvarkyti statybvietę; 4) atstatyti (atkurti) nugriautą kultūros paveldo statinį (jo dalį) arba statinį (jo dalį), dėl kurio nugriovimo buvo pažeistas viešasis interesas, ir, jeigu būtina, sutvarkyti statybvietę. Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, kad visa teisės sistema turi būti grindžiama konstituciniu teisinės valstybės principu, kuris suponuoja ir nustatytos teisinės atsakomybės proporcingumą (Konstitucinio Teismo 2001-10-02 nutarimas). Konstituciniai teisingumo, teisinės valstybės principai suponuoja ir tai, kad už teisės pažeidimus valstybės nustatomos poveikio priemonės turi būti proporcingos (adekvačios) teisės pažeidimui, jos turi atitikti siekiamus teisėtus ir visuotinai svarbius tikslus, neturi varžyti asmens akivaizdžiai labiau negu reikia šiems tikslams pasiekti; tarp siekiamo tikslo nubausti teisės pažeidėjus ir užtikrinti teisės pažeidimų prevenciją ir pasirinktų priemonių šiam tikslui pasiekti turi būti teisinga pusiausvyra (proporcingumas) (Konstitucinio Teismo 2000-12-06, 2001-10-02, 2004-01-26, 2005-11-03, 2005-11-10, 2008-01-21, 2008-03-15, 2008-09-17 nutarimai). Taigi, įstatymu nustatant atsakomybę, taip pat jos įgyvendinimą, turi būti išlaikoma teisinga visuomenės ir asmens interesų pusiausvyra, kad būtų išvengta nepagrįsto asmens teisių ribojimo. Remiantis šiuo principu įstatymais asmens teisės gali būti apribotos tik tiek, kiek yra būtina viešiesiems interesams ginti, tarp pasirinktų priemonių ir siekiamo teisėto ir visuotinai svarbaus tikslo privalo būti protingas santykis. Šiam tikslui pasiekti gali būti nustatytos tokios priemonės, kurios būtų pakankamos ir ribotų asmens teises ne daugiau negu yra būtina (Konstitucinio Teismo 2001-10-02, 2009-04-10 nutarimai). 2011-01-31 nutarime Konstitucinis Teismas pažymėjo, kad įstatymų leidėjas privalo nustatyti tokį statybos santykių teisinį reguliavimą, kuriuo būtų užtikrintas Konstitucijos ginamas viešasis interesas, inter alia natūralios gamtinės aplinkos, atskirtų gamtos objektų, saugomų teritorijų ir vertingų vietovių apsauga, tinkamas, racionalus žemės, miškų ir vandens telkinių naudojimas. Savininkas, turėdamas teisę valdyti nuosavybę, ja naudotis ir disponuoti, negali pažeisti įstatymų, taip pat kitų asmenų teisių (Konstitucinio Teismo 2002-03-14, 2002-09-19 nutarimai). Iš Konstitucijos, inter alia jos 109 straipsnio 1 dalies, konstitucinių teisingumo, teisinės valstybės principų įstatymų leidėjui reguliuojant santykius, susijusius su statybų, pažeidžiančių teisės aktų reikalavimus, pasekmių šalinimu, kyla pareiga nustatyti kriterijus arba (ir) atvejus, kuriems esant teismas, sprendžiantis dėl statybos, pažeidžiančios teisės aktų reikalavimus, teisinių pasekmių, įvertinęs visas bylos aplinkybes ir vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir proporcingumo principais, turėtų galimybę parinkti tinkamą poveikio priemonę statybos, pažeidžiančios teisės aktų reikalavimus, pasekmėms šalinti (Konstitucinio Teismo 2011-01-31 nutarimas). Kaip buvo nurodyta anksčiau, Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija atsisakė derinti atsakovo pateiktą pirties su lauko virtuve techninį projektą, kadangi jis neatitiko 2003-11-21 patvirtinto Trakų istorinio nacionalinio parko individualaus apsaugos reglamento reikalavimų, todėl atsakovui buvo pasiūlyta atitinkamai pakoreguoti minėtą projektą. Atsižvelgdama į tai, kas anksčiau išdėstyta, įvertinusi visas bylos aplinkybes ir vadovaudamasi Statybos įstatymo 28 straipsnio 7 dalies 1 punktu, teisingumo, protingumo ir proporcingumo principais, teisėjų kolegija sprendžia, kad šioje byloje nagrinėjamu atveju tinkamiausia poveikio priemonė statybos, pažeidžiančios teisės aktų reikalavimus, pasekmėms pašalinti yra atsakovo įpareigojimas per 6 mėnesius nuo šios nutarties įsigaliojimo teisės aktų nustatyta tvarka įteisinti atsakovui nuosavybės teise priklausančios pirties su lauko virtuve, esančios (duomenys neskelbtini), žemės sklype kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini), statybą, atlikus privalomą statinio korekciją.

21Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-03-16 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2011), todėl apeliacinės instancijos teismas nevertina kitų apeliacinio skundo argumentų pripažindamas juos nereikšmingais šioje byloje nagrinėjamu atveju.

22Atsakovas apeliacinės instancijos teismo prašė atlyginti patirtas bylinėjimosi išlaidas, tačiau jas patvirtinančių įrodymų teismui nepateikė.

Nutarė

23Trakų rajono apylinkės teismo 2011-02-14 sprendimą pakeisti.

24Sprendimo rezoliucinę dalį išdėstyti taip:

25„Ieškovo ieškinį tenkinti iš dalies.

26Įpareigoti atsakovą per 6 mėnesius nuo šios nutarties įsigaliojimo teisės aktų nustatyta tvarka įteisinti atsakovui nuosavybės teise priklausančios pirties su lauko virtuve, esančios (duomenys neskelbtini), žemės sklype kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini), statybą, atlikus privalomą statinio korekciją.

27Kitus ieškovo ieškinio reikalavimus atmesti“.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Aldonos Tilindienės,... 3. kolegijos teisėjų Neringos Švedienės ir Zitos Smirnovienės,... 4. sekretoriaujant Ilonai Petrovskai,... 5. dalyvaujant ieškovo atstovei pagal įgaliojimą I. Š. ir atsakovo advokatui... 6. teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovo Valstybinės... 7. Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 8.
  1. Ginčo esmė
...
9. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas įpareigoti atsakovą... 10. Atsakovas su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad išoriniai statinio matmenys... 11. Trečiasis asmuo ieškinį palaikė. Nurodė, kad atsakovo statinys yra... 12. Trakų rajono apylinkės teismas 2011-02-14 priėmė sprendimą ieškinį... 13. Apeliaciniu skundu ieškovas prašo panaikinti Trakų rajono apylinkės teismo... 14. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas apeliacinės instancijos teismo... 15. Trečiasis asmuo ieškovo apeliacinį skundą palaikė ir prašė jį... 16. Apeliacinis skundas iš dalies tenkintas, pirmosios instancijos teismo... 17. Teisėjų kolegijos vertinimu, ieškinio reikalavimui išspręsti taikytinų... 18. Tačiau apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad įstatymų leidėjas,... 19. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su pirmosios instancijos teismo... 20. Statybos įstatymo 28 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad teismas savo sprendimu... 21. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti... 22. Atsakovas apeliacinės instancijos teismo prašė atlyginti patirtas... 23. Trakų rajono apylinkės teismo 2011-02-14 sprendimą pakeisti.... 24. Sprendimo rezoliucinę dalį išdėstyti taip:... 25. „Ieškovo ieškinį tenkinti iš dalies.... 26. Įpareigoti atsakovą per 6 mėnesius nuo šios nutarties įsigaliojimo teisės... 27. Kitus ieškovo ieškinio reikalavimus atmesti“....