Byla II-320-422/2010

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėja Janina Vitunskienė, sekretoriaujant Rugilei Sirgedienei, dalyvaujant asmeniui, kurio atžvilgiu priimtas nutarimas dėl administracinio teisės pažeidimo, R. B., jo atstovui advokatui Albinui Miliauskui, institucijos, kurios pareigūnas priėmė nutarimą, atstovui Irenijui Kaluškevičiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal R. B. skundą dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento nutarimo panaikinimo ir

Nustatė

2R. B. 2010 m. vasario 24 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento nutarimu Nr. 31 AM 014487 pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau tekste – ATPK) 85 str. 4 d. nubaustas 2000 litų bauda su stirnos patelės skerdienos konfiskavimu už tai, kad pažeisdamas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintų Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 18.1, 18.2, 18.4, 19, 60.1, 60.14, 60.31 punktų reikalavimus, 2010 m. vasario 19 d. apie 15 val. ( - ) miške, ( - ) girininkijos ribose, ( - ) km., ( - ) seniūnijoje ( - ) rajone neteisėtai sumedžiojo iš anksto pastatytoje metalinėje kilpoje suaugusią stirnos patelę, sugautą gyvūną užmušė lazda. R. B. šią veiką padarė svetimuose medžioklės plotuose, neturėdamas teisės medžioti, neturėdamas medžioklės lapo bei licenzijos, uždraustu stirnų pateles medžioti laiku, draudžiamaisiais medžioklės įrankiais.

3Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo skundu bei teismo posėdžio metu prašė panaikinti nutarimą. R. B. skunde nurodė, kad skundžiamas nutarimas yra neteisėtas ir nepagrįstas, nes jis pažeidimo nepadarė. Paaiškino, jog 2010 m. vasario 19 d. po pietų pamatė miško pusėn bėgančius ir lojančius sodybos šeimininko B. V. šunis ir nuėjo pažiūrėti, kas atsitiko. Priėjus prie miško, išgirdo gyvūno bliovimą ir pamatė miške metalinės kilpos sužalotą stirną. Kadangi gyvena Vilniaus mieste, pirmą kartą pamatęs sužalotą gyvūną, išsigando, todėl nusprendė, jog reikia stirną parsinešti namo bei suteikti pagalbą, iškviesti veterinarą. Parnešus stirną į B. V. garažą ir užspaudus durų spyną, kad ši nepabėgtų, atvyko pareigūnai, kurie apkaltino jį neva pastačius miške kilpą ir neteisėtai sugavus stirną. Patikėjęs pareigūnų pažadu skirti 100 litų baudą, savo ranka surašė parodymus, kuriuos diktavo gamtos apsaugos inspektorius. Be to, nuobaudos skyrimo metu nagrinėjant bylą jam nebuvo išaiškinta teisė turėti advokatą.

4Pareiškėjo atstovas teismo posėdžio metu paaiškino, jog administracinio teisės pažeidimo protokole nenurodyti būtini protokolo turinio elementai, nėra užfiksuoti įrodymai, neaiškiai suformuluotas kaltinimas. Tas faktas, jog pareigūnai stirną rado B. V. garaže, neįrodo pareiškėjo pažeidimo ir kaltės. Pareiškėjo paaiškinimas Institucijoje buvo gautas neteisėtu būdu. Kitų įrodymų dėl protokole nurodyto pažeidimo nesurinkta, todėl visos abejonės turėtų būti vertinamos administracinėn atsakomybėn traukiamojo naudai. Pareiškėjo atstovo nuomone, byla dėl nurodytų pažeidimų turėtų būti nutraukta, o R. B. trauktinas atsakomybėn pagal ATPK 85 str. 5 d. už tai, kad pažeidė Medžioklės taisyklių 45-46p. reikalavimus, radęs sužalotą gyvūną be medžioklės ploto naudotojų žinios parnešęs jį į namus.

5Institucijos, kurios pareigūnas priėmė nutarimą, atstovas teismo posėdžio metu prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą ir nutarimą palikti galioti, kadangi nuobauda paskirta pagrįstai ir teisėtai.

6Skundas netenkintinas.

7Vadovaujantis ATPK 259 str., 260 straipsnių nuostatomis, administracinio teisės pažeidimo protokolas yra procesinis dokumentas, surašomas dėl administracinio teisės pažeidimo, jame formuluojamas kaltinimas administracinio teisės pažeidimo padarymu. Taigi, administracinio teisės pažeidimo protokolu apibrėžiamos administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo ribos: ji nagrinėjama tik dėl to administracinio teisės pažeidimo, kuris buvo nurodytas administracinio teisės pažeidimo protokole. Kaltinimas asmeniui turi būti suformuluotas aiškiai, nurodant kokiais konkrečiais veiksmais ar neveikimu buvo padarytas administracinis teisės pažeidimas, nes tik tokiu būdu administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo gali tinkamai realizuoti savo teisę gintis nuo pareikšto kaltinimo. Tai konstatavęs Vyriausiasis administracinis teismas savo priimtose nutartyse (pvz., 2008-01-30 nutartis administracinėje byloje Nr. N-756-135/08, 2010-02-12 nutartis administracinėje byloje Nr. N-62-2901/10

8R. B. surašytame administracinio teisės pažeidimo protokole nurodyta, jog jis pažeidė Medžioklės taisyklių 18.1, 18.2, 18.4, 19, 60.1, 60.14, 60.31 punktų reikalavimus, tačiau protokole nurodytų pažeidimų esmė neišdėstyta.

9Taisyklių 18.1 p. numato, jog medžioklės metu privaloma turėti medžiotojo bilietą; 18.2 p.,19p. – galiojantį medžioklės lapą; 18.4 p. – licencijas medžiojamiesiems gyvūnams medžioti; 60.1 p. – draudžiama būti medžioklės plotuose su medžioklės įrankiais, medžiokliniais paukščiais arba palaidais šunimis, vienam ar keliems asmenims, neturintiems teisės medžioti; 60.14 p. – draudžiama medžioti žvėris ir paukščius naudojant neatrankinius būdus, dėl kurių atitinkamų rūšių populiacijos gali išnykti vietiniu mastu arba būti labai trikdomos, medžioti žvėris ir paukščius, kurie pagal Medžioklės taisyklių reikalavimus nėra priskirti medžiojamiesiems, taip pat medžiojamuosius gyvūnus draudžiamu juos medžioti terminu arba medžiojamuosius gyvūnus, kurių medžioklė uždrausta arba pasibaigęs (neprasidėjęs) jų medžioklės sezonas, neturint Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos išduoto leidimo, arba medžiojamuosius gyvūnus, kurių medžioklė licencijuojama, neturint licencijų šiems gyvūnams sumedžioti; 60.31 p. – draudžiama gaminti, laikyti, pirkti ir parduoti kilpas.

10Teismo nuomone, administracinio teisės pažeidimo protokole, išvardinant tik minėtų Taisyklių atitinkamus punktus (18.1, 18.2, 18.4, 19, 60.1, 60.14, 60.31), tačiau neišdėstant jų esmės, buvo pažeisti ATPK 260 str. reikalavimai administracinio teisės pažeidimo turiniui, tuo pačiu pažeista administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens teisė šia apimtimi gintis nuo pareikšto kaltinimo, tai sudaro pagrindą iš administracinio teisės protokolo ir nutarimo pašalinti Taisyklių 18.1, 18.2, 18.4, 19, 60.1, 60.14, 60.31 punktuose numatytus pažeidimus.

11Tačiau administracinio teisės pažeidimo protokole yra aiškiai išdėstyta R. B. veika dėl to, kad jis pastatė metalinę kilpą ir sugavo stirnos patelę, ši veika atitinka Taisyklių 60.30p., kuris numato draudimą gyvūnams gaudyti statyti kilpas, naudoti klijus, kablius ir kitus įrankius bei priemones arba būdus, kurie Medžioklės taisyklių nenumatyti kaip leistini. Minėta veika administracinio teisės pažeidimo protokole ir nutarime teisingai kvalifikuota pagal ATPK 85 str. 4d., kuri už medžiojimą draudžiamu būdu piliečiui numato administracinę atsakomybę- baudą nuo 2000 Lt iki 4000 Lt su pažeidimo padarymų įrankių ir priemonių konfiskavimu. Taisyklių 60.30 punkto nenurodymas administracinio teisės pažeidimo protokole laikytinas neesminiu pažeidimu, nesudarančiu pagrindo panaikinti nutarimą, nes pažeidimo esmė (dėl metalinės kilpos pastatymo ir stirnos sugavimo, t.y. dėl medžiojimo draudžiamu būdu) buvo atskleista ir pareiškėjo paaiškinimas patvirtina, jog kaltinimas šia apimtimi jam buvo suprantamas.

12Nors R. B. ginčija šį pažeidimą, tačiau jis įrodytas administracinio teisės pažeidimo protokolu (b.l.15), fotonuotraukomis(18,29), liudytojų V. O., D. Š., G. S. parodymais, kurie remiantis ATPK 256 str., pripažintini tinkamais įrodymais, patvirtinančiais administracinį teisės pažeidimą ir administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens kaltę.

13Liudytojas D. Š. teismo posėdžio metu paaiškino, jog yra girininko pavaduotojas, 2010 m. sausio 19 d. kartu su eiguliu G. S. girininkijos ribose vaikščiojo po mišką ir pamatė kilpoje besiblaškančią stirną, tuo pačiu metu išgirdo lojant šunis ir pamatė takeliu nuo V. sodybos ateinantį žmogų, pasislėpę kelias minutes stebėjo, ką jis darys. Išgirdo, kaip tas žmogus telefonu paskambino B. ir paklausė, ką daryti. Po to pamatė, kaip tas žmogus pagaliu užmušė stirną, atrišo kilpą nuo medžio ir parnešė stirną į V. garažą. Apie tai pranešė girininkui, kuris paskambino gamtos apsaugos inspektoriams, jie atvažiavę surašė protokolą. Šias aplinkybes patvirtino liudytojas G. S..

14Liudytojas V. O. paaiškino, jog 2010m. sausio 19d. apie 15 val. jam paskambino girininkas V. M. ir pranešė, kad jo darbuotojai miške pamatė žmogų, kuris užmušė kilpoje sugautą stirną ir parsinešė į V. sodybą. Atvažiavus į minėtą sodybą garaže buvo rasta nugaišusi stirna su kilpa, R. B. surašytas protokolas, paskirta administracinės bylos nagrinėjimo data. Nagrinėjant bylą Šakių agentūroje R. B. buvo paaiškinta, jog prisipažinimas yra lengvinanti aplinkybė, tuomet jis parašė paaiškinimą, kuriuo pripažino padaręs pažeidimą, todėl buvo skirta minimali bauda.

15Liudytojų parodymai nuoseklūs, tarpusavyje sutampantys, prieštaravimų, šališkumo, suinteresuotumo administracine byla nenustatyta, todėl jais netikėti teismui nėra pagrindo.

16Liudytojo B. V. parodymai nelaikyti patikimais įrodymais, nes jį su pareiškėju sieja artimi santykiai, be to, dėl to paties įvykio jam taip pat buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas, todėl teismas jo parodymais nesiremia.

17Paties pareiškėjo paaiškinimas vertintinas kaip siekimas išvengti administracinės atsakomybės, jo nurodytos aplinkybės paneigtos byloje surinktais įrodymais. Objektyvių duomenų apie tai, kad R. B. būtų daromas psichologinis spaudimas, atliekami kokie nors neteisėti Institucijos pareigūnų ar liudytojų veiksmai administracinėje byloje nenustatyta. Pažymėtina, jog ir be minėto rašytinio paaiškinimo ( prisipažinimo) ( b.l. 17) administracinėje byloje pakanka įrodymų pažeidimui, numatytam ATPK 85 str. 4d., pagrįsti.

18Administracinio teisės pažeidimo protokolas surašytas ir administracinio teisės pažeidimo byla išnagrinėta tam įgaliotų pareigūnų, nuobauda paskirta, nepažeidžiant nuobaudos skyrimo terminų, norminio akto, numatančio atsakomybę už tokio administracinio teisės pažeidimo padarymą nustatytose ribose, suteiktų įgaliojimų ribose, laikantis LR ATPK 20 str., 30 str. reikalavimų, atsižvelgiant į padaryto pažeidimo pobūdį, pažeidėjo asmenybę individualizuojančius požymius, visumą nustatytų aplinkybių, todėl naikinti nutarimą administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens nurodytais motyvais nėra pagrindo. Tai, kad iš administracinio teisės pažeidimo protokolo ir nutarimo yra pašalinti pareiškėjui inkriminuoti Medžioklės taisyklių 18.1, 18.2, 18.4, 19, 60.1, 60.14, 60.31 punktų pažeidimai nesudaro pagrindo keisti veikos kvalifikavimo, nuobaudos dydžio, nes padaryto pažeidimo veika teisingai kvalifikuota pagal ATPK 85 str. 4d., paskirta minimali sankcijoje numatyta bauda. Pareiškėjo atstovo argumentai dėl veikos perkvalifikavimo pagal ATPK 85 str. 5d. paneigti administracinėje byloje surinktais įrodymais, todėl atmestini.

19Pareiškėjas nurodė, jog nagrinėjant administracinę bylą Institucijoje tinkamai nebuvo užtikrintos jo procesinės teisės. Kreipdamasis į teismą su skundu pareiškėjas pateikė visus jos nuomone reikšmingus įrodymus, dalyvaudamas teismo posėdyje pasinaudojo teise duoti paaiškinimus, advokato pagalba, kitomis procesinėmis teisėmis, tai leidžia teigti, jog klaidos, kurios galėjo būti padarytos užtikrinant administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens teises ikiteisminėje administracinės bylos nagrinėjimo stadijoje, yra pašalintos, Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas yra konstatavęs, jog ši aplinkybė nėra esminis procesinis pažeidimas, kurio pagrindu būtų panaikintas nutarimas (2007 08 02 Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo adm. byloje Nr. N18 -1403/2007).

20Įvertinus nustatytų aplinkybių ir jas patvirtinančių įrodymų visumą, skundas kaip nepagrįstas atmestinas, nutarimas paliktinas galioti.

21Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 124 str. 1d. 1p., teisėja

Nutarė

22Palikti nutarimą nepakeistą ir skundo nepatenkinti.

23Nutartis per 10 dienų nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos administracinio teismo teisėja Janina... 2. R. B. 2010 m. vasario 24 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos... 3. Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo skundu bei teismo posėdžio... 4. Pareiškėjo atstovas teismo posėdžio metu paaiškino, jog administracinio... 5. Institucijos, kurios pareigūnas priėmė nutarimą, atstovas teismo posėdžio... 6. Skundas netenkintinas.... 7. Vadovaujantis ATPK 259 str., 260 straipsnių nuostatomis, administracinio... 8. R. B. surašytame administracinio teisės pažeidimo protokole nurodyta, jog... 9. Taisyklių 18.1 p. numato, jog medžioklės metu privaloma turėti medžiotojo... 10. Teismo nuomone, administracinio teisės pažeidimo protokole, išvardinant tik... 11. Tačiau administracinio teisės pažeidimo protokole yra aiškiai išdėstyta... 12. Nors R. B. ginčija šį pažeidimą, tačiau jis įrodytas administracinio... 13. Liudytojas D. Š. teismo posėdžio metu paaiškino, jog yra girininko... 14. Liudytojas V. O. paaiškino, jog 2010m. sausio 19d. apie 15 val. jam paskambino... 15. Liudytojų parodymai nuoseklūs, tarpusavyje sutampantys, prieštaravimų,... 16. Liudytojo B. V. parodymai nelaikyti patikimais įrodymais, nes jį su... 17. Paties pareiškėjo paaiškinimas vertintinas kaip siekimas išvengti... 18. Administracinio teisės pažeidimo protokolas surašytas ir administracinio... 19. Pareiškėjas nurodė, jog nagrinėjant administracinę bylą Institucijoje... 20. Įvertinus nustatytų aplinkybių ir jas patvirtinančių įrodymų visumą,... 21. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 22. Palikti nutarimą nepakeistą ir skundo nepatenkinti. ... 23. Nutartis per 10 dienų nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama...