Byla 2-349-308/2013
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo

1Varėnos rajono apylinkės teismo teisėjas Kęstutis Lukošiūnas, sekretoriaujant Liubovei Chaleckienei, dalyvaujant ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovei Daivai Gvildienei, trečiojo asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovui Tomui Baranauskui žodinio proceso tvarka viešame parengiamąjame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovei A. F., tretiesiems asmenims Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijai, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos ir P. J. dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo

Nustatė

2Ieškovė ieškiniu prašo įpareigoti atsakovę per 6 mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis nugriauti prie ūkinio pastato, kurio unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) pristatytą 3,60 m ilgio, 3,18 m pločio, 3,90 m aukščio statinį bei sutvarkyti statybvietę. Ieškovė neprieštarauja dėl sprendimo už akių priėmimo, jeigu nebus pateikti paruošiamieji procesiniai dokumentai. Ieškovė parengiamojo teismo posėdžio metu prašė priimti sprendimą už akių. Ieškovės atstovė parengiamojo teismo posėdžio patikslino ieškinio reikalavimą prašydama, kad teismas įpareigotų atsakovę ūkinį pastatą atstatyti į iki savavališkos rekonstrukcijos buvusią padėtį.

3Atsakovė per teismo nustatytą atsiliepimui į ieškinį pateikti terminą teismui pateikė rašytinį dokumentą (b. l. 35), kuriuo prašė bylą nutraukti, nurodė, kad įsipareigoja statinį prie ūkinio pastato, esantį ( - ) nugriauti per 6 mėn.

4Trečiasis asmuo Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija pateikė atsiliepimą į ieškinį (b. l. 37), kuriuo nurodė, kad sutinka su ieškiniu dėl R. Š. (miręs) savavališkai pastatyto 3,60 m ilgio, 3,18 m pločio, 3,90 m aukščio statinio (statinio savininkė A. F.), esančio valstybinėje žemėje nugriovimo.

5Trečiasis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos pateikė atsiliepimą į ieškinį (b. l. 40-42), kuriuo prašo ieškinio tenkinimo klausimą spręsti Teismo nuožiūra.

6Trečiasis asmuo Varėnos rajono savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą į ieškinį (b. l. 46-48), kuriame nurodė, kad atsakovė dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo nesikreipė, teismą prašo bylą nagrinėti vadovaujantis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principais.

7Trečiajam asmeniui P. J. procesiniai dokumentai buvo įteikti viešo paskelbimo būdu. Specialiame viešame teismų interneto pranešimų tinklalapyje buvo paskelbtas pranešimas, kuriuo buvo pranešta apie civilinės bylos iškėlimą, paskelbta apie pareigą pateikti atsiliepimą į ieškinį, paskelbta apie 2013-06-04 parengiamąjį teismo posėdį. Trečiasis asmuo per teismo nustatytą 14 dienų terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į 2013-06-04 parengiamąjį teismo posėdį neatvyko.

8Atsakovei teismo šaukimas į 2013-06-04 teismo posėdį buvo įteiktas 2013-05-22 jos gyvenamojoje vietoje. Prašymų atidėti bylos nagrinėjimą ar bylą nagrinėti atsakovei nedalyvaujant nėra gauta.

9Ieškinys tenkintinas.

10Teismas, atlikęs formalų pateiktų įrodymų ir nurodytų įrodymų vertinimą konstatuoja, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, yra pagrindas priimti tokį sprendimą.

11Atsakovei teismo šaukimas į 2013-06-04 parengiamąjį teismo posėdį buvo įteiktas. LR CPK 285 str. 1 d. numato, kad sprendimas už akių gali būti priimtas kai neatvyksta į parengiamąjį posėdį viena iš šalių, o atvykusi šalis prašo priimti sprendimą už akių. LR CPK 230 str. 2 d. numato, kad dėl neatvykusios į parengiamąjį posėdį šalies, kuriai yra tinkamai pranešta, ir atvykusios šalies prašymu bylą nagrinėjantis teismas LR CPK nustatyta tvarka priima sprendimą už akių. Konstatuotina, kad byloje yra pateikti tik vienos šalies (ieškovės) įrodymai, todėl nėra LR CPK 285 str. 2 d. numatytos kliūties priimti sprendimą už akių. Atsakovės teismui pateiktas rašytinis dokumentas (b. l. 35) nelaikytinas įrodymu. Šio dokumento taip pat negalima laikyti taikos sutartimi ar ieškinio pripažinimu.

12Vadovaujantis LR CPK 286 str. 1 d. šio sprendimo už akių motyvai yra sutrumpinti.

13Byloje nėra duomenų, kad atsakovė būtų nesutikusi ar apskundusi jai skirtus įpareigojimus, susijusius su jos perimtu pastatytu statiniu (aktus, reikalavimus ir kitus dokumentus). Iš to galima daryti išvadą, kad atsakovė sutinka su jai pareikštu reikalavimu dėl prie ūkinio pastato pristatyto statinio nugriovimo ir statybvietės sutvarkymo (padėties atstatymu į pradinę padėtį).

14Žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), esančiame ( - ) 32/64 dalimi nuosavybės teise priklausančiame Lietuvos Respublikai bei 32/64 dalimi nuosavybės teise priklausančiame P. J., prie ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - ), pristatytas 3,60 m ilgio, 3,18 m pločio, 3,90 m aukščio statinys. Vyriausiasis specialistas 2012 m. birželio 26 d. surašė faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktą Nr. FAK-2010-(14.31), kuriame nurodė, kad statytojas R. Š. miręs, ūkinio pastato savininkė – A. F.. Ūkinis pastatas stovi valstybinės žemės sklypo dalyje. Buvo atlikti šie statybos darbai: prie esamo ūkinio pastato (pažymėto plane 16I1m, kurio ilgis 4,86 m, plotis – 3,18 m, aukštis – 3,90 m, užstatymo plotas – 15 kv. m.), pristatytas 3,60 m ilgio, 3,18 m pločio, 3,90 m aukščio, 11 kv.m. užstatymo ploto statinys. Rekonstruoto ūkinio pastato bendras užstatymo plotas – 26 kv. m.

15Ieškovei raštu buvo nurodyta, jog ji turi teisę Statybos įstatymo 28 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytais atvejais kreiptis į šio įstatymo 23 straipsnyje nurodytus statybą leidžiančius dokumentus išduodančius subjektus dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Byloje duomenų apie tokį atsakovės kreipimąsi nėra.

16Aplinkybė, kad Inspekcijai (ieškovei) nebuvo pateiktas ūkinio pastato supaprastintas rekonstravimo projektas bei rašytinis pritarimas supaprastintam rekonstravimo projektui, patvirtina savavališkos statybos faktą.

17A. F. statinio statybą leidžiančio dokumento – rašytinio pritarimo supaprastintam rekonstravimo projektui Inspekcijai (ieškovei) nepateikė.

18Ji taip pat nepateikė žemės sklypo savininkų: P. J. bei valstybinės žemės patikėtinio – Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos rašytinių sutikimų (STR 1.07.01:2010 33.1 punktas, 33.3 punktas, 34 punktas, 50 punktas).

19Konstatuotina, kad atsakovė A. F., savavališkai rekonstruodama ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), ( - ) pažeidė Statybos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punktus, 23 straipsnio 28 dalį, STR 1.07.01:2010 33.1 punktą, 33.3 punktą, 34 punktą, 50 punktą.

20Statybos įstatymas yra pagrindinis statybos teisinius santykius reglamentuojantis įstatymas, tačiau atsižvelgiant į tai, kad ūkinis pastatas savavališkai rekonstruotas saugomoje teritorijoje – Skroblaus gamtiniame rezervate, Dzūkijos nacionaliniame parke, atsakovė A. F. taip pat pažeidė Saugomų teritorijų įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 4 punktą, 13 straipsnio 3 dalį.

21Saugomų teritorijų įstatymo 32 straipsnio 9 dalyje įtvirtinta, kad saugomose teritorijose žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, naudotojai bei valdytojai, kiti juridiniai bei fiziniai asmenys privalo laikytis įstatymų ir kitų teisės aktų, teritorįjų planavimo dokumentuose toms teritorijoms nustatytų, taip pat nekilnojamojo turto registre įregistruotų veiklos apribojimų ir reikalavimų.

22Saugomų teritorijų įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 8 punkte ir 13 straipsnio 2 dalies 5 punkte nustatytais ribojimais, draudimais siekiama užtikrinti, kad nebūtų statomi statiniai, pakeičiantys kraštovaizdžio estetinę vertę, mažinantys atskirų atitinkamose vietovėse esančių objektų vertę, statiniai, kurių statyba ir eksploatavimas galėtų sudaryti prielaidas užteršti gamtinę aplinką ar kitaip pakenkti gamtai, ir (arba) statiniai, kurių statyba ar eksploatavimas galėtų kelti pavojų žmonių saugumui, sveikatai ir pan. Konstitucinis Teismas 2006 m. kovo 14 d. nutarime yra konstatavęs, kad Saugomų teritorijų įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 8 punkte ir 13 straipsnio 2 dalies 5 punkte nustatyti ribojimai, draudimai proporcingi siekiamam konstituciškai pagrįstam tikslui, ir nėra pagrindo teigti, jog savininkų nuosavybės teisės varžomos daugiau negu leidžia Konstitucija.

23Esama situacija atitinka savavališkos statybos sąvoką, numatytą Statybos įstatymo 2 str. 71 d.

24Statybos įstatymo 28 str. 7 d. numato, kad teismas savo sprendimu gali statytoją (užsakovą) ar kitą šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytą asmenį savo lėšomis per nustatytą terminą įpareigoti atlikti vieną iš Statybos įstatymo 28 str. 7 d. 1, 2, 3, 4 p. numatytų įpareigojimų. Šioje byloje atsakovė nesiėmė jokių veiksmų, kad būtų skirtas kitoks negu ieškovės prašomas skirti įpareigojimas, t. y. įpareigojimas nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę. Esant teisės aktų nustatytiems pagrindams tenkintinas ieškovės reikalavimas.

25Atsakovė perėmė statytojo teises ir pareigas, t. y. ji perėmė fizinio asmens, kuris investavo lėšas į statybą ir kartu atliko užsakovo funkcijas teises ir pareigas, ji yra statinio naudotoja, todėl teismo įpareigojimas skiriamas būtent jai. Statytojo (užsakovo) savoką numato Statybos įstatymo 2 str. 41 d.

26Iš atsakovės LR CPK 96 str. 1 d. numatytu pagrindu priteistina 143 Lt žyminio mokesčio valstybės naudai (nes ieškovė nuo jo buvo atleista), o taip pat 32,29 Lt pašto išlaidų.

27Vadovaudamasis Statybos įstatymo 28 str. 7 d. 2 p., LR CPK 96 str. 1 d., 230 str. 2 d., 259 str., 285 str., 286 str. teismas

Nutarė

28Priimti sprendimą už akių, ieškinį tenkinti.

29Įpareigoti atsakovę A. F., a. k. ( - ), gyv. ( - ) per šešis mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius – nugriauti prie ūkinio pastato, kurio unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) pristatytą 3,60 m ilgio, 3,18 m pločio, 3,90 m aukščio statinį bei atstatyti ūkinį pastatą, kurio unikalus Nr. ( - ) į iki savavališkos rekonstrukcijos buvusią padėtį.

30Priteisti iš A. F., a. k. ( - ) valstybės naudai 143 Lt (vieną šimtą keturiasdešimt tris litus) žyminio mokesčio (įmokos kodas 5660) ir 32,29 Lt (trisdešimt du litus 29 ct) pašto išlaidų (įmokos kodas 5660).

31A. F. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Varėnos rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo yra apmokestinamas žyminiu mokesčiu. Šiuo atveju žyminis mokestis sudarytų 144 Lt.

32Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Varėnos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Varėnos rajono apylinkės teismo teisėjas Kęstutis Lukošiūnas,... 2. Ieškovė ieškiniu prašo įpareigoti atsakovę per 6 mėnesius nuo sprendimo... 3. Atsakovė per teismo nustatytą atsiliepimui į ieškinį pateikti terminą... 4. Trečiasis asmuo Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio... 5. Trečiasis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos... 6. Trečiasis asmuo Varėnos rajono savivaldybės administracija pateikė... 7. Trečiajam asmeniui P. J. procesiniai dokumentai buvo įteikti viešo... 8. Atsakovei teismo šaukimas į 2013-06-04 teismo posėdį buvo įteiktas... 9. Ieškinys tenkintinas.... 10. Teismas, atlikęs formalų pateiktų įrodymų ir nurodytų įrodymų... 11. Atsakovei teismo šaukimas į 2013-06-04 parengiamąjį teismo posėdį buvo... 12. Vadovaujantis LR CPK 286 str. 1 d. šio sprendimo už akių motyvai yra... 13. Byloje nėra duomenų, kad atsakovė būtų nesutikusi ar apskundusi jai... 14. Žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), esančiame ( - ) 32/64 dalimi nuosavybės... 15. Ieškovei raštu buvo nurodyta, jog ji turi teisę Statybos įstatymo 28... 16. Aplinkybė, kad Inspekcijai (ieškovei) nebuvo pateiktas ūkinio pastato... 17. A. F. statinio statybą leidžiančio dokumento – rašytinio pritarimo... 18. Ji taip pat nepateikė žemės sklypo savininkų: P. J. bei valstybinės... 19. Konstatuotina, kad atsakovė A. F., savavališkai rekonstruodama ūkinį... 20. Statybos įstatymas yra pagrindinis statybos teisinius santykius... 21. Saugomų teritorijų įstatymo 32 straipsnio 9 dalyje įtvirtinta, kad... 22. Saugomų teritorijų įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 8 punkte ir 13 straipsnio... 23. Esama situacija atitinka savavališkos statybos sąvoką, numatytą Statybos... 24. Statybos įstatymo 28 str. 7 d. numato, kad teismas savo sprendimu gali... 25. Atsakovė perėmė statytojo teises ir pareigas, t. y. ji perėmė fizinio... 26. Iš atsakovės LR CPK 96 str. 1 d. numatytu pagrindu priteistina 143 Lt... 27. Vadovaudamasis Statybos įstatymo 28 str. 7 d. 2 p., LR CPK 96 str. 1 d., 230... 28. Priimti sprendimą už akių, ieškinį tenkinti.... 29. Įpareigoti atsakovę A. F., a. k. ( - ), gyv. ( - ) per šešis mėnesius nuo... 30. Priteisti iš A. F., a. k. ( - ) valstybės naudai 143 Lt (vieną šimtą... 31. A. F. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 32. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos...