Byla I-5930-629/2015
Dėl medicininių atliekų naudojimo ir laikymo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Milda Vainienė, susipažinusi su UAB „AV investicija plius“ skundu,

Nustatė

2UAB „AV investicija plius“ (toliau – ir pareiškėja) 2014 m. gruodžio 23 d. išsiuntė teismui skundą, kuriame prašo panaikinti 2014 m. lapkričio 26 d. Aplinkos apsaugos agentūros sprendimo, kuriuo buvo pakeistos UAB „Fortum Klaipėda“ 2013 m. sausio 14 d. išduoto taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo Nr. KL.1-3/2014 (toliau – ir Taršos leidimas) sąlygos, dalį dėl medicininių atliekų naudojimo ir laikymo.

3Skundą atsisakytina priimti.

4Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 5 str. 1 d. nustatyta, kad kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Be to, teismas imasi nagrinėti administracinę bylą ir pagal prokuroro, administravimo subjektų, valstybės kontrolės pareigūnų, kitų valstybės institucijų, įstaigų, organizacijų, tarnybų ar fizinių asmenų kreipimąsi įstatymų nustatytais atvejais dėl valstybės ar kitų viešųjų interesų gynimo (ABTĮ 5 str. 3 d. 3 p.).

5Pareiškėja, prašydama panaikinti Aplinkos apsaugos agentūros sprendimo dalį, nurodo, kad Taršos leidimas, išduotas UAB „Fortum Klaipėda“, dalyje dėl medicininių atliekų buvo koreguotas nesilaikant teisės aktuose nustatytų reikalavimų, neatlikus privalomo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūrų, todėl tokiais veiksmais Aplinkos apsaugos agentūra sudarė UAB „Fortum Klaipėda“ palankesnes sąlygas taršos leidimo koregavimui, negu kitiems atliekų tvarkymo subjektams, pažeidė ūkio subjektų lygiateisiškumą bei viešąjį visuomenės interesą tinkamai ir vienodai visiems subjektams taikyti teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pareiškėja taip pat nurodo, kad dėl to, jog prieš koreguojant UAB „Fortum Klaipėda“ išduotą Taršos leidimą, leidžiantį deginti medicinines atliekas, nebuvo atliekamas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas, gali pablogėti aplinkosauginiai rodikliai, t. y. nukentėti viešasis interesas – visuomenės interesas į sveiką ir saugią aplinką.

6Atkreiptinas dėmesys, kad skunde jokių argumentų ar paaiškinimų, kokiu būdu skundžiamu sprendimu yra pažeidžiamos pareiškėjos subjektinės teisės ir įstatymų saugomi interesai, UAB „AV investicija plius“ nenurodė, taigi, kaip matyti iš pareiškėjos skundo, ji į teismą kreipėsi ne dėl savo subjektinės teisės pažeidimo, o gindama viešąjį interesą.

7ABTĮ 56 str. 1 d. nustato, kad tam, jog būtų apgintas viešasis interesas arba apgintos valstybės, savivaldybės ir asmenų teisės bei įstatymų saugomi interesai, į teismą su pareiškimu įstatymų nustatytais atvejais gali kreiptis prokuroras, administravimo subjektai, valstybės institucijos, įstaigos, organizacijos, tarnybos ar fiziniai asmenys. Taigi, atsižvelgiant į ABTĮ 5 str. 3 d. 3 p. ir 56 str. 1 d., darytina išvada, kad, siekdami apginti viešąjį interesą, į teismą gali kreiptis tik tam tikri asmenys, ir tik tada, kai tai tiesiogiai nurodyta įstatyme.

8Pažymėtina, kad uždarosios akcinės bendrovės, kaip privatūs ūkio subjektai, neturi įstatymu suteiktų įgalinimų ginti viešąjį interesą ar kitų asmenų teises, taigi pareiškėja UAB „AV investicija plius“ negali kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo.

9Esant išdėstytoms aplinkybėms teismas sprendžia, kad pareiškėjos UAB „AV investicija plius“, siekiančios apginti viešąjį interesą, skundas yra nenagrinėtinas teismų administracinio proceso tvarką ir jį atsisakytina priimti, vadovaujantis ABTĮ 37 str. 2 d. 1 p.

10Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 1 p., 149 str.,

Nutarė

11Atsisakyti priimti pareiškėjos UAB „AV investicija plius“ skundą.

12Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais bei žyminį mokestį grąžinti pareiškėjai.

13Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti apskųsta atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai