Byla II-1878-331/2009
Dėl Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros (toliau ? Vilniaus RAAD Vilniaus m. agentūra) nutarimo panaikinimo arba pakeitimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Henrikas Sadauskas, sekretoriaujant Jūratei Gedaminskienei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui E. P., institucijos, paskyrusios administracinę nuobaudą, atstovui A. U., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą pagal E. P. skundą dėl Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros (toliau ? Vilniaus RAAD Vilniaus m. agentūra) nutarimo panaikinimo arba pakeitimo,

Nustatė

22009 m. lapkričio 5 d. Vilniaus RAAD Vilniaus m. agentūros įgaliotasis pareigūnas surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą E. P. už tai, kad 2009-07-22 specifinio patikrinimo metu nustatė, kad AB „Lietuvos geležinkeliai“ krovinių vežimo direkcija Panerių geležinkelio stotis vykdanti veiklą Agrastų g. 5, Vilniuje vykdo ūkinę veiklą, t. y. į aplinką išleidžiamos paviršinės nuotekos, surenkamos nuo galimai teršiamų teritorijų, kurių paviršinių nuotekų surinkimo plotas didesnis negu 1 ha neturėdama Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo, t. y. pažeisdama LR Aplinkos apsaugos įstatymo 19 straipsnio 1 dalies, LR aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. 80 patvirtintų Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių 2 priedo, 3 punkto bei LR aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193 patvirtintų Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento 26.1 punkto reikalavimus. Taip pat įmonė eksploatuoja skysto kuro degalinę pažeisdama LR aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. D1-434 patvirtintų Asmeninio naudojimo skystojo kuro degalinių bei asmeninio naudojimo skystojo kuro talpyklų įrengimo ir naudojimo aplinkos apsaugos reikalavimų (LAND 80-2006) patvirtinimo 11 punktą (b. l. 17?18).

3Išnagrinėjęs administracinio teisės pažeidimo bylą, Vilniaus RAAD Vilniaus m. agentūros įgaliotasis pareigūnas 2009 m. lapkričio 11 d. nutarimu už pažeidimo, numatyto ATPK 512 str. 2 d. padarymą skyrė 1 500 Lt baudą, pagal ATPK 51 str. 1 d. ? 200 Lt baudą, subendrinęs galutinę nuobaudą paskyrė 1 500 Lt piniginę baudą (b. l. 21?22).

4E. P. nesutikdamas su priimtu nutarimu, skundu (b. l. 2?5) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą ir prašo panaikinti 2009-11-11 nutarimą ir bylą nutraukti arba skundžiamą nutarimą pakeisti. Skunde paaiškino, kad su paskirta administracine bauda nesutinka ir mano, kad administracinio teisės pažeidimo bylą nagrinėjusi institucija neišsiaiškino visų pažeidimų padarymui reikšmingų aplinkybių, netinkamai pritaikė administracinę atsakomybę reglamentuojančias teisės normas, todėl priėmė neteisėtą ir nepagrįstą nutarimą. Panerių geležinkelio stoties krovinių perkrovimo aikštelės teritorija padengta vandeniui mažai laidžia kieta danga (asfaltu, betonu), tačiau 2001 m. įrengta aikštelės lietaus nuotekų surinkimo sistema savo funkcijų neatlieka, t. y. susidariusios paviršinės nuotekos nuo teritorijos patenka į aplinką. Atsižvelgiant į tai, 2008 m. Panerių geležinkelio stotis kreipėsi į AB „Lietuvos geležinkeliai“ vadovybę su prašymu įtraukti į 2009 m. investicijų ir kapitalinio remonto darbų planą Prekių baro nuotekų valymo ir kanalizacijos sistemų projektavimą bei įrengimą ir skirti tam lėšų. Gavus reikiamą finansavimą, 2009 m. liepos 28 d. įvyko bendrovės skelbtas supaprastintas atviras konkursas minėtiems darbams atlikti. Kadangi bendrovė yra stambus ūkio subjektas, privalantis laikytis teisės aktų reikalavimų, nustatančių viešųjų pirkimų tvarką, šios procedūros trunka nemažai laiko, todėl darbus numatyta atlikti ateinančiais (2010) metais.

52009 m. liepos 24 d. Panerių geležinkelio stoties komisija, patikrinusi teritoriją, kurioje ūkinę veiklą vykdo Krovinių vežimo direkcijos Krovimo technikos eksploatavimo skyrius, nustatė, kad nedelsiant buvo pašalintas trūkumas, nurodytas Akto III. 2 punkte, t. y. nesuženklintos talpos su pavojingomis atliekomis (panaudotos alyvos) šalia garažų perduotos krovimo technikos techninę priežiūrą vykdančiai UAB „Intrac Lietuva“, kuri atsakinga už šių atliekų tvarkymą, o buitinės ir statybinės atliekos iš šiukšlių konteinerio surūšiuotos ir išvežtos į sąvartyną. Panerių geležinkelio stoties Prekių kieme vykdomi tik skaldos, anglies ir druskos sandėliavimo ir perkrovos darbai, tai nurodyta ir Akto 1.2. punkte. Mano, kad šių medžiagų poveikis aplinkos taršai nėra toks ženklus, kaip kad Akto 1.4. punkte išvardintų medžiagų. Todėl atsižvelgiant į tai, kad Panerių geležinkelio stoties prekių bare perkraunama anglis, molis, įvairios frakcijos skalda ir techninė druska, naudojama sostinės gatvių laistymo skysčiui gaminti, prekių baro teritorija negali būti laikoma kaip galimai teršiama teritorija ir, mano, kad TIPK leidimas jai nereikalingas. Krovimo darbai prekių bare vykdomi nuo 7. 00 val. iki 16. 00 val., o kadangi krovinį gaunantis klientas, turi mokėti už vagonų prastovą, kroviniai perkraunami ir išvežami iš stoties teritorijos maksimaliai per 8 val.

6Taip pat prašė atsižvelgti į tai, kad remiantis LR aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193 patvirtinto Paviršinių nuotekų reglamento 17 punkto nuostatomis, Panerių geležinkelio stoties krovinių perkrovimo aikštelėje veikla vykdoma ir jai įrengti projektavimo sąlygos išduotos iki minėto Reglamento įsigaliojimo, todėl šio Reglamento 15 ir 16 punktų reikalavimai turėtų būti taikomi nuo 2012 metų.

7E. P. Panerių geležinkelio stoties viršininko pavaduotoju dirba nuo 2008 m. balandžio mėnesio ir nuo pirmų darbo dienų ėmėsi aktyvių veiksmų Prekių kiemo teritorijos atitikimo teisės aktų reikalavimams įgyvendinti. Kaip jau minėjo, buvo kreiptasi į AB „Lietuvos geležinkeliai“ vadovybę su prašymu įtraukti į 2009 m. investicijų ir kapitalinio remonto darbų planą Prekių kiemo nuotekų valymo ir kanalizacijos sistemų projektavimą bei įrengimą skirti tam lėšų. Atsižvelgiant į prašymą, bendrovės vadovybė skyrė Prekių kiemo nuotekų valymo ir kanalizacijos sistemų projektavimui bei įrengimui lėšų ir 2009-07-28 įvyko bendrovės skelbtas supaprastintas atviras konkursas minėtiems projektavimo darbams atlikti. 2009 m. rugpjūčio 31 d. (t. y. dar administracinės bylos nagrinėjimo metu) buvo pasirašyta projektavimo darbų atlikimo sutartis. Projektavimo darbai turi būti atlikti iki šių metų gruodžio 15 d. Taip pat atkreipė dėmesį, kad Akto II.1 punkte minima asmeninio naudojimo skystojo kuro degalinė buvo rekonstruota 2002 metais ir tuo metu atitiko galiojančių teisės aktų reikalavimus. Akto III.2 punkte nurodytas trūkumas pašalintas 2009-07-24, t. y. dviejų dienų laiko tarpe nuo Akto surašymo dienos.

8Per teismo posėdį E. P. sutiko su tuo, kad dalis nuotekų patenka į aplinką, bet tam pašalinti jis ėmėsi priemonių, prašė sumažinti jam skirtą baudą, o esant galimybei visai jos neskirti.

9Per teismo posėdį institucijos, paskyrusios administracinę nuobaudą, atstovas A. U. prašė nutarimą palikti galiojantį, o dėl baudos dydžio paliko teisę spręsti teismui.

10S k u n d a s t e n k i n t i n a s i š d a l i e s.

11Pagal ATPK 51 straipsnio 1 dalį valstybinėse gamtos išteklių naudojimo ir aplinkos apsaugos programose, kompleksinėse schemose arba gamtos išteklių naudojimo leidimuose numatytų aplinkos apsaugos priemonių ar kitų aplinkosaugos reikalavimų neįgyvendinimas laiku, tyčia arba dėl aplaidumo – užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki penkių šimtų litų. E. P. paskirta minimali įstatymu numatyta nuobauda.

12Pagal ATPK 512 straipsnio 2 dalį ūkinės ar kitokios veiklos vykdymas, objektų eksploatavimas neturint gamtos išteklių naudojimo leidimo, kai tai numatyta įstatymuose ar kituose teisės aktuose arba pažeidžiant aplinkos apsaugos reikalavimus bei normatyvus, – užtraukia baudą piliečiams nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų litų ir pareigūnams – nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki trijų tūkstančių litų. E. P. paskirta minimali įstatymu numatyta nuobauda.

13Subendrinus šiuos jo padarytus pažeidimus, institucijos įgaliotas pareigūnas, E. P. paskyrė nuobaudą už sunkesnįjį iš padarytųjų administracinių teisės pažeidimų, ribose, t. y. galutinę nuobaudą skyrė 1 500 Lt piniginę baudą.

14Pagal Aplinkos apsaugos įstatymo 19 straipsnio 1 dalį juridiniai ir fiziniai asmenys, prieš pradėdami eksploatuoti ūkinės veiklos objektus ir vykdydami ūkinę veiklą, privalo įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka gauti leidimą.

15Remiantis aplinkos ministro 2007 m. balandžio 02 d. įsakymu Nr. D1-193 patvirtinto Paviršinių nuotekų reglamento 26 ir 26.1 punktų reikalavimais, TIPK leidimas, kuriame nustatyti leidžiami paviršinių nuotekų išleidimo į aplinką parametrai, būtina turėti, kai į aplinką išleidžiamos paviršinės nuotekos surenkamos nuo galimai teršiamų teritorijų, kurių paviršinių nuotekų surinkimo plotas didesnis negu 1 ha (išskyrus automobilių stovėjimo aikšteles). Taip pat Reglamente apibrėžta, jog galimai teršiama teritorija ? tai atvira teritorija, kuri dėl joje vykdomos veiklos yra arba gali būti teršiama (eksploatacijos ar avarinės taršos atvejais) kenksmingosiomis medžiagomis: didesnis kaip 0,5 ha technikos kiemas; autotransporto, žemės ūkio technikos, kitų savaeigių mechanizmų remonto, ardymo, techninės priežiūros, dažymo teritorija (teritorija, kurioje teikiamos išvardintos paslaugos, ir didesnė kaip 0,1 ha teritorija, kurioje išvardinta veikla vykdoma savo reikmėms ? prižiūrima ne daugiau kaip 20 mechanizmų); trąšų, augalų apsaugos produktų, buitinės chemijos, naftos produktų ir kitų kenksmingųjų medžiagų perpylimo, perkrovimo ar sandėliavimo vieta (išskyrus galutinius nurodytų medžiagų vartotojus); didesnė kaip 0,5 ha autotransporto stovėjimo aikštelė, išskyrus viešąsias aikšteles; centralizuota betono ruošimo ir išdavimo vieta; degalinės, naftos bazės teritorija, degalų ir kitų naftos produktų pilstymo vieta; chemijos, naftos perdirbimo, pieno, mėsos, žuvies perdirbimo, celiuliozės ir popieriaus, odų dirbimo, cukraus pramonės objekto teritorija; atliekų tvarkymo objekto, pabėgių mirkyklos teritorija.

16Degalinės ir talpyklos turi būti suprojektuotos, įrengtos, rekonstruotos ir naudojamos taip, kad būtų kuo mažiau teršiamas aplinkos oras, o išsiliejęs kuras negalėtų patekti į požeminius vandenis bei už joms skirtų teritorijų (sklypų) ribų, taip pat paviršinės nuotekos iš aplinkinių teritorijų negalėtų patekti į degalinės ar talpyklos, teritoriją (LR aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. D1-434 Dėl asmeninio naudojimo skystojo kuro degalinių bei asmeninio naudojimo skystojo kuro talpyklų Įrengimo ir naudojimo aplinkos apsaugos reikalavimų (LAND 80-2006) patvirtinimo 11 p.)

17Administracinio teisės pažeidimo protokolas (b. l. 17?18), patikrinimo aktas (b. l. 35?37), kolektyvinis gyventojų skundas (b. l. 46?47), fotonuotraukos (b. l. 38?41), E. P. paaiškinimai teisme bei kiti byloje esantys įrodymai (b. l. 23?34, 42?45) patvirtina, kad E. P., būdamas AB „Lietuvos geležinkeliai“ krovinių vežimo direkcijos Panerių geležinkelio stoties viršininko pavaduotojas, atsakingas už aplinkos apsaugos reikalavimų vykdymą (Pareiginiai nuostatai, b. l. 23?26), vykdo ūkinę veiklą, t. y. į aplinką išleidžiamos paviršinės nuotekos, surenkamos nuo galimai teršiamų teritorijų, kurių paviršinių nuotekų surinkimo plotas didesnis negu 1 ha neturėdama Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo, taip pat įmonė eksploatuoja skysto kuro degalinę, kuri nėra įrengta ir naudojama taip, kad išsiliejęs kuras negalėtų patekti į požeminius vandenis bei už joms skirtų ribų, taip pat paviršinės nuotekos iš aplinkinių teritorijų negalėtų patekti į Degalinės teritoriją. Šiais veiksmais E. P. pažeidė Aplinkos apsaugos įstatymo 19 straipsnio 1 dalies, Aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. 80 patvirtintų Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių 2 priedo, 3 punkto, Aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193 patvirtintų Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento 26.1 punkto ir 2006 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. D1-434 patvirtintų Asmeninio naudojimo skystojo kuro degalinių bei asmeninio naudojimo skystojo kuro talpyklų įrengimo ir naudojimo aplinkos apsaugos reikalavimų (LAND 80-2006) patvirtinimo 11 punkto imperatyvius reikalavimus.

18Šias aplinkybes akivaizdžiai ir aiškiai patvirtina E. P., institucijos atstovo A. U. paaiškinimai, patikrinimo aktas, kuriame išvardinti visi nustatyti pažeidimai, šį aktą yra pasirašęs E. P., A. U. ir V. U.. Teisminio nagrinėjimo metu E. P. iš dalies pripažino savo kaltę, nurodytus pažeidimus stengiasi pašalinti. Paaiškino, kad aikštelėje, kurioje vykdomi krovos darbai, t. y. perkraunama anglis, druska ir kiti kroviniai nėra pilnai sutvarkyta pagal teisės aktų reikalavimus, lietaus nuotekų surinkimo sistema savo funkcijų neatlieka, susidariusios paviršinės nuotekos nuo teritorijos patenka į aplinką. Jis kreipėsi į vadovybę, kad būtų parengtas kapitalinio remonto darbų planas, skirtos lėšos prekių baro nuotekų valymo ir kanalizacijos sistemų projektavimui bei įrengimui. Taip pat jis paaiškino, kad įmonė eksploatuoja skysto kuro degalinę, kuri nėra įrengta ir naudojama taip, kad išsiliejęs kuras negalėtų patekti į požeminius vandenis bei už joms skirtų ribų, taip pat paviršinės nuotekos iš aplinkinių teritorijų negalėtų patekti į Degalinės teritoriją.

19Pagal Aplinkos ministro 2007 m. balandžio 02 d. įsakymu Nr. D1-193 patvirtinto Paviršinių nuotekų reglamento 26 ir 26.1 punktų reikalavimus būtina turėti TIPK leidimą, kai į aplinką išleidžiamos paviršinės nuotekos surenkamos nuo galimai teršiamų teritorijų, kurių paviršinių nuotekų surinkimo plotas didesnis negu 1 ha (išskyrus automobilių stovėjimo aikšteles). Bylos įrodymai patvirtina, kad krovos aikštelė, kurioje kraunama anglis, druska nėra sutvarkyta pagal teisės aktų reikalavimus, susidariusios paviršinės nuotekos nuo teritorijos patenka į aplinką, tai bylos nagrinėjimo metu pripažino tiek E. P., tiek institucijos atstovas. Taigi šiuo atveju toks leidimas yra būtinas.

20Taigi teismas daro išvadą, kad jo veika teisingai kvalifikuota pagal ATPK 512 straipsnio 2 dalį, ATPK 51 straipsnio 1 dalį ir pagrįstai, subendrinus, paskirta minimali įstatymu numatyta nuobauda už sunkesnįjį iš padarytųjų administracinių teisės pažeidimų, t. y. už ATPK 512 straipsnio 2 dalį.

21Esant šioms aplinkybėms, teismas daro išvadą, kad nutarimas teisėtas ir pagrįstas, nuobauda skirta pagal įstatymus, bylą išnagrinėjo pareigūnas, turintis teisę spręsti šios kategorijos bylas, nuobauda paskirta laikantis administracinių nuobaudų skyrimo taisyklių. Tačiau teismas mano, kad yra pagrindas taikyti ATPK 301 straipsnio nuostatas, kurios numato, kad nagrinėjant administracinio teisės pažeidimo bylą, atsižvelgiant į padaryto teisės pažeidimo pobūdį, pažeidėjo asmenybę bei atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes, vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais, galima pažeidėjui skirti mažesnę nuobaudą, nei numatyta sankcijoje. Teismas pažymi, kad E. P. padarytą pažeidimą pripažįsta, dėl jo nuoširdžiai gailisi, nustatytus trūkumus stengiasi pašalinti, ne viskas įmonėje priklauso nuo jo valios, šiems darbams atlikti reikalingos didelės lėšos, jis nėra baustas už administracinius teisės pažeidimus, geranoriškai bendradarbiavo su pareigūnais, pastebėjęs nuotekų išleidimą į aplinką, iškart kreipėsi į vadovybę dėl lėšų skyrimo nuotekų valymo sistemai įrengti, todėl yra pagrindas sumažinti paskirtą nuobaudą. Asmuo negali likti nenubaustas už pažeidimus, kuriuos jis padarė, tačiau nuobauda turi atitikti pažeidimo pobūdį ir bausmės tikslus, todėl teismas skirtą 1 500 Lt baudą pakeičia 200 Lt bauda.

22Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 124 str. 1 d. 5 p., 128 str., teismas

Nutarė

23Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus m. agentūros įgaliotojo pareigūno 2009 m. lapkričio 11 d. nutarimą, kuriuo E. P. paskirta 1 500 Lt bauda, pakeisti ir paskirti 200 Lt (dviejų šimtų litų) baudą.

24Nutartis per 10 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui tiesiogiai arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Henrikas Sadauskas,... 2. 2009 m. lapkričio 5 d. Vilniaus RAAD Vilniaus m. agentūros įgaliotasis... 3. Išnagrinėjęs administracinio teisės pažeidimo bylą, Vilniaus RAAD... 4. E. P. nesutikdamas su priimtu nutarimu, skundu (b. l. 2?5) kreipėsi į... 5. 2009 m. liepos 24 d. Panerių geležinkelio stoties komisija, patikrinusi... 6. Taip pat prašė atsižvelgti į tai, kad remiantis LR aplinkos ministro 2007... 7. E. P. Panerių geležinkelio stoties viršininko pavaduotoju dirba nuo 2008 m.... 8. Per teismo posėdį E. P. sutiko su tuo, kad dalis nuotekų patenka į... 9. Per teismo posėdį institucijos, paskyrusios administracinę nuobaudą,... 10. S k u n d a s t e n k i n t i n a s i š d a l i e s.... 11. Pagal ATPK 51 straipsnio 1 dalį valstybinėse gamtos išteklių naudojimo ir... 12. Pagal ATPK 512 straipsnio 2 dalį ūkinės ar kitokios veiklos vykdymas,... 13. Subendrinus šiuos jo padarytus pažeidimus, institucijos įgaliotas... 14. Pagal Aplinkos apsaugos įstatymo 19 straipsnio 1 dalį juridiniai ir fiziniai... 15. Remiantis aplinkos ministro 2007 m. balandžio 02 d. įsakymu Nr. D1-193... 16. Degalinės ir talpyklos turi būti suprojektuotos, įrengtos, rekonstruotos ir... 17. Administracinio teisės pažeidimo protokolas (b. l. 17?18), patikrinimo aktas... 18. Šias aplinkybes akivaizdžiai ir aiškiai patvirtina E. P., institucijos... 19. Pagal Aplinkos ministro 2007 m. balandžio 02 d. įsakymu Nr. D1-193... 20. Taigi teismas daro išvadą, kad jo veika teisingai kvalifikuota pagal ATPK 512... 21. Esant šioms aplinkybėms, teismas daro išvadą, kad nutarimas teisėtas ir... 22. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos... 23. Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus m. agentūros... 24. Nutartis per 10 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiama Lietuvos...