Byla eI-859-423/2017
Dėl sprendimo bei nutarimo panaikinimo

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Astos Urbonienės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos), Audriaus Grauželio, Jolantos Medvedevienės,

2sekretoriaujant Ritai Kinderienei,

3dalyvaujant pareiškėjos Č. B. atstovui advokatui V. Š. ,

4atsakovo Viešosios įstaigos „Ekoagros“ atstovams T. D. ir A. T. ,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos Č. B. skundą atsakovui Viešajai įstaigai „Ekoagros“ dėl sprendimo bei nutarimo panaikinimo ir

Nustatė

6Pareiškėja Č. B. patikslintu skundu prašo panaikinti Viešosios įstaigos „Ekoagros“ 2016-11-14 nutarimą Nr. PNU-K-16-00662 „Dėl ekologinės gamybos“ ir 2016-11-15 sprendimą Nr. LSK-K-16-10785 „Dėl išduotų dokumentų“.

7Pareiškėja patikslintame skunde nurodė ir teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovas paaiškino, kad pareiškėjos ūkyje atsakovo paskirti tikrintojai atliko tikrinimą, t. y. iš kontrolinio žemės sklypo Nr. 005601-6405, lauko Nr. 1, plotas 7,00 ha (toliau - Laukas) buvo paimtas dirvožemio mėginys, kuris buvo tiriamas laboratorijoje Vokietijoje „Eurofins Dr. Specht Laboratorien GmbH“. Tyrimo išvadoje konstatuota, jog iš Lauko paimtame tyrimams dirvožemio mėginyje rasti glifosatų skilimo produkto aminometil-fosfoninės rūgšties likučiai (0,057 mg/kg) ir glifosato pėdsakai mažesni už ribinę reikšmę (<0,01 mg/kg). Pareiškėja nurodė, jog ji yra ūkininkė, užsiimanti ekologiniu ūkininkavimu jau keletą metų, per visą šį laiką savo veikloje nenaudojo jokių ekologiniame ūkininkavime draudžiamų medžiagų, tame tarpe ir glifosatų, draudžiamų medžiagų naudojimo faktas niekada anksčiau nebuvo nustatytas, todėl nesutinka su atsakovo padarytomis išvadomis.

8Mėginių paėmimo tvarką reglamentuoja Mėginių atrinkimo, paruošimo ir išsiuntimo procedūra, patvirtinta Viešosios įstaigos „Ekoagros“ direktoriaus 2009-04-28 įsakymu Nr. V-27. Imant mėginius, turi būti laikomasi visų įmanomų atsargumo priemonių, kad mėginiai nebūtų užteršti ar sugadinti ir dėl to pakeistų tyrimų rezultatus. Rekomenduojama mėginių paėmimui naudoti naujas vienkartines pirštines. Visi mėginiai dedami į nenaudotą, švarią ir sandarią pakuotę, patikimai apsaugančią juos nuo taršos. Kiekvieno mėginio ištyrimui paimami trys mėginio pavyzdžiai. Visi trys mėginio pavyzdžiai yra užplombuojami, naudojant numeruotus maišelius su plombavimo juostele arba tarą, kurią plombuojant prilipdoma plomba su numeriu taip, kad nepažeidus plombos nebūtų galima atidaryti. Taigi, mėginai patikrinimui turi būti paimti tokiu būdu, kad mėginys nebūtų užterštas ir sugadintas, o būtų išlaikyta nepakitusi jo struktūra (sudėtis). Šių reikalavimų nesilaikant mėginio tyrimo išvados negali būti laikomos teisėtomis ir pagrįstomis, kadangi mėginio užteršimas tam tikromis medžiagomis turi esminės ir tiesioginės įtakos mėginio tyrimo rezultatams bei teisės aktų reikalavimų atitikimui. Nagrinėjamu atveju, tikrintojams imant dirvožemio mėginius iš pareiškėjos Lauko, mėginiai buvo paimti nenaudojant vienkartinių pirštinių, buvo naudotas atsakovo atsivežtas kastuvas, mėginys buvo paimtas tik iš vienos Lauko vietos. Pareiškėjos vertinimu, glifosato likučių paimtame dirvožemio mėginyje galėjo atsirasti būtent todėl, kad tikrintojas nesilaikė mėginių paėmimo tvarkos. Pažymėjo, jog dirvožemio mėginyje buvo rasta glifosatų skilimo produkto aminometil-fosfoninės rūgšties likučių - 0,057 mg/kg, t.y. rastas glifosatų likučių kiekis buvo nedidelis, jis ir galėjo atsirasti dėl netinkamai paimto dirvožemio mėginio.

9Sprendime taip pat nurodyta, jog grikių pasėlyje nebuvo laikomasi ekologinei gamybai keliamų reikalavimų ir 2015 m. minėtas grikių laukas sertifikuojamas kaip „laukas, neatitinkantis ekologinės gamybos reikalavimų“. Tačiau šis argumentas grindžiamas tik prielaidomis, nepateikiant jokių patvirtinančių duomenų.

10Pažymėjo, jog Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos. Kad individualus teisės aktas būtų teisėtas, jis turi apimti faktinių aplinkybių tyrimą, taikytinos teisės normos paiešką, teisinį nustatytų faktų vertinimą (kvalifikavimą). Esminė individualaus administracinio akto pagrįstumo sąlyga - turi būti nustatytos ne pavienės faktinės aplinkybės, o juridinių faktų visetas, būtinas ir pakankamas teisės normai taikyti. Ginčijamuose aktuose nurodytos aplinkybės, kad pareiškėjos grikių pasėlis (Laukas) neatitiko ekologiniam ūkininkavimui keliamų reikalavimų ir sertifikuojamas kaip „laukas, neatitinkantis ekologinės gamybos reikalavimų“, nėra pagrįstas jokiais objektyviais duomenis. Tokie atsakovo veiksmai pažeidžia šio subjekto, kaip viešojo administravimo subjekto, pareigą veikti aiškiai ir nedviprasmiškai, todėl prašė skundą tenkinti.

11Atsakovas atsiliepime į skundą nurodė ir atsakovo atstovai teismo posėdžio metu paaiškino, kad su skundu nesutinka, kadangi ginčijami administraciniai aktai priimti nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų ir jų naikinti nėra jokio pagrindo. 2014-04-28 pareiškėja ir atsakovas sudarė sutartį Nr. SUT-K-14-02123, pagal kurią pareiškėja užsakė, kad atsakovas atliktų pareiškėjos vykdomos ekologinės žemės ūkio produktų pirminės gamybos veiklos sertiflkavimą ir išduotų veiklą patvirtinančius dokumentus, jei vykdoma veikla atitiks teisės aktų reikalavimus. 2015-07-30 Viešoji įstaiga „Ekoagros“ atliko kasmetinę pareiškėjos ekologinės gamybos ūkio patikrą, kurios duomenys užfiksuoti Ekologinės gamybos ūkio tikrinimo protokole Nr. PAG-K-15-01067. Vadovaujantis minėtame protokole nustatytais duomenimis, 2015-08-20 atsakovas priėmė nutarimą dėl ekologinės gamybos Nr. NUT-K-15-01219. Pareiškėjai 2015-08-21 buvo išduoti nutarimo išrašas Nr. NUS-K-15-01182 ir patvirtinamasis dokumentas Nr. SER-K-15-01150, kuriuose nurodyti sertifikuoti augalai, taip jų ir grikiai, kuriems suteiktas E statusas (produktas pripažintas ekologišku produktu), užauginti pareiškėjos valdomame ekologiniame ūkyje, lauke Nr. 1, kontrolinio žemės sklypo Nr. 005601-6405, kurio plotas - 7 ha (toliau – Laukas). 2016-09-29 atsakovas, kuris teisės aktų nustatyta tvarka vykdo ekologinės gamybos sertifikavimo procedūras, remiantis Komisijos reglamento (EB) Nr. 889/2008 65 straipsnio 2 dalimi, atliko UAB „Rimi Lietuva“ logistikos padalinio patikrinimą, kurio metu buvo paimtas ekologiškų negarintų grikių kruopų mėginys, tikslu atlikti mėginio laboratorinius tyrimus. 2016-09-13 gauti tyrimų rezultatai parodė, jog tirtame ekologiškų negarintų grikių kruopų mėginyje nustatyta 0,82 mg/kg glifosato, kurio naudojimas ekologinėje gamyboje yra griežtai draudžiamas. Kruopas į UAB „Rimi Lietuva“ tiekė UAB „.Galinta ir partneriai“, kurioje vykdomas pakavimas, o šiai įmonei kruopas tiekė UAB „Galinta ir partneriai“ filialas „Galintos grūdai“, kuris užsiima grikių supirkimu ir kruopų gamyba. Atsakovas šiose bendrovėse atliko patikrinimą ir paėmė mėginius tyrimams atlikti. Mėginių rezultatai parodė neleistinos cheminės medžiagos – glifosato buvimą ekologinėje produkcijoje. Atsakovas atliko ekologinių kruopų - grikių augintojų, tiekėjų atsekamumo procedūrą, kurios metu buvo nustatyta, jog grikiai buvo supirkti iš keturiolikos Lietuvoje esančių ekologinės gamybos ūkių nuo 2015-10-02 iki 2016-04-26. Pareiškėja Č. B. yra viena iš E statuso grikių pardavėjų bendrovės UAB „Galinta ir partneriai“ filialui „Galintos grūdai“. Pareiškėja 2015 metais grikius augino tik viename Lauke. Kasmetinio tikrinimo metu 2016-06-10 nustatyta, kad 2015 m. derliaus grikių likučių nėra. Papildomo tikrinimo metu 2016-10-04 paimtas šio lauko dirvožemio mėginys, kuris nusiųstas tyrimui į akredituotą laboratoriją Vokietijoje „Eurofins Dr.Specht Laboratorien GmbH“. 2016-10-19 gautas atsakymas patvirtino, jog ištirtame mėginyje rasti glifosatų skilimo produkto aminometil-fosfaninės rūgšties (AMPA) likučiai (0,057 mg/kg). Gavus tyrimo rezultatus, buvo priimtas ginčijamas nutarimas ir sprendimas, kuriuose buvo konstatuota, jog 2015 m. sertifikuoto Lauko grikių pasėlyje nebuvo laikomasi ekologinei gamybai keliamų reikalavimų ir Laukas, kuriame nustatytas pažeidimas, įvardijamas kaip laukas, neatitinkantis ekologinės gamybos reikalavimų.

