Byla 2A-1358/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Audronės Jarackaitės ir Danutės Milašienės, sekretoriaujant Jūratei Česnulevičienei, dalyvaujant ieškovo viešosios įstaigos Nacionalinio kraujo centro atstovui advokatui Algiui Krušnai, trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Kraujo donorystės centras“ atstovui advokatui Laurynui Biekšai,

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo viešosios įstaigos Nacionalinio kraujo centro ir trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Kraujo donorystės centras“ apeliacinius skundus, atsakovo viešosios įstaigos Vilniaus greitosios pagalbos universitetinės ligoninės (dabar viešoji įstaiga Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė) pareiškimą dėl prisidėjimo prie trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Kraujo donorystės centras“ apeliacinio skundo dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gegužės 3 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-4730-520/2011 dėl perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų panaikinimo pagal ieškovo viešosios įstaigos Nacionalinio kraujo centro ieškinį atsakovui viešajai įstaigai Respublikinei Vilniaus universitetinei ligoninei dėl perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Kraujo donorystės centras“.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas VšĮ Nacionalinis kraujo centras kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė panaikinti 2011-02-08 atsakovo VšĮ Vilniaus greitosios pagalbos universitetinės ligoninės (dabar VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė) viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokolo Nr. 9R-7 1.1 punktą ir 1.2 punktą, kuriais nuspręsta atmesti ieškovo pasiūlymus dėl Pirkimo dalių Nr. 2 (,,Eritrocitai be leukocitų pridėtiniame tirpale, gaunami eferiniu būdu“) ir Nr. 5 (,,Trombocitai, gauti aferezės būdu, be leukocitų“), pakeisti šiuo protokoliniu sprendimu sudarytą pasiūlymų eilę paminėtose pirkimo dalyse ir laimėtoju pripažinti ieškovą, o taip pat panaikinti 2011-02-17 atsakovo viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokolą Nr. 9R-9, kuriuo nepagrįstai atmesta ieškovo pretenzija.

6Nurodė, kad dalyvavo atsakovo VšĮ Vilniaus greitosios pagalbos universitetinės ligoninės (toliau Ligoninė) 2010-10-27 Valstybės žinių priede „Informaciniai pranešimai“ Nr. 81 skelbtame kraujo ir jo komponentų viešojo pirkimo Nr. 96095 atvirame konkurse. Per pranešime nustatytą terminą 2011-01-20 pateikė atsakovui po penkis Pirkimo dalių Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 5 pavyzdžius. Atsakovo viešojo pirkimo komisija (toliau Komisija) 2011-02-08 posėdžio protokolinio sprendimo 1.1, 1.2 punktais atmetė ieškovo pasiūlymus dėl Pirkimo dalių Nr. 2 ir Nr. 5, o 2011-02-17 protokolo Nr. 9R-9 sprendimu atmetė 2011-02-10 pareikštą pretenziją.

7Nurodė, kad atsakovas be pagrindo atmetė pasiūlymą dėl Pirkimo dalies Nr. 2, tai yra eritrocitų, gautų eferiniu būdu, pirkimo, tuo pagrindu, kad pateiktų bandinių hemoglobino (toliau - HB) koncentracija neatitinka techninių reikalavimų, o ant kraujo komponentų maišelių yra nurodytas klaidingas tūris, neatitinkantis faktinio maišelių tūrio. Remdamasis atsakovo atlikto ieškovo bei trečiojo asmens pateikto kraujo ir jo komponentų bandinių tyrimo išvadomis bei atsakovo hematologinio analizatoriaus protokolų duomenimis, ieškovas teigė, kad Perkančioji organizacija ieškovo kraujo ir jo komponentų bandinių analizės 2 lentelėje neteisingai apskaičiavo HB kiekius visiems ieškovo pateiktiems prekių vienetams, nurodytas mažesnis HB kiekis, nei yra užfiksuotas paties atsakovo hematologinio analizatoriaus protokoluose.

8Nurodė, jog pagal Perkančiosios organizacijos Kraujo ir jo komponentų specifikacijos techninius reikalavimus Pirkimo dalies Nr. 2 prekių, tai yra HB, koncentracija turi būti ne mažesnė kaip 50 g. Apskaičiavus HB kiekius pagal Perkančiosios organizacijos hematologinio analizatoriaus protokolų duomenis, visi ieškovo pateikti prekių vienetai atitinka šiuos techninius reikalavimus, nes HB kiekis yra netgi didesnis negu 50 g. Netgi vadovaujantis Perkančiosios organizacijos atliktos analizės 2 lentelėje neteisingai apskaičiuotais HB kiekiais, tik vieno iš prekių vieneto HB kiekis - 49 g, mažesnis, nei reikalaujama Specifikacijoje. Nežiūrint to, kad trečiojo asmens kraujo ir jo komponentų bandinių analizės 2 lentelėje taip pat nustatyta, kad vieno iš prekės vieneto HB kiekis yra 48 g, tai yra mažesnis, nei reikalaujama Specifikacijoje, šio asmens pasiūlymas nebuvo atmestas.

9Atsakovas, klaidingai apskaičiavęs HB kiekius visuose ieškovo pateiktuose prekių vienetuose bei nevienodai įvertinęs ieškovo bei trečiojo asmens pateiktų prekių pavyzdžių išbandymo rezultatus, pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau VPĮ) 3 straipsnyje įtvirtintus lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principus.

10Ieškovas taip pat nurodė, jog Perkančioji organizacija nepagrįstai atmetė ieškovo pasiūlymą Pirkimo dalyje Nr. 2 kraujo ir jo komponentų bandinių analizės 2 lentelėje neteisingai nurodžiusi, kad tuščio maišelio svoris yra 40 g ir dėl to atitinkamai klaidingai nustatė pateiktų prekių bandinių tūrį. Teigė, jog kraują ir jo komponentus pateikė maišeliuose, kurių vieno svoris yra ne 40 g, o 26 g, todėl atsakovas, apskaičiuodamas kraujo komponentų svorį pagal Europos Tarybos rekomendacijas Nr. (95) 15 „Dėl kraujo komponentų ruošimo, naudojimo ir kokybės užtikrinimo“, neturėjo pagrindo teigti, kad ant ieškovo prekių bandinių maišelių klaidingai nurodytas tūris.

11Nurodė, jog Perkančioji organizacija nepagrįstai atmetė ieškovo pasiūlymą Pirkimo dalyje Nr. 5, tai yra dėl trombocitų pirkimo, tuo pagrindu, kad pateiktų prekių bandinių trombocitų skaičius ir tūris neatitinka Sveikatos apsaugos ministro 2005-02-08 įsakymo Nr. V-91 3.9 punkto reikalavimų, o 11000683-2 komponento ženklinimas etiketėje neatitinka Sveikatos apsaugos ministro 2005-03-09 įsakymo Nr. V-165 132.2.9. punkto reikalavimų.

12Teigė, jog Sveikatos apsaugos ministro 2005-02-08 įsakymo Nr. V-91 3.9 punktas nustato trombocitų, gautų aferezės būdu, techninius kokybės parametrus, tuo tarpu atsakovas Pirkimo dalimi Nr. 5 ketina įsigyti kitą prekę, t. y. trombocitus, gautus eferezės būdu, be leukocitų, todėl šiai prekei taikomi ne įsakymo 3.9, o 3.10 punkte nustatyti techniniai kokybės parametrai. Vadovaujantis šio įsakymo 3.10 punktu, tūris turi būti ne mažesnis kaip 40 ml 60*109 trombocitų. Pagal pirkimo dokumentus - Specifikaciją, šios prekės tūris turi būti ne didesnis, kaip 120 ml. Taigi Specifikacijoje nurodytas šios prekės tūris nesutampa nei su įsakymo 3.9 punkte, nei su 3.10 punkte nurodytu tūriu. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas, vadovaudamasis Specifikacija, pateikė 120 ml tūrio prekių bandinius, šie bandiniai atitiko Specifikacijoje nustatytus tūrio reikalavimus ir atsakovas neturėjo pagrindo remtis paminėto įsakymo Nr. V-91 3.9 punktu ir atmesti pasiūlymą šioje dalyje.

13Nurodė, jog laimėtoju šioje dalyje pripažinto trečiojo asmens pateiktų prekių bandinių analizėje nustatytas tūris taip pat yra 120 ml, tačiau šio tiekėjo pasiūlymas Pirkimo dalyje Nr. 5 nebuvo atmestas. Dėl 11000683-2 komponento ženklinimo etiketėje ieškovas nurodė, jog aferezinių trombocitų vienetai buvo pateikti kaip pavyzdžiai, jie nebuvo skirti transfuzijai, todėl etiketėje nurodytų šio komponento pagaminimo ir galiojimo datų sutapimas nėra reikšmingas.

14Teigė, jog atsakovas, vertindamas pasiūlymus, skirtingai vertino vienodus tiekėjų pateiktų prekių pavyzdžių išbandymo rezultatus, taikydamas nevienodus vertinimo kriterijus ir tokiu būdu akivaizdžiai pažeidė lygiateisiškumo ir skaidrumo principus.

15II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

16Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gegužės 3 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies: panaikino 2011-02-08 atsakovo viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokolo Nr. 9R-7 1.1 punktą, kuriuo nuspręsta atmesti ieškovo VšĮ Nacionalinio kraujo centro pasiūlymą dėl Pirkimo dalies Nr. 2, tai yra eritrocitų, gautų eferiniu būdu, pirkimo, protokolo dalį, kuria nuspręsta sudaryti preliminarią pasiūlymų eilę dėl Pirkimo dalies Nr. 2, atsakovo sprendimą Pirkimo dalyje Nr. 2 pripažinti laimėtoju trečiąjį asmenį UAB „Kraujo donorystės centras“ laimėtoju, panaikino 2011-02-17 atsakovo viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokolo Nr. 9R-9 dalį, kuria atmesta ieškovo VšĮ Nacionalinio kraujo centro pretenzija dėl Pirkimo dalies Nr. 2.; pripažino negaliojančia atsakovo ir trečiojo asmens UAB „Kraujo donorystės centras“ 2011-03-15 sudarytos sutarties Nr. P33/11/S-32 dalį dėl eritrocitų be leukocitų pridėtiniame tirpale, gautų eferiniu būdu, pirkimo-pardavimo, išsaugant iš jos šalims kylančias teises ir pareigas vieną mėnesį, kurio pradžia skaičiuojama nuo šio teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos; įpareigojo atsakovą per vieną mėnesį, kurio pradžia skaičiuojama nuo šio teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, atnaujinti viešojo pirkimo procedūras dėl Pirkimo dalies Nr. 2: iš naujo svarstyti tiekėjų pasiūlymus, sudaryti naują pasiūlymų eilę, išrinkti konkurso nugalėtoją ir su juo pasirašyti viešojo pirkimo sutartį. Kitus ieškinio reikalavimus atmetė.

17Teismas, nurodė, kad vienas iš skaidrumo principo turinio elementų yra perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų teisės normų bei savo paskelbto viešojo pirkimo dokumentų sąlygų laikymasis. Tenkindamas ieškininį reikalavimą dėl Pirkimo dalies Nr. 2, tai yra eritrocitų, gautų eferiniu būdu, pirkimo, teismas konstatavo, jog nagrinėjamu atveju, atsakovo Komisija šio principo nesilaikė. Nustatyta, kad Komisijai buvo pateikti duomenys, kad eritrocitų be leukocitų pridėtiniame tirpale, gautų eferiniu būdu, HB kiekis pateiktuose 4 maišeliuose buvo virš 50 g, tik viename buvo 49 g, maišeliuose esantis tūris buvo nurodytas virš 250 ml (b. l. 35). Trečiojo asmens bandinių analizės dokumente buvo nurodyta, kad HB kiekis viename maišelyje yra 48 g (b. l. 37). Tačiau viešojo pirkimo komisija trečiojo asmens pasiūlymą priėmė, o ieškovo pasiūlymą atmetė. Teismui buvo pateikti įrodymai, kad tai buvo klaida (b. l. 63), tačiau nebuvo pateikta įrodymų, kad klaidingas trečiojo asmens bandinio duomenų nurodymas buvo pastebėtas 2011-02-08, tai yra Komisijai priimant ginčijamą protokolinį sprendimą

18Atsižvelgdamas į tai bei į tai, jog ieškovas įrodė, kad jo bandinių analizės dokumente taip pat neteisingai apskaičiuotas ir nurodytas HB kiekis viename maišelyje: 49 g, vietoje 51,7 g, teismas konstatavo, jog buvo pažeisti imperatyvūs viešųjų pirkimų principai, ir patenkino ieškovo reikalavimus dėl Pirkimo dalies Nr. 2.

19Kartu teismas atmetė atsakovo argumentus, kad faktinis ieškovo pateiktų bandinių tūris buvo mažesnis nei nurodytas, atsižvelgiant į 2011-04-04 patikrintą ieškovo eritrocitų maišelių svorį. Teismas sprendė, jog maišelio svoris turėjo būti nustatytas tuo metu, kai buvo atliekama bandinių analizė viešojo pirkimo metu, nes byloje nėra įrodymų, jog atsakovo sverti maišeliai buvo taip išvalyti ir išsausinti, kad jie tiksliai svėrė 46 g. Tuo tarpu ieškovas pateikė įrodymus, kad minėtas maišelis sveria 26 g. Teismas sprendė, jog atsakovas neįrodė, kad tikslus ieškovo maišelio svoris yra 46 g. Be to, teismas konstatavo, kad pirkimo dalyviai nebuvo informuoti apie tai, jog pasiūlymai bus vertinami atsižvelgiant į tai, ar nurodytas ant maišelio tūris atitinka faktinį tūrį, o vertinimo kriterijais taip pat bus ženklinimas, etiketavimas, todėl sprendė, jog ieškovo pasiūlymas Pirkimo dalyje Nr. 2 negalėjo būti atmestas dėl tūrio ir ženklinimo. Pažymėjo, kad trečiojo asmens etiketavimas taip pat nebuvo tikslus.

20Nurodė, kad ieškovas yra teisus teigdamas, jog jo pasiūlymas dėl Pirkimo dalies Nr. 5, tai yra dėl trombocitų pirkimo, negalėjo būti atmestas dėl ženklinimo, tūrio, nes pirkimo sąlygose apie ženklinimą nebuvo nurodyta. Tačiau atsižvelgdamas į perkamos prekės svarbą žmonių sveikatai, teismas atmetė ieškovo argumentus, kad prekių bandiniuose 1000685 trombocitų skaičius atitiko techninius reikalavimus, kad atsakovas privalėjo nurodyti duomenis su galima paklaida, numatyta VGPUL Hematologinio analizatoriaus COULTR LH 750 System paso 5 puslapyje. Tokią išvadą teismas padarė remdamasis tuo, kad donacijos Nr. 11000685-2 trombocitų koncentracija yra 1673*109, o jų skaičius maišelyje yra 1,96*1011, o ne 200*109, kaip nurodyta specifikacijoje. Dėl to vadovaudamasis VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punktu, teismas atmetė minėtus ieškovo reikalavimus.

21Kartu teismas savo iniciatyva pripažino atsakovo ir trečiojo asmens 2011-03-15 pirkimo sutartį dėl Pirkimo dalies Nr. 2 negaliojančia, tačiau atsižvelgdamas į pirkimo viešąjį interesą šį sandorį terminuotai išsaugojo.

22III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į jį argumentai

23Apeliaciniu skundu ieškovas VšĮ Nacionalinis kraujo centras prašo panaikinti teismo sprendimo dalį, kuria netenkinti ieškinio reikalavimai, susiję su Pirkimo dalimi Nr. 5, ir priimti naują sprendimą, kuriuo būtų panaikinti: Perkančiosios organizacijos (atsakovo) viešojo pirkimo komisijos 2011-02-08 posėdžio protokolo Nr. 9R-7 1.2 punktas, šiuo protokolu sudaryta pasiūlymų eilė Pirkimo dalyje Nr. 5, kiek tai susiję su trečiuoju asmeniu UAB „Kraujo donorystės centras“, 2011-02-17 posėdžio protokolas N. 9R-9, kuriuo nepagrįstai atmesta jo (ieškovo) pretenzija dėl Pirkimo dalies Nr. 5. Skundas grindžiamas tokiomis aplinkybėmis:

  1. Teismas neįvertino faktinės aplinkybės, kad atsakovas 2011-02-08 posėdžio protokolu Nr. 9R-7 atmetė jo pasiūlymą dėl Pirkimo dalies Nr. 5 vadovaudamasis tuo, jog išbandymui pateiktų komponentų tūris ir 1000685 komponento trombocitų skaičius neatitiko Sveikatos apsaugos ministro 2005-02-08 įsakymo Nr. V-91 „Dėl kraujo ir kraujo komponentų kokybės ir saugos reikalavimų patvirtinimo“ (toliau Įsakymas) 3.9 punkto reikalavimų ir 11000683-2 komponento ženklinimas etiketėje yra neteisingas. Teismas, nustatęs, kad vieno iš bandinių (donacijos Nr. 11000685-2) trombocitų skaičius maišelyje buvo 1,96*1011, sprendė, jog šis rezultatas neatitiko pirkimo sąlygose nurodytų techninių reikalavimų. Tačiau pagal Įsakymo 3.9 punktą 120 ml tūris (nurodyta techninėje specifikacijoje) turėtų būti pakankamas 180*109 trombocitų skaičiui, o, kaip minėta, šiuo atveju atsakovui pateiktame bandinyje (donacijos Nr. 11000685-2) buvo 196*109 trombocitų skaičius. Dėl to teismas turėjo konstatuoti tai, jog bandinys (donacijos Nr. 11000685-2) atitiko Įsakymo reikalavimus, tačiau be pagrindo sprendė, kad bandinio rezultatas neatitiko pirkimo sąlygose nurodytų techninių reikalavimų. Be to, atsakovas kraujo ir jo komponentų bandinių analizėje nurodė, kad 1,96*1011 kiekiui trombocitų reikiamas tūris yra 130 ml, kaip tai nurodyta minėto Įsakymo 3.9 punkte. Tuo tarpu techninėje specifikacijoje atsakovas reikalavo, kad didesniam trombocitų kiekiui, t. y. 2*1011, reikiamas tūris būtų mažesnis nei 1,96*1011 trombocitų kiekiui, t. y. 120 ml. O tai reiškia, jog atsakovas, atmesdamas jo pasiūlymą, vadovavosi įsakymu, o ne technine specifikacija.
  2. Teismas neatsižvelgė į jo argumentą, kad techninėje specifikacijoje dėl Pirkimo dalies Nr. 5 nurodyti aferezinių trombocitų tūrio ir skaičiaus reikalavimai prieštarauja vienas kitam ir įsakymo 3.9 punktui.
  3. Teismas nurodė, kad bandinio (donacijos Nr. 11000685-2) trombocitų koncentracija yra 1673*109, o jų skaičius maišelyje yra 1,96*1011. Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, kyla pagrįsta abejonė dėl atsakovo atlikto bandymo rezultatų patikimumo. Visų pirma, kaip nustatė teismas, pagal VGPUL Hematologinio analizatoriaus COULTR LH 750 System tyrimo rezultatas gali varijuoti su < 3,3 proc. paklaida, o tai reiškia, kad trombocitų skaičiaus tyrimų priimtini rezultatai gali varijuoti ±54**109 litre, t. y. trombocitų skaičius galėjo būti 1691*109 litre arba 202,9*109 bandinio vienete. Tai atitinka ne tik minėtą Įsakymą, bet ir techninę specifikaciją, todėl nėra jokio pagrindo išvadai, kad jo pateikti bandiniai yra nekokybiški ir dėl to gali kilti grėsmė žmonių sveikatai. Antra, teismas netyrė ir neanalizavo jo nurodytų argumentų, kad atsakovo pateiktos Kokybės vadybos sistemos tyrimų metodikos Nr. 026, 028, 029, nesusijusios su Pirkimo dalimis Nr. 2, 5, jose neaprašyta labai svarbi tyrimo preanalizinė fazė, t. y. nurodoma, kaip paimamas, ženklinamas, transportuojamas tiriamo kraujo komponento vieneto bandinys, kad būtų užtikrinta jo kokybė. Trečia, iš atsakovo atstovės E. K. paaiškinimų teismo posėdžio metu, kokiu būdu buvo tirti jo pateikti bandiniai Pirkimo dalyje Nr. 5, akivaizdu, kad mėginio paėmimo iš maišelio procedūra buvo atlikta netinkamai, todėl galėjo būti nustatytas klaidingas trombocitų kiekis bandinyje. Be to, bandiniai (donacijos Nr. 11000685-1, 11000685-2) buvo paimti iš vieno donoro, tačiau jų rezultatai skyrėsi.

24Apeliaciniu skundu trečiasis asmuo UAB „Kraujo donorystės centras“ prašo panaikinti teismo sprendimo dalį dėl viešojo pirkimo Nr. 2, priimti naują sprendimą – šią ieškinio dalį atmesti. Skundas grindžiamas tokiomis aplinkybėmis:

251. Teismo išvada, kad byloje nėra įrodymų, patvirtinančių, jog Konkurse dalyvavę asmenys nebuvo informuoti apie tai, jog pasiūlymai bus vertinami atsižvelgiant į tai, ar nurodytas maišelio tūris atitinka faktinį tūrį, vertinimo kriterijai bus ženklinimas (etiketavimas), yra neteisinga ir nepagrįsta. Priešingai, Konkurso sąlygų 4.1 punkte aiškiai nustatyta, kad prekių techniniai reikalavimai išdėstyti specifikacijoje ir Įsakyme, kuriame nurodyta, kad kraujo komponentas leidžiamas naudoti užtikrinus kraujo komponento atitikimą nustatytiems reikalavimams, eritrocitai be leukocitų pridėtiniame tirpale turi būti ženklinami kraujo donorystės įstaigose, t. y. produktas turi būti ženklinamas. Be to, toks aiškinimas atitinka ir kraujo komponentų ženklinimo praktiką visame pasaulyje, Sveikatos apsaugos ministro 2005-03-09 įsakymą Nr. V-165, papildžiusį 2000-10-19 įsakymą Nr. 563, kuriuo buvo patvirtintos kraujo ir jo komponentų ruošimo rekomendacijos. Taip pat Konkurso sąlygų 6.2 punkto nuostata, kad išbandymo ligoninėje metu bus nustatomas prekių atitikimas techniniams reikalavimams, be kita ko, reiškė ir prekių atitikimo nustatymą reikalavimams, įtvirtintiems teisės aktuose, įskaitant ženklinimą.

262. Teismas be pagrindo sprendė, kad atsakovas nesilaikė imperatyvių viešųjų pirkimų principų, įtvirtintų VPĮ, atmesdamas ieškovo reikalavimą dėl Pirkimo dalies Nr. 2, dėl to, kad neva ir jo (trečiojo asmens) viename bandinio maišelyje buvo nustatytas mažesnis HB kiekis (48 g) nei reikalaujama Konkurso sąlygose, nes byloje yra pateikti įrodymai, kad atsakovas, nurodydamas trečiojo asmens bandinyje mažesnį HB kiekį, padarė rašymo apsirikimą. Jo manymu, klaidos nustatymo laikas neturi lemiamos reikšmės sprendžiant dėl viešųjų pirkimų principų laikymosi.

273. Teismo motyvai dėl ieškovo bandinių maišelių svorio yra absoliučiai nepriimtini, t. y. teismas sukritikavo antstolio D. Šidlausko konstatuotą faktinę aplinkybę, kad minėto maišelio svoris yra 46 g remdamasis tuo, jog nuotraukoje matyti kraujo dėmės, tačiau jos negali sverti tiek, kad maišelio svoris nukristų nuo 46 g iki 26 g. Be to, reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad jo (trečiojo asmens) pateiktų bandinių tūris tarp nurodyto etiketėje ir realaus yra minimalus (1-8 ml), tuo tarpu ieškovo – nuo 15 ml iki 45 ml, jo pateiktų bandinių faktinis tūris yra didesnis už nurodytą etiketėje, o ieškovo – visuomet mažesnis.

28Atsakovas VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė (anksčiau VšĮ Vilniaus greitosios pagalbos universitetinė ligoninė) prisidėjo prie trečiojo asmens UAB „Kraujo donorystės centras“ apeliacinio skundo (CPK 309 str.1 d.).

29Atsiliepimu į trečiojo asmens UAB „Kraujo donorystės centras“ apeliacinį skundą ieškovas VšĮ Nacionalinis kraujo centras prašo skundą atmesti, o teismo sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepime teigiama:

301. Teismas padarė teisingą išvadą, kad atsakovo Komisija nepagrįstai nustatė, jog jo Pirkimų dalyje Nr. 2 pateiktų bandinių HB koncentracija neatitinka techninių reikalavimų. Jis įrodė, kad visų jo pateiktų prekių pavyzdžių HB kiekis atitiko tiek techninės specifikacijos, tiek Įsakymo keliamus reikalavimus, t. y. buvo ne mažesnis kaip 50, o atsakovas to nepaneigė.

312. Teismas teisėtai konstatavo, kad asmenys, dalyvavę pirkime, nebuvo informuoti apie tai, jog pasiūlymai bus vertinami vadovaujantis ženklinimo, etiketavimo kriterijais, atsižvelgiama į tai, ar bandinio maišelio nurodytas tūris atitinka faktinį tūrį, nes tokie kriterijai privalėjo būti konkrečiai nurodyti pirkimo dokumentuose (VPĮ 24 str. 1 d., Konkurso sąlygų 4.1 p.).

323. Jo atsakovui pateikti prekių pavyzdžiai atitiko Įsakymo 3.6 punkte, techninėje specifikacijoje keliamą reikalavimą nurodyti teisingą tūrį, t. y. kad eritrocitų be leukocitų pridėtiniame tirpale tūris būtų 250±50 ml, o prekių pavyzdžių etiketėse nurodyto tūrio neatitikimas praktinio išbandymo metu nustatytam tūriui galėjo atsirasti dėl atsakovo taikyto klaidingo maišelio svorio – 46 g, o ne 26 g. Jis pateikė teismui įrodymus, kad naudoja gamintojo „Haemonetics“ S. A. raudonųjų kūnelių maišelius, kurių svoris yra 26 g. Teismas pagrįstai nesivadovavo antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokole nustatytu tuščio maišelio svoriu (46 g), nes neišvalytas ir drėgmės prisigėręs maišelis negali būti objektyvus ir patikimas nustatant faktinį tuščio maišelio svorį. Be to, atsakovas pripažino, kad atliekant bandinių analizę faktinis maišelio svoris nebuvo nustatomas. Tai reiškia, jog atsakovas klaidingai nustatė faktinį tuščio maišelio svorį, todėl nėra pagrindo teigti, kad ant bandinių maišelių buvo nurodytas klaidingas tūris. Taip pat nėra aišku, kuo vadovaudamasis atsakovas eritrocitų be leukocitų pridėtiniame tirpale, gaunamų eferezės būdu, perskaičiavimui į tūrį taikė santykį 1 g =1,05 ml.

334. Teismas teisingai nustatė, kad trečiojo asmens etiketavimas taip pat nebuvo tikslus ir trečiasis asmuo apeliaciniame skunde to neneigia. Trečiasis asmuo apeliaciniame skunde nepagrįstai Konkurso sąlygų 6.2 punktą aiškina plečiamai, t. y. kad prekė turėjo atitikti ir Sveikatos apsaugos ministro 2005-03-09 įsakymo Nr. V-165 reikalavimus, nes minėtas įsakymas nebuvo nurodytas pirkimo dokumentuose. Dėl to toks Konkurso sąlygos aiškinimas pažeidžia imperatyvų skaidrumo principą.

345. Teismas padarė teisingą išvadą, kad atsakovas dėl Pirkimo dalies Nr. 2 nesilaikė imperatyvių skaidrumo, lygiateisiškumo ir viešojo pirkimo sąlygų nekeičiamumo principų, nes nustatęs, jog vieno jo (ieškovo) bandinių HB koncentracija yra 49 g, o trečiojo asmens – 48 g, jo pasiūlymą atmetė, o trečiojo asmens – priėmė ir pripažino laimėtoju. Atsakovas nepateikė jokių įrodymų, kad rašymo apsirikimas, nurodant trečiojo asmens bandinio hemoglobino neatitikimą Konkurso sąlygoms, buvo pastebėtas 2011-02-08 surašant protokolą Nr. 9R-7, kuriuo buvo atmestas jo pasiūlymas ir sudarytas pasiūlymų eilė.

35Atsakovas VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė (anksčiau VšĮ Vilniaus greitosios pagalbos universitetinė ligoninė), atsiliepdamas į ieškovo VšĮ Nacionalinio kraujo centro apeliacinį skundą, prašo šį skundą atmesti ir skundžiamą teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą. Atsiliepime teigiama:

  1. Ieškovas neteisingai tvirtina, kad atsakovas atmetė jo pasiūlymą Pirkimo dalyje Nr. 5, vadovaudamasis ne Konkurso techniniais reikalavimais, o Įsakymu. Konkurso sąlygų 7.2 punkte yra aiškiai nurodyta, kad bus atmestas pasiūlymas, neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, o 4.1 punkte nustatyta, jog prekių techniniai reikalavimai yra išdėstyti specifikacijoje ir Įsakyme, kurie iš esmės yra identiški, neprieštaraujantys ir papildantys vienas kitą. Dėl to vien tai, kad Komisija nurodė, jog ieškovo pasiūlymas Pirkimo dalyje Nr. 5 neatitinka Įsakymo, nereiškia, kad buvo pažeisti VPĮ reikalavimai. Ieškovas piktnaudžiauja proceso teisėmis nurodydamas minėtus argumentus, nes jie nebuvo pateikti pirmosios instancijos teismui.
  2. Ieškovo pasiūlymo neatitikimas pirkimo sąlygoms pasireiškė tuo, kad bandinio (donacijos Nr. 11000685-2) trombocitų skaičius maišelyje buvo 1,96*1011. Nei Konkurso sąlygų specifikacijoje, nei Įsakymo 3.10 punkte nėra numatyta, kad yra galima paklaida. Dėl to teismas pagrįstai konstatavo, kad trombocitų skaičiaus paklaida nėra galima, o ieškovo apeliaciniame skunde pateikti klaidinantys skaičiavimai, kurie beje nebuvo pateikti pirmosios instancijos teismui, teisės aktų ir techninės specifikacijos laisva interpretacija negali būti pagrindas panaikinti teisėtą teismo sprendimą.

36Toliau atsakovas VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė iš esmės pakartoja trečiojo asmens UAB „Kraujo donorystės centras“ apeliacinio skundo argumentus dėl tinkamo kraujo ir jo komponentų bandinių ženklinimo ir dėl to, kad ieškovo apeliaciniame skunde pateikti skaičiavimai ir argumentacija yra nauji įrodymai, kurie nebuvo pateikti pirmosios instancijos teisme, todėl prašo apeliacinės instancijos teismo jais nesivadovauti (CPK 314 str.).

37Trečiasis asmuo UAB „Kraujo donorystės centras“ prisijungia prie atsakovo atsiliepimo į ieškovo apeliacinį skundą ir prašo jį tenkinti, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

38IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

39Apeliaciniai skundai atmestini.

40Kaip žinoma, CPK 263 straipsnis reikalauja, kad teismo sprendimas būtų teisėtas ir pagrįstas, tai yra priimtas tiksliai nustačius faktines bylos aplinkybes ir atitiktų materialiosios bei proceso teisės normų reikalavimus. Apeliacinės instancijos teismas privalo patikrinti ne tik faktinį, bet ir teisinį apeliacinio skundo pagrindą bei absoliučius teismo sprendimo negaliojimo pagrindus (CPK 320 str.).

41Teisėjų kolegija, remdamasi byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir surinktais įrodymais, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės teisingai įvertino surinktus įrodymus, nustatė visas šio ginčo išsprendimui reikšmingas faktines bylos aplinkybes, o taip pat iš esmės teisingai išaiškino, pritaikė materialiosios bei proceso teisės normas ir, iš dalies patenkindamas ieškovo VšĮ Nacionalinio kraujo centro ieškinį, priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą (CPK 263 str. 1 d.). Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl byla nagrinėjama apeliacinių skundų ribose.

42Kaip jau buvo minėta, šioje byloje nagrinėjamas ginčas yra kilęs dėl atsakovo VšĮ Vilniaus greitosios pagalbos universitetinės ligoninės 2010-10-27 paskelbto atviro konkurso „Kraujas ir jo komponentai“ rezultatų, tai yra dėl atsakovo sprendimų, kuriais atmestas ieškovo VšĮ Nacionalinio kraujo centro pasiūlymas pirkimo dalyje Nr. 2 dėl pirkimo eritrocitų (HB) be leukocitų pridėtiniame tirpale, gaunamų eferiniu būdu, bei pirkimo dalyje Nr. 5 dėl pirkimo trombocitų, gaunamų aferezės būdu, be leukocitų. Pirkimo dalyje Nr. 2 ieškovo pasiūlymas buvo atmestas nurodant, kad bandinių HB koncentracija neatitinka techninių reikalavimų ir ant komponentų maišelių nurodytas klaidingas tūris, neatitinkantis faktinio, o pirkimo dalyje Nr. 5 - nurodant, kad komponentų tūris neatitinka Sveikatos apsaugos ministro 2005-02-08 įsakymo Nr. V-91 3.9 punkto reikalavimo, 1000685 komponento trombocitų skaičius neatitinka šio punkto reikalavimo, kad neteisingas 11000685-2 komponento ženklinimas etiketėje, kai sutampa pagaminimo data ir galiojimo laikas (Sveikatos apsaugos ministro 2005-03-09 įsakymo V-165 132.2.9 p.). Laimėtoju šiose dalyse pripažintas trečiasis asmuo UAB „Kraujo donorystės centras“ (t. 1, b. l. 27-28). Atsakovo viešojo pirkimo komisija, nepatenkindama ieškovo pretenzijos, 2011-02-17 protokole Nr. 9R-9 nurodė, jog vertinant tiekėjų pateiktus prekių pavyzdžius vadovautasi Kokybės vadybos sistemos Tyrimo metodikomis Nr. 026, Nr. 027, Nr. 028 ir Nr. 029, kurios yra atsakovo vidaus teisės aktai, todėl viešai neplatinami, jog prekių pavyzdžių praktinis išbandymas laikytinas Pirkime pateiktų pasiūlymų vertinimu ir atliekamas konfidencialiai (Konkurso sąlygų 5.5, 6.2 p.). Ieškovui buvo suteikta galimybė susipažinti su visais tiekėjų pateiktais prekių pavyzdžiais ir jų išbandymų protokolų kopijomis (t. 1, b. l. 32-33).

43Pirmosios instancijos teismas, iš dalies tenkindamas ieškovo VšĮ Nacionalinis kraujo centras ieškininius reikalavimus, konstatavo, jog ieškovas iš esmės įrodė reikalavimus, susijusius su pirkimo dalimi Nr. 2, tai yra eritrocitų, gaunamų eferiniu būdu, pirkimu, ir sprendė, kad nepagrįstai buvo atmestas jo pasiūlymas dėl to, kad HB bandinių koncentracija neatitinka techninių reikalavimų, kad ant komponentų maišelių nurodytas klaidingas, tai yra neatitinkantis faktinio, tūris. Dėl pirkimo dalies Nr. 5, tai yra trombocitų pirkimo, teismas sprendė, kad ieškovo pasiūlymas negalėjo būti atmestas dėl ženklinimo bei bandinių tūrio, nes pirkimo sąlygose nebuvo nurodyta apie ženklinimą, o bandinio maišeliai pateikti nurodyto, tai yra 120 ml, tūrio, tačiau laikė, jog pagrįstas atsakovo viešojo pirkimo komisijos sprendimas, kad ieškovo pateiktų prekių bandinių rezultatai neatitiko techninių reikalavimų.

44Dėl trečiojo asmens UAB „Kraujo donorystės centras“ apeliacinio skundo

45Šiuo apeliaciniu skundu trečiasis asmuo UAB „Kraujo donorystės centras“ prašo panaikinti teismo sprendimo dalį, kuria patenkinti ieškovo VšĮ Nacionalinis kraujo centro ieškinio reikalavimai, tai yra dėl viešojo pirkimo dalies Nr. 2, šioje dalyje priimti naują sprendimą – reikalavimus atmesti.

46Teisėjų kolegija sutinka su apeliantu, kad pirmosios instancijos teismo išvada, jog byloje nėra įrodymų, patvirtinančių, kad konkurso dalyviai buvo informuoti apie tai, jog pasiūlymai bus vertinami atsižvelgiant į tai, ar nurodytas bandinių maišelio tūris atitinka faktinį tūrį, o vertinimo kriterijai bus ženklinimas (etiketavimas), neatitinka pirkimo dokumentų nuostatų.

47Iš bylos medžiagos matyti, jog Konkurso sąlygų 4.1 punkte nustatyta, kad prekių techniniai reikalavimai yra išdėstyti specifikacijoje ir Sveikatos apsaugos ministro 2005-02-08 įsakyme Nr. V-91 „Dėl kraujo ir kraujo komponentų kokybės ir saugos reikalavimų patvirtinimo“ (t. 1, b. l. 3). Šiame įsakyme nurodyta, jog kraujo komponentas leidžiamas naudoti užtikrinus kraujo komponento atitikimą nustatytiems reikalavimams, eritrocitai be leukocitų pridėtiniame tirpale turi būti ženklinami kraujo donorystės įstaigose, t. y. produktas turi būti ženklinamas (www.lrs.lt). Teisėjų kolegija taip pat sutinka su apelianto trečiojo asmens UAB „Kraujo donorystės centras“ argumentu, kad Konkurso sąlygų 6.2 punkto nuostata, jog mėginių praktinio išbandymo metu bus nustatomas prekių atitikimas techniniams reikalavimams, be kita ko, reiškė ir prekių atitikimo nustatymą reikalavimams, įtvirtintiems teisės aktuose, įskaitant ženklinimą. Be to, teisėjų kolegija sprendžia, kad atsižvelgiant į pirmosios instancijos teismo argumentus apie tai, jog kraujo ir jo komponentų pirkimo viešasis interesas turi ypatingą reikšmę, nes yra tiesiogiai susijęs su žmonių sveikata bei gyvybe, o taip pat į tai, kad visi asmenys, dalyvaujantys šiame pirkime – tiek perkančioji organizacija atsakovas VšĮ Vilniaus greitosios pagalbos universitetinė ligoninė, tiek konkurso dalyviai ieškovas VšĮ Nacionalinio kraujo centras bei trečiasis asmuo UAB „Kraujo donorystės centras“, yra asmenys, kurių veikla yra valstybės licencijuojama bei griežtai reglamentuojama įstatymais ir kitais specialiosios paskirties teisės aktais, todėl neabejotina yra tai, kad jiems visiems yra akivaizdi tokių produktų ypatingai tikslaus ženklinimo reikšmė ir svarba. Tokią išvadą patvirtina taip pat ir tai, kad Sveikatos apsaugos ministro 2005-03-09 įsakymu Nr. V-165, kuris papildė 2000-10-19 įsakymą Nr. 563, buvo nustatyti konkretūs duomenys, kurie privalo būti nurodyti eritrocitų be leukocitų pridėtiniame tirpale ir eritrocitų, gautų aferezės būdu etiketėse (www.lrs.lt).

48Šiame kontekste teisėjų kolegija laiko nepagrįstais pirmosios instancijos teismo sprendime bei ieškovo atsiliepime į trečiojo asmens apeliacinį skundą nurodomą argumentą, jog šios aplinkybės nėra tiek aktualios, kadangi bandiniai buvo patiekti ne gydymo tikslu, bet bandymams (CPK 185 str.). Kaip matyti iš pranešimo dėl minėtų bandinių pateikimo, vykdant VPK 2011-01-19 nutarimą (protokolas Nr. 9R-4) konkurso dalyviams buvo nurodyta per 24 val. pateikti perkančiajai organizacijai pateikti pirkimo dalių Nr. 1, Nr. 2, ir Nr. 5 pavyzdžius po 5 vnt. Taigi apeliantas teisus teigdamas, jog bandymui pateikti pirkimo objektai – ,,pavyzdžiai“, privalėjo atitikti Sąlygų reikalavimus taip pat ir žymėjimo (etiketavimo) aspektu.

49Taigi teisėjų kolegija laiko, jog pirmosios instancijos teismas neteisingai sprendė, kad yra tenkintinas VšĮ Nacionalinio kraujo centro ieškinio reikalavimas tuo pagrindu, kad perkančiosios organizacijos VšĮ Vilniaus greitosios pagalbos universitetinės ligoninės reikalavimai šiuo klausimu neatitinka pirkimo dokumentų nuostatų (VPĮ 24 str. 1, 2, 7, 8 d., 43 str. 1 d., CPK 263 str. 1 d.).

50Tačiau teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad byloje nustatytos aplinkybės, susijusios su eritrocitų be leukocitų pridėtiniame tirpale, gaunamu eferiniu būdu, (HB) kiekio viename bandinio maišelyje nustatymu bei, taip vadinamos, klaidos ištaisymu trečiojo asmens viename iš tokių bandinių maišelyje analizės dokumente, yra pagrįstos bylos medžiaga (t. 1, 37, 63). Kaip minėta, teismas nustatė, kad atsakovo viešojo pirkimo komisijai buvo pateikti duomenys, jog eritrocitų be leukocitų pridėtiniame tirpale HB kiekis ieškovo pateiktuose 4 maišeliuose buvo virš 50 g, o viename maišelyje buvo 49 g. Kilus ginčui, atsakovas teismui pateikė įrodymus, kad 2011-04-04 perskaičiavo eritrocitų, gaunamu eferiniu būdu, maišelių faktinį tūrį ir pasvėrus kiekvieną maišelį nustatyta, kad maišelio svoris yra 46 g, todėl atitinkamai ir buvo sumažintas faktinis tūris (t. 1, b. l. 142). Ieškovas, nesutikdamas su atsakovo išvada, jog viename jo pateiktų pavyzdžių maišelyje yra nustatytas 49 g HB kiekis, tvirtino, kad faktiškai šio komponento kiekis sudarė 51,7 g ir pateikė įrodymus, jog maišelio svoris yra ne 46 g, kaip tvirtina atsakovas, bet apie 26 g (t. 1, b. l. 163, 172). Taigi teisėjų kolegija sprendžia, jog šis ginčas iš esmės kilo dėl netinkamų atsakovo veiksmų atliekant šią procedūrą. Teismas teisingai nurodė, jog atsakovas, nesutikdamas su ieškovo pretenzijomis šiuo klausimu, nepateikė įrodymų, kad atliekant maišelių svėrimą jie buvo taip išvalyti, išsausinti, jog svėrė tiksliai 46 g, antstolio faktinių aplinkybių protokole taip pat nėra nurodyta, kad maišeliai buvo tinkamai išvalyti, o teismui pateiktoje ištuštinto maišelio nuotraukoje matyti kraujo dėmės (b. l. 154).

51Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas ginčą dėl pirkimo dalies Nr. 2, taip pat pagrįstai rėmėsi trečiojo asmens UAB „Kraujo donorystės centras“ bandinių analizės duomenimis. Teismas nustatė, jog šio asmens pateiktų bandinių analizės dokumente nurodyta, kad HB kiekis viename maišelyje yra 48 g, tačiau trečiojo asmens pasiūlymas, priešingai nei ieškovo, buvo priimtas, o teismui buvo pateikti įrodymai, kad nurodant trečiojo asmens bandinių analizės duomenis buvo padaryta klaida (t. 1, b. l. 37, 63). Tuo tarpu bylos medžiaga patvirtina ieškovo atsiliepime nurodytus argumentus, jog atsakovo jam pateiktuose bandymų rezultatų dokumentuose jokios klaidos ištaisymas nebuvo padarytas. Esant tokioms aplinkybėms ir turint omenyje šių bandymų rezultatų teisines pasekmes, teisėjų kolegija laiko, kad teismas teisingai nesirėmė šiais atsakovo argumentais, nurodęs, jog nebuvo pateikti įrodymai, kad 2011-02-08, tai yra priimant sprendimą, kuriuo buvo nuspręsta atmesti ieškovo VšĮ Nacionalinio kraujo centro pasiūlymą dėl šios pirkimo dalies Nr. 2, sudaryti preliminarią pasiūlymų eilę ir laimėtoju pripažinti trečiąjį asmenį UAB „Kraujo donorystės centras“, buvo nustatyta, jog trečiojo asmens bandinio duomenys nurodyti su klaida.

52Teismas taip pat teisingai rėmėsi nustatytomis aplinkybėmis dėl trečiojo asmens UAB „Kraujo donorystės centras“ etiketavimo netikslumo (t. 1, b. l. 37). Šiuo klausimu atmestini atsakovo atstovų teiginiai dėl teigiamos tūrio paklaidos, nes, visų pirma, kaip teisingai nurodė teismas, pirkimo sąlygose nebuvo numatyta, kad bus priimtas pasiūlymas su mažiausia tūrio paklaida, antra, teisėjų kolegija laiko, kad, atsižvelgiant į pirmiau paminėtą perkamo objekto ypatingą statusą, negali būti toleruojamos teisės aktais nereglamentuotos tūrio paklaidos: nei teigiamos, nei neigiamos reikšmės (CPK 185 str.).

53Esant tokioms aplinkybėms, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas, remdamasis VPĮ 3 straipsnyje nustatytais pagrindiniais pirkimų principais, turėjo pagrindą išvadai, jog perkančioji organizacija atsakovas VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė, kuri privalėjo užtikrinti skaidrumo, lygiateisiškumo principų įgyvendinimą, savo veiksmais pažeidė šiuos imperatyvius reikalavimus. Teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliantas trečiasis asmuo UAB „Kraujo donorystės centras“ bei atsakovas VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė, prisidėdamas prie trečiojo asmens apeliacinio skundo, šių teismo išvadų pagrįstumo nepaneigė. Šių išvadų taip pat nepaneigė apelianto trečiojo asmens UAB „Kraujo donorystės centras“ apeliacinės instancijos teismui pateikti nauji įrodymai, susiję Sveikatos apsaugos ministro 2011-07-01 įsakymu Nr. V-661 sudarytos specialios komisijos tyrimo rezultatais, ikiteisminio tyrimo inicijavimu ir kt. Todėl šis apeliacinis skundas atmestinas, o teismo sprendimas dėl pirkimo dalies Nr. 2, kaip iš esmės teisėtas ir pagrįstas, paliktinas nepakeistas (CPK 329 str. 1 d., 263 str. 1 d.).

54Dėl ieškovo VšĮ Nacionalinis kraujo centro apeliacinio skundo

55Šiuo skundu ieškovas prašo panaikinti teismo sprendimo dalį, kuria atmesti jo ieškinio reikalavimai, tai yra dėl viešojo pirkimo dalies Nr. 5, šioje dalyje priimti naują sprendimą – reikalavimus patenkinti.

56Visų pirma, teisėjų kolegija pažymi, kad sutinkamai su CPK 313 straipsniu apeliaciniame skunde negalima kelti reikalavimų, kurie nebuvo pareikšti nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme. Nurodoma, jog naujais reikalavimais nelaikomi reikalavimai, neatsiejamai susiję su jau pareikštu ieškiniu (pavyzdžiui, priteisti delspinigius, palūkanas, vaisius ir kiti panašūs atvejai). Taigi iš šios imperatyvios nuostatos seka, kad apeliacinės instancijos teismas, kuris yra taip pat ir fakto instancija, įgyvendindamas savo procesinę priedermę, turi teisę tik patikrinti priimto sprendimo teisėtumą bei pagrįstumą, o ne imtis nagrinėti apelianto papildomai iškeltus ginčo faktinius pagrindus, kurie nebuvo bylos nagrinėjimo iš esmės dalyku. Kasacinės instancijos teismas šiuo klausimu yra nurodęs, jog apeliacinės instancijos teismas negali savo iniciatyva pakeisti pirmosios instancijos ieškinio faktinio pagrindo ir sprendimą priimti naujų faktinių aplinkybių pagrindu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. lapkričio 17 d. nutartis civilinėje byloje R. K.-N. v. A. L., byla Nr. 3K-3-534/2008). Nors minimo kasacinės instancijos teismo procesiniame sprendime nurodytos aplinkybės bei nagrinėjamos bylos aplinkybės nėra vienodos, tačiau, teisėjų kolegijos nuomone, ši nuoroda šiuo atveju yra naudinga.

