Byla 1-674-506/2013
Dėl ko J. S. ilgai sirgo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja L.Tarčevskaja, sekretoriaujant J.Savickaitei, dalyvaujant prokurorui R.Dzimanavičienei, viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjusi baudžiamąją bylą, kurioje K. Č., asmens kodas 37912020377, gim. 1979-12-02 Švenčionių raj., LR pilietis, spec. vidurinio išsilavinimo, vedęs, gyv. ( - ), Vilniuje, dirba UAB „( - )“ vairuotoju, neteistas, kaltinamas pagal LR BK 138 str. 1 d.,

Nustatė

2K. Č. nesunkiai sutrikdė kito žmogaus sveikatą: jis, 2012-08-30, apie 21.30 val., Vilniuje, ( - ) namo laiptinėje, konflikto su J. S. metu, tyčia vieną kartą kumščiu sudavė į J. S. į veidą ir taip padarė pastarajam nesunkų kūno sužalojimą – nosies kaulų lūžį, taip pat poodinę kraujosruvą nosies nugarėlėje, kraujosruvas abiejų akių vidiniuose kampuose bei apatiniame kairės akies voke, dėl ko J. S. ilgai sirgo.

3Apklaustas kaltinamuoju K. Č. kaltu prisipažino ir parodė, kad 2012 metų vasarą pas jį iš kaimo persikraustęs gyventi brolis Vytautas susibičiuliavo su kaimynais iš ( - ). Kaimynai broliui darė blogą įtaką, todėl jis stengėsi brolį atitraukti nuo bendravimo su kaimynais. 2012-08-30 vakare jis bandė kalbėtis su broliu, tačiau šis išėjo pas kaimynus. Jis nuėjo iš paskos, pasibeldė į kaimynų duris. Duris atidariusios I. S. jis paprašė, kad ši pakviestų brolį. Tarp jųdviejų kilo žodinis konfliktas, pokalbis vyko pakeltu tonu. Į konfliktą įsikišo J. S.. Šis buvo išgėręs, varė jį lauk. Jis Jonui sakė, kad šis nesikištų, kad leistų kalbėti su Indre ir su Vytautu, tačiau šis nesiliovė kalbėjęs. Tuomet jis sudavė J. S. vieną smūgį dešinės rankos kumščiu į veidą. Tuomet Jonas dešine ranka kumščiu trenkė jam į veidą ir iškart nubėgo laiptais žemyn. Jis bandė Joną vytis, bet jį sulaikė žmona. Po šio įvykio su J. S. nebendrauja, atsitiktinai susitikę juodu tik pasisveikina. Problema su broliu Vytautu išsisprendė savaime, nes jis grįžo gyventi į kaimą ir jo santykiai su I. S. nutrūko.

4Apklaustas nukentėjusiuoju J. S. parodė, kad 2012-08-30, apie 21.30 val., jam besiruošiant išeiti iš namų, į buto duris kažkas pasibeldė. Atidaręs duris pamatė kaimyną K. Č. iš gretimo ( - ). Iš išvaizdos atrodė, kad šis neblaivus. K. Č. pradėjo jam reikšti pretenzijas, kodėl pas juos lankosi jo brolis Vytautas ir bendrauja su jo seserimi, reikalavo pakviesti brolį. Jis pasiūlė pačiam aiškintis santykius su broliu. K. Č. prašymu jis pakvietė Vytautą, su Vytautu atėjo ir jo sesuo Indrė. Tuomet K. Č. visokiausiais žodžiais ir agresyviais gestais užsipuolė jo seserį. Jis paprašė, kad K. Č. nusiramintų ir nesielgtų agresyviai, pats atsistojo tarp K. Č. ir sesers. Tuomet K. Č. žodžiais užsipuolė ir jį, o po to kumščiu smūgiavo jam į veidą, pataikė į nosį, nosis pradėjo kraujuoti. Jis K. Č. taip pat smūgiavo ir pataikė kažkur į galvą. K. Č. iš laiptinės į butą nusivedė žmona. Konfliktą laiptinėje matė jo sesuo Indrė ir K. Č. brolis Vytautas. Kitą dieną jis kreipėsi į Vilniaus raj. polikliniką pas savo šeimos gydytoją. Jam buvo nustatytas nosies skeveldrinis lūžis.

5Liudytoja I. S. parodė, kad 2012-08-30 apie 21.30 val., būnant namuose, bute ( - ), Vilniuje, kartu su mama Rūta, broliu Jonu bei pažįstamu V. Č., kažkas pasibeldė į duris. Jonas atidarė duris, ten buvo K. Č., t.y. jų kaimynas, kuris pradėjo reikšti pretenzijas dėl to, kad jo brolis Vytautas lankosi pas juos ir bendrauja su ja. K. Č. buvo neblaivus, nes nuo jo sklido alkoholio kvapas. Konflikto metu K. Č. sudavė vieną kartą kumščiu J. S. į veidą ir juodu lyg susigrūmė. Po to J. S. nubėgo laiptais žemyn. K. Č. jį vijosi, bet, žmonos sutramdytas, K. Č. grįžo ir nuėjo į savo butą. Ji iškvietė policiją. J. S. bėgo kraujas iš nosies.

6Liudytoja I. Č. parodė, kad 2012-08-30, apie 21 val. į namus grįžus jos vyro broliui V. Č., virtuvėje tarp brolių kilo kažkoks ginčas. Vytautas pas juos į nuomojamą butą atsikėlė gyventi iš kaimo, pavasarį, po mamos mirties. Netrukus Vytautas išbėgo pas kaimynus į ( - ). Jam iš paskos išėjo K. Č.. Ji pati taip pat išėjo į laiptinę, kur pamatė, kad jos vyras stovėjo prie atdarų ( - ) durų. Vyko aiškinimasis dėl Vytauto. Iš buto išėjo Indrės brolis J. S.. Šis priėjęs prie Kęsto pasakė, kad per arti kalba su jo seserimi, kad laikytųsi atstumo. Tuomet jau vyko pokalbis tarp K. Č. ir J. S.. Ji matė K. Č. rankos judesį, tačiau paties smūgio J. S. nematė. Po to, Jonas smūgiavo Kęstučiui kumščiu į veidą ir pradėjo bėgti laiptais žemyn, o Kęstutis paskui jį. Ji privijusi Kęstutį suėmė jį už rankos ir sulaikė.

7Kaltinamojo K. Č., nukentėjusiojo J. S., liudytojų I. S. ir I. Č. parodymai dėl esminių aplinkybių: konflikto vietos, laiko, jo dalyvių, taip pat dėl smūgio nukentėjusiajam sudavimo yra nuoseklūs, iš esmės vienodi ir tarpusavyje neprieštaringi. Šie parodymai neabejotinai patvirtina, kad 2012-08-30 vakare, tarpasmeninio konflikto metu ( - ) namo laiptinėje K. Č. kumščiu smūgiavo J. S. į veidą. Pasibaigus konfliktinei situacijai, kaip seka iš Bendrojo pagalbos centro informacijos ( b.l.5), I. S. tuoj pat skambino į policiją pranešdama apie neblaivių kaimynų pranešejui sužalotą nosį.

8Bylos medžiga patvirtina, kad sekančią dieną nukentėjęs J. S. kreipėsi pas savo gydytoją dėl nosies skausmo ir jam buvo nustatytas noseis lūžis ( b.l. 14-15). Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie LR Teisingumo ministerijos Vilniaus skyriaus specialisto išvadoje Nr. G2020/12(01) nurodoma, kad J. S. padaryta poodonė kraujosruva nosies nugarėlėje su nosies kaulų lūžimu bei kraujosruvomis abiejų akių vidiniuose kampuose bei apatiniame kairės akies voke. J. S. padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas , kadangi dėl nosies kaulų lūžimo sveikata sutrinka ilgesniam nei 10 dienų laikotarpiui (b.l. 23, 24).

9Aptartų faktinių duomenų visuma yra pakankama išvadai, kad nukentėjusiajam J. S. minėtą kūno sužalojimą sukėlė kaltinamasis K. Č. tyčiniais smurtiniais veiksmais.

10Kaltinamojo K. Č. veika teisingai kvalifikuojama pagal LR BK 138 str. 1 d.

11Kaltinamojo K. Č. atsakomybę lengvinanti aplinkybė ta, kad jis prisipažino nusikaltęs ir nuoširdžiai gailisi, o jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

12K. Č. neteistas, baustas administracine tvarka, Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje, Vilniaus psichikos sveikatos centre nesigydė, į Vilniaus priklausomybės ligų centro priežiūros grupę neįrašytas (b.l. 58-61).

13Bausmės tikslų kaltinamajam teismas siekia skirdamas laisvės apribojimo bausmę.

14Nukentėjusysis J. S. pareiškė 717 Lt ieškinį, kurį sudaro 700 Lt neturtinė žala, 12 Lt už nosies rentgeno nuotrauką ir 5 Lt už kelionę į Teismo medicinos tarnybą.

15Išlaidos už rentgeno nuotrauką 12 Lt sumoje patvirtinamos pateiktu į bylą apmokėjimo kvitu ir radiologino tyrimo aprašymu ( b.l. 14, 15).

16Ieškinį dėl neturtinės žalos nukentėjęs argumentuoja tuo, kad patyrė pažeminimą, sveikatos sutrikdymą, jaučia psichologines pasekmes. Nosis visam laikui liko nesimetriška ir dėl to jis išgyvena. Be to, jis reaguoja į kiekvieną netyčinį prisilietimą prie nosies. Jam svarbu tai, kaip jis atrodo.

17Ieškinio dydžio kaltinamasis neginčijo.

18Nukentėjusiojo J. S. ieškinys tenkintinas.

19Vilniaus teritorinė ligonių kasa pareiškė 86,78 Lt civilinį ieškinį, kurį sudaro nukentėjusiojo J. S. gydymo išlaidos. Teismas gavo civilinio ieškovo pareiškimą, kuriuo atsisakoma nuo civilinio ieškinio, nes kaltinamasis žalą atlygino. Byla dalyje dėl Vilniaus teritorinės ligonių kasos ieškinio nagrinėjimo nutrauktina.

20Proceso išlaidų byloje nėra.

21Vadovaudamasis LR BPK 297-308str.,

Nutarė

22K. Č. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 138 str. 1 d. ir nuteisti laisvės apribojimu aštuoniems mėnesiams.

23Nustatyti K. Č. įpareigojimą bausmės atlikimo metu būti namuose nuo 22 val. iki 6 val., išskyrus darbe sugaištamą laiką.

24Kardomąją priemonę iki nuosprendžio įsiteisėjimo nuteistajam palikti įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje, o nuosprendžiui įsiteisėjus ją panaikinti.

25Išieškoti iš K. Č. 700 Lt neturtinės žalos atlyginimo J. S. naudai.

26Išieškoti iš K. Č. 17 Lt turtinės žalos atlyginimo J. S. naudai.

27Bylą dalyje dėl Vilniaus teritorinės ligonių kasos ieškinio nagrinėjimo nutraukti.

28Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per nuosprendį priėmusį teismą, paduodant apeliacinį skundą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja L.Tarčevskaja, sekretoriaujant... 2. K. Č. nesunkiai sutrikdė kito žmogaus sveikatą: jis, 2012-08-30, apie... 3. Apklaustas kaltinamuoju K. Č. kaltu prisipažino ir parodė, kad 2012 metų... 4. Apklaustas nukentėjusiuoju J. S. parodė, kad 2012-08-30, apie 21.30 val., jam... 5. Liudytoja I. S. parodė, kad 2012-08-30 apie 21.30 val., būnant namuose, bute... 6. Liudytoja I. Č. parodė, kad 2012-08-30, apie 21 val. į namus grįžus jos... 7. Kaltinamojo K. Č., nukentėjusiojo J. S., liudytojų I. S. ir I. Č. parodymai... 8. Bylos medžiga patvirtina, kad sekančią dieną nukentėjęs J. S. kreipėsi... 9. Aptartų faktinių duomenų visuma yra pakankama išvadai, kad nukentėjusiajam... 10. Kaltinamojo K. Č. veika teisingai kvalifikuojama pagal LR BK 138 str. 1 d.... 11. Kaltinamojo K. Č. atsakomybę lengvinanti aplinkybė ta, kad jis prisipažino... 12. K. Č. neteistas, baustas administracine tvarka, Respublikinėje Vilniaus... 13. Bausmės tikslų kaltinamajam teismas siekia skirdamas laisvės apribojimo... 14. Nukentėjusysis J. S. pareiškė 717 Lt ieškinį, kurį sudaro 700 Lt... 15. Išlaidos už rentgeno nuotrauką 12 Lt sumoje patvirtinamos pateiktu į bylą... 16. Ieškinį dėl neturtinės žalos nukentėjęs argumentuoja tuo, kad patyrė... 17. Ieškinio dydžio kaltinamasis neginčijo.... 18. Nukentėjusiojo J. S. ieškinys tenkintinas.... 19. Vilniaus teritorinė ligonių kasa pareiškė 86,78 Lt civilinį ieškinį,... 20. Proceso išlaidų byloje nėra.... 21. Vadovaudamasis LR BPK 297-308str.,... 22. K. Č. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 138 str. 1 d.... 23. Nustatyti K. Č. įpareigojimą bausmės atlikimo metu būti namuose nuo 22... 24. Kardomąją priemonę iki nuosprendžio įsiteisėjimo nuteistajam palikti... 25. Išieškoti iš K. Č. 700 Lt neturtinės žalos atlyginimo J. S. naudai.... 26. Išieškoti iš K. Č. 17 Lt turtinės žalos atlyginimo J. S. naudai.... 27. Bylą dalyje dėl Vilniaus teritorinės ligonių kasos ieškinio nagrinėjimo... 28. Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui...