Byla A-261-1432-12
Dėl statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio (pranešėjas), Ričardo Piličiausko ir Veslavos Ruskan (kolegijos pirmininkė),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo suinteresuoto asmens mokslinės – gamybinės akcinės bendrovės „Precizika“ prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo, nagrinėjant administracinę bylą Nr. A261-1432/2012 pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „ŽVC“ skundą atsakovui Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, trečiuoju suinteresuotu asmeniu byloje dalyvaujant mokslinei – gamybinei akcinei bendrovei „Precizika“, dėl statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas UAB „ŽVC“ kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2009 m. lapkričio 19 d. pripažinimo tinkamu naudoti aktą Nr. (101)-11.4-2454.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. sausio 27 d. sprendimu pareiškėjo UAB „ŽVC“ skundą patenkino – panaikino Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2009 m. lapkričio 19 d. pripažinimo tinkamu naudoti aktą Nr. (101)-11.4-2454.

7Trečiasis suinteresuotas asmuo mokslinė – gamybinė akcinė bendrovė „Precizika“ (toliau – ir AB „Precizika“) pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 27 d. sprendimą ir administracinę bylą nutraukti.

8Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. kovo 9 d. sprendimu AB „Precizika“ apeliacinį skundą patenkino – panaikino Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 27 d. sprendimą ir priėmė naują sprendimą – uždarosios akcinės bendrovės „ŽVC“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.

9II.

10Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme gautas trečiojo suinteresuoto asmens AB „Precizika“ prašymas priteisti iš pareiškėjo UAB „ŽVC“ trečiojo suinteresuoto asmens AB „Precizika“ naudai bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme patirtas išlaidas: 50 Lt žyminį mokestį ir 7850 Lt išlaidas advokato teisinei pagalbai apmokėti.

11Prašyme nurodė, kad išlaidas advokato teisinei pagalbai apmokėti sudaro apeliacinio skundo parengimas, apeliacinio skundo rengimui aktualios teismų praktikos bei teisės aktų paieška ir pateikimas teismui - 5700 Lt; pasirengimas bylos nagrinėjimui ir atstovavimas klientui teismo posėdžiuose - 2100 Lt.

12Pareiškėjas UAB „ŽVC“ su prašymu dėl teismo išlaidų atlyginimu nesutinka ir prašo atmesti kaip nepagrįstą.

13Atsiliepime į prašymą nurodė, kad nagrinėjama byla nebuvo sudėtinga, siekiant tinkamai atstovauti klientą nereikėjo specialių žinių, teismo procesas vyko tame pačiame teisme, kaip ir advokato darbo vieta, teisiniai klausimai nebuvo nauji, todėl nėra pagrindo priteisti rekomendacijos nurodytus maksimalius dydžius.

14Teisėjų kolegija

konstatuoja:

15III.

16Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 44 straipsnio 1 dalis nustato, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. ABTĮ 44 straipsnio 6 dalimi proceso šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, suteikiama teisė reikalauti atlyginti jai atstovavimo išlaidas ir nustatoma, kad atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

17Pažymėtina, kad ABTĮ 44 straipsnio 5 dalies teisės norma, atsižvelgiant į teisės gauti iš kitos šalies procesinių išlaidų atlyginimą prigimtį bei esmę, suteikia trečiajam suinteresuotam asmeniui teisę pretenduoti į ABTĮ 44 straipsnio 2 dalyje numatytų išlaidų atlyginimą tada, kai yra nustatoma, jog teismo sprendimu buvo patenkintos ar apgintos trečiųjų suinteresuotų asmenų teisės.

18Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. kovo 9 d. sprendimu trečiojo suinteresuoto asmens AB „Precizika“ apeliacinį skundą patenkino – panaikino Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 27 d. sprendimą ir priėmė naują sprendimą – uždarosios akcinės bendrovės „ŽVC“ skundą atmesti kaip nepagrįstą. Taigi nagrinėjamoje byloje buvo apgintos trečiojo suinteresuoto asmens teisėti interesai ir jis turi teisę į teismo išlaidų atlyginimą.

19Remiantis ABTĮ 44 straipsnio 6 dalimi, proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti jai taip pat ir atstovavimo išlaidas. Pažymėtina, jog administracinėse bylose atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas CPK ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. CPK 98 straipsnio 2 dalis nustato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip numatyta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Toks dydis patvirtintas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos). Šios Rekomendacijos, vadovaujantis ABTĮ 44 straipsnio 6 dalimi ir CPK 98 straipsnio 2 dalimi, yra taikomos ir sprendžiant dėl atstovavimo išlaidų atlyginimo administracinėse bylose. Rekomendacijų 8 punkte yra nustatyti rekomenduojami priteistini maksimalūs užmokesčio dydžiai už atitinkamas (konkrečiai įvardytas) advokato teisinių paslaugų rūšis.

20AB „Precizika“ prašo atlyginti bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro apeliacinio skundo parengimas, apeliacinio skundo rengimui aktualios teismų praktikos bei teisės aktų paieška ir pateikimas teismui - 5700 Lt. Teisėjų kolegija pažymi, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, jog asmenims negali būti priteisiamos išlaidos už Rekomendacijose nenumatytas teisines paslaugas – susipažinimą su dokumentais, dokumentų ir teismų praktikos analizę, susitikimą su klientu, kadangi šie veiksmai (teisinės paslaugos) pagal savo pobūdį negali būti laikomi savarankiškais, analogiškais Rekomendacijų 8 punkte numatytoms teisinėms paslaugoms (Rekomendacijų 10 p.), veikiau įeina į atskirų paslaugų, išvardintų Rekomendacijų 8 punkte, apimtį (pavyzdžiui, dokumentų ir teismų praktikos analizė sudaro dalį visumos veiksmų, kurie yra apibūdinami kaip teisinė paslauga – skundo teismui parengimas) (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-457/2011).

21Rekomendacijų 8.9 punktas numato, kad maksimalus koeficientas už apeliacinį skundą yra 3. Pagal Rekomendacijų 7 punktą rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga. Apeliacinio skundo pateikimo metu, t. y. 2011 m. vasario 10 d. (t. I, b.l. 134-142) galiojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 17 d. nutarimas Nr. 1368 dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo, kuriuo nustatyta 800 Lt minimali mėnesinė alga. Taigi remiantis šiuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu ir Rekomendacijų 8.11 punktu, maksimalus užmokestis už apeliacinio skundo parengimą yra 2400 (800x3) Lt.

22AB „Pracizika“ taip pat prašo priteisti jai teismo išlaidas, kurias sudaro pasirengimas bylos nagrinėjimui ir atstovavimas klientui teismo posėdžiuose – 2100 Lt.

23Rekomendacijų 8.18 punktas numato, kad maksimalus koeficientas už vieną atstovavimo valandą teisme yra 0,15. Byloje esantis 2011 m. lapkričio 4 d. teismo posėdžio protokolas (t. II, b. l. 198-199) patvirtina, kad teismo posėdis 2011 m. lapkričio 4 d. prasidėjo 9.30 val. ir baigėsi 10.10 val., t. y. faktiškai teismo posėdis vyko 40 minučių ir pagal Rekomendacijų 9 punkto nuostatas tai sudaro vieną valandą. 2012 m. vasario 23 d. teismo posėdis (t. II, b.l. 16-17) prasidėjo 13.05 val. ir baigėsi 13.35 val., t. y. faktiškai teismo posėdis vyko pusė valandos ir pagal Rekomendacijų 9 punkto nuostatas tai sudaro vieną valandą. Maksimalus užmokesčio už dvi atstovavimo valandas teisme dydis – 240 Lt (2x0,15 x 800 Lt MMA).

24AB „Precizika“ pateiktuose dokumentuose taip pat prašoma priteisti teismo išlaidas, susijusias su pasirengimu administracinės bylos nagrinėjimui. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje (žr. pvz., administracinė byla Nr. AS556-766/2009) išaiškinta, jog pasiruošimas teismo posėdžiams, atstovavimas teismo posėdžiuose laikytinos vienos rūšies paslaugomis, numatytomis Rekomendacijų 8.18 punkte.

25Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje (pavyzdžiui, byla Nr. AS556-766/2009) išaiškinta, jog pasiruošimas teismo posėdžiams, atstovavimas teismo posėdžiuose laikytinos vienos rūšies paslaugomis, numatytomis Rekomendacijų 8.18 punkte.

26Iš AB „Precizika“ prašymo matyti, kad pasirengimui bylos nagrinėjimui ir atstovavimui klientui teismo posėdžiuose advokatas sugaišo 7 val. Remiantis apeliacinės instancijos teismo posėdžių protokolais nustatyta, kad advokatas teismo posėdžiuose iš esmės sugaišo 2 val., todėl galima daryti išvadą, kad advokatas rengdamasis teismo posėdžiams sugaišo 5 val. Todėl pagal Rekomendacijas maksimaliai galima būtų priteisti 600 (5x0,15x800) Lt.

27Tačiau teisėjų kolegija, atsižvelgusi į tai, kad tas pats advokatas atstovavo AB „Precizika“ nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, rengė apeliacinį skundą, vadovaudamasi teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, Rekomendacijų 2 punktu, daro išvadą, kad AB „Precizika“ priteistina suma už pasirengimą teismo posėdžiams yra 400 Lt.

28Apeliantas AB „Precizika“ pateikdamas apeliacinį skundą sumokėjo 50 Lt žyminį mokestį, todėl AB „Precizika“ priteistina 50 Lt žyminis mokestis.

29Remiantis išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija konstatuoja, kad trečiajam suinteresuotam asmeniui iš pareiškėjo UAB „ŽVC“ priteistina atlyginti 3050 Lt teismo išlaidų. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 2 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

30trečiojo suinteresuoto asmens mokslinės – gamybinės akcinės bendrovės „Precizika“ prašymą dėl išlaidų atlyginimo patenkinti iš dalies.

31Priteisti trečiajam suinteresuotam asmeniui mokslinei – gamybinei akcinei bendrovei „Precizika“ iš pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „ŽVC“ 3090 (tris tūkstančius devyniasdešimt) litų teismo išlaidų.

32Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas UAB „ŽVC“ kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį... 6. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. sausio 27 d. sprendimu... 7. Trečiasis suinteresuotas asmuo mokslinė – gamybinė akcinė bendrovė... 8. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. kovo 9 d. sprendimu AB... 9. II.... 10. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme gautas trečiojo suinteresuoto... 11. Prašyme nurodė, kad išlaidas advokato teisinei pagalbai apmokėti sudaro... 12. Pareiškėjas UAB „ŽVC“ su prašymu dėl teismo išlaidų atlyginimu... 13. Atsiliepime į prašymą nurodė, kad nagrinėjama byla nebuvo sudėtinga,... 14. Teisėjų kolegija... 15. III.... 16. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir... 17. Pažymėtina, kad ABTĮ 44 straipsnio 5 dalies teisės norma, atsižvelgiant į... 18. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. kovo 9 d. sprendimu... 19. Remiantis ABTĮ 44 straipsnio 6 dalimi, proceso šalis, kurios naudai priimtas... 20. AB „Precizika“ prašo atlyginti bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro... 21. Rekomendacijų 8.9 punktas numato, kad maksimalus koeficientas už apeliacinį... 22. AB „Pracizika“ taip pat prašo priteisti jai teismo išlaidas, kurias... 23. Rekomendacijų 8.18 punktas numato, kad maksimalus koeficientas už vieną... 24. AB „Precizika“ pateiktuose dokumentuose taip pat prašoma priteisti teismo... 25. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje (pavyzdžiui, byla Nr.... 26. Iš AB „Precizika“ prašymo matyti, kad pasirengimui bylos nagrinėjimui ir... 27. Tačiau teisėjų kolegija, atsižvelgusi į tai, kad tas pats advokatas... 28. Apeliantas AB „Precizika“ pateikdamas apeliacinį skundą sumokėjo 50 Lt... 29. Remiantis išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 30. trečiojo suinteresuoto asmens mokslinės – gamybinės akcinės bendrovės... 31. Priteisti trečiajam suinteresuotam asmeniui mokslinei – gamybinei akcinei... 32. Nutartis neskundžiama....