Byla 2-3068-273/2011
Dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimo panaikinimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Izolda Nėnienė, sekretoriaujant Vilijai Noreikienei, dalyvaujant ieškovo UAB „Raguvilė“ direktoriui Virginijui Brazauskui, atsakovo Prienų rajono savivaldybės administracijos atstovei Vytautei Draugelytei, trečiojo asmens UAB „Prienų butų ūkis“ direktoriui A. V. teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Raguvilė“ ieškinį atsakovei Prienų rajono savivaldybei, tretieji asmenys: Viešųjų pirkimų tarnyba prie LR Vyriausybės, UAB „Prienų būtų ūkis“, UAB „Ordo” dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimo panaikinimo,

Nustatė

2Ieškovė ieškinio pareiškimu prašo panaikinti Prienų rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisijos sprendimą Nr.(7.40)-R3-1265 dėl UAB „Raguvilė“ pasiūlymo atmetimo, pakeistos pasiūlymų eilės ir UAB „Prienų būtų ūkis“ pasiūlymo pripažinimo laimėjusiu.

3Nurodė, kad atsakovė 2011-04-26 raštu „Pranešimas apie pasiūlymų eilę ir laimėjusį pasiūlymą" Nr.(7.40)-R3-749 pripažino ieškovę atviro konkurso laimėtoja, tačiau sutartis su ieškove iki šiol nėra sudaryta. 2011-06-03 atsakovė pavedė atlikti Prienų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai Prienų rajono savivaldybės administracijos 2011 m. balandžio 26 d. įvykdyto atviro konkurso „Šaligatvių ir žaliųjų plotų priežiūros paslaugos Prienų mieste" procedūrų vertinimą ir atitiktį Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymui ir kitiems teisės aktams (2011 m. birželio 3d. sprendimas Nr. T3-72 (viešos prieigos peržiūrėti teisės aktą nėra)). Ieškovės nuomone, toks atsakovės pavedimas yra neteisėtas ir pažeidžiantis Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas. Atsakovė 2011-07-27 rašte Nr. (7.40)-R3-1426 „Dėl pretenzijos" nurodo, kad „pagal vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 10 punktą meras reglamente nustatyta tvarka gali siūlyti savivaldybės tarybai pavesti savivaldybės kontrolieriui (savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai) atlikti veiklos plane nenumatytą savivaldybės administracijos, savivaldybės administravimo subjektų ar savivaldybės kontroliuojamų įmonių finansinį ir veiklos auditą", tačiau, paneigdami savo išdėstytą mintį, toliau nurodo, kad „pagal VPĮ 21(1) straipsnio 1 dalį viešųjų pirkimų kontrolę atlieka Viešųjų pirkimų tarnyba ir įgaliotos valstybės institucijos, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu įgalioti Europos Sąjungos ar atskirų valstybių finansinę paramą administruojantys viešieji juridiniai asmenys pagal savo kompetenciją". Kaip matyti iš to, ką dėsto atsakovė, savivaldybės kontrolierius (savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba) ar kitos savivaldybės institucijos nėra įrašytos į Viešųjų pirkimų įstatyme pateiktą sąrašą subjektų, galinčių atlikti viešųjų pirkimų kontrolę. Be to, Viešųjų pirkimų įstatymo 16 straipsnio 5 dalyje reglamentuojama, kad kiekvienas Komisijos narys ir ekspertas gali dalyvauti Komisijos darbe tik prieš tai pasirašęs nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą. Viešųjų pirkimų įstatymo 4 dalyje imperatyviai nurodyta, kad Komisijos nariai ir Komisiją sudariusios organizacijos pakviesti ekspertai negali teikti jokios informacijos tretiesiems asmenims apie tiekėjų pateiktų pasiūlymų turinį, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus atvejus. Todėl atsakovės argumentas dėl konfidencialios informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims, motyvuojant tuo, kad UAB ..Raguvilė" pateiktame pasiūlyme nėra nurodyta, kad informacija yra konfidenciali, visiškai nepagrįstas ir neteisėtas.

4Atsakovė 2011-04-05 raštu „Dėl pasiūlymo vertinimo (Pirkimo Nr. 100878)" Nr.(7.40)-R3-553 nurodė, kad UAB „Raguvilė" pateiktas pasiūlymas atitinka keliamus kvalifikacinius reikalavimus bei paprašė pateikti kainos pagrindimą užpildant kartu su raštu pridedamą lentelę. Ieškovė įvykdė perkančiosios organizacijos įpareigojimus ir iki nurodyto laiko 2011-04-11 raštu „Dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo (Pirkimas Nr. 100878)" Nr. 70 pateikė užpildytą lentelę kartu su paaiškinimais. Atsakovė 2011-04-13 raštu „Dėl pasiūlymo vertinimo (Pirkimo Nr. 100878)" Nr. (7.40)-R3-664 paprašė paaiškinti 7 ir 11 pozicijose nurodytą valandinį darbo užmokestį, pateikti išplėstinį kainos skaičiavimą bei detalizuoti 8 pozicijos įkainio sunaudojamų medžiagų kiekius ir kainas. Ieškovė iki atsakovės nurodyto laiko 2011-04-18 raštu „Dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo (Pirkimas Nr. 100878) prašomus paaiškinimus pateikė. Atsakovė 2011-04-19 raštu „Dėl pasiūlymo vertinimo (Pirkimo Nr. 100878)" Nr. (7.40)-R3-720 paprašė patvirtinti, kad UAB „Raguvilė" užtikrins konkurso sąlygų 4 priede aprašytus reikalavimus kokybiškam paslaugų teikimui. Ieškovė 2011-04-21 raštu Nr. 84 iki nurodyto laiko patvirtinimą pateikė. Atsakovė 2011-04-26 raštu „Pranešimas apie pasiūlymų eilę ir laimėjusį pasiūlymą" Nr.(7.40)-R3-749 informavo, kad UAB „Raguvilė" pateiktas pasiūlymas atitinka keliamus kvalifikacinius ir pasiūlymo pateikimo reikalavimus", nustatė pasiūlymų eilę ir laimėjusiu pripažino UAB „Raguvilė" pasiūlymą. Susirašinėjimas su atsakove įrodo, kad UAB „Raguvilė" atitiko keliamus minimalius kvalifikacinius reikalavimus, pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus bei pateikė tinkamą neįprastai mažos kainos pagrindimą, todėl pagrįstai ir teisėtai buvo paskelbta atviro konkurso laimėtoja. Atsakovas, paskelbęs UAB „Raguvilė" pasiūlymą laimėjusiu bei pažeisdamas Viešųjų pirkimų įstatymo 21(1) straipsnio 1 dalį, pavedė atlikti Prienų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai Prienų rajono savivaldybės administracijos 2011 m. balandžio 26 d. įvykdyto atviro konkurso „Šaligatvių ir žaliųjų plotų priežiūros paslaugos Prienų mieste" procedūrų vertinimą ir atitiktį Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymui ir kitiems teisės aktams (2011 m. birželio 3d. sprendimas Nr. T3-72). Pažymėtina, kad Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 3 dalies prasme pirkimas iki šiol nelaikytinas pasibaigusiu ar įvykdytu. Be to, Viešojo pirkimo komisijos nariai, atsižvelgdami į Prienų rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos liepos 4 d. raštą „Dėl atviro konkurso „Šaligatvių ir žaliųjų plotų priežiūros paslaugos Prienų mieste" procedūrų ir atitikties Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymui ir kitiems teisės aktams vertinimo", kuris pateiktas pažeidžiant teisės aktus, susiformavo išankstinį nusistatymą prieš ieškovę, o priimdama sprendimą atmesti UAB „Raguvilė" pasiūlymą, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 40 straipsnio 1 dalies ir pirkimo sąlygų 55.6 punkto nuostatomis, pakeisti pasiūlymų eilę ir pripažinti laimėjusiu UAB „Prienų butų ūkis" pateiktą pasiūlymą, pažeidė nešališkumo deklaracijas, kuriose nurodyta, kad objektyviai, dalykiškai, be išankstinio nusistatymo, vadovaudamasis visų tiekėjų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo, abipusio pripažinimo ir skaidrumo principais, atliks Viešojo pirkimo komisijos nario/pirmininko pareigas. Atsakovė 2011-07-27 rašte Nr. (7.40)-R3-1426 „Dėl pretenzijos" nurodo, kad ieškovė nedetalizavo, kokią darbo jėgą planuoja pasitelkti, kokiomis valstybės subsidijomis ketina pasinaudoti ir ar tai atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas bei nepateikė tai įrodančių dokumentų. Pažymėtina, kad atviro konkurso sąlygų 55.6 punkte nurodyta, kad Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Komisijos prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindę neįprastai mažos kainos. Kaip minėta aukščiau, ieškovė pateikė neįprastai mažos kainos pagrindimą, nurodydama kainos sudėtines dalis bei jas pagrįsdama, o tokį kainos pagrindimą kaip tinkamą atsakovė pripažino 2011-04-26 raštu „Pranešimas apie pasiūlymų eilę ir laimėjusį pasiūlymą" Nr.(7.40)-R3-749, paskelbdama UAB „Raguvilė" pasiūlymą laimėjusiu. Atsakovas 2011-07-27 rašte Nr. (7.40)-R3-1426 „Dėl pretenzijos" nurodo, kad „viešųjų pirkimų įstatyme nėra nurodyta, kad draudžiama pasirašyti sutartį, jeigu yra pasibaigęs pasiūlymų galiojimo terminas. VPĮ 18 straipsnio 9 dalis nustato tik pradinį momentą, kada gali būti pasirašoma sutartis". Pažymėtina, kad Konkurso sąlygų 32 punktu nustatyta, kad tiekėjo pateikiamo pasiūlymo galiojimas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantija ar pirmo pareikalavimo draudimo bendrovės laidavimo draudimu (laidavimo raštu). Užtikrinimo vertė - ne mažiau kaip 30.000,00 Lt. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas turi galioti visą pasiūlymo galiojimo laikotarpį. Iš to seka, kad atsakovė pasinaudodama Viešųjų pirkimų įstatymo 30 straipsnio suteikta teise, konkurso sąlygose nustatė reikalavimą pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą. Kadangi nebuvo gautas perkančiosios organizacijos prašymas pratęsti pasiūlymų galiojimo laiko, o nepratęsus pasiūlymo galiojimo laiko pasibaigia pasiūlymo galiojimo užtikrinimas, UAB „Prienų butų ūkis" pasiūlymas negali būti pripažintas laimėjusiu, nes neatitinka konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų.

5Teismo posėdžio metu ieškovo direktorius prašė ieškinio pareiškimą tenkinti.

6Atsiliepime į ieškinį atsakovas Prienų rajono savivaldybės administracija prašo ieškovo ieškinį atmesti. Nurodo, kad 2011 m. kovo 29 d. įvyko Prienų rajono savivaldybės administracijos viešojo Prienų miesto šaligatvių ir žaliųjų plotų priežiūros paslaugų pirkimo komisijos posėdis, kuriame buvo atplėšti trijų įmonių: UAB „Raguvilė", UAB „Prienų butų ūkis" ir UAB „Ordo" vokai su pasiūlymais. 2011 m. balandžio 5 d. vyko Prienų rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijos (toliau tekste - Komisija) posėdis, kuriame buvo vertinami pateikti pasiūlymai dėl šaligatvių ir žaliųjų plotų priežiūros paslaugų Prienų mieste pirkimo. Komisija, remiantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 40 straipsniu bei Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2009 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 1S-96 2.1 papunkčiu („Pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina visais atvejais turi būti laikoma neįprastai maža, jeigu ji atitinka bent vieną iš šių sąlygų: 2.1. yra 15 ir daugiau procentų mažesnė už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį"), taip pat paskelbto konkurso sąlygų 53 punktu, nutarė prašyti, kad UAB „Raguvilė" pateiktų neįprastai mažos kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainos sudėtinių dalių pagrindimą, pateikiant įrodymus, pagrindžiančius pasiūlymo ekonomiškumą ir jo mažą kainą. Prienų rajono savivaldybės administracijos 2011 m. balandžio 5 d. raštu Nr. (7.40) -R3-553 „Dėl pasiūlymo vertinimo (pirkimo Nr. 1008780)" paprašyta UAB „Raguvilė" pateikti neįprastai mažos kainos pagrindimą. Ieškovas 2011 m. balandžio 11d. raštu Nr. 70 atsakė įminėtą raštą. Komisija 2011 m. balandžio 12 d. protokolu Nr. 11-12 nutarė prašyti UAB „Raguvilė" pateikti papildomus paaiškinimus dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo. Prienų rajono savivaldybės administracijos 2011 m. balandžio 13 d. raštu Nr. (7.40) - R3-664 „Dėl pasiūlymo vertinimo (pirkimo Nr. 1008780)" paprašyta UAB „Raguvilė" pateikti papildomą neįprastai mažos kainos pagrindimą. Ieškovas 2011 m. balandžio 18 d. raštu Nr. 77 atsakė į minėtą raštą. Komisija 2011 m. balandžio 19 d. protokolu Nr. 11-15 vertino ieškovo pateiktą kainos pagrindimą. Komisijai ;uius neaiškumams, nutarta paprašyti papildomo paaiškinimo. Atsakydama į Prienų rajono savivaldybės administracijos 2011 m. balandžio 19 d. raštą Nr. (7.40) - R3-720 „Dėl pasiūlymo vertinimo (pirkimo Nr. 1008780)", UAB „Raguvilė" pateikė 2011 m. balandžio 21 d. raštą Nr. 84. Komisija 2011 m. balandžio 22 d. protokolu Nr. 11-16 nutarė sudaryti pasiūlymų eilę: 1) ."AB „Raguvilė", 2) UAB „Prienų butų ūkis", 3) UAB „Ordo", laimėtoju pripažino UAB .Raguvilė" pateiktą pasiūlymą. Prienų rajono savivaldybės taryba 2011 m. gegužės 26 d. posėdyje svarstė klausimą dėl sutarties su ieškovu pasirašymo ir, kilus abejonėms, 2011 m. birželio 3 d. sprendimu Nr. T3-72 „Dėl pavedimo Prienų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai" nutarė pavesti Prienų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai atlikti Prienų rajono savivaldybės administracijos įvykdyto atviro konkurso „Šaligatvių ir žaliųjų plotų priežiūros paslaugos Prienų mieste" procedūrų vertinimą ir atitiktį Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymui ir kitiems teisės aktams. Komisija, atsižvelgdama į Prienų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos išvadas dėl konkurso procedūrų ir atitikties Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymui ir kitiems teisės aktams, 2011 m. liepos 5 d. pakartotinai svarstė Prienų miesto šaligatvių ir žaliųjų plotų priežiūros paslaugų pirkimo konkurso pasiūlymus ir protokolu Nr. 11-31 nutarė atmesti UAB „Raguvilė" pasiūlymą, kadangi nepateikta tinkamų neįprastai mažos kainos pagrįstumo įrodymų ir pakeisti pasiūlymų eilę, išdėstant ją taip: 1) UAB „Prienų butų ūkis", 2) UAB „Ordo", laimėtoju pripažino UAB „Prienų butų ūkis" pateiktą pasiūlymą. UAB „Raguvilė" pateikė pretenziją, į kurią Prienų rajono savivaldybės administracija atsakė, remiantis Komisijos 2011-07-26 protokolu Nr. 11-32, kuriuo nutarta siūlyti administracijos direktoriui atmesti UAB „Raguvilė" pretenziją kaip nepagrįstą. Prienų rajono savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 10 punktu, 8 dalimi, nutarė pavesti Prienų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai atlikti Prienų rajono savivaldybės administracijos įvykdyto atviro konkurso „Šaligatvių ir žaliųjų plotų priežiūros paslaugos Prienų mieste" procedūrų vertinimą ir atitiktį Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymui ir kitiems teisės aktams. Prienų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 3 d. sprendimas Nr. T3-72 „Dėl pavedimo Prienų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai" yra teisėtas, priimtas, laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų. Pažymėtina, kad Prienų rajono savivaldybės taryba minėtą sprendimą priėmė motyvuotą ir vykdant jai Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo suteiktas funkcijas. Komisija, pakeisdama konkurso pasiūlymų eilę, savo motyvuose nurodė ik vieną iš savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos išvados dalių, taigi, nėra pagrindo teigti, kad minėta išvada suformavo išankstinę Komisijos narių nuomonę. Minėtas sprendimas yra nenuginčytas teisės aktų nustatyta tvarka, todėl galiojantis ir teisėtas. Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovas išsamiai savo ieškinyje nepasisako dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo, o tik nurodo, kad pateikė tinkamą pagrindimą. Be to, tai, kad atsakovas 2011-04-26 raštu Nr. (7.40)-R3-749 pranešė Ieškovui apie pasiūlymų eilę ir laimėtoją, nereiškia, kad atsakovo vėliau priimtas sprendimas dėl pasiūlymų eilės pakeitimo ir kito laimėtojo pripažinimo yra neteisėtas pats savaime. Jokiame teisės akte nėra reglamentuota, kad perkančioji organizacija negali pakeisti savo sprendimo. Sutartis su Ieškovu dar nebuvo pasirašyta, todėl Komisija turėjo pilną teisę, papildomai išnagrinėjus visas aplinkybes, pakeisti savo sprendimą, t y., pripažinti konkurso laimėtoju kitą tiekėją bei pakeisti pasiūlymų eilę. Ieškovas savo argumentus dėl konfidencialumo tik Viešųjų pirkimų įstatymo 16 str. 4 d. nuostatomis, visiškai ignoruodamas to paties įstatymo 6 str. 1 d. nuostatas. Ieškovo argumentai, kad nepratęsus pasiūlymo galiojimo laiko, pasibaigia pasiūlymo galiojimo užtikrinimas ir dėl to UAB „Prienų butų ūkis" pasiūlymas negali būti pripažintas laimėjusiu, yra nepagrįstas teisės aktų normomis. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad, panaikinus Komisijos sprendimą dėl konkurso laimėtojo bei pasiūlymų eilės pakeitimo, liktų galioti Komisijos sprendimas, kuriuo laimėtoju pripažinta UAB „Raguvilė". Ieškovas siekia tokių pasekmių, tačiau neatkreipia dėmesio į tai, kad, jeigu teismas vertintų jo argumentus dėl pasiūlymo galiojimo užtikrinimo pasibaigimo, kaip pagrįstus, tuomet akivaizdu, kad, sudarant sutartį su UAB „Raguvile" pasiūlymo galiojimo užtikrinimas taip pat jau būtų pasibaigęs.

7Teismo posėdžio metu atsakovo atstovė prašė ieškinio pareiškimą atmesti.

8Trečiojo asmens UAB „Prienų butų ūkis“ direktorius prašė ieškinio pareiškimą atmesti.

9Ieškinio pareiškimas atmestinas.

10Prienų rajono savivaldybės administracija Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje 2011 m. vasario 18 d. buvo paskelbta apie Šaligatvių ir žaliųjų plotų priežiūros paslaugų Prienų mieste pirkimą, pirkimo Nr. 100878. Šaligatvių ir žaliųjų plotų priežiūros paslaugos Prienų mieste Atviro konkurso sąlygose, patvirtintose Viešųjų pirkimų komisijos 2011 m. vasario 3 d. sprendimu. Konkurso sąlygų 27 p. nurodyta, kad paslaugų kaina pateikiama litais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių konkurso sąlygų 1 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą šių konkurso sąlygų 1 priede nurodytą paslaugų apimtį, kainos sudėtines dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Į paslaugos kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos. (t.2, b.l. 80). Konkurso sąlygų 53 p. nurodyta, kad kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija privalo tiekėjo raštu ar CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašyti per Komisijos nurodytą terminą pagrįsti neįprastai mažą pasiūlymo kainą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą. Be to, 55.6 p numatyta, kad komisija atmeta pasiūlymą, jeigu buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Komisijos prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos.(t.2., b.l. 83).

11Iš Prienų rajono savivaldybės administracijos viešojo Prienų miesto šaligatvių ir žaliųjų plotų priežiūros paslaugų pirkimo komisijos posėdžio 2011 m. kovo 29 d. protokolo Nr. 11-10 (t.1, b.l. 74-76) matosi, kad atvirame konkurse dalyvavo UAB „Raguvilė“, UAB „Ordo“ ir UAB „Prienų butų ūkis“. UAB „Raguvilė“ nurodyta kaina 217954,06 Lt. Kadangi ieškovo UAB „Raguvilė“ pasiūlyta kaina daugiau kaip 15 procentų mažesnė už visų dalyvių, todėl viešųjų pirkimų komisija nutarė prašyti UAB „Raguvilė“ pateikti neįprastai mažos kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainos sudėtinių dalių pagrindimą, pateikiant įrodymus, pagrindžiančius pasiūlymo ekonomiškumą ir jo mažą kainą (t.1, b.l. 77).

12Ieškovas 2011 m. balandžio 11 d. raštu pateikė kainos pagrindimą, nurodydamas kainos sudėtinių dalių paskaičiavimą (t.1, b.l. 94-96). Komisija 2011 m. balandžio 12 d. protokolu NR.11-12 nutarė prašyti UAB „Raguvilė“ pateikti papildomus įrodymus dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo. Abejonių komisijos nariams sukėlė tiekėjo pasiūlyti įkainiai 7 ir 11 pozicijoms (7 pozicijos įkainis daugiau kaip 10 kartų skyrėsi nuo kitų tiekėjų pasiūlytų įkainių). Be to, paslaugos pateikti įkainiai nurodyti paslaugos teikimui tik vieną kartą per mėnesį.. Taip pat 7 ir 11 įkainių pozicijose nurodytas valandinis darbo užmokestis yra mažesnis už patvirtintą Lietuvos Respublikoje galiojantį minimalų valandinį darbo užmokestį.(t.1, b.l. 78-79). Ieškovas 2011 m. balandžio 18 d. raštu Nr. 77 atsakė į raštą dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo (t.1, b.l. 90-92).

13Komisija 2011 m. balandžio 19 d. protokolu vertino ieškovo pateiktą kainos pagrindimą ir Komisijos nariams abejonių sukėlė tiekėjo teiginys, kad nurodytoms 7 ir 11 pozicijoms jis pateikė įkainius vienam kartui per mėnesį, nors pasiūlyme buvo pateikti įkainiai nurodyto ploto vieneto valymui ir priežiūrai visam mėnesiui. Konkurso sąlygose buvo nurodyta, kad 7, 11 ir 14 pozicijose pateikti įkainiai turi užtikrinti kokybišką paslaugos teikimą nurodytam mato vienetui per mėnesį pagal konkurso sąlygų 4 priede pateiktą aprašymą. Visi kiti įkainiai turėjo būti pateikti vienam kartui ir jiems taikoma nuostata, kad konkrečius darbų kiekius ir jų periodiškumą nurodys Prienų miesto seniūnas (T.1, b.l.80-81). Komisijai kilus neaiškumams, nutarta prašyti papildomo paaiškinimo. Atsakydama į Prienų rajono savivaldybės administracijos 2011 m. balandžio 19 d. raštą Nr.(7.40) –R3-720 Dėl pasiūlymo vertinimo ieškovas pateikė 2011 m. balandžio 21 d. raštą Nr. 84, kuriame nurodė ,kad pagal pirkimo dokumentus tinkamas sutarties įvykdymo užtikrinimas yra banko garantija ar draudimo bendrovės laidavimas, t.y. specialios priemonės, kurios užtikrina pagrindinės prievolės įvykdymą ir skatina skolininką tinkamai vykdyti savo prievolę. Ieškovas rašte patvirtino , kad atlikdamas darbus užtikrins konkurso sąlygų 4 priede aprašytus reikalavimus kokybiškam paslaugų teikimui. (t.1, b.l. 88).

14Komisija 2011 m. balandžio 22 d. protokolu pripažino laimėjusiu ieškovo pasiūlymą ir sudarė pasiūlymų eilę: 1) UAB „Raguvilė“, 2) UAB „Prienų butų ūkis“, 3) UAB „Ordo“.

15Prienų rajono savivaldybės taryba 2011 m. gegužės 26d. posėdyje svarstė klausimą dėl sutarties su ieškovu pasirašymo ir , kilus abejonėms, 2011 m. birželio 3 d. sprendimu Nr. T3-72 nutarė pavesti Prienų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai atlikti Prienų rajono savivaldybės administracijos įvykdyto atviro konkurso „Šaligatvių ir žaliųjų plotų priežiūros paslaugos Prienų mieste“ procedūrų vertinimą ir atitiktį Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymui ir kitiems teisės aktams.( t.1, b.l. 41). Iš Prienų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba 2011 m. liepos 4 d. išvadoje nurodė, kad vykdant minėtą atvirą konkursą Viešųjų pirkimų komisija nesilaikė Viešųjų pirkimo įstatymo 39 straipsnio 2 dalies, Atviro konkurso sąlygų 49, 55.1 punktų ir nesikreipė į UAB „Raguvilė“ dėl minimalių kvalifikacijos reikalavimų pagrindimo, neprašė paaiškinti netikslių ir neišsamių duomenų ir neatmetė ieškovo pateikto pasiūlymo, nors jis neatitiko Sąlygų 10.6 punkto reikalavimų dėl kvalifikacijos dokumentų pateikimo. Taip pat nurodė, kad Viešųjų pirkimų komisija nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatymo 40 straipsnio 1 dalies nuostatų ir Sąlygų 55.6 punkto ir neatmetė ieškovo pasiūlymo, nors bendrovė nepateikė tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų. (t.1, b.l. 115-118).

16Komisija 2011 m. liepos 5 d. pakartotinai svarstė konkurso pasiūlymus ir protokolu nutarė atmesti UAB „Raguvilė“ pasiūlymą, kadangi nepateikta tinkamų neįprastai mažos kainos pagrįstumo įrodymų ir pakeitė pasiūlymų eilę, ją išdėstant taip: 1) UAB „Prienų butų ūkis“, 2) UAB „Ordo“ (t.1, b.l. 101-103). Komisijos nariai nutarė atsižvelgti į kontrolierių pastabas dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo, nes ieškovas prašydamas paaiškinti 7 ir 11 pozicijose nurodytus įkainius, nes nurodytas 1 val. užmokestis yra mažesnis už patvirtintą Lietuvos Respublikoje galiojantį minimalų valandinį darbo užmokestį atsakė, kad skaičiuojant įkainį įsivėlė klaida, ir pateikė tą pačią kainą, nurodydama, kad tai 0,5 val. įkainis (vietoj 1 val. įkainio). Be to, ieškovas nesuprato, kad nurodytas mato vienetas 1000 kv.m. per mėn., numatytas teikiant šaligatvių ir 1 m. gatvės dalies prie bordiūro šlavimą, sąšlavų išvežimą, pėsčiųjų takų ir aikštelių priežiūros paslaugas (7 pozicija) ir nurodytas mato vnt. 1 kv. m. per mėn., numatytas vejų priežiūros sezono metu paslaugai ((11 pozicija) turi užtikrinti, kad paslaugos bus teikiamos nuolat (kartais per mėnesį nebus skaičiuojamos), nes savo atsakyme 2011 04 18 Nr. 77 teigia, kad įkainį pateikė vienam kartui per mėnesį, o darbų kiekius nurodys seniūnas. Taip pat nurodoma, kad ieškovas nesuprato, kaip bus teikiamos ir kitos paslaugos, kurių kiekiai nurodyti kv.m. per mėn.- sniego (ledo) nuvalymo nuo šaligatvių, pėsčiųjų takų ir aikštelių ( 8 pozicija), šaligatvių pabarstymo smėlio-žvyro ir druskos mišiniu (9 pozicija) ir gėlynų priežiūros paslaugos (14 pozicija). 2011 m. liepos 26 d. viešųjų pirkimų komisija aukščiau išdėstytais argumentais nutarė teikti administracijos direktoriui atmesti ieškovo pretenziją kaip nepagrįstą. Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorius 2010 liepos 27 d. raštu ieškovo pretenzijos netenkino.

17Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2010 m. gegužės 17 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-216/2010 nurodė, kad neįprastai mažos pasiūlytos kainos vertinimo rungtyniškumo pobūdis turi būti suprantamas ir taip, kad perkančioji organizacija turi teisę prašyti, o tiekėjas – pateikti kuo išsamesnius kainos pagrindimo duomenis. Pažymėtina, kad tiekėjai atsakydami į perkančiųjų organizacijų prašymą pateikti kainos pagrindimą, privalo atsakyti prašomi, tačiau turi teisę pateikti platesnius paaiškinimus, papildomas aplinkybes ir dokumentus.

18Iš bylos duomenų matosi, kad atsakovas vykdė VPĮ 40 str.1 d. įtvirtintą nuostatą, kad jeigu pateiktame pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina yra neįprastai maža, perkančioji organizacija privalo pareikalauti dalyvio pagrįsti siūlomą kainą, o jeigu dalyvis nepateikia tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų, pasiūlymą privalo atmesti. Viešojo pirkimo komisija atmesdama ieškovo pasiūlymą, kadangi dalyvis nepateikė tinkamo mažos kainos pagrįstumo įrodymų, laikė, kad ieškovo kainos pagrindimas nėra tinkamas dėl aukščiau nurodytų duomenų. Teismas laiko, kad paslaugos kainos paskaičiavimas leidžia perkančiajai organizacijai įvertinti pasiūlymo realumą ir užtikrinti sutarties vykdymą bei perkančioji organizacija privalo įsitikinti, kad Tiekėjas būtų ekonomiškai ir finansiškai pajėgus vykdyti sutartinius įsipareigojimus. Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorius ieškovui atsakydamas į pretenziją nurodė, kad UAB „Raguvilė“ 2011 m. balandžio 11 d. rašte Nr. 70 paaiškino, kad darbo jėgos pasitelkimo sąlygos, pasinaudojant valstybės teikiamomis subsidijomis ekonomiškas paslaugų teikimas ir kt. leidžia sumažinti pasiūlymo kainą, nežymiai nukrypstant nuo rinkos kainų, tačiau nedetalizavo, kokią darbo jėgą jie planuoja pasitelkti, kokiomis valstybės subsidijomis pasinaudoti ir ar tai atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas. Nepateikė tai įrodančių dokumentų. 2011 m. balandžio 18 d. rašte Nr. 77 ieškovas teigia, kad 1000 kv. m. per mėn. teikiant šaligatvių ir 1 m. gatvės dalies prie bordiūro šlavimą, sąšlavų išvežimą, pėsčiųjų takų ir aikštelių priežiūros paslaugas (7 pozicija) ir 1 kv. m. per mėn. vejų priežiūros paslaugas (11 pozicija) įkainis yra pateiktas 1-nam kartui, o darbų kiekį nurodys seniūnas, nors pirkimo sąlygose buvo nurodyta, kad minėtos paslaugos turi būti teikiamos nuolat (kartai per mėnesį nebus skaičiuojami). Teismas laiko ,kad ieškovui nepateikus tinkamo neįprastai mažos pasiūlytos kainos pagrįstumo įrodymo, pasiūlymą pirkimų komisija atmetė teisėtai, todėl ieškovo ieškinio pareiškimas atmestinas kaip nepagrįstas.

19Atmestinas ieškinio pareiškimo argumentas, kad atsakovė nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintų imperatyviųjų teisės normų ir taip pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 16 straipsnio 4 dalį, 21 (1) straipsnio 1 dalį, o komisijos nariai/ pirmininkas pažeidė konfidencialumo pasižadėjimus. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 1 dalimi, savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, savivaldybės biudžetinė įstaiga, prižiūrinti, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas. Remiantis minėto įstatymo 27 straipsnio 9 dalies 12 punktu, savivaldybės kontrolierius imasi prevencinių priemonių, kad būtų ištaisyti nustatyti teisės aktų pažeidimai. Atsižvelgiant į šias funkcijas bei į Lietuvos Respublikos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 10 punktą Prienų rajono savivaldybės taryba 2011 m. birželio 3d. priėmė sprendimą Nr. T3-72 „Dėl pavedimo Prienų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai“. Šis sprendimas nėra neteisėtas, kadangi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nuostatos reglamentuoja specialios savivaldybės kontrolės įstaigos veiklą, kurios paskirtis yra užtikrinti, kad savivaldybės vykdomoji ir atstovaujamoji institucijos nepažeistų teisės aktų. Ieškovas teigia, kad atsakovės pavedimas įformintas minėtu sprendimu yra neteisėtas, tačiau sutinkamai su Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1,3 dalimis jis yra nenuginčytas teisės aktų nustatyta tvarka, todėl galiojantis ir teisėtas. Teismas laiko, kad konfidencialumas taip pat nebuvo pažeistas, nes Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje yra konkrečiai nustatyta, kad Perkančioji organizacija, Viešojo pirkimo komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys, nepažeisdami įstatymų reikalavimų, ypač dėl sudarytų sutarčių skelbimo ir informacijos, susijusios su jos teikimu kandidatams ir dalyviams, negali tretiesiems asmenims atskleisti perkančiajai organizacijai pateiktos tiekėjo informacijos, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas. Teisės akto yra nurodyta, kad Komisija negali atskleisti tik tokios informacijos, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas. UAB „Raguvilė“ nurodytame pasiūlyme nebuvo nurodyta, kad informacija yra konfidenciali, todėl nėra pagrindo daryti išvados, kad buvo pažeistos konfidencialumo nuostatos.

20Atmestinas ieškinio pareiškimo argumentas, kad nepratęsus pasiūlymo galiojimo laiko, pasibaigia pasiūlymo galiojimo užtikrinimas ir dėl to UAB „Prienų butų ūkis“ negali būti pripažintas laimėjusiu. Remiantis VPĮ 29 straipsnio 2 dalimi, perkančioji organizacija turi galimybę, bet ne prievolę prašyti tiekėjo pratęsti pasiūlymo galiojimo laiką. Be to, net ir tiekėjui atmetus tokį prašymą, pasiūlymo galiojimo užtikrinimas lieka galioti. Todėl atmestinas ieškovo argumentas, kad dėl pasiūlymo galiojimo užtikrinimo pasibaigimo pirkimo procedūros tapo neteisėtos.

21Kiti ieškinio pareiškimo argumentai nėra teisiškai reikšmingi, neturi jokios įtakos atsakovo priimto sprendimo teisėtumui, todėl iš visumos išdėstytų duomenų darytina išvada, kad ieškinio pareiškimas atmestinas kaip nepagrįstas.

22Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268-270 straipsniu, teismas

Nutarė

23Ieškinį atmesti.

24Sprendimui įsiteisėjus panaikinti laikinąsias apsaugos priemones taikytas Kauno apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 12 d. nutartimi, kuria buvo sustabdytos atviro konkurso „Šaligatvių ir žaliųjų plotų priežiūros paslaugos Prienų mieste“ pirkimo procedūros iki sprendimo įsiteisėjimo.

25Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Izolda Nėnienė,... 2. Ieškovė ieškinio pareiškimu prašo panaikinti Prienų rajono savivaldybės... 3. Nurodė, kad atsakovė 2011-04-26 raštu „Pranešimas apie pasiūlymų eilę... 4. Atsakovė 2011-04-05 raštu „Dėl pasiūlymo vertinimo (Pirkimo Nr. 100878)"... 5. Teismo posėdžio metu ieškovo direktorius prašė ieškinio pareiškimą... 6. Atsiliepime į ieškinį atsakovas Prienų rajono savivaldybės administracija... 7. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovė prašė ieškinio pareiškimą... 8. Trečiojo asmens UAB „Prienų butų ūkis“ direktorius prašė ieškinio... 9. Ieškinio pareiškimas atmestinas.... 10. Prienų rajono savivaldybės administracija Viešųjų pirkimų tarnybos prie... 11. Iš Prienų rajono savivaldybės administracijos viešojo Prienų miesto... 12. Ieškovas 2011 m. balandžio 11 d. raštu pateikė kainos pagrindimą,... 13. Komisija 2011 m. balandžio 19 d. protokolu vertino ieškovo pateiktą kainos... 14. Komisija 2011 m. balandžio 22 d. protokolu pripažino laimėjusiu ieškovo... 15. Prienų rajono savivaldybės taryba 2011 m. gegužės 26d. posėdyje svarstė... 16. Komisija 2011 m. liepos 5 d. pakartotinai svarstė konkurso pasiūlymus ir... 17. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija... 18. Iš bylos duomenų matosi, kad atsakovas vykdė VPĮ 40 str.1 d. įtvirtintą... 19. Atmestinas ieškinio pareiškimo argumentas, kad atsakovė nesilaikė... 20. Atmestinas ieškinio pareiškimo argumentas, kad nepratęsus pasiūlymo... 21. Kiti ieškinio pareiškimo argumentai nėra teisiškai reikšmingi, neturi... 22. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268-270... 23. Ieškinį atmesti.... 24. Sprendimui įsiteisėjus panaikinti laikinąsias apsaugos priemones taikytas... 25. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...