Byla AS-556-400-08
Dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas), Dainiaus Raižio ir Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo

22008 m. birželio 13 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjų P. V. ir T. V. skundą atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Vilniaus apskrities viršininko administracijai, Vilniaus visuomenės sveikatos centrui, Valstybinei visuomenės sveikatos priežiūros tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir Civilinės aviacijos administracijai dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjai P. V. ir T. V. (toliau – ir pareiškėjai) kreipėsi į teismą su skundu, prašydami panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento 2008 m. vasario 27 d. raštą Nr. A51-4834-(11.4-MPD-0) ir įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės administraciją išduoti projektavimo sąlygų sąvadą gyvenamojo namo statybai ( - ).

6II.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. gegužės 27 d. nutartimi priėmė pareiškėjų atsisakymą nuo skundo ir administracinę bylą pagal pareiškėjų skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus nutraukė (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 101 str. 1 d. 3 p.).

8Pareiškėjai 2008 m. birželio 9 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su prašymu priteisti iš atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos jų naudai turėtas teismo išlaidas - 11 918,20 Lt.

9Pareiškėjai prašyme nurodė, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija geranoriškai įvykdė visus jų keliamus reikalavimus, todėl jie turi teisę į teismo išlaidų atlyginimą. Pareiškėjų teigimu, teismo išlaidas sudaro sumokėtas 118,20 Lt žyminis mokestis bei apmokėtos advokato paslaugos 11 800 Lt.

10III.

11Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. birželio 13 d. nutartimi pareiškėjų prašymą patenkino iš dalies - priteisė iš atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos

121 250 Lt teismo išlaidų P. V. naudai ir 1 250 Lt teismo išlaidų T. V. naudai. Kitoje dalyje prašymą dėl teismo išlaidų atmetė kaip nepagrįstą (ABTĮ 45 str. 3 d.).

13Teismas, įvertinęs ABTĮ 44 straipsnio, Civilinio proceso kodekso 98 straipsnio, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos) nuostatas, konstatavo, kad įstatymas proceso šaliai suteikia teisę gauti tik pagrįstų ir racionalių teismo išlaidų atlyginimą. ABTĮ 44 straipsnio 3 dalis nustato, kad šio straipsnio 2 dalyje numatyta pareiškėjo teisė reikalauti išlaidų atlyginimo išlieka ir tuo atveju, kai pareiškėjas atsisako prašymo (skundo) dėl to, kad atsakovas geruoju patenkina jo reikalavimą padavus prašymą (skundą) teismui. Teismas nurodė, kad atsakovas reikalavimą geruoju įvykdė pareiškėjams padavus skundą teismui. Taigi pareiškėjai pagal ABTĮ 44 straipsnio 3 dalį turi teisę į išlaidų atlyginimą. Teismas nustatė, kad pareiškėjai kreipdamiesi su skundu į teismą sumokėjo 118,20 Lt žyminį mokestį. Teismas konstatavo, kad pagal ABTĮ 39 straipsnio nuostatas administracinėse bylose už kiekvieną skundą (prašymą), nepaisant to kiek jame keliama reikalavimų, mokamas 100 Lt žyminis mokestis. Todėl, vadovaujantis ABTĮ 44 straipsnio 2 dalimi, teismas pareiškėjų prašymą priteisti 118,20 Lt už žyminio mokesčio sumokėjimą patenkino iš dalies. Teismas taip pat nustatė, kad pareiškėjus šioje byloje pagal 2008 m. kovo 26 d. atstovavimo sutartį Nr. V0/2008-03-26 atstovavo advokatų profesinės bendrijos „Balticus Advocatus“ advokatas Aleksandras Kočegarovas. Pareiškėjams teisinės paslaugos buvo teikiamos nuo 2008 m. kovo 26 d., t. y. galiojant Vyriausybės

