Byla II-885-473/2008
Dėl Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato Penktojo policijos komisariato teikimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Violeta Balčytienė, sekretoriaujant Gintarei Guobytei, dalyvaujant pareiškėjams A. R. ir A. R., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjų A. R. ir A. R. skundą Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato Penktajam policijos komisariatui, asmeniui, kurio atžvilgiu nutraukta administracinio teisės pažeidimo bylos teisena, P. K., tretiesiems suinteresuotiems asmenims E. K., Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos, dėl Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato Penktojo policijos komisariato teikimo panaikinimo,

Nustatė

22008-02-11 Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato Penktojo policijos komisariato (toliau – Institucijos) įgaliotas pareigūnas, vadovaudamasis LR ATPK 250 str. 1 d. 7 p., teikimu nusprendė nutraukti bylos nagrinėjimą pagal A. R. ir A. R. pareiškimus dėl P. K. galimai neteisėtų veiksmų.

3A. R. ir A. R. kreipėsi į teismą su skundu (b. l. 2-4) prašydami: 1) panaikinti Institucijos 2008-02-11 teikimą, kuriuo ji nutraukė administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną P. K. atžvilgiu; 2) priteisti iš Institucijos bylos vedimo išlaidas bei išlaidas teisinei pagalbai apmokėti; 3) Institucijos pareigūnų neveikimo faktą, t.y. 2007-12-06 Vilniaus apygardos administracinio teismo nutarties ATP byloje Nr. II-3253-17/2007 nevykdymo aplinkybes, išskirti į atskirą bylą bei pavesti tirti kompetentingai institucijai.

4Paaiškino, kad P. K. 2006-11-13 pareiškime Institucijai nepagrįstai apkaltino ir melagingai nurodė, kad jų šuo jį užpuolė. Byla pradėta pagal P. K. pareiškimą buvo nutraukta nesant administracinio teisės pažeidimo sudėties, todėl mano, kad P. K. turi būti nubaustas už melagingą pranešimą ir įrodymų klastojimą. Dėl šių aplinkybių pareiškėjai pateikė pareiškimus Institucijai (2006-12-04 Nr. 16-AP-R-38, 2006-12-06 Nr. 16-AP-R-39, 2006-12-08 Nr. 16-AP-R-40, 2006-12-11 Nr. 16-AP-R-42), prašydami pradėti administracinio teisės pažeidimo teiseną P. K. atžvilgiu. 2006-12-20 teikimu Institucija nusprendė nepradėti administracinio teisės pažeidimo bylos teisenos pagal šiuos A. R. ir A. R. pareiškimus vadovaudamasi LR ATPK 250 str. 1 p. (kai nėra administracinio teisės pažeidimo įvykio ir sudėties). Šį Institucijos teikimą pareiškėjai apskundė Vilniaus apygardos administraciniam teismui, kuris 2007-12-06 nutartimi iš dalies patenkino jų skundą – panaikino Institucijos 2006-12-20 teikimą ir grąžino bylą iš naujo tirti Institucijai. Institucija, gavusi minėtą teismo nutartį ir išnagrinėjusi medžiagą skundžiamu 2008-02-11 teikimu nutraukė administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną (pasibaigus administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo terminams). Nesutinka su skundžiamame teikime daroma išvada dėl pasibaigusių procesinių terminų. Mano, kad minėtas terminas skirti administracinei nuobodai nėra praleistas, nes iki Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007-12-06 nutarties negalėjo paaiškėti administracinis teisės pažeidimas, nes nebuvo atliktas tyrimas. Mano, kad 2007-12-06 nutartimi teismas panaikinęs 2006-12-20 teikimą nepradėti administracinio teisės pažeidimo bylos teisenos kartu išsprendė ir bylos iškėlimo (teisenos pradėjimo) klausimą, todėl byla turi būti keliama, o skundžiamas teikimas yra nepagrįstas ir neteisėtas, prieštaraujantis LR ATPK numatytoms procesinėms normoms. Institucijos pareigūnai neatliko papildomo tyrimo, nevertino jų pateiktų įrodymų, neištyrė įvykio aplinkybių.

5Institucijos atstovas ir asmuo, kurio atžvilgiu nutraukta administracinio teisės pažeidimo bylos teisena, P. K. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį jiems pranešta tinkamai.

6Tretieji suinteresuoti asmenys E. K. ir Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį jiems pranešta tinkamai.

7Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau - ABTĮ) 78 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad bylos šalių ar jų atstovų neatvykimas į teismo posėdį, jeigu jiems apie posėdį buvo tinkamai pranešta, nėra kliūtis bylai nagrinėti ir sprendimui priimti. Byla nagrinėjama Institucijos atstovui, Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos atstovui, P. K. ir E. K. nedalyvaujant.

8Faktinės bylos aplinkybės.

9Byloje nustatyta, kad 2006-11-14 Institucijoje buvo registruotas P. K. pareiškimas, kad 2006-10-22 Rudausių Sodų 11-oje gatvėje nepririštas kaimynų A. R. ir A. R. šuo išgąsdino jį ir jo žmoną (b. l. 34). Kaip įrodymus P. K. policijai pateikė nuotraukas, kuriose matosi nepririštas kaimynų šuo.

102006-12-04, 2006-12-06, 2006-12-08 ir 2006-12-11 Institucijoje buvo registruoti A. R. ir A. R. pareiškimai apie melagingų duomenų teikimą ir suklastotas nuotraukas, kurias jų kaimynas P. K. galėjo pateikti policijai kaip įrodymus. A. R. ir A. R. nurodė, kad 2006-10-22 jų šuo buvo namuose, nes jis yra senas ir serga, todėl mano, kad nuotraukos buvo darytos ne spalio 22 dieną, o anksčiau, nes jose užfiksuota gamta būdinga vasarai, o ne vėlyvam rudeniui.

112006-12-20 teikimu Institucija, vadovaudamasis LR ATPK 250 str. 1 p., nusprendė nepradėti administracinio teisės pažeidimo bylos teisenos pagal A. R. ir A. R. pareiškimus, nenustačiusi administracinės teisės pažeidimo, numatyto LR ATPK 1872 str., sudėties (b. l. 35-36).

12Šį Institucijos teikimą pareiškėjai apskundė Vilniaus apygardos administraciniam teismui, kuris 2007-12-06 nutartimi iš dalies patenkino jų skundą – panaikino Institucijos 2006-12-20 teikimą ir grąžino bylą iš naujo tirti Institucijai (b. l. 15). Teismas nurodė, kad Institucija priimdama teikimą nevertino ir netyrė P. K. pareiškime nurodytų aplinkybių, kad 2006-10-22 kaimynų šuo išgąsdino jį ir jo žmoną.

13Institucija, gavusi minėtą teismo nutartį ir išnagrinėjusi medžiagą skundžiamu 2008-02-11 teikimu nutraukė administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną, nustačiusi, kad yra pasibaigę administracinės nuobaudos skyrimo terminai (b. l. 37 ).

14Pareiškėjai prašo panaikinti Institucijos 2008-02-11 teikimą nutraukti administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną.

15Teismo išvados.

16LR ATPK 35 straipsnis numato, kad administracinė nuobauda gali būti skiriama ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo teisės pažeidimo padarymo dienos, o esant trunkamam teisės pažeidimui, - per šešis mėnesius nuo jo paaiškėjimo dienos. Administracinė nuobauda už šio kodekso dvyliktajame skirsnyje nurodytus pažeidimus, taip pat už 85, 185-2, 193-2, 209, 209-1, 209-2, 209-3, 209-4, 209-5, 209-6, 210, 214-11 straipsniuose numatytus pažeidimus gali būti skiriama ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo pažeidimo nustatymo dienos, jeigu nuo pažeidimo padarymo dienos iki jo nustatymo dienos nėra praėję daugiau kaip vieneri metai.

17Jeigu administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo neturi nuolatinės gyvenamosios vietos, ilgam išvykęs ar gyvena užsienyje, ilgai serga arba kai dėl pažeidimo tyrimo ar kitų priežasčių negalima spręsti jo administracinės atsakomybės klausimo, šio straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse nurodyti terminai pratęsiami, bet ne ilgiau kaip vieneriems metams, šį terminą skaičiuojant nuo teisės pažeidimo padarymo ar paaiškėjimo dienos arba nuo sprendimo atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą dėl padarytos nusikalstamos veikos ar nutraukti baudžiamąjį procesą, ar skirti Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytą ekonominę sankciją ūkio subjektui, kai padarytas atitinkamas administracinis teisės pažeidimas užtraukia asmeniui administracinę atsakomybę, ar nutraukti sankcijos skyrimo procedūrą, arba nuo išteisinamojo teismo nuosprendžio priėmimo dienos.

18Kaip nustatyta byloje, Institucija gavusi A. R. ir A. R. pareiškimus apie melagingų duomenų teikimą atliko išsamų aplinkybių tyrimą: apklausė pareiškėjų kaimynus, ištyrė byloje esančius įrodymus, vertino P. K. pateiktų nuotraukų tikrumą ir kt. įrodymus (b. l. 21, 23-26). Institucija gavusi 2007-12-06 Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartį byloje Nr. II-3253-17/2007, kuria ATP byla buvo grąžinta iš naujo tirti, atliko tyrimą ir nustačiusi, kad šioje byloje yra pasibaigę LR ATPK 35 str. numatyti terminai priėmė šioje byloje skundžiamą 2008-02-11 teikimą nutraukti administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną. Teismas išanalizavęs bylos faktines aplinkybes ir įrodymus nustatė, kad nagrinėjamam ginčui aktuali galimo pažeidimo diena yra 2006-11-14, t.y. diena kai Institucijoje buvo registruotas pareiškėjų teigimu melagingas P. K. pareiškimas ir pateiktos pareiškėjų manymu suklastotos fotonuotraukos. Taigi nuo pažeidimo paaiškėjimo iki nuobaudos paskyrimo yra praėję daugiau nei vieneri metai, todėl nurodytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad dėl šio pažeidimo negali būti pradėta administracinės bylos teisena ir kaltam asmeniui paskirta administracinė nuobauda, nes būtų pažeisti ATPK numatyti administracinės nuobaudos skyrimo terminai.

19Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, kuris, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 31 str. 2 d., formuoja vienodą administracinių teismų praktiką yra pažymėjęs (administracinė byla Nr. N12-27-05), kad LR ATPK 35 straipsnyje numatyti administracinės nuobaudos skyrimo terminai gali būti pratęsiami tik pradėtoje administracinio teisės pažeidimo byloje. Sprendimas pradėti teiseną realizuojamas surašius administracinio teisės pažeidimo protokolą. Kol administracinio teisės pažeidimo protokolas nėra surašytas, procesas iš viso nevyksta ir ATPK 35 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta terminų pratęsimo taisykle negali būti vadovaujamasi.

20Kaip ir baudžiamojoje teisėje, senaties terminai ATPK nustatyti vadovaujantis nuostata, kad asmens baudimas praėjus tam tikram laiko tarpui nuo veikos padarymo tampa beprasmiu. Suprantama, kad administracinių teisės pažeidimų bylose senaties terminai dėl mažesnio administracinių teisės pažeidimų pavojingumo už nusikalstamas veikas negali būti ilgesni už numatytus Baudžiamajame kodekse. Tuo atveju, kai manant, kad galėjo būti padarytas administracinis teisės pažeidimas, per šešis mėnesius nėra surašomas administracinio teisės pažeidimo protokolas, galimybė pradėti teiseną yra prarandama. Jei per administracinei nuobaudai skirti nustatytą laiką net nėra priimamas sprendimas pradėti procesą, tai vėlesnis proceso pradėjimas ir bylos sprendimas pažeistų nuostatą, kad sankcija turi būti skiriama bei taikoma per protingą laiką nuo veikos, už kurią yra baudžiama, padarymo.

21Atsižvelgdamas į minėtas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad Vilniaus m. VPK 2008-02-11 teikimas, kuriuo vadovaujantis LR ATPK 250 str. 1 d. 7 p. nutraukta administracinio teisės pažeidimo teisena yra teisėtas ir pagrįstas, todėl nėra pagrindo jį naikinti.

22LR ABTĮ 69 str. 2 d. numato, kad kai byloje yra daugiau kaip vienas reikalavimas, prireikus teismas kai kuriuos iš jų gali išskirti į atskirą bylą (bylas).

23Pareiškėjai skundu prašė išskirti į atskirą bylą bei pavesti tirti kompetentingai institucijai Institucijos pareigūnų neveikimo faktą, t.y. 2007-12-06 Vilniaus apygardos administracinio teismo nutarties byloje Nr. II-3253-17/2007 nevykdymo aplinkybes. Pareiškėjų manymu, Institucijos neveikimas pasireiškė tuo, kad Institucijos pareigūnai priimdami šioje byloje skundžiamą sprendimą neatsižvelgė į 2007-12-06 Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartyje nurodytas aplinkybes.

24Kaip matyti iš pareiškėjų skundo, jų netenkina Institucijos priimtas teikimas bei jo priėmimo pagrindai ir jame nurodytus argumentus, jie įvardina kaip Institucijos neveikimą. Kaip nustatyta byloje, Institucija gavusi 2007-12-06 Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartį byloje Nr. II-3253-17/2007, kuria ATP byla buvo grąžinta iš naujo tirti, atliko tyrimą ir nustačiusi, kad šioje byloje yra pasibaigę LR ATPK 35 str. numatyti terminai priėmė šioje byloje skundžiamą 2008-02-11 teikimą nutraukti administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną. Teismas, šioje byloje išnagrinėjęs pareiškėjų skundą dėl minėto teikimo panaikinimo, atliko Institucijos priimto skundžiamo teikimo įvertinimą ir dėl jo pasisakė. Tokiu būdu pareiškėjai pasinaudojo teisminės gynybos teise apskundę Institucijos teikimą. Teismo manymu, tai, kad Institucija nepriėmė pareiškėjus tenkinančio sprendimo, negali būti laikoma neveikimu bei nustačius, kad pareiškėjų nurodomos aplinkybės, dėl kurių jie teikia prašymą, nesudaro atskiro reikalavimo ir yra išnagrinėtos šioje byloje, neatsiranda pagrindas išskirti pareiškėjų reikalavimą į atskirą bylą (LR ABTĮ 69 str. 2d.).

25A. R. ir A. R. reikalavimas priteisti iš atsakovų bylos vedimo išlaidas bei išlaidas teisinei pagalbai apmokėti atmestinas, nes teismas nepatenkino jų skundo, be to LR ATPK 279 str. nenumato galimybės pareiškėjui priteisti išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu.

26Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 124 str. 1 d. 1 p., 128 str.,

Nutarė

27pareiškėjų A. R. ir A. R. skundo nepatenkinti.

28Nutartis per 10 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Violeta Balčytienė,... 2. 2008-02-11 Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato Penktojo policijos... 3. A. R. ir A. R. kreipėsi į teismą su skundu (b. l. 2-4) prašydami: 1)... 4. Paaiškino, kad P. K. 2006-11-13 pareiškime Institucijai nepagrįstai... 5. Institucijos atstovas ir asmuo, kurio atžvilgiu nutraukta administracinio... 6. Tretieji suinteresuoti asmenys E. K. ir Policijos departamento prie Vidaus... 7. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau - ABTĮ)... 8. Faktinės bylos aplinkybės.... 9. Byloje nustatyta, kad 2006-11-14 Institucijoje buvo registruotas P. K.... 10. 2006-12-04, 2006-12-06, 2006-12-08 ir 2006-12-11 Institucijoje buvo registruoti... 11. 2006-12-20 teikimu Institucija, vadovaudamasis LR ATPK 250 str. 1 p.,... 12. Šį Institucijos teikimą pareiškėjai apskundė Vilniaus apygardos... 13. Institucija, gavusi minėtą teismo nutartį ir išnagrinėjusi medžiagą... 14. Pareiškėjai prašo panaikinti Institucijos 2008-02-11 teikimą nutraukti... 15. Teismo išvados.... 16. LR ATPK 35 straipsnis numato, kad administracinė nuobauda gali būti skiriama... 17. Jeigu administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo neturi nuolatinės... 18. Kaip nustatyta byloje, Institucija gavusi A. R. ir A. R. pareiškimus apie... 19. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, kuris, vadovaujantis Lietuvos... 20. Kaip ir baudžiamojoje teisėje, senaties terminai ATPK nustatyti vadovaujantis... 21. Atsižvelgdamas į minėtas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad Vilniaus m.... 22. LR ABTĮ 69 str. 2 d. numato, kad kai byloje yra daugiau kaip vienas... 23. Pareiškėjai skundu prašė išskirti į atskirą bylą bei pavesti tirti... 24. Kaip matyti iš pareiškėjų skundo, jų netenkina Institucijos priimtas... 25. A. R. ir A. R. reikalavimas priteisti iš atsakovų bylos vedimo išlaidas bei... 26. Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos... 27. pareiškėjų A. R. ir A. R. skundo nepatenkinti.... 28. Nutartis per 10 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiama Lietuvos...