57Pažymėtina ir tai, kad nagrinėjamas ginčas yra kilęs dėl viešojo pirkimo procese perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų. Todėl, kaip ne kartą yra pažymėta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo bei Lietuvos apeliacinio teismo procesiniuose sprendimuose šios kategorijos bylose, yra aktualu ir tai, ar aplinkybės, kuriomis remiasi ieškovas, inicijuodamas ginčo nagrinėjimą teisme ir jo nagrinėjimo procese, buvo keliamos ikiteisminėje šio ginčo nagrinėjimo stadijoje, tai yra reiškiant perkančiajai organizacijai pretenziją (VPĮ 93, 94, 941 str., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje IDT Biologika GmbH v. Lietuvos Respublikos valstybinei maisto ir veterinarijos tarnyba, byla Nr. 3K-3-509/2009).

58Ieškovas savo reikalavimus šioje dalyje grindė tuo, kad atsakovo pirkimo dokumentuose nurodyti aferezinių trombocitų tūrio ir trombocitų skaičiaus reikalavimai prieštarauja vienas kitam ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymo 2005-02-08 įsakymo Nr. V-91 „Dėl kraujo ir kraujo komponentų kokybės ir saugios reikalavimo patvirtinimo“ 3.9 punkto reikalavimams, kad jis pateikė pirkimo sąlygų 1 priede nurodyto tūrio aferezinių trombocitų vienetus. Be to teigė, kad atsakovo pateiktame Hematologinio analizatoriaus COULTER LH750 System paso 5 puslapyje yra nurodytos leidžiamos kiekvieno tiriamo parametro paklaidų ribos, o tiriant trombocitų kiekį bandinyje yra leidžiama 3,3 procento paklaida. Tvirtino, kad tiriant trombocitų kiekį ieškovo pagamintų aferezinių trombocitų vienete, kurio Nr. 11000685-2, analizatoriaus protokole nurodytas trombocitų skaičius (PLT) yra lygus 1637x109/viename litre. Todėl atsižvelgiant į minėto analizatoriaus leistinas paklaidų ribas trombocitams, trombocitų skaičiaus tyrimų priimtini rezultatai gali varijuoti ± 54xl09/viename litre, o tai, ieškovo teigimu, reiškia, kad trombocitų skaičius galėjo būti ir 1691 xl09/viename litre, perskaičiuojant į vienetą galėjo būti 202,9xl09/viename vienete, o tai atitinka atsakovo Specifikacijos reikalavimą (b. l. 164). Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė šiuos ieškovo argumentus, o jo apeliacinio skundo teiginiai šiuo klausimu nepaneigia teismo išvadų (CPK 185 str.).

59Teisėjų kolegija konstatuoja, kad iš byloje esančių dokumentų matyti, jog nei ieškovo 2011-02-10 pretenzijoje perkančiajai organizacijai, nei vėliau, tai yra po to, kai perkančioji organizacija suteikė galimybę ieškovui susipažinti su tiekėjų pavyzdžiais bei pateikė jų išbandymų protokolų kopijas (šį faktą patvirtina ieškovo antspaudo, esančio ant teismui su ieškiniu pateiktų dokumentų duomenys), nei 2011-02-28 teismui pateiktame ieškininiame pareiškime ar bylos nagrinėjimo procese pateiktuose rašytiniuose bei žodiniuose paaiškinimuose, ieškovas savo reikalavimų šioje dalyje negrindė perkančiosios organizacijos padarytais pažeidimais, nustatant komponentų tūrį šioje pirkimo dalyje ieškovo pateiktuose bandiniuose (t. 1, b. l. 29, 35-41, 163-190). Todėl pagrįstas atsakovo VšĮ Vilniaus greitosios pagalbos universitetinės ligoninės teiginys, jog tokie ieškovo veiksmai traktuotini kaip nesąžiningas naudojimasis savo teisėmis. Taigi teisėjų kolegija, remdamasi šiomis aplinkybėmis bei pirmiau paminėtais argumentais dėl CPK 313 straipsnio bei VPĮ 93 straipsnio ir kt. normų aiškinimu bei taikymu, nenagrinėja šių ieškovo apeliacinio skundo argumentų bei siekiant juos pagrįsti pateikiamų skaičiavimų.

60Iš bylos medžiagos matyti, kad pagal konkurso sąlygų priede Nr. 1 ,,Kraujo ir jo komponentų techninė specifikacija“ suformuluotus reikalavimus šioje pirkimo dalyje trombocitų, gautų aferezės būdu, be leukocitų skaičius turi būti ne mažesnis kaip 200´109 vienete, o tūris ne daugiau kaip 120 ml. Minimo įsakymo Nr. V-91 atitinkamame 3.10 punkte nustatyta, kad trombocitų skaičius turi būti ne mažiau kaip 200´109 vienete, o tūris – ne mažiau kaip 40 ml 60´109 trombocitų. Teisėjų kolegija sprendžia, jog atsakovas VšĮ Vilniaus greitosios pagalbos universitetinė ligoninė atsiliepime į nagrinėjamą apeliacinį skundą teisingai nurodo, kad šiuose dokumentuose užfiksuoti reikalavimai, priešingai nei savo rašytiniuose paaiškinimuose teigia ieškovas, iš esmės papildo vienas kitą, tačiau vienas kitam neprieštarauja, todėl aplinkybė, kad Komisija, atmesdama ieškovo pasiūlymą nurodė, jog šis pasiūlymas (dėl tūrio, dėl 1000685 komponento trombocitų skaičiaus) neatitinka minimo įsakymo 3.9 punkto, kuris reglamentuoja reikalavimus trombocitams, gautiems aferezės būdu, o ne 3.10 punkto, kuriame išdėstyti reikalavimai, kaip minėta, šio konkurso metu perkamiems trombocitams, gautiems aferezės būdu be leukocitų, neduoda pagrindo konstatuoti VPĮ normų pažeidimą. Tuo labiau, kad visi dalyvaujantys konkurse asmenys savo profesinėje veikloje nuolatos vadovaujasi tokio pobūdžio teisės aktais ir akivaizdu, kad labai gerai žino arba privalo žinoti juose nustatytus reikalavimus (CPK 185 str.). Tuo tarpu bylos medžiaga patvirtina pirmosios instancijos teismo išvadą, jog perkančioji organizacija įrodė, kad donacijos Nr.11000685-2 trombocitų skaičius bandinio maišelyje buvo 1,96´1011, tai yra mažiau nei pirmiau paminėtas reikalaujamas skaičius - 200´109 vienete. Apelianto procesiniuose dokumentuose, atstovų pasisakymuose, o taip pat apeliacinės instancijos teisme ieškovo iniciatyva išklausytos liudytojos L. S. parodymuose išdėstyti argumentai nepaneigia šių aplinkybių (CPK 185 str.). Teisėjų kolegija taip pat sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog nepagrįsti pirmiau paminėti apelianto argumentai dėl 3,3 procento paklaidos, taikytinos nustatant trombocitų kiekį bandinyje.

61Kartu teisėjų kolegija, nagrinėdama ieškovo apeliacinį skundą dėl pirkimo dalies Nr. 5, pasisako dėl teismo motyvų, susijusių su 11000683-2 komponento ženklinimu (etiketavimu). Kaip minėta, trečiasis asmuo savo apeliaciniame skunde nekėlė klausimo dėl šių teismo sprendimo motyvų pirkimo dalyje Nr. 5, gi atsakovas savo atsiliepime į ieškovo apeliacinį skundą teigia, kad teismas pagrįstai atmetė ieškinį dėl minimos pirkimo dalies Nr. 5, tačiau neteisingai sprendė dėl 11000683-2 komponento ženklinimo. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kad pagal susiklosčiusią teismų praktiką šios kategorijos bylose dėl viešojo intereso buvimo teismas privalo būti aktyvus, tai yra neapsiriboti apeliaciniuose skunduose išdėstytais faktiniu bei teisiniu pagrindu (Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartis civilinėje byloje UAB „Kanalų valymas“ v. UAB „Aukštaitijos vandenys“ Nr. 3K-3-231/2011), remdamasi motyvais dėl bandinių ženklinimo (etiketavimo), išdėstytais pirmiau šioje nutartyje, analizuojant trečiojo asmens UAB „Kraujo donorystės centras“ apeliacinį skundą, sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo spręsti, kad ieškovo pasiūlymas negalėjo būti atmestas taip pat ir dėl 11000683-2 komponento ženklinimo (nurodyta ta pati komponento pagaminimo bei ženklinimo data), nes pirkimo sąlygose apie ženklinimą nebuvo nurodyta (Konkurso sąlygų 4.1, 6.2 p.). Ieškovo argumentai, išsakyti apeliacinės instancijos teisme, jog nurodytas pagaminimo ir galiojimo datų sutapimas nėra reikšmingas, kadangi aferezinių trombocitų vienetai buvo pateikti kaip pavyzdžiai, nebuvo skirti transfuzijai, atmestini, kaip prieštaraujantys bylos medžiagai bei viešajam interesui (CPK 185 str.).

62Esant tokioms aplinkybėms, darytina išvada, kad teismas, remdamasis VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punkte įtvirtinta nuostata, kad bet koks tiekėjo pasiūlymo neatitikimas pirkimo dokumentų reikalavimams yra besąlyginis pagrindas perkančiajai organizacijai tokį tiekėjo pasiūlymą atmesti, pagrįstai netenkino ieškovo VšĮ Nacionalinio kraujo centro ieškininio reikalavimo dėl pirkimo dalies Nr. 5, o ieškovo apeliacinio skundo argumentai šių teismo išvadų pagrįstumo nepaneigė, todėl skundas atmestinas, o teismo sprendimas dėl pirkimo dalies Nr. 5, kaip iš esmės teisėtas ir pagrįstas, paliktinas nepakeistas (CPK 329 str. 1 d., 263 str. 1 d.).

63Šioje byloje apeliacinės instancijos teismas turėjo 14,40 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (t. 2, b. l. 31). Netenkinus ieškovo VšĮ Nacionalinio kraujo centro ir trečiojo asmens UAB „Kraujo donorystės centras“ apeliacinių skundų, nurodytos išlaidos lygiomis dalimis po 7,20 Lt priteistinos iš apeliantų į valstybės biudžetą (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92, 96 str.).

64Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

65Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gegužės 3 d. sprendimą palikti nepakeistą.

66Priteisti iš ieškovo viešosios įstaigos Nacionalinio kraujo centro (juridinio asmens kodas 126413338) ir trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Kraujo donorystės centras“ (juridinio asmens kodas 110509057) valstybei po 7,20 Lt (septyni litai 20 ct) procesinių dokumentų siuntimo apeliacinės instancijos teisme išlaidas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas VšĮ Nacionalinis kraujo centras kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 6. Nurodė, kad dalyvavo atsakovo VšĮ Vilniaus greitosios pagalbos... 7. Nurodė, kad atsakovas be pagrindo atmetė pasiūlymą dėl Pirkimo dalies Nr.... 8. Nurodė, jog pagal Perkančiosios organizacijos Kraujo ir jo komponentų... 9. Atsakovas, klaidingai apskaičiavęs HB kiekius visuose ieškovo pateiktuose... 10. Ieškovas taip pat nurodė, jog Perkančioji organizacija nepagrįstai atmetė... 11. Nurodė, jog Perkančioji organizacija nepagrįstai atmetė ieškovo... 12. Teigė, jog Sveikatos apsaugos ministro 2005-02-08 įsakymo Nr. V-91 3.9... 13. Nurodė, jog laimėtoju šioje dalyje pripažinto trečiojo asmens pateiktų... 14. Teigė, jog atsakovas, vertindamas pasiūlymus, skirtingai vertino vienodus... 15. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 16. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gegužės 3 d. sprendimu ieškinį patenkino... 17. Teismas, nurodė, kad vienas iš skaidrumo principo turinio elementų yra... 18. Atsižvelgdamas į tai bei į tai, jog ieškovas įrodė, kad jo bandinių... 19. Kartu teismas atmetė atsakovo argumentus, kad faktinis ieškovo pateiktų... 20. Nurodė, kad ieškovas yra teisus teigdamas, jog jo pasiūlymas dėl Pirkimo... 21. Kartu teismas savo iniciatyva pripažino atsakovo ir trečiojo asmens... 22. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į jį argumentai... 23. Apeliaciniu skundu ieškovas VšĮ Nacionalinis kraujo centras prašo... 24. Apeliaciniu skundu trečiasis asmuo UAB „Kraujo donorystės centras“ prašo... 25. 1. Teismo išvada, kad byloje nėra įrodymų, patvirtinančių, jog Konkurse... 26. 2. Teismas be pagrindo sprendė, kad atsakovas nesilaikė imperatyvių... 27. 3. Teismo motyvai dėl ieškovo bandinių maišelių svorio yra absoliučiai... 28. Atsakovas VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė (anksčiau... 29. Atsiliepimu į trečiojo asmens UAB „Kraujo donorystės centras“... 30. 1. Teismas padarė teisingą išvadą, kad atsakovo Komisija nepagrįstai... 31. 2. Teismas teisėtai konstatavo, kad asmenys, dalyvavę pirkime, nebuvo... 32. 3. Jo atsakovui pateikti prekių pavyzdžiai atitiko Įsakymo 3.6 punkte,... 33. 4. Teismas teisingai nustatė, kad trečiojo asmens etiketavimas taip pat... 34. 5. Teismas padarė teisingą išvadą, kad atsakovas dėl Pirkimo dalies Nr. 2... 35. Atsakovas VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė (anksčiau... 36. Toliau atsakovas VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė iš... 37. Trečiasis asmuo UAB „Kraujo donorystės centras“ prisijungia prie atsakovo... 38. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 39. Apeliaciniai skundai atmestini.... 40. Kaip žinoma, CPK 263 straipsnis reikalauja, kad teismo sprendimas būtų... 41. Teisėjų kolegija, remdamasi byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir... 42. Kaip jau buvo minėta, šioje byloje nagrinėjamas ginčas yra kilęs dėl... 43. Pirmosios instancijos teismas, iš dalies tenkindamas ieškovo VšĮ... 44. Dėl trečiojo asmens UAB „Kraujo donorystės centras“ apeliacinio skundo... 45. Šiuo apeliaciniu skundu trečiasis asmuo UAB „Kraujo donorystės centras“... 46. Teisėjų kolegija sutinka su apeliantu, kad pirmosios instancijos teismo... 47. Iš bylos medžiagos matyti, jog Konkurso sąlygų 4.1 punkte nustatyta, kad... 48. Šiame kontekste teisėjų kolegija laiko nepagrįstais pirmosios instancijos... 49. Taigi teisėjų kolegija laiko, jog pirmosios instancijos teismas neteisingai... 50. Tačiau teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad... 51. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas... 52. Teismas taip pat teisingai rėmėsi nustatytomis aplinkybėmis dėl trečiojo... 53. Esant tokioms aplinkybėms, darytina išvada, kad pirmosios instancijos... 54. Dėl ieškovo VšĮ Nacionalinis kraujo centro apeliacinio skundo... 55. Šiuo skundu ieškovas prašo panaikinti teismo sprendimo dalį, kuria atmesti... 56. Visų pirma, teisėjų kolegija pažymi, kad sutinkamai su CPK 313 straipsniu... 57. Pažymėtina ir tai, kad nagrinėjamas ginčas yra kilęs dėl viešojo pirkimo... 58. Ieškovas savo reikalavimus šioje dalyje grindė tuo, kad atsakovo pirkimo... 59. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad iš byloje esančių dokumentų matyti, jog... 60. Iš bylos medžiagos matyti, kad pagal konkurso sąlygų priede Nr. 1 ,,Kraujo... 61. Kartu teisėjų kolegija, nagrinėdama ieškovo apeliacinį skundą dėl... 62. Esant tokioms aplinkybėms, darytina išvada, kad teismas, remdamasis VPĮ 39... 63. Šioje byloje apeliacinės instancijos teismas turėjo 14,40 Lt išlaidų,... 64. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 65. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gegužės 3 d. sprendimą palikti... 66. Priteisti iš ieškovo viešosios įstaigos Nacionalinio kraujo centro...