142007 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr. 1368 patvirtintam minimalios mėnesinės algos (toliau – ir MMA) dydžiui 800 Lt. Pareiškėjams buvo suteiktos šios teisinės paslaugos: susipažinimas su pateiktais dokumentais dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento atsisakymo išduoti projektavimo darbų sąvadą gyvenamojo namo statybai ir jų teisinė analizė - 3 000 Lt, skundo bei procesinių dokumentų Vilniaus apygardos administraciniam teismui parengimas – 5 000 Lt bei pareiškėjų interesų atstovavimas teisme - 2 000 Lt. Teismas konstatavo, kad susipažinimas su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento dokumentais ir jų teisinė analizė yra neatsiejama skundo teismui parengimo dalis, todėl dėl to patirtos 3 000 Lt dydžio išlaidos atskirai nepriteistinos. Teismas taip pat konstatavo, kad pagal Rekomendacijų 8.2 punktą maksimalus rekomenduojamas užmokesčio už skundo surašymą dydis 3 MMA. Pareiškėjų prašoma priteisti 5 000 Lt suma už skundo teismui parengimą viršija Rekomendacijų 8.2 punkte nustatytą maksimalų užmokesčio už šią paslaugą dydį, todėl mažintina ir pareiškėjams priteistina 2 400 Lt (3 x 800 Lt). Teismas bylos duomenimis taip pat nustatė, kad nagrinėjant ginčą teisme įvyko vienas teismo posėdis, kurio trukmė 10 minučių. Teismo posėdyje pareiškėjus atstovavo advokatas A. Kočegarovas. Teismas, atsižvelgdamas į Rekomendacijų 9 punktą, prašymą priteisti išlaidas už atstovavimą teismo posėdyje atmetė. Teismas, atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes ir vadovaudamasis ABTĮ 44 straipsnio 3 dalimi, pareiškėjams iš viso priteisė 2 500 Lt (100 Lt + 2 400 Lt) teismo išlaidoms atlyginti, t. y. kiekvienam išmokant po 1 250 Lt.

15IV.

16Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. birželio 13 d. nutartį panaikinti ir nepriteisti iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos teismo išlaidų pareiškėjų naudai. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

171. ABTĮ 44 straipsnio 1 dalies teisės normos taikymas yra susijęs su bylos užbaigimu, kai yra pasiekiamas tam tikras rezultatas, kuris įforminamas teismo sprendimu. Atsižvelgiant į tai, kad įstatymų leidėjas numato galimybę proceso dalyviui atlyginti jo turėtas teismo išlaidas, jeigu jo naudai priimtas sprendimas, darytina išvada, jog teisė prašyti bylinėjimosi išlaidų atlyginimo yra susieta su konkrečiu procesiniu dokumentu - teismo sprendimu. Šiuo atveju bylos pabaiga buvo įforminta nutartimi, pareiškėjams atsiėmus skundą, tačiau faktinis teisinių santykių reguliavimo rezultatas pagal pobūdį neatitiko proceso rezultatui, kuris būtų buvęs pasiektas priėmus sprendimą minėtoje administracinėje byloje - jis nebūtų analogiškas nagrinėtos bylos baigčiai.

182. Pažymi, jog atsakovas priėmė sprendimą išduoti projektavimo sąlygų sąvadą ne sutikdamas su pareiškėjų pareikštu skundu minėtoje administracinėje byloje, bet veikė Statybos įstatymo 20 straipsnio numatyta tvarka tuomet, kai gavo Vilniaus visuomenės sveikatos centro 2008 m. balandžio 30 d. raštą Nr. (12)-2-977 „Dėl projektavimo sąlygų techniniam projektui rengti“, t. y. kai buvo oficialiai patvirtinta, kad ginčo teritorija nėra priskirta aerodromo apsaugos zonai. Todėl nelaikytina, kad atsakovas įvykdė skunde numatytus reikalavimus geruoju - pripažindamas, jog savo neteisėtais veiksmais ar neveikimu pažeidė pareiškėjų teises.

193. Rekomendacijos 2 punkte nurodyta, jog nustatant priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, rekomenduojama atsižvelgti į šių Rekomendacijų 8 punkte nurodytus maksimalius dydžius ir kriterijus. Atkreipia dėmesį, jog šios administracinės bylos negalima priskirti sudėtingų bylų kategorijai, bylos nagrinėjimas vyko teisme esančiame tame pačiame mieste, kaip ir pareiškėjų atstovų buveinė. Todėl yra taikytinas Rekomendacijų 11 punktas, kuris teigia, kad teismas gali nukrypti nuo šių Rekomendacijų 8 punkte nustatytų maksimalių dydžių, atsižvelgdamas į konkrečias bylos aplinkybes ir vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais.

204. Esminė priežastis atsisakyti išduoti pareiškėjų prašomą projektavimo sąlygų sąvadą buvo ta, kad Vilniaus visuomenės sveikatos centras 2008 m. sausio 30 d. raštu Nr. (12)-2-223 nurodė neišduoti projektavimo sąlygų sąvadų gyvenamųjų namų statybai ir sodo namų rekonstrukcijai tose teritorijose, kurios pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą iki 2015 metų, patvirtintą 2007 m. vasario 14 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-1519, patenka į oro uosto esamą triukšmo ar perspektyvinę triukšmo zonas. Pareiškėjams priklausantis žemės sklypas ( - ), kuriame planuojama statyti gyvenamąjį namą, pagal minėtus teisės aktus į minėtą triukšmo zoną pateko.

215. Atsakovas, vadovaudamasis STR 1.05.07:2002 13 punktu ir Statybos įstatymo 20 straipsnio 5 dalimi, nurodo, kad Vilniaus visuomenės sveikatos centro išreikšta pozicija dėl projektavimo sąlygų sąvado neišdavimo Vilniaus miesto savivaldybės administracijai apribojo galimybes įvykdyti Statybos įstatymo 20 straipsnio 4 ir 5 dalyse numatytus viešojo administravimo veiksmus - nagrinėti projektavimo sąlygas, jas derinti, siūlyti keisti ir joms pritarti ar nepritarti ir pan. Vilniaus miesto savivaldybės administracija neatliko neteisėtų veiksmų, todėl nebuvo jokio teisinio pagrindo naikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2008 m. vasario 27 d. raštą Nr. A51-4834 (11.4-MPD-O) bei įpareigoti ją kaip instituciją atitinkamai veikti.

22Teisėjų kolegija

konstatuoja:

23V.

24Atskirasis skundas atmestinas.

25Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 3 dalyje numatyta pareiškėjo teisė reikalauti teismo išlaidų atlyginimo išlieka ir tuo atveju, kai pareiškėjas atsisako prašymo (skundo) dėl to, kad atsakovas geruoju patenkina jo reikalavimą padavus prašymą (skundą) teismui.

26ABTĮ 44 straipsnio 3 dalyje išdėstytos nuostatos prasmė yra atlyginti bylinėjimosi išlaidas pareiškėjui, kai atsakovas nepagrįstai delsia imtis veiksmų, patenkinančių pareiškėjo reikalavimus, ir jų imasi tik tuomet, kai pareiškėjas kreipiasi į teismą. Teisėjų kolegijos vertinimu, minėta teisės norma, atsižvelgiant į teisės gauti iš kitos šalies procesinių išlaidų atlyginimą prigimtį bei esmę, suteikia pareiškėjui teisę gauti iš atsakovo ABTĮ 44 straipsnio 2 dalyje numatytų išlaidų atlyginimą ir tada, kai nustatoma, jog pareiškėjo skundo padavimą nulėmė atsakovo veiksmai (neveikimas). Ši nuostata reikalauja, kad atsakovas pareiškėjo reikalavimus patenkintų geruoju, pripažindamas savo veiksmų (neveikimo) ar akto neteisėtumą bei pareiškėjo reikalavimų pagrįstumą. Nagrinėjamu atveju matyti, kad pareiškėjai kreipėsi į teismą ir patyrė proceso išlaidas dėl neteisėto atsakovo delsimo patenkinti pareiškėjų reikalavimus. Kilusio administracinio ginčo išsprendimas pareiškėjų naudai reiškia, kad atsakovas (administravimo subjektas) pažeidė materialines pareiškėjų teises ir dėl tokio pažeidimo pareiškėjai buvo priversti jas įgyvendinti (ginti) administracinio proceso tvarka. Tokiu atveju sprendžiant pareiškėjų patirtų teismo išlaidų atlyginimo klausimus, būtina įvertinti, ar dėl pareiškėjų kreipimosi į administracinį teismą ir bandymo priverstine tvarka įgyvendinti (ginti) subjektines teises (atitinkamai ir dėl pareiškėjų patirtų išlaidų) nėra atsakingas atsakovas.

27Kaip matyti iš pareiškėjų skundo pirmosios instancijos teismui, jų reikalavimai buvo - panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento

282008 m. vasario 27 d. raštą Nr. A51-4834-(11.4-MPD-0) ir įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės administraciją išduoti projektavimo sąlygų sąvadą gyvenamojo namo statybai ( - ). Taigi ginčo objektas yra viešojo administravimo subjekto atsisakymas išduoti statinio projektavimo sąlygų sąvadą (statinio projektavimo sąlygų sąvadas - savivaldybės administracijos direktoriaus (jo įgalioto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo) patvirtintas konkrečiam statiniui nustatytų projektavimo sąlygų, įvardintų Statybos įstatymo 2 straipsnio 32 dalyje, bendrasis dokumentas; Statybos įstatymo 2 str. 33 d.).

29Statybos įstatymo 20 straipsnis ir jį lydintys teisės aktai nustato savivaldybės administracijos direktoriaus pareigą spręsti statinio projektavimo sąlygų išdavimo klausimą. Pagal įstatymą statinio projektavimo sąlygų sąvadui gauti statytojas (užsakovas) pateikia savivaldybės administracijos direktoriui (jo įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui) prašymą ir įvardintus 20 straipsnio 2 dalyje dokumentus, o savivaldybės administracijos direktorius turi atlikti įstatyme nustatytus veiksmus ir priimti sprendimą išduoti projektavimo sąlygų sąvadą arba atsisakyti jį išduoti. Atsižvelgiant į Statybos įstatymo 20 straipsnyje išdėstytas taisykles savivaldybės administracijos direktorius, gavęs visus įstatyme numatytus dokumentus iš statytojo (užsakovo), per tris dienas turi pateikti paraišką atitinkamoms institucijoms, išvardintoms 20 straipsnio 3 dalies 1- 5 punktuose, statinio projektavimo sąlygoms parengti.

30Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija nurodo, kad esminė priežastis atsisakyti išduoti pareiškėjų prašomą projektavimo sąlygų sąvadą buvo ta, kad Vilniaus visuomenės sveikatos centras 2008 m. sausio 30 d. raštu Nr. (12)-2-223 nurodė neišduoti projektavimo sąlygų sąvadų gyvenamųjų namų statybai ir sodo namų rekonstrukcijai tose teritorijose, kurios pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą iki 2015 metų, patvirtintą

312007 m. vasario 14 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-1519, patenka į oro uosto esamą triukšmo ar perspektyvinę triukšmo zonas. Atsakovas taip pat teigia, kad priėmė sprendimą išduoti projektavimo sąlygų sąvadą ne sutikdamas su pareiškėjų pareikštu skundu minėtoje administracinėje byloje, bet veikė Statybos įstatymo 20 straipsnio numatyta tvarka tuomet, kai gavo Vilniaus visuomenės sveikatos centro 2008 m. balandžio 30 d. raštą Nr. (12)-2-977 „Dėl projektavimo sąlygų techniniam projektui rengti“, t. y. kai buvo oficialiai patvirtinta, kad ginčo teritorija nėra priskirta aerodromo apsaugos zonai.

32Byloje esantis duomenys patvirtina, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentas 2008 m. vasario 27 d. raštu Nr. A51-4834-(11.4-MPD-0) atsisakė išduoti projektavimo sąlygų sąvadą gyvenamojo namo statybai ( - ). Pažymėtina, jog šiame rašte nepaminėtas Vilniaus visuomenės sveikatos centro 2008 m. sausio 30 d. raštas Nr. (12)-2-223. Be to, atsižvelgtina į tai, kad atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija tik 2008 m. balandžio mėnesį su paraiška kreipėsi į Vilniaus miesto sveikatos centrą dėl projektavimo sąlygų nustatymo.

33Nurodytų aplinkybių visuma patvirtina, jog atsakovo veiksmais buvo geruoju patenkinti pareiškėjų reikalavimai tik 2008 m. gegužės mėnesį, atsakovui išdavus 2008 m. gegužės 9 d. projektavimo sąlygų sąvadą (byla užbaigta Vilniaus apygardos administracinio teismo

342008 m. birželio 13 d. nutartimi), todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai konstatavo, kad pareiškėjai, vadovaujantis bendraisiais protingumo ir sąžiningumo principais, tokioje faktinėje situacijoje reikalauti turėtų išlaidų atlyginimo neprarado (ABTĮ 44 str. 3 d.) ir priteisė iš atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 1 250 Lt teismo išlaidų P. V. naudai ir 1 250 Lt teismo išlaidų T. V. naudai. Šios bylos situacija atitinka ABTĮ 44 straipsnio 3 dalyje numatytą atvejį, atsakovas už šias išlaidas turi būti atsakingas.

35Apeliacinės instancijos teismas, patikrinęs bylą, sutinka su pirmosios instancijos teismo pareiškėjams iš atsakovo priteista išlaidų dalimi. Šių išlaidų dydis yra pagrįstas ir atitinka Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr.1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 2, 7, 8.2 nuostatas.

36Taigi skundžiama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. birželio 13 d. nutartis yra pagrįsta ir teisėta, jos panaikinti nėra pagrindo.

37Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

38Atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atskirąjį skundą atmesti.

39Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. birželio 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

40Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. 2008 m. birželio 13 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjų... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjai P. V. ir T. V. (toliau... 6. II.... 7. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. gegužės 27 d. nutartimi... 8. Pareiškėjai 2008 m. birželio 9 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos... 9. Pareiškėjai prašyme nurodė, kad Vilniaus miesto savivaldybės... 10. III.... 11. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. birželio 13 d. nutartimi... 12. 1 250 Lt teismo išlaidų P. V. naudai ir 1 250 Lt teismo... 13. Teismas, įvertinęs ABTĮ 44 straipsnio, Civilinio proceso kodekso 98... 14. 2007 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr. 1368 patvirtintam minimalios mėnesinės... 15. IV.... 16. Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija atskiruoju skundu prašo... 17. 1. ABTĮ 44 straipsnio 1 dalies teisės normos taikymas yra susijęs su bylos... 18. 2. Pažymi, jog atsakovas priėmė sprendimą išduoti projektavimo sąlygų... 19. 3. Rekomendacijos 2 punkte nurodyta, jog nustatant priteistino užmokesčio už... 20. 4. Esminė priežastis atsisakyti išduoti pareiškėjų prašomą projektavimo... 21. 5. Atsakovas, vadovaudamasis STR 1.05.07:2002 13 punktu ir Statybos įstatymo... 22. Teisėjų kolegija... 23. V.... 24. Atskirasis skundas atmestinas.... 25. Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 3 dalyje numatyta... 26. ABTĮ 44 straipsnio 3 dalyje išdėstytos nuostatos prasmė yra atlyginti... 27. Kaip matyti iš pareiškėjų skundo pirmosios instancijos teismui, jų... 28. 2008 m. vasario 27 d. raštą Nr. A51-4834-(11.4-MPD-0) ir įpareigoti Vilniaus... 29. Statybos įstatymo 20 straipsnis ir jį lydintys teisės aktai nustato... 30. Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija nurodo, kad esminė... 31. 2007 m. vasario 14 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr.... 32. Byloje esantis duomenys patvirtina, kad Vilniaus miesto savivaldybės... 33. Nurodytų aplinkybių visuma patvirtina, jog atsakovo veiksmais buvo geruoju... 34. 2008 m. birželio 13 d. nutartimi), todėl pirmosios instancijos teismas... 35. Apeliacinės instancijos teismas, patikrinęs bylą, sutinka su pirmosios... 36. Taigi skundžiama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. birželio... 37. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1... 38. Atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atskirąjį skundą... 39. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. birželio 13 d. nutartį... 40. Nutartis neskundžiama....