12Pažymėjo, jog pareiškėja skunde teismui nepagrįstai nurodo, jog imant dirvožemio mėginį tikrintojas M. B. nesilaikė mėginių paėmimo tvarkos ir dirvožemio mėginį paėmė nenaudojant vienkartinių pirštinių, su paties atsivežtu kastuvu, ant kurio galėjo likti glifosato likučių, kad mėginys suformuotas paimant dirvožemio tik iš vienos lauko vietos. Šiuo atveju M. B. , imdamas dirvožemį mėginiui suformuoti, naudojo vienkartines pirštines, mėginys buvo imamas iš kelių lauko vietų, kastuvėlis buvo naudojamas sausas ir švarus. Šias aplinkybes M. B. patvirtino teismo posėdyje. Atkreipė dėmesį į tai, kad tą pačią dieną dirvožemio mėginiai buvo paimti dar iš keturių ūkių, tačiau neleistinų cheminių medžiagų - glifosato ar jo skilimo produktų juose nebuvo rasta.

13Glifosatai (sintetiniai herbicidai), kurių skilimo produktai buvo nustatyti pareiškėjos ekologinės gamybos ūkyje, nėra įvardinti 2008-09-05 Komisijos reglamento (EB) Nr. 889/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo įgyvendinimo taisyklės dėl ekologinės gamybos, ženklinimo ir kontrolės II priede, kaip leistini naudoti ekologinėje gamyboje. Glifosatai ekologinėje gamyboje, net ir mažiausias jų kiekis, yra draudžiami be jokių išimčių. Šiuo atveju, pareiškėja, nesutikdama su tyrimo išvadomis, jog Lauko Nr. 1, kuriame 2015 m. buvo auginami grikiai, dirvožemyje buvo rasta glifosato skilimo pėdsakų, nepateikia jokių įrodymų. Pareiškėjos motyvas, kad per visą ekologinio ūkininkavimo laiką savo veikioje nenaudojo jokių ekologiniame ūkininkavime draudžiamų medžiagų, tame tarpe ir glifosatų, kad draudžiamų medžiagų naudojimo faktas niekada anksčiau nebuvo nustatytas, jokiu būdu nepaneigia akredituotoje laboratorijoje nustatytų neleistinų medžiagų buvimo pareiškėjos ekologinės gamybos ūkio Lauko dirvožemyje fakto.

14Ginčijamas nutarimas ir sprendimas atitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje nustatytus reikalavimus, taikytinus individualiam administraciniam aktui, kadangi iš sprendimo ir nutarimo turinio akivaizdu, jog juose yra nurodyti pagrindiniai faktai, argumentai ir įrodymai. Prašė skundą atmesti.

15Skundas atmestinas.

16Ginčas šioje byloje kilo dėl Viešosios įstaigos „Ekoagros“ 2016-11-14 nutarimo Nr. PNU-K-16-00662 „Dėl ekologinės gamybos“ ir 2016-11-15 sprendimo Nr. LSK-K-16-10785 „Dėl išduotų dokumentų“ pagrįstumo ir teisėtumo.

17Bylos duomenys patvirtina, jog 2014-04-28 pareiškėja ir atsakovas sudarė sutartį Nr. SUT-K-14-02123, pagal kurią pareiškėja užsakė, kad atsakovas atliktų pareiškėjos vykdomos ekologinės žemės ūkio produktų pirminės gamybos veiklos sertifikavimą ir išduotų veiklą patvirtinančius dokumentus, jei vykdoma veikla atitiks teisės aktų reikalavimus. 2015-07-30 Viešoji įstaiga „Ekoagros“ atliko kasmetinę pareiškėjos ekologinės gamybos ūkio patikrą, kurios duomenys užfiksuoti Ekologinės gamybos ūkio tikrinimo protokole Nr. PAG-K-15-01067. Atsakovas 2015-08-20 priėmė nutarimą dėl ekologinės gamybos Nr. NUT-K-15-01219. Pareiškėjai 2015-08-21 išduoti nutarimo išrašas Nr. NUS-K-15-01182 ir patvirtinamasis dokumentas Nr. SER-K-15-01150, kuriuose nurodyti sertifikuoti augalai, tarp jų ir grikiai, kuriems suteiktas E statusas (produktas pripažintas ekologišku produktu), užauginti pareiškėjos valdomame ekologiniame ūkyje, lauke Nr. 1, kontrolinio žemės sklypo (toliau - KŽS) Nr. 005601-6405, kurio plotas - 7 ha (toliau – Laukas). 2016-09-29 Viešoji įstaiga „Ekoagros“, kuri teisės aktų nustatyta tvarka vykdo ekologinės gamybos sertifikavimo procedūras, remiantis Komisijos reglamento (EB) Nr. 889/2008 65 straipsnio 2 dalimi, atliko UAB „Rimi Lietuva“ logistikos padalinio patikrinimą, kurio metu buvo paimtas ekologiškų negarintų grikių kruopų mėginys, tikslu atlikti mėginio laboratorinius tyrimus. 2016-09-13 gauti tyrimų rezultatai parode, jog tirtame ekologiškų negarintų grikių kruopų mėginyje nustatyta 0,82 mg/kg glifosato, kurio naudojimas ekologinėje gamyboje yra griežtai draudžiamas. Kruopas į UAB „Rimi Lietuva“ tiekė UAB „Galinta ir partneriai“, kurioje vykdomas pakavimas, o šiai įmonei kruopas tiekė UAB „Galinta ir partneriai“ filialas „Galintos grūdai“, kuris užsiima grikių supirkimu ir kruopų gamyba. Atsakovas šiose bendrovėse atliko patikrinimą ir paėmė mėginius tyrimams atlikti. Mėginių rezultatai parodė neleistinos cheminės medžiagos (glifosato) buvimą ekologinėje produkcijoje. Atsakovas, atlikęs ekologinių kruopų - grikių augintojų, tiekėjų atsekamumo procedūrą, nustatė, jog sustabdytos gamybos grikiai nuo 2015-10-02 iki 2016-04-26 buvo supirkti iš keturiolikos Lietuvoje esančių ekologinės gamybos ūkių. Pareiškėja Č. B. yra viena iš E statuso grikių pardavėjų bendrovės UAB „Galinta ir partneriai“ filialui „Galintos grūdai“. 2015 m. derliaus ekologiški grikiai (ekologiškumą patvirtina Viešosios įstaigos „Ekoagros“ išduotas patvirtinamasis dokumentas Nr. SER-K-15-01150) buvo realizuoti į UAB „Galinta ir partneriai“ filialą „Galintos grūdai“ (tai patvirtina 2015-10-19 sąskaita faktūra serija VAR Nr. 203544, važtaraščio Nr. AVAR-2509 (parduotų grikių fizinis svoris - 4880 kg, įskaitinis svoris - 3920 kg)). Pareiškėja 2015 metais grikius augino tik viename Lauke. Kasmetinio tikrinimo metu 2016-06-10 (ekologinės gamybos tikrinimo protokolas Nr. PAG-K-16-00286) nustatyta, kad 2015 m. derliaus grikių likučių nėra. Papildomo tikrinimo metu 2016-10-04 (ekologinės gamybos tikrinimo protokolas Nr. PAG-K-16-00595) paimtas šio lauko dirvožemio mėginys. Paimtas dirvožemio mėginys (mėginio atrinkimo akto Nr. 16-308MA, plombos Nr. HB2058515), buvo nusiųstas tyrimui į akredituotą laboratoriją Vokietijoje „Eurofins Dr.Specht Laboratorien GmbH“, iš kurios 2016-10-19 gautas atsakymas patvirtino, jog ištirtame mėginyje rasti glifosatų skilimo produkto aminometil-fosfaninės rūgšties (AMPA) likučiai (0,057 mg/kg). Gavus tyrimo rezultatus, buvo priimtas ginčijamas nutarimas ir sprendimas, kuriuose vadovaujantis Žemės ūkio ministro 2000-12-28 įsakymu Nr. 375 (nuo 2016-03-05 iki 2017-01-13 galiojusi įsakymo redakcija) patvirtintų Ekologinio žemės ūkio taisyklių 30 punktu konstatuota, jog 2015 m. sertifikuoto Lauko grikių pasėlyje nebuvo laikomasi ekologinei gamybai keliamų reikalavimų ir Laukas, kuriame nustatytas pažeidimas, įvardijamas kaip Laukas, neatitinkantis ekologinės gamybos reikalavimų.

18Dėl mėginių paėmimo tvarkos

19Nagrinėjamos bylos kontekste, vertinant Viešosios įstaigos „Ekoagros“ kompetenciją priimti nagrinėjamoje byloje ginčijamus aktus, pirmiausia pažymėtina, jog 2007-06-28 Tarybos Reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo sąvokas apibrėžiančio 2 straipsnio n) punkte nurodyta, kad kompetentinga institucija – centrinė valstybės narės institucija, turinti organizuoti oficialią kontrolę ekologinės gamybos srityje pagal šiame reglamente išdėstytas nuostatas; 2 straipsnio o) punkte nurodoma, kad kontrolės institucija – valstybės narės viešoji administracinė organizacija, kuriai kompetentinga institucija suteikė savo visus įgaliojimus vykdyti tikrinimą ir sertifikavimą ekologinės gamybos srityje, arba dalį tokių įgaliojimų; 2 straipsnio p) punkte nurodyta, kad kontrolės įstaiga – nepriklausoma privati trečioji šalis, vykdanti tikrinimą ir sertifikavimą ekologinės gamybos srityje pagal šiame reglamente išdėstytas nuostatas. Reglamento (EB) Nr. 834/2007 27 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad valstybės narės sukuria kontrolės sistemą ir paskiria vieną ar daugiau kompetentingų institucijų, atsakingų už šiuo reglamentu pagal Reglamentą (EB) Nr. 882/2004 nustatytų pareigų vykdymo kontrolę, o to paties straipsnio 4 dalies a) punktas numato, kad kompetentinga institucija gali savo kontrolės kompetenciją patikėti vienai ar daugiau kitų kontrolės institucijų; arba pavesti kontrolės užduotis vienai ar daugiau kontrolės įstaigų. Tokiu atveju paskiriamos institucijos, atsakingos už tokių įstaigų patvirtinimą ir priežiūrą (27 str. 4 d. b) p.).

20Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009-01-09 įsakymo Nr. 3D-11 „Dėl žemės ūkio ministro 2000-12-28 įsakymo Nr. 375 „Dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo ir kai kurių žemės ūkio ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ 2 punktu Viešajai įstaigai „Ekoagros“ pavesta vykdyti sertifikavimo įstaigos funkcijas pagal patvirtintas Ekologinio žemės ūkio taisykles, o Kokybės politikos departamento Agroaplinkosaugos ir ekologinio ūkininkavimo skyriui ? kontroliuoti sertifikavimo įstaigų, susijusių su Ekologinio žemės ūkio taisyklėse nustatytų funkcijų vykdymu, veiklą.

21Ekologinio žemės ūkio taisyklės buvo patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000-12-28 įsakymu Nr. 375 (nuo 2016-03-05 iki 2017-01-13 galiojusi įsakymo redakcija). Taisyklių 4 punkte sertifikavimas apibrėžtas, kaip procedūra, pagal kurią sertifikavimo įstaiga patvirtina, kad produkto gamybos ir (ar) tvarkymo procesas atitinka Reglamento (EB) Nr. 834/2007, Reglamento (EB) Nr. 889/2008 ir šių taisyklių reikalavimus. Taisyklių 20 punkte nustatyta, kad ekologiškos žemės ūkio produkcijos gamintojui ir (arba) tvarkytojui, pažeidusiam Reglamento (EB) Nr. 834/2007, Reglamento (EB) Nr. 889/2008 ar šių taisyklių reikalavimus, vertinama sertifikavimo įstaigos nustatyta neatitiktis.

22Teismų praktikoje nurodoma, kad Viešoji įstaiga „Ekoagros“ yra viešojo administravimo subjektas, vykdantis sertifikavimo įstaigos funkcijas pagal Ekologinio žemės ūkio taisykles, o Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija ? viešojo administravimo subjektas, per savo struktūrinius padalinius vykdantis sertifikavimo įstaigų kontrolę (žr. pvz. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012-05-17 nutartį administracinėje byloje Nr. A442-1560/2012; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012-09-20 nutartį administracinėje byloje Nr. A492-2575/2012).

23Byloje nėra ginčo dėl atsakovo teisės vykdyti sertifikavimo įstaigos funkciją, atlikti patikrinimus, nustatyti pažeidimus ir taikyti poveikio priemones. Šiuo atveju nebuvo pažeistas non ultra vires reikalavimas, draudžiantis viešojo administravimo subjektui veikti viršijant įgaliojimus ar jų neturint. Pažymėtina, jog Reglamento (EB) Nr. 889/2008 65 straipsnio 2 punktu numatyta, kad kontrolės institucija ar įstaiga gali imti tyrimui ekologinei gamybai neleistinų produktų bandinius arba tikrinti ekologinės gamybos taisyklių neatitinkančius gamybos būdus. Be to, galima imti ir tirti bandinius, siekiant nustatyti galimą užteršimą ekologinei gamybai neleistinais produktais. Tačiau tokia analizė atliekama, tik kai įtariama, kad naudojami ekologinei gamybai neleistini produktai. Remdamasis šia nuostata ir gavęs duomenų apie UAB „Rimi Lietuva“ logistikos padalinyje paimtų ir ištirtų ekologiškų negarintų grikių kruopų mėginio rezultatus, kai mėginyje nustatyta 0,82 mg/kg glifosato, kurio naudojimas ekologinėje gamyboje yra griežtai draudžiamas, atsakovas šiose bendrovėse atliko patikrinimą ir paėmė mėginius tyrimams atlikti. Mėginių rezultatai parodė neleistinos cheminės medžiagos (glifosato) buvimą ekologinėje produkcijoje. Atsakovas pagrįstai ir teisėtai, atlikęs ekologinių kruopų - grikių augintojų, tiekėjų atsekamumo procedūrą, nustatė, jog sustabdytos gamybos grikiai nuo 2015-10-02 iki 2016-04-26 buvo supirkti iš keturiolikos Lietuvoje esančių ekologinės gamybos ūkių, pareiškėja Č. B. yra viena iš E statuso grikių pardavėjų bendrovės UAB „Galinta ir partneriai“ filialui „Galintos grūdai“. Papildomo tikrinimo metu 2016-10-04 buvo paimtas Lauko dirvožemio mėginys ir nusiųstas tyrimui į akredituotą laboratoriją Vokietijoje „Eurofins Dr.Specht Laboratorien GmbH“, iš kurios 2016-10-19 gautas atsakymas patvirtino, jog ištirtame mėginyje rasti glifosatų skilimo produkto aminometil-fosfaninės rūgšties (AMPA) likučiai (0,057 mg/kg). Atsakovas pareiškėjos 2015m. grikių Lauką sertifikavo kaip „lauką neatitinkantį ekologinės gamybos reikalavimų“.

24Pareiškėja skunde nurodo, jog imant dirvožemio mėginį Viešosios įstaigos „Ekoagros“ darbuotojas M. B. nesilaikė mėginių paėmimo tvarkos, dirvožemio mėginį paėmė nenaudojant vienkartinių pirštinių, su paties atsivežtu kastuvu, ant kurio galėjo likti glifosato likučių, mėginys suformuotas paimant dirvožemio tik iš vienos Lauko vietos. 2015-05-25 Mėginių atrinkimo, paruošimo ir išsiuntimo procedūros (PR-08 (6)), patvirtintos Viešosios įstaigos „Ekoagros“ direktoriaus 2009-04-28 įsakymu Nr. V-27, 5 dalyje nustatyta, jog rekomenduojama mėginių paėmimui naudoti naujas vienkartines pirštines. Liudytojas. M. B. teismo posėdyje patvirtino, jog, imdamas dirvožemį mėginiui suformuoti, naudojo vienkartines pirštines, mėginys buvo imamas iš kelių Lauko vietų, kastuvėlis buvo naudojamas sausas ir švarus. L. M. Staniulis, dalyvavęs dirvožemio mėginio paėmime, taip pat patvirtino, jog mėginys buvo paimtas iš kelių Lauko vietų, kastuvėlis buvo švarus, jis jokių pastabų ar pretenzijų dėl mėginio paėmimo tvarkos neturėjo ir jų neišreiškė. Jam dalyvauti mėginio paėmime nurodė pati pareiškėja, kadangi ji dėl sveikatos negalėjo dalyvauti. Pažymėtina, jog tą pačią dieną, t. y. 2016-10-04 dirvožemio mėginiai, tikslu nustatyti ar buvo naudotos neleistinos cheminės medžiagos - glifosatas, tikrintojo M. B. buvo paimti dar iš keturių ūkių (M. Ž. , S. M. , L. Ž. , I. J. ) ir išsiųsti į akredituotą laboratoriją Vokietijoje „Eurofins Dr.Specht Laboratorien GmbH“, iš kurios gauti tyrimo rezultatai patvirtino, jog neleistinų cheminių medžiagų - glifosato ar jo skilimo produkto minėtuose keturiuose ūkiuose nerasta, todėl nėra pagrindo teigti, jog ant kastuvėlio galėjo likti glifosato likučių iš kitų ūkių. Aplinkybę, jog mėginys buvo imtas iš kelių Lauko vietų, patvirtina 2016-10-04 Papildomo tikrinimo protokolas Nr. PAG-P-K-16-00595, kurio 2.2. dalyje nurodyta, jog dirvožemio mėginys imtas einant skersai lauku, iš ne mažiau kaip 10 skirtingų lauko vietų, sudarant vieną bendrą dirvožemio mėginį. Šią aplinkybę iš esmės patvirtino ir minėti liudytojai. Taigi, atsakovas, atlikdamas mėginio paėmimo procedūrą, nustatytų reikalavimų nepažeidė.

25Dėl glifosatų kiekio

26Ekologiškų produktų gamybos, paruošimo ir platinimo visų etapų bei jų kontrolės bendri tikslai ir principai yra įtvirtinti 2007-06-28 Tarybos reglamente (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo, o 2008-09-05 Komisijos reglamente (EB) Nr. 889/2008 nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo įgyvendinimo taisyklės dėl ekologinės gamybos, ženklinimo ir kontrolės. Reglamento 2 straipsnio 1 dalies a) punkte nustatyta, jog ekologinė gamyba - gamybos metodo naudojimas laikantis šiame reglamente nustatytų taisyklių visais gamybos, paruošimo ir platinimo etapais. Ūkio subjektas - fizinis arba juridinis asmuo, atsakingas už tai, kad jo kontroliuojamoje ekologinės gamybos įmonėje būtų užtikrintas šio Reglamento reikalavimų laikymasis (Reglamento 2 str., 1 d. d) punktas).

27Glifosatai (sintetiniai herbicidai), kurią skilimo produktai buvo nustatyti Č. B. ekologinės gamybos ūkyje, nėra įvardinti 2008-09-05 Komisijos reglamento (EB) Nr. 889/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo įgyvendinimo taisyklės dėl ekologinės gamybos, ženklinimo ir kontrolės (OL 2008 L 264, p. 1) II priede, kaip leistini naudoti ekologinėje gamyboje. Tai reiškia, jog glifosatai ekologinėje gamyboje, net ir mažiausias jų kiekis, yra draudžiami be jokių išimčių. Pareiškėjos ekologinės gamybos ūkyje, kaip patvirtina minėti atlikti tyrimai, buvo rasta glifosatų skilimo produkto – aminometil- fosfaninės rūgšties (AMPA) likučių - 0,057 mg/kg. Pareiškėjos vertinimu, toks kiekis laikytinas nedideliu, ir galėjo atsirasti dirvožemyje dėl įvairių aplinkybių, tame tarpe ir dėl to, kad paimtas dirvožemio mėginys buvo užterštas ir sugadintas.

28Byloje esantys objektyvūs ir patikimi duomenys patvirtina, jog laboratorija Vokietijoje „Eurofins Dr.Specht Laboratorien GmbH“ yra akredituota įstaiga minėtam testui atlikti (akreditavimo pažymėjimas D-PL-14198-01-00 pagal DIN EN ISO/IEC 17025:2005). Tyrimo analitinėje ataskaitoje prie tyrimui taikyto vidinio metodo pažymėtas simbolis “(#)” reiškia, kad laboratorija „Eurofins Dr.Specht Laboratorien GmbH“ (Hamburge) yra akredituota šiam testui atlikti. Vokietijos laboratorijos Analitinės ataskaitos (AR-16-SP-121173-01) rezultatai nėra paneigti jokiais kitais byloje surinktais duomenimis (jų nepateikė ir pareiškėja), todėl netikėtai jais teismai neturi jokio pagrindo. Taigi, byloje nėra jokių objektyvių ir neginčijamų duomenų, leidžiančių abejoti tyrimo metodo teisėtumu bei pagrįstumu ir laboratorijos akreditacija.

29Dėl administraciniam aktui keliamų reikalavimų

30Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos. Individualiame administraciniame akte turi būti aiškiai suformuluotos nustatytos arba suteikiamos teisės ir pareigos ir nurodyta akto apskundimo tvarka (Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 2 dalis). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo jurisprudencijoje yra konstatavęs, kad Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio nuostatos reiškia, jog akte turi būti nurodomi pagrindiniai faktai, argumentai ir įrodymai, pateikiamas teisinis pagrindas, kuriuo viešojo administravimo subjektas rėmėsi priimdamas administracinį aktą; motyvų išdėstymas turi būti adekvatus, aiškus ir pakankamas. Taigi, viešojo administravimo sistemai priklausančių kompetentingų institucijų sprendimai turi būti aiškūs, tikslūs, nedviprasmiški, leidžiantys suinteresuotam subjektui suvokti, kokios priežastys lėmė vienokį ar kitokį valdžios institucijos sprendimą (LVAT sprendimas administracinėje byloje Nr. A-556-1395/2008). Sprendimo priėmimo faktinis pagrindas ir individuali argumentacija turi būti žinomi ne tik viešojo administravimo subjektui, priimančiam sprendimą, bet ir asmeniui, kurio atžvilgiu jis priimamas. Individualus administracinis aktas turi būti toks, kad iš jo būtų galima suprasti visuomeninių santykių esmę, subjektus, dalyvaujančius šiuose santykiuose, būtų aiškus tų visuomeninių santykių teisinis kvalifikavimas. Visiškai nesilaikant minėtų nuostatų ar laikantis tik iš dalies, paprastai kyla pagrįsta abejonė dėl tokio administracinio akto teisėtumo bei pagrįstumo, įgalinanti teismą, nagrinėjantį tokią bylą, skundžiamą viešojo administravimo subjekto individualų administracinį aktą panaikinti (LVAT 2008-11-19 nutartis administracinėje byloje Nr. A556-1898/2008, 2008-12-19 nutartis administracinėje byloje Nr. A756-2036/2008). Ši teisės norma siejama su teisėtumo principu, pagal kurį reikalaujama, kad viešojo administravimo subjektai savo veikla nepažeistų teisės aktų, kad jų sprendimai būtų pagrįsti, o sprendimų turinys atitiktų teisės normų reikalavimus (LVAT 2010-08-24 sprendimas administracinėje byloje Nr. A756-450/2010; 2010-11-15 sprendimas administracinėje byloje Nr. A556-15/2010).

31Be to, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje taip pat yra pažymėjęs, kad Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje individualiam teisės aktui nustatyti reikalavimai laikytini gero administravimo principo atspindžiu (LVAT 2010-04-29 sprendimas administracinėje byloje Nr. A858-737/2010). Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikoje gero administravimo principas traktuojamas kaip bendrųjų teisės principų dalis, analogiškai kaip ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnyje, pabrėžiamas iš jo kylantis imperatyvas tinkamai pagrįsti privatiems subjektams adresuojamus sprendimus (2007-05-10 sprendimas SGL Carbon AG prieš Komisiją, Nr. C-328/05; 2009-03-05 sprendimas Prancūzija prieš Tarybą, Nr. C-479/07; 2011-03-17 sprendimas AJD Tuna Ltd prieš Direttur, Nr. C-221/09). Taigi, Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje yra įtvirtintos bendro pobūdžio taisyklės, kurios keliamos, visų pirma, individualaus administracinio akto turiniui (LVAT 2010-10-04 nutartis administracinėje byloje Nr. A438-1116/2010). Individualių administracinių aktų priėmimas – teisės taikymas, sukeliantis konkrečių teisinių padarinių asmenų teisiniam statusui, todėl privalo būti grindžiamas faktais ir teisės normomis. Tam, kad individualus teisės aktas būtų teisėtas, jis turi apimti faktinių aplinkybių tyrimą, taikytinos teisės normos paiešką, teisinį nustatytų faktų vertinimą (kvalifikavimą). Esminė individualaus administracinio akto pagrįstumo sąlyga – turi būti nustatytos ne pavienės faktinės aplinkybės, o juridinių faktų visetas, būtinas ir pakankamas teisės normai taikyti. Individualiu administraciniu aktu turi būti išreikšta viešojo administravimo subjekto valia, privaloma asmeniui ir sukelianti jam ne bet kokių, bet konkrečių tiesioginių padarinių, todėl būtina reikalavimą ne tik pagrįsti objektyviais duomenimis bei teisės normomis, bet ir suformuluoti aiškias nuostatas dėl akto adresato teisinio statuso pasikeitimų ir priimto sprendimo motyvų (aiškumo reikalavimas).

32Įvertinus paminėtus duomenis konstatuotina, kad Viešoji įstaiga „Ekoagros“, kaip viešojo administravimo subjektas, nagrinėjamu atveju priimdama ginčijamus administracinius aktus, sukėlusius pareiškėjai teisines pasekmes - 2016-11-14 nutarimą Nr. PNU-K-16-00662 „Dėl ekologinės gamybos“ ir 2016-11-15 sprendimą Nr. LSK-K-16-10785 „Dėl išduotų dokumentų“, laikėsi Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimų, gero administravimo principo, administraciniai aktai yra motyvuoti, pagrįsti konkrečiomis aplinkybėmis, įrodymais ir teisės aktų normomis.

33Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes ir ginčo situacijos teisinį reglamentavimą, ginčijamas sprendimas ir nutarimas yra pagrįsti ir teisėti, todėl nėra jokio teisinio pagrindo juos naikinti, o skundas atmestinas kaip nepagrįstas (ABTĮ 88 str. 1 p.).

34Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 86 – 87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, 132 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

35Pareiškėjos Č. B. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

36Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Ritai Kinderienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjos Č. B. atstovui advokatui 4. atsakovo Viešosios įstaigos „Ekoagros“ atstovams T.... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 6. Pareiškėja Č. B. patikslintu skundu prašo panaikinti... 7. Pareiškėja patikslintame skunde nurodė ir teismo posėdžio metu... 8. Mėginių paėmimo tvarką reglamentuoja Mėginių atrinkimo, paruošimo ir... 9. Sprendime taip pat nurodyta, jog grikių pasėlyje nebuvo laikomasi ekologinei... 10. Pažymėjo, jog Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje... 11. Atsakovas atsiliepime į skundą nurodė ir atsakovo atstovai teismo posėdžio... 12. Pažymėjo, jog pareiškėja skunde teismui nepagrįstai nurodo, jog imant... 13. Glifosatai (sintetiniai herbicidai), kurių skilimo produktai buvo nustatyti... 14. Ginčijamas nutarimas ir sprendimas atitinka Viešojo administravimo įstatymo... 15. Skundas atmestinas.... 16. Ginčas šioje byloje kilo dėl Viešosios įstaigos „Ekoagros“ 2016-11-14... 17. Bylos duomenys patvirtina, jog 2014-04-28 pareiškėja ir atsakovas sudarė... 18. Dėl mėginių paėmimo tvarkos... 19. Nagrinėjamos bylos kontekste, vertinant Viešosios įstaigos „Ekoagros“... 20. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009-01-09 įsakymo Nr. 3D-11... 21. Ekologinio žemės ūkio taisyklės buvo patvirtintos Lietuvos Respublikos... 22. Teismų praktikoje nurodoma, kad Viešoji įstaiga „Ekoagros“ yra viešojo... 23. Byloje nėra ginčo dėl atsakovo teisės vykdyti sertifikavimo įstaigos... 24. Pareiškėja skunde nurodo, jog imant dirvožemio mėginį Viešosios įstaigos... 25. Dėl glifosatų kiekio... 26. Ekologiškų produktų gamybos, paruošimo ir platinimo visų etapų bei jų... 27. Glifosatai (sintetiniai herbicidai), kurią skilimo produktai buvo nustatyti 28. Byloje esantys objektyvūs ir patikimi duomenys patvirtina, jog laboratorija... 29. Dėl administraciniam aktui keliamų reikalavimų... 30. Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad... 31. Be to, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje taip pat... 32. Įvertinus paminėtus duomenis konstatuotina, kad Viešoji įstaiga... 33. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes ir ginčo situacijos teisinį... 34. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 86... 35. Pareiškėjos Č. B. skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 36. Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...