Byla A-502-1271-10
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus, priteisimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkas), Artūro Drigoto (pranešėjas) ir Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo S. V. prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo nagrinėjant administracinę bylą Nr. A502-1271/2010 pagal pareiškėjo S. V. skundą atsakovui Kalvarijos savivaldybės administracijai dėl įpareigojimo atlikti veiksmus, priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas S. V. (toliau – ir pareiškėjas) skundu, kurį patikslino, kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, prašydamas įpareigoti atsakovą Kalvarijos savivaldybės administraciją (toliau – ir Administracija, atsakovas) sumokėti pareiškėjui 1 952,38 Lt dydžio išmoką su savivaldybės tarybos nario veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, transporto išlaidomis (toliau – ir Išlaidos) apmokėti už laikotarpį nuo 2007 m. lapkričio 7 d. iki 2008 m. vasario 28 d. (toliau – ir Laikotarpis).

5II.

6Kauno apygardos administracinis teismas 2009 m. spalio 1 d. sprendimu pareiškėjo skundą tenkino ir iš atsakovo pareiškėjui už Laikotarpį priteisė 1 952,38 Lt dydžio Išlaidų išmoką.

7III.

8Atsakovas Administracija apeliaciniu skundu prašė Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. spalio 1 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą, kuriuo pareiškėjo skundas būtų atmestas.

9Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010 m. lapkričio 4 d. nutartimi atsakovo apeliacinį skundą atmetė.

10IV.

112010 m. lapkričio 11 d. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme buvo gautas pareiškėjo prašymas dėl teismo išlaidų, patirtų nagrinėjant administracinę bylą Nr. A502-1271/2010, atlyginimo priteisimo iš atsakovo.

12Prašyme pareiškėjas remiasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 44 straipsnio 1 ir 6 dalimis, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 98 straipsnio 1 dalimi ir nurodo, kad jo patirtas teismo išladas sudaro tokios atstovavimo išlaidos: atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymas, atsiėjęs 150 Lt, bei prašymo dėl teismo išlaidų atlyginimo priteisimo surašymas, atsiėjęs 100 Lt. Pažymi, kad jo prašomos priteisti sumos atitinka Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos) nustatytus dydžius.

13Teisėjų kolegija

konstatuoja:

14V.

15Prašymas dėl teismo išlaidų atlyginimo priteisimo atmestinas.

16ABTĮ 44 straipsnio 1 dalis nustato, jog proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą, o to paties straipsnio 6 dalyje numatyta, jog proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti jai ir atstovavimo išlaidas, kurių atlyginimo klausimas sprendžiamas CPK ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

17Proceso šalies patirtų atstovavimo išlaidų atlyginimą reglamentuoja ne tik CPK, bet ir Rekomendacijos. CPK 79 straipsnis apibrėžia, jog bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu. CPK 98 straipsnio 1 dalis nustato, jog šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas ir jog šios išlaidos negali būti priteisiamos, jeigu prašymas dėl jų priteisimo bei išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos, to paties straipsnio 2 dalyje numatyta, jog šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta Rekomendacijose, o pagal to paties straipsnio 3 dalį, šio straipsnio nuostatos taikomos priteisiant išlaidas kiekvienos instancijos teisme atstovavusio advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti.

18Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėtoje byloje pareiškėjo iškelti reikalavimai buvo patenkinti, darytina išvada, jog jis, pagal ABTĮ 44 straipsnio nuostatas, turi teisę reikalauti, kad jam būtų atlygintos bylinėjimosi išlaidos (inter alia atstovavimo išlaidos), patirtos bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme (byloje yra dokumentai, kurie patvirtina, jog pareiškėjui administracinėje byloje atstovavo advokato padėjėjas Virginijus Ražukas (2009 m. liepos 20 d. atstovavimo sutartis (b. l. 78)).

19Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad ABTĮ 45 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog dėl išlaidų atlygininimo suinteresuota šalis teismui pateikia prašymą raštu su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Byloje nustatyta, kad pareiškėjas, pateikdamas prašymą dėl atstovavimo išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, atlyginimo priteisimo, šios nuostatos nepaisė, t. y. kartu su prašymu jis pateikė tik 2010 m. spalio 26 d. pinigų priėmimo kvitą serija LAT Nr. 579028 (b. l. 116), tačiau nebuvo pateiktas joks dokumentas, kuriame būtų detalizuojamos pareiškėjui advokato padėjėjo Virginijaus Ražuko suteiktos teisinės paslaugos. Taigi nagrinėjamu atveju pateikti dokumentai pagrindžia tik tą faktą, jog advokato padėjėjui Virginijui Ražukui pareiškėjas sumokėjo 250 Lt, tačiau iš jų turinio negalima spręsti, kokios konkrečiai pareiškėjui suteiktos teisinės paslaugos tiek kainavo. Atsižvelgusi į tai, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pareiškėjo prašymas dėl teismo išlaidų atlyginimo priteisimo neatitinka ABTĮ reikalavimų, dėl ko negali būti tenkinamas.

20Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 2 dalimi ir 133 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

21Pareiškėjo S. V. prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo priteisimo atmesti.

22Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai