Byla I-1044-629/2013
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Mildos Vainienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Rasos Ragulskytės-Markovienės, Arūno Kaminsko, dalyvaujant pareiškėjo V. K. (V. K.) atstovei advokatei Laurai Gumuliauskienei, atsakovo Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atstovei Rasetai Medutienei, uždarame teismo posėdyje nagrinėdama administracinę bylą pagal pareiškėjo V. K. skundą atsakovui Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

2Advokatė Laura Gumuliauskienė pareiškėjo V. K. (toliau – ir pareiškėjas) vardu padavė teismui skundą (b. l. 1–4), kuriame prašė panaikinti Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – ir atsakovas, Migracijos departamentas) ( - ) d. sprendimą Nr. ( - ) „Dėl laikino teritorinio prieglobsčio ir prieglobsčio (pabėgėlio statuso ir papildomos apsaugos) Lietuvos Respublikoje nesuteikimo ( - ) piliečiui V. K. ir jo išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos į ( - )“ (toliau – ir Sprendimas Nr. ( - ) ir įpareigoti atsakovą išnagrinėti pareiškėjo prašymą dėl prieglobsčio suteikimo iš naujo.

3Skunde nurodoma, kad Sprendimas Nr. ( - ) yra nepagrįstas ir pareiškėjo prašymas dėl prieglobsčio suteikimo atmestas vien formaliais pagrindais, nes V. K. apklausų metu nurodytos aplinkybės sudaro pagrindą teigti, jog jis turi teisę į prieglobstį ir jo išsiuntimas į kilmės valstybę yra negalimas.

4Atsakovas Migracijos departamentas atsiliepime į skundą (b. l. 16–18) prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą, nes pareiškėjas nenurodė jokių įrodomąją galią turinčių aplinkybių, kuriomis turėtų būti pagrįstas reikalavimas panaikinti Sprendimą Nr. ( - ).

5Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovė nurodė, kad ji nežinanti kur yra pareiškėjas bei ar jo pozicija dėl prieglobsčio suteikimo nepasikeitė, nes ji skundą teismui padavė jau po to, kai pareiškėjas buvo pasišalinęs iš Užsieniečių registracijos centro ir išvykęs iš Lietuvos Respublikos.

6Teismo posėdžio metu atsakovės atstovė prašė spręsti teismo nuožiūra.

7Pareiškėjas į teismo posėdį neatvyko, šaukimas jam įteiktas nebuvo, nes 2012 m. rugsėjo 15 d. pareiškėjas V. K. išvyko iš Užsieniečių registracijos centro ir negrįžo, kito adreso teismui nepranešė (b. l. 24, 25).

8Skundas paliekamas nenagrinėtu.

9Teismas pažymi, kad teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos turi būti realizuojama laikantis procesiniuose įstatymuose nustatytos kreipimosi į teismą tvarkos, kurią įtvirtina Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 22–24, 32–33 str. Be to, būtina laikytis ABTĮ 37 str. 2 d. nustatytų teisės kreiptis į administracinį teismą prielaidų ir šios teisės tinkamo realizavimo sąlygų. ABTĮ 23 str. 3 d. nustato, kad skundą (prašymą) pasirašo pareiškėjas ar jo atstovas. Prie atstovo paduodamo skundo (prašymo) turi būti pridedamas įgaliojimas ar kitoks dokumentas, patvirtinantis atstovo įgaliojimus. Jei šios tvarkos nesilaikoma ir skundo priėmimo stadijoje teismas nustato, jog skundą (prašymą) suinteresuoto asmens vardu padavė neįgaliotas vesti bylą asmuo, jis atsisako priimti tokį skundą (ABTĮ 37 str. 2 d. 7 p.), o jei minėtos aplinkybės išaiškėja tada, kai byla jau iškelta – skundą palieka nenagrinėtą (ABTĮ 103 str. 3 p.).

10Iš nagrinėjamoje byloje esančio skundo matyti, kad pastarąjį pasirašė ir padavė teismui advokatė Laura Gumuliauskienė. Byloje esanti medžiaga patvirtina, kad Advokatų Songailos, Gumuliauskienės, Korsako ir Astrauskienės profesinė bendrija „SGKA legal“ yra sudariusi sutartį su Migracijos departamentu dėl teisinių paslaugų teikimo užsieniečiams, pateikusiems prašymus suteikti prieglobstį Lietuvos Respublikoje (b. l. 9–11). Migracijos departamentas 2012 m. rugsėjo 14 d. raštu kreipėsi į minėtą advokatų profesinę bendriją, nurodydamas, jog Migracijos departamente buvo gautas pareiškėjo prašymas paskirti jam advokatą (b. l. 5). Advokatė Laura Gumuliauskienė pareiškėjo vardu padavė teismui skundą 2012 m. rugsėjo 27 d. (b. l. 1), tačiau, kaip matyti iš 2012 m. gruodžio 6 d. teisme gauto Valstybė sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Užsieniečių registracijos centro Štabo tyrimo skyriaus rašto Nr. (21/26)-7K-3449 (b. l. 24), pareiškėjas dar 2012 m. rugsėjo 19 d. pasišalino iš Užsieniečių registracijos centro.

11Taigi, atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, jog advokatė Laura Gumuliauskienė, paduodama teismui skundą pareiškėjo vardu, nebuvo tinkamai įgaliota atlikti šiuos veiksmus, todėl, vadovaujantis ABTĮ 103 str. 3 d. V. K. skundas paliekamas nenagrinėtas.

12Teismas išaiškina, kad pats pareiškėjas arba tinkamai pareiškėjo įgaliotas asmuo dėl minėto sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus turi teisę vėl kreiptis į teismą bendra tvarka.

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 103 str. 3 p., 104 str., 105–106 str., 149 str. 1 d.,

Nutarė

14Pareiškėjo V. K. (V. K.) skundą palikti nenagrinėtą.

15Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai