Byla 2VP-18521-191/2016
Dėl antstolės nusišalinimo vykdomojoje byloje Nr. (duomenys neskelbtini)

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Edmundas Inokaitis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs antstolės A. A. patvarkymą dėl antstolės nusišalinimo vykdomojoje byloje Nr. ( - ),

Nustatė

2Antstolė A. A. 2016-07-01 teismui pateikė patvarkymą nusišalinti nuo tolesnio vykdymo vykdomojoje byloje Nr. ( - ).

3Antstolė nurodė, jog 2016-02-15 priėmė vykdymui Kauno apylinkės teismo 2014-12-05 vykdomąjį dokumentą dėl laikinųjų apsaugos priemonių - laikinojo bendravimo su nepilnamečiu vaiku tvarkos nustatymo, kurioje pareiškėjas (išieškotojas) K. M., atsakovas (skolininkas) K. I. C.. Pateikdamas minėtą nutartį vykdymui išieškotojas K. M., atstovaujamas advokatės L. G. ir Nacionalinės teisingumo ir gynybos sąjungos (toliau - NTGS), prašo užtikrinti nutarties vykdymą, o nevykdant skolininkei I. K. C. surašyti teismo sprendimo nevykdymo aktą už kiekvieną nevykdymo atvejį ir kreiptis į teismą dėl baudos skyrimo. Pradėjus vykdymo veiksmus Kauno apylinkės teismo nutarties pagrindu, gautas išieškotojo pareiškimas, kuriuo prašoma K. I. C. surašyti teismo sprendimo nevykdymo aktą už kiekvieną nevykdymo atvejį ir kreiptis į teismą dėl baudos skyrimo, pusę šios baudos paskiriant kreditoriaus naudai. NTGS atstovo P. M. pasirašytu pareiškimu nurodyta, jei antstolė atsisakys vykdyti šiuos prašymus, kreipsimės į teismą su skundu, kad antstolė būtų tinkamai įpareigota ir laikantis teisės aktų reikalavimų atlikti savo pareigas. Atstovas P. M. nurodo, jog netrukus pateiks skundą dėl abiejų antstolės patvarkymų, kuriais yra proteguojama teismo sprendimo nevykdanti vaiko motina, taip pat bus pateiktas skundas antstolių rūmams. Gauti Asociacijos „Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga“ skundai, kuriais pareiškėjas prašo panaikinti antstolės patvarkymus. Antstolė patvarkymais skundų netenkino ir perdavė nagrinėti Kauno apylinkės teismui. NTGS vadovas P. M. elektroniniu laišku rašo, jog lauks teismo nutarties dėl neteisėtų antstolės veiksmų sabotuojant teismo sprendimo vykdymą. Savo skunduose dėl antstolės veiksmų pareiškėjas, cituodamas teisės aktų normas, jas interpretuoja savo naudai. Nurodo, jog antstolis vykdydamas vykdomuosius dokumentus privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, tačiau neakcentuoja ir visiškai eliminuoja likusią šios teisės normos nuostatą, jog vykdydamas vykdomuosius dokumentus, antstolis privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų. Iš vykdomosios bylos dokumentų matyti, jog išieškotojo atstovas vykdymo procese daro antstolei spaudimą: rašo grasinančių bei žeminančių elementų turinčius laiškus. Daromą spaudimą iš išieškotojo pusės patvirtina ir nuolat rašomi ultimatyvūs elektroniniai laiškai, kurių nuo 2016 03 02 dienos yra parašyta 29 bei sulaukta itin daug P. M. telefoninių skambučių. Šalys joms priklausančiomis procesinėmis teisėmis privalo naudotis sąžiningai. Išieškotojo pareigos vykdymo procese - bendradarbiauti su antstoliu, nesudaryti kliūčių antstoliui vykdyti sprendimą ir pan. Tokiais veiksmais išieškotojo atstovas sąmoningai elgiasi nesąžiningai, piktnaudžiauja jam suteiktomis procesinėmis teisėmis bei daro nutarties vykdymą neįmanomu. Tokie pareiškimai diskredituoja antstolės, kaip asmens, kuriam valstybė suteikia vykdomųjų dokumentų vykdymo, faktinių aplinkybių konstatavimo, dokumentų perdavimo ir kitas įstatymų nustatytas funkcijas, vardą. Minėtais teiginiais ir įvairiais prašymais antstolis verčiamas atlikti veiksmus ne pagal įstatymo keliamus reikalavimus, o kaip nori NTGS vadovas P. M.. Vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais bei siekiant kuo objektyvesnio ir nepriklausomo vykdomųjų veiksmų atlikimo proceso, užtikrinant nepilnamečio vaiko interesus, tikslinga antstolei nusišalinti nuo vykdomosios bylos tolesnio vykdymo.

4Patvarkymas dėl antstolės A. A. nusišalinimo netvirtintinas.

5Antstolis privalo vykdyti įstatymų nustatytus vykdomuosius dokumentus (LR Antstolių įstatymo 21 str.). Atlikdami savo funkcijas, antstoliai savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, LR tarptautinėmis sutartimis, įstatymais, kitais teisės aktais, Antstolių profesinės etikos kodeksu (LR Antstolių įstatymo 3 str. 2 d.). Vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso teisės) normų, todėl visi proceso dalyviai – skolininkas, išieškotojas ir antstolis – privalo griežtai laikytis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso bei jo pagrindu priimtų kitų teisės aktų nustatytos teismo sprendimų vykdymo proceso tvarkos. Vykdymo proceso teisinis reguliavimas visų pirma skirtas išieškotojo teisių ir teisėtų interesų apsaugai. Kartu vykdymo procesas yra grindžiamas bendraisiais teisiniais interesų derinimo bei proporcingumo principais, kurie reiškia tai, kad, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, antstolis privalo imtis visų teisėtų priemonių išieškotojo interesams tinkamai apginti, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių ir teisėtų interesų (Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 3 str. 1 d.).

6Vadovaujantis CPK 636 str. 4 d., antstolis negali vykdyti sprendimų ir turi nusišalinti, kai yra CPK 65 str. nurodyti pagrindai. CPK 65 str. įtvirtinti šie nušalinimo pagrindai: 1) bylose, kuriose jis yra dalyvaujantis byloje asmuo arba su dalyvaujančiu byloje asmeniu susijęs tokiais teisiniais santykiais, dėl kurių bylos baigtis gali turėti įtakos jo teisėms arba pareigoms; 2) jeigu jis yra su šalimis ar kitais dalyvaujančiais byloje asmenimis susijęs giminystės (tiesiosios aukštutinės ir tiesiosios žemutinės linijos giminaičiai, tikrieji bei netikrieji broliai ir seserys, įtėviai ir įvaikiai) ar svainystės ryšiais; 3) jeigu jį su viena iš šalių ar kitais dalyvaujančiais byloje asmenimis sieja santuokos, globos ar rūpybos santykiai; 4) byloje, kurioje jis buvo arba yra vienos iš šalių arba kitų dalyvaujančių byloje asmenų atstovas; 5) jeigu jis pats, jo sutuoktinis (sugyventinis) arba jo artimieji giminaičiai yra tiesiogiai ar netiesiogiai suinteresuoti bylos baigtimi; 6) jeigu jis dalyvavo priimant sprendimą byloje žemesniosios ar aukštesniosios instancijos teisme arba šioje byloje dalyvavo kaip liudytojas, ekspertas, prokuroras, valstybės ar savivaldybės institucijos atstovas.

7Nagrinėjamu atveju pateiktame antstolės patvarkyme neįvardintas nei vienas iš aptariamų pagrindų.

8Nesutikdami su antstolio veiksmais, suinteresuoti asmenys turi teisę juos skųsti teisės aktuose nustatyta tvarka, kad būtų patikrintas konkretaus veiksmo teisėtumas ir pagrįstumas. Todėl aplinkybė, jog išieškotojas teikia skundus dėl antstolės veiksmų nelaikytina imperatyvia kliūtimi antstolei toliau atlikti vykdymo veiksmus ir nelemia pareigos ar pagrindo nusišalinti.

9Antstolės nurodytos aplinkybės, jog išieškotojo atstovas vykdymo procese daro antstolei spaudimą (rašo grasinančių bei žeminančių elementų turinčius laiškus, nuolat rašo ultimatyvius elektroninius laiškus, sulaukta itin daug išieškotojo atstovo P. M. telefoninių skambučių, išieškotojo atstovas tokiais veiksmais daro nutarties vykdymą neįmanomu), laikytinos subjektyvia nuomone, nepagrįsta jokiais įrodymais. Tai, jog išieškotojo atstovas P. M. antstolę raštu informuoja, jog netrukus pateiks skundą dėl antstolės patvarkymų ar kad bus pateiktas skundas antstolių rūmams, nelaikytina grasinančių bei žeminančių elementų turinčiais laiškais.

10Išieškotojo, skolininko ar jų atstovų išsakoma nuomonė apie antstolį gali būti ir teigiama, ir neigiama. Susipažinus su vykdomosios bylos Nr. ( - ) medžiaga nėra pagrindo daryti išvados, jog išieškotojo atstovo raštai antstolei yra neetiški, juose esantys teiginiai nėra išsakomi nepadoria, įžeidžiančia, žeminančia antstolės, kaip asmens, kuriam valstybė suteikia vykdomųjų dokumentų vykdymo, faktinių aplinkybių konstatavimo, dokumentų perdavimo ir kitas įstatymų nustatytas funkcijas, dalykinę reputaciją.

11Vykdymo proceso dalyviai turi būti rūpestingi ir domėtis savo teisėmis ir pareigomis, patys ar per savo atstovus dalyvauti atliekant vykdymo veiksmus, t.y. turi teisę ir pareigą aktyviai domėtis vykdymo eiga (CPK 643 str., 644 str.), taip pat ir skambinti telefonu į antstolės kontorą.

12Antstolio nusišalinimas (ar nušalinimas) negali būti grindžiamas nuomonėmis – visais atvejais abejonės dėl antstolio nešališkumo ar suinteresuotumo turi būti pagrįstos konkrečiais įrodymais. Antstolis gali būti nušalinamas (ar pats nusišalinti) nuo priimto vykdyti vykdomojo dokumento vykdymo ne esant skolininko, išieškotojo ar antstolio pageidavimui, o tik tuomet, kai egzistuoja įstatyme numatyti pagrindai arba įrodymais pagrįstos abejonės dėl antstolio nešališkumo.

13Pažymėtina, kad vykdymo procesas yra griežtai reglamentuotas, visi šalių veiksmai, tame tarpe ir antstolio, turi būti atliekami vadovaujantis įstatymo nuostatomis, šalys negali laisvai ir nevaržomai atlikti ar neatlikti tam tikrus veiksmus.

14Atsižvelgus į nustatytas aplinkybes konstatuotina, kad nėra teisinio pagrindo antstolei nusišalinti nuo vykdomosios bylos (CPK 65 str., 636-637 str.str.).

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 65 str., 636 str., 637 str., teismas

Nutarė

16Patvarkymo dėl antstolės A. A. nusišalinimo vykdomojoje byloje Nr. ( - ) netvirtinti, nenušalinti antstolės A. A. nuo tolesnio vykdomosios bylos vykdymo.

17Nutarties kopijas išsiųsti dalyvaujantiems byloje asmenims.

18Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai