Byla I-748-0624/2009
Dėl sprendimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Arūno Dirvono (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Rasos Ragulskytės - Markovienės ir Mefodijos Povilaitienės, sekretoriaujant Dinai Belovai, dalyvaujant pareiškėjo Panevėžio sveikatingumo kultūrizmo ir fitneso klubo „Hermis“ atstovams Rimvydui Čipui ir Petrui Pagareckui, atsakovės Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos atstovei Eglei Spudulytei, trečiojo suinteresuotojo asmens Panevėžio visuomenės sveikatos centro atstovei Daivai Žalgevičienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjo Panevėžio sveikatingumo kultūrizmo ir fitneso klubo „Hermis“ skundą atsakovei Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui Panevėžio visuomenės sveikatos centrui dėl sprendimo panaikinimo,

Nustatė

2pareiškėjas Panevėžio sveikatingumo kultūrizmo ir fitneso klubas „Hermis“ (toliau – ir klubas „Hermis“) skundu prašo panaikinti Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ir Sveikatos priežiūros tarnyba) 2008-05-13 sprendimą Nr. RRPT-2 „Dėl rinkos ribojimo priemonių taikymo“ ir priteisti bylinėjimosi išlaidas (II tomo b. l. 1-4). Nurodo, kad Sveikatos priežiūros tarnybos direktorius 2008-05-13 priėmė sprendimą Nr. RRPT-2, kuriuo Panevėžio sveikatingumo, kultūrizmo ir fitneso klubui „Hermis“ uždraudė, laikinai, kol bus atlikti įvairūs saugos įvertinimai, patikrinimai ir kontrolė, uždrausti teikti ir demonstruoti paslaugą, kuri pagrįstai įtariama, kad gali būti pavojinga. Priimdamas sprendimą, atsakovas rėmėsi Panevėžio visuomenės sveikatos centro 2008-04-17 Nr. H154 ir 2007-11-08 Nr. H467 patikrinimo aktais. Tačiau Panevėžio visuomenės sveikatos centro pareigūnų surašyto akto teiginiai apie tariamus higienos normos HN 123:2003 pažeidimus netirti, mechaniškai perkelti į sprendimą. Klubui „Hermis“ nesudaryta galimybė pasiaiškinti, klubo prezidento paaiškinimą prie akto pareigūnai nuslėpė nuo atsakovo, sprendime visiškai nemotyvuojama, kad formalūs neatitikimai normai ( pvz. akte minimas leidimo - higienos paso nebuvimas) gali įtakoti klubo narių sveikatą. Nei valstybinė institucija, tuo labiau valstybės pareigūnas negali daryti to, kas jam tiesiogiai nepavesta, o tą kas pavesta, turi atlikti nenukrypdamas nuo privalomų normine tvarka įstatymų ir poįstatyminių aktų nustatytų atlikimo procedūrų bei kitų elgesio taisyklių. Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 12 str. nustato, kad šio įstatymo laikymąsi kontroliuoja ne bet kas, o tik Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsteigtos institucijos. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu negali ne maisto produktų saugos kontrolės pagal Produktų saugos įstatymą pavesti kontroliuoti institucijai, kuri įsteigta ne Vyriausybės. Iš atsakovo pateikto lydraščio matyti, kad jo steigėjas yra ne Lietuvos Respublikos Vyriausybė, o Sveikatos apsaugos ministerija, todėl vien šiuo pagrindu atsakovo sprendimas neteisėtas ir naikintinas, nes nei atsakovas, nei Sveikatos priežiūros tarnyba nėra viešojo administravimo subjektai pagal Produktų saugos įstatymą. Taip pat nerasta informacija apie pareigūno - V. B. kompetencijos ribas, pagal Produktų saugos įstatymą. Tai, kad atsakovas nėra viešojo administravimo subjektai pagal Produktų saugos įstatymą, patvirtina pats atsakovas 2006-01-25 įsakymo Nr. V-8 „Dėl tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento ir pavedimo atlikti patikrinimą, patikrinimo akto, administracinio teisės pažeidimo byloje formų patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“ 42 p. nustatęs, kad „patikrinimo metu nustačius, kad buvo pažeisti Lietuvos Respublikos Produktų saugos įstatymo reikalavimai, surašomas Nacionalinės vartotojų teisių apsaugos tarybos prie Teisingumo ministerijos (toliau – ir NVTAT) darbo reglamento, patvirtinto NVTAT 2001-11-20 nutarimu Nr. 5 (toliau – ir Reglamentas), 1 priede pateiktos formos Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo pažeidimo protokolas, kuris kartu su reikalingais įrodymais ne vėliau kaip per 3 darbo dienas paduodamas NVTAT, parodo, kad atsakovas yra tik NVTAT informatorius ir pranešėjas, o ne įstatymo administratorius, neįgaliotas priimti savarankiškus sprendimus, net jei pažeidimai realiai egzistuotų. Tačiau ir šių nurodymas surašyti administracines teisės pažeidimus neteisėtas, kadangi nei ATPK, nei Produktų saugos įstatymas surašyti protokolą nei atsakovui, nei jo pavaldiems darbuotojams teisės nesuteikia. Pareiškėjas, kaip nevykdantis ūkinės komercinės veiklos, nėra viešojo administravimo objektas pagal Produktų saugos įstatymą bei higienos normą HN 123:2003. Produktų saugos įstatymo 3 str. 4 d. pateikia paslaugos sąvoką. Ji suprantama kaip „paslaugos teikėjo ir užsakovo sandoris, įskaitant centralizuotą geriamojo vandens, dujų, šilumos ir elektros energijos tiekimą“, t. y. ūkio subjektas privalo užsiimti ūkine - komercine veikla bei siekti pelno. Juridinis ar fizinis asmuo, neteikiantis paslaugų, kaip jos apibrėžtos Produktų saugos įstatyme iš viso negali būti kontrolės objektu pagal šį įstatymą. Klubas „Hermis“ nustatyta tvarka 1996-06-05 įregistruotas kaip savarankiška, savaveiksmė nepriklausoma visuomeninė organizacija neteikianti vartotojams paslaugų, o išimtinai tenkinanti tik klubo narių poreikius. Klubas „Hermis“ nėra ūkinės komercinės veiklos subjektas, jis atleistas net nuo pajamų deklaravimo valstybinei mokesčių inspekcijai, kartu jis yra ir labdaros gavėjas. Klube „Hermis“ nėra nei vieno samdomo darbuotojo. Tai, kad Panevėžio visuomenės sveikatos centro pareigūnė atlikusi patikrinimą gerai supranta, kad ūkine komercine veikla neužsiimantis klubas „Hermis“ nėra Panevėžio visuomenės sveikatos centro pareigūnų kontrolės objektas, rodo tai, kad pareigūnė, pažeisdama viešo administravimo principus, neturėdama tam įgaliojimų, į klubą siuntė dvi darbuotojas, kurios neprisistačiusios, nepateikusios pavedimo ir neįrašytos į pavedimą, suteikiantį teisę atlikti patikrinimą, vykdė operatyvinę žvalgybą ir tyrė, užsiima ar ne klubas „Hermis“ ūkine komercine veikla. Kadangi Panevėžio visuomenės sveikatos centras nėra pagal įstatymą operatyvinės veiklos subjektas, toks patikrinimas neteisėtas, viršijantis kompetencijos ribas, o patikrinimą atlikusių darbuotojų veiksmai turi baudžiamojo nusikaltimo požymių. Iš higienos normos HN 123:2003 turinio matyti, kad klubas „Hermis“ negali būti tikrinimo objektu pagal šią normą. Pagal ją tikrinami objektai turi užsiimti ūkine komercine veikla ir privalomai turėti leidimą - higienos pasą, o higienos pasai išduodami tik ūkine komercine veikla užsiimantiems arba ketinantiems tą daryti ateityje ūkio subjektams, teikti vartotojams paslaugas kaip jos suprantamos Vartotojų teisių gynimo įstatyme. Neeksploatuojamame uždaro sporto statinio (normos 2 p.), kaip jis apibrėžiamas 4.1p., nes klubas „Hermis“ įsikūręs bendrojo lavinimo mokyklos rūsyje, samdyti darbuotojus ir pan., to pagal įstatus, galiojančius norminius aktus klubas „Hermis“ neturi ir nedaro bei neprivalo daryti. Vienintelis dokumentas, kuriuo rėmėsi atsakovas priimdamas sprendimą, yra neteisėtas. Pažeidžiant atsakovo patvirtinto „Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento“ 13 str. nuostatas, pareigūnės neprisistatė klubo „Hermis“ prezidentui, neinformavo apie patikrinimą, nors žinoma klubo „Hermis“ buveinė, esanti ne Ramygalos gt. 16, o Kniaudiškių gt. 40, Panevėžyje, bei prezidento telefono numeris, nes įgaliotų ar atsakingų asmenų klube daugiau nėra, todėl pareigūnės ir negalėjo gauti dalies jų dominančios informacijos. Į patikrinimo aktą įrašytas pirmas pasitaikęs klubo narys V. P., kuris jokių įgaliojimų atstovauti klubą „Hermis“ neturi. Pagal Reglamento 15 p. į visas objekto patalpas pareigūnas gali eiti tik lydimas objekto vadovo, jo įgalioto ar atsakingo asmens, pateikus pažymėjimą ir pavedimą (13 p.). Patikrinime dalyvavo dvi pareigūnės neįtrauktos į pavedimą, pats pavedimas iš viso nebuvo pateiktas, todėl aktas, kaip surašytas pažeidžiant privalomas teisės normas yra niekinis. Sprendime nėra nurodyta, kuris tariamas pažeidimas gali įtakoti sveikatą, nors Produktų saugos įstatymo 14 str. 2 d. 1 p. privalomai nurodo, kad tai turi būti nurodyta sprendime. Klubo „Hermis“ gyvavimo stadijoje, klubui turint privačios įmonės teisinį statusą, visi reikiami leidimai privačiai įmonei, tame tarpe leidimas - higienos pasas verstis ūkine komercine veikla buvo gauti tame pačiame Panevėžio visuomenės sveikatos centre. Iš esmės Panevėžio visuomenės sveikatos centras ignoruoja ir nenori pripažinti klubo „Hermis“ teisinės padėties pasikeitimo fakto ir su tuo susijusių kitų pasikeitimų. Tai, kad perdėta kontrolė nesusijusi su tiesioginių pareigų vykdymu, nurodyta paaiškinime prie akto, kuris, mano, kad atsakovui ir nebuvo pateiktas. Išsinuomavus apleistas, netvarkytas patalpas, turint savadarbius ar rusiškos gamybos treniruoklius, toje stadijoje Panevėžio visuomenės sveikatos centras pastabų neturėjo ir jis išdavė visus leidimus veiklai, tame tarpe leidimą - higienos pasą, o susitvarkius patalpas, pakeitus treniruoklius pagamintais Europos Sąjungoje ir pagal jos standartus, išsiklojus grindis kilimais, pertvarkius tualeto patalpas, laikinai uždraudė teikti sporto klubo paslaugas. Mano, kad atsakovo sprendimas yra neteisėtas ir nepagrįstas (II tomas, b. l. 1-4).

3Teismo posėdyje pareiškėjo atstovai palaikė skundą ir prašė jį tenkinti jame išdėstytais argumentais. Papildomai paaiškino, kad tikrinimas atliktas neteisėtai, nes visuomenines organizacijas galima tikrinti tik tada, jei jos teikia paslaugas. Klubas „Hermis“ paslaugų neteikia ir tai žinodamas tretysis suinteresuotas asmuo 2008-04-15 vykdė provokaciją. Dėl provokacijos ne kartą yra pasisakęs Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. Duomenų apie tariamą paslaugų teikimą nesurinkta, nes paslaugų klubas „Hermis“ neteikia. Produktų apsaugos įstatymas nesuteikia teisės nei atsakovei, nei trečiajam suinteresuotam asmeniui administruoti pagal šį įstatymą. Paslaugos suteikimo faktas nebuvo nustatytas, Vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas yra apskųstas, todėl jo negalima laikyti įrodymu. Klubas „Hermis“ iš patalpų, esančių Kniaudiškių g. 40, yra iškeldintas, o patalpose, esančiose Ramygalos g. 16 – uždrausta vykdyti veiklą. Pareiškėjas apie patikrinimą informuotas nebuvo, tik skambinta telefonu. Klube šiuo metu vienintelis teisininkas yra samdomas darbuotojas. Raštu buvo prašoma leisti vykdyti veiklą, nes iki to klubas „Hermis“ nebuvo atsidūręs tokioje situacijoje, o aplinkybę, susijusią su abonementais, nurodė per klaidą.

4Pateiktu atsiliepimu atsakovė Sveikatos priežiūros tarnyba su pareiškėjo skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos sistemos įstatymo 71 str. numato, kad Sveikatos priežiūros tarnybą steigia ir nuostatus tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė, kuri šias funkcijas yra pavedusi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai. Pagal kompetenciją Sveikatos priežiūros tarnybai visose valstybės ir savivaldybių institucijose bei įstaigose santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis atstovauja ir veikia jos vardu direktorius V. B.. Ši tarnybos vadovo funkcija įtvirtinta Sveikatos priežiūros tarnybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugo ministro 2007-03-02 įsakymu Nr. V-142, 17.5 punkte. Sveikatos priežiūros tarnyba turi teisę taikyti rinkos ribojimo priemones ne tik vadovaujantis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 12 str., tačiau ir Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 41 str. 6 d. 5 p., kuris numato kad Sveikatos priežiūros tarnyba ir jai pavaldžių teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų (toliau - ir Centras) tarnautojai vykdydami valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę šio Įstatymo 15 str. 1 d. 2, 3 ir 4 punktuose apibrėžtuose objektuose, taip pat ir sporte klubuose turi teisę Produktų saugos įstatymo ir kitų įstatymų nustatytais pagrindais bei Vyriausybės nustatyta tvarka taikyti rinkos ribojimo priemones. Minėta įstatymo nuostata tiesiogiai paveda Produktų saugos įstatymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-04-02 nutarimu Nr. 439 patvirtintų Produktų pateikimo į rinką ribojimo priemonių taikymo taisyklių (toliau – ir Taisyklės) nustatyta tvarka tarnybos įgaliotam tarnautojui priimti sprendimus dėl rinkos ribojimo priemonių taikymo. Taisyklių 3 p. nustatyta, kad rinkos ribojimo priemones Sveikatos priežiūros tarnyba taiko pagal savo kompetenciją siekdama riboti pavojingų vartotojų sveikatai ir saugai paslaugų patekimą į rinką. Sveikatos priežiūros tarnybos ir Centrų tarnautojai rinkos ribojimo priemonių taikymo procedūras atlieka vadovaudamiesi Sveikatos priežiūros tarnybos direktoriaus 2007-01-08 įsakymu Nr. V-l patvirtintu Produktų pateikimo į rinką ribojimo priemonių taikymo tvarkos aprašu (toliau – ir Aprašas), kuris įtvirtinta, kad rinkos ribojimo priemonės yra taikomos po to, kai tarnybos ir Centrų tarnautojai įgalioti vykdyti tiesioginę visuomenės sveikatos saugos kontrolę (toliau – ir kontrolė), nusprendžia paslaugos teikėjui tikslinga taikyti rinkos ribojimo priemones. Panevėžio visuomenės sveikatos centro Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vedėja V. V. ir vyresnioji specialistė V. G. tarnybos direktoriaus 2006-01-25 įsakymu Nr. V-8 „Dėl Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento ir Pavedimo atlikti patikrinimą, Patikrinimo akto, Administracinio pažeidimo protokolo, Nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje formų patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“ įgaliotos vykdyti kontrolę. Minėtoms specialistėms 2007-11-08 pavedimu Nr. DP-529 buvo pavesta atlikti periodinę kontrolę klubo „Hermis“. Kontrolės metu specialistės nustatė, kad klubo „Hermis“ teikiamos paslaugos neatitinka Lietuvos higienos normos HN 123:2003 „Patalpų ir įrangos, skirtų kūno kultūrai ir sportui, higienos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003-12-12 įsakymu Nr. V-737 (toliau – ir higienos norma HN 123:2003), 6, 7, 9, 15, 16, 19.1, 19.3,; 32, 36, 41, 42 ir 43 p. reikalavimų bei nurodė, kad būtų pašalinti higienos normos HN 123:2003 reikalavimų pažeidimai ir paslauga teikiama tik atitinkanti higienos normos HN 123:2003 reikalavimus. 2008-04-17 pagal pavedimą Nr. DP-161 specialistės klube „Hermis“ atliko grįžtamąją kontrolę, siekdamos įvertinti veiklos atitiktį higienos normos HN 123:2003 reikalavimams bei patikrinti, ar klubas „Hermis“ įvykdė 2007-10-07 patikrinimo akto Nr. H467 nurodymus. Šio patikrinimo metu nustatyta, kad klubo „Hermis“ paslaugos teikiamos pažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 123:2003 6, 7, 9, 15, 16, 19.1, 19.3, 25, 31, 32, 36, 41, 42 ir 43 punktų reikalavimus, nesilaiko nurodymo teikti tik atitinkančią higienos normas HN 123:2003 paslaugą ir nevykdo savo įsipareigojimo nuo 2008-02-01 nutraukti sporto paslaugų teikimą. Vadovaujantis Produktų saugos įstatymo 3 str. 7 d., saugi paslauga – paslauga, kuri teikiama laikantis numatytų sąlygų ir nepažeidžiant teisės aktuose paslaugai nustatytų reikalavimų. Klube „Hermis“ buvo teikiamos paslaugos pažeidžiant teisės aktuose (higienos normos HN 123:2003) šioms paslaugoms nustatytus reikalavimus. Tuo neužtikrinama teikiamos paslaugos sauga ir pažeidžiamas Produktų saugos įstatymo 10 str. 1 (vartotojui teikiama nesaugi paslauga) ir 2 (vartotojui neteikiama informacija apie paslaugą tokiu būdu, kad vartotojas galėtų įvertinti su paslauga susijusią riziką) punktai. Vadovaujantis Produktų saugos įstatymo 16 str. 1 d., produktų pateikimo į rinką ribojimo priemonės gali būti taikomos, jei produktai (paslaugos) pateikti į rinką pažeidžiant Produktų saugos įstatymo 10 str. 1, 2 ir 5 punktų reikalavimus. Klubas „Hermis“, nepašalindamas anksčiau minėtų patikrinimų metu nustatytų trūkumų, pažeidė Produktų saugos įstatymo 10 str. 1 ir 2 punktų reikalavimus. Todėl Sveikatos priežiūros tarnyba, remdamasi Panevėžio visuomenės sveikatos centro specialisčių kontrolės rezultatais ir įvertinusi pateiktą medžiagą, vadovaudamasi Produktų saugos įstatymo 14, 16, 17 straipsniais, 2008-05-13 priėmė sprendimą Nr. RRPT-2 laikinai, kol bus atliki saugos įvertinimai, patikrinimai ir kontrolė, uždrausti teikti ir demonstruoti paslaugą, kuri įtariama, kad gali būti pavojinga (laikinai, kol bus pašalinti kontrolės metu nustatyti pažeidimai, uždrausti teikti sporto klubo paslaugas). Paslaugų nesaugumą įrodo patikrinimo metu nustatyti higienos normos HN 123:2003 pažeidimai, todėl Sveikatos priežiūros tarnyba pagrįstai laikinai uždraudė klubui „Hermis“ teikti paslaugas. Panevėžio visuomenės sveikatos centras 2007-12-13 gavo klubo „Hermis“ prezidento prašymą leisti klubui „Hermis“ dirbti toliau, nepašalinus trūkumų. Šis prašymas patvirtina, kad klubo prezidentas priešingai nei skunde, neneigia, jog klubas teikia paslaugas. Tai, kad klubas „Hermis“ vykdo ūkinę komercinę veiklą ir teikia mokamas paslaugas fiziniams asmenims, taip pat įrodo Panevėžio valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos 2008-10-29 raštas Nr. (10.4)-6-8772 „Dėl sveikatingumo, kultūrizmo, fitneso klubo „Hermis“ vykdomos veiklos“, kad klubas „Hermis“ teikia atlygintinas paslaugas klientams, taip pat patvirtina internetiniuose puslapiuose www.infoplius.lt, www.viskasturizmui.lt, www.visalietuva.lt skelbiama informacija apie klubo „Hermis“ teikiamas paslaugas ir antstolio A. B. 2008-10-10 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas Nr. 26/08/26. Panevėžio apygardos administracinis teismas 2008-11-21 nutartyje konstatavo, kad klubas „Hermis“ teikė neatlygintinas paslaugas asmenims, nesantiems klubo nariais, taip pat vykdė ūkinio komercinio pobūdžio veiklą, nesilaikydamas higienos normos HN 123:2003 reikalavimų. Teismas, įvertinęs byloje surinktų duomenų visumą, priėjo išvados, kad klubas „Hermis“, pažeisdamas teisės aktų reikalavimus, vykdė komercinę veiklą, t. y. teikdamas klientams sporto klubo paslaugas, siekė pelno. Teismas taip pat konstatavo, kad Panevėžio visuomenės sveikatos centras pagrįstai klubo „Hermis“ prezidento veikoje nustatė administracinio teisės akto pažeidimo sudėties požymius bei paliko nepakeistą Panevėžio visuomenės sveikatos centro 2008-05-26 nutarimą, kuriuo buvo paskirta 500 Lt bauda. Pareiškėjo skunde pateikti teiginiai dėl teisės aktų nustatytų reikalavimų pažeidimo ir kompetencijos viršijimo priimant sprendimus yra neteisingi ir nepagrįsti. Sveikatos priežiūros tarnybos priimti sprendimai negali būti traktuojami, kaip pažeidžiantys viešojo administravimo pricipus, nurodytus pareiškėjo skunde (II tomas, b. l. 38-41).

5Teismo posėdyje atsakovės atstovė su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti atsiliepime išdėstytais argumentais. Papildomai paaiškino, kad pareiškėjas teikė paslaugas ir tai įrodo mokesčių inspekcijos atliktas patikrinimas, išpirkti abonementai, duomenys internetiniuose puslapiuose. Tai rodo, kad klubas teikia paslaugas, nors įsiregistravęs kaip visuomeninė organizacija. Pareigūnai tikrinimus atliko remiantis įstatymai bei patvirtintais nuostatais, kuriuose įtvirtinti pareigūnų įgaliojimai, funkcijos, pareigos. Pareiškėjas teikia paslaugas piktybiškai, todėl buvo atlikta grįžtamoji kontrolė, kurios metu buvo nustatyti tie patys pažeidimai. Paslaugų pirkimas papildomai įrodo, kad paslaugos teikiamos visiems asmenims. Taip pat yra operatyvinio patikrinimo duomenys iš mokesčių inspekcijos. Tikrinimo procedūros pažeistos nebuvo.

6Tretysis suinteresuotas asmuo Panevėžio visuomenės sveikatos centras atsiliepimo į skundą nepateikė. Teismo posėdyje trečiojo suinteresuoto asmens atstovė paaiškino, kad su pareiškėjo skundu nesutinka. Atliekant patikrinimus, Panevėžio visuomenės sveikatos centras vadovavosi higienos norma, kuri taikoma visiems asmenims, tame tarpe ir pareiškėjui. Higienos normos ir įgalioja pareigūnus atlikti patikrinimus. Informacija apie klubo „Hermis“ teikiamas paslaugas skelbiama internetiniuose puslapiuose, buvo užklausta savivaldybė dėl klubo teikiamų paslaugų, o centro darbuotojai jokios operatyvinės veiklos neatliko, tik žodiniu skyriaus vedėjos pavedimu buvo pavesta įsitikinti ar klubas teikia paslaugas ir vykdo veiklą. Klubas buvo įsipareigojęs nuo vasario 1 d. nutraukti veiklą, tačiau jokios informacijos, kad klubo veikla atnaujinta, negavo. Atlikdami patikrinimus jokių teisės aktų nuostatų nepažeidė. Centro tikslas – siekti, kad būtų teikiamos saugios ir kokybiškos paslaugos. Patikrinti ar įmonė teikia paslaugas yra ne vienas būdas. Centro darbuotojos patikrinime nedalyvavo – tik įsitikino ar įmonė veikia. Prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

7Skundas tenkinamas.

8Pareiškėjo, atsakovės ir trečiojo suinteresuoto asmens atstovų paaiškinimais ir byloje pateiktais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktorius, įvertinęs Panevėžio visuomenės sveikatos centro 2008-04-17 patikrinimo akte Nr. H154 ir 2007-11-08 patikrinimo akte Nr. H467 nurodytus duomenis, susijusius su Panevėžio sveikatingumo kultūrizmo ir fitneso klubo „Hermis“, kodas 190863623, patikrinimais, 2008-05-13 priimtu sprendimu Nr. RRPT-2 „Dėl rinkos ribojimo priemonių taikymo“, vadovaudamasis LR produktų saugos įstatymo 14, 16, 17 str., nusprendė pareiškėjui Panevėžio sveikatingumo kultūrizmo ir fitneso klubui „Hermis“ laikinai, kol bus atlikti įvairūs saugos įvertinimai, patikrinimai ir kontrolė, uždrausti tiekti ir demonstruoti paslaugą, kuri yra pagrįstai įtariama, kad gali būti pavojinga (laikinai (kol bus pašalinti visuomenės sveikatos saugos metu nustatyti pažeidimai) uždrausti teikti sporto klubo paslaugas) (II tomas, b. l. 61–62).

9Pareiškėjas Panevėžio sveikatingumo, kultūrizmo ir fitneso klubas „Hermis“ ginčija šį sprendimą visų pirma motyvuodamas tuo, kad LR produktų saugos įstatymas jam – asociacijai, nevykdančiai ūkinės komercinės veikos – nėra taikomas, atitinkamai – negali būti taikomos ir šiame įstatyme numatytos rinkos ribojimo priemonės.

10LR produktų saugos įstatymo 1 str. 1 ir 2 d., 2 str. ir 1 ir 2 d. numato, kad šis įstatymas nustato valstybinio produktų saugos reguliavimo bei jų valstybinės saugos ekspertizės, produktų saugos valstybinės ir visuomeninės kontrolės pagrindus, informacijos apie nesaugius produktus teikimo ir perdavimo tvarką, gamintojų, platintojų ir paslaugų teikėjų pareigas bei atsakomybę už nesaugių produktų pateikimą į Lietuvos Respublikos rinką. Šio įstatymo tikslas – užtikrinti, kad į rinką būtų teikiami tik saugūs produktai, jis taikomas juridiniams ir fiziniams asmenims, kurie teikia į rinką vartotojams skirtus produktus, bei tuomet, kai Lietuvos Respublikos teisės aktuose (toliau – ir teisės aktai) nėra nuostatų, reglamentuojančių konkretaus produkto saugą. Kai kitas teisės aktas nustato tam tikrus konkretaus produkto saugos reikalavimus, taikomi to teisės akto reikalavimai, o šis įstatymas taikomas tiek, kiek konkretaus produkto saugą reglamentuojančiame teisės akte nenustatyta. LR produktų saugos įstatymo 3 str., kuriame apibrėžiamos pagrindinės šio įstatymo sąvokos, 1, 2, 4, 9, 10 ir 11 p. numato, kad: produktas – gaminys arba paslauga; produkto pateikimas į rinką – produkto, skirto vartotojams, laikymas (saugojimas), pardavimas, nuoma ar kitoks perdavimo vartotojams būdas; paslauga – paslaugos teikėjo veiklos rezultatas, kai vykdomas paslaugos teikėjo ir užsakovo sandoris, įskaitant centralizuotą geriamojo vandens, dujų, šilumos ir elektros energijos tiekimą; paslaugos tiekėjas – fizinis ar juridinis asmuo, nustatyta tvarka įregistravęs savo veiklą ir teikiantis paslaugas; platintojas – teikiantis produktus į rinką fizinis arba juridinis asmuo, kurio veikla neturi poveikio produkto saugos ypatybėms; vartotojas – fizinis asmuo, kuris įsigyja gaminius ir naudojasi asmeniniams ir namų ūkio poreikiams. LR produktų saugos įstatymo 17 str. numato, kad Taryba (Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos taryba) arba kontrolės institucijos šio įstatymo 16 straipsnyje nurodytais rinkos ribojimo priemonių taikymo pagrindais turi teisę Vyriausybės nustatyta tvarka taikyti 1-5 p. numatytas rinkos ribojimo priemones, tame tarpe – laikinai, kol bus atlikti įvairūs saugos įvertinimai, patikrinimai ir kontrolė, uždrausti tiekti, siūlyti tiekti ir demonstruoti bet kokį produktą, dėl kurio yra pagrįstai įtariama, kad jis gali būti pavojingas. Šios priemonės taikomos gamintojui, platintojui atsižvelgiant į jo veiklą, bet kokiam kitam asmeniui, kai tai yra būtina bendradarbiavimui siekiant išvengti produkto keliamo pavojaus. Įgyvendinant LR Vyriausybės 2002-04-02 nutarimo Nr. 439 „Dėl Produktų pateikimo į rinką ribojimo priemonių taikymo taisyklių patvirtinimo“ nuostatas Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2007-01-08 įsakymo Nr. V-1 patvirtinto Produktų tiekimo į rinką ribojimo priemonių taikymo tvarkos aprašo 3, 7-9 p. numato, kad Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, remdamasi kontrolės rezultatais ar įvertinusi visuomenės sveikatos centro apskrityje pateiktą medžiagą ir priėmusi sprendimą taikyti rinkos ribojimo priemones, surašo jos direktoriaus patvirtintos formos Sprendimą dėl rinkos ribojimo priemonių taikymo. Laikinai uždraudusi teikti paslaugą į rinką, kai paslauga yra pavojinga ir neatitinka visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, tačiau nustatytus neatitikimus galima pašalinti, jeigu paslaugos teikėjas suinteresuotas toliau teikti paslaugą, Sveikatos priežiūros tarnyba turi teisę leisti padaryti paslaugą saugią. Paslaugos teikėjas, padaręs paslaugą saugią ir pašalinęs visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų neatitikimus, raštu informuoja apie tai Sveikatos priežiūros tarnybą, kuri, vadovaudamasi pakartotinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės rezultatais, kurie patvirtina, kad paslauga saugi ir atitinka visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, gali leisti toliau teikti paslaugą, kurią laikinai uždrausta teikti.

11Įvertinus minėtas teisės aktų nuostatas, yra pagrindas manyti, kad LR produktų saugos įstatymo 17 str. 1 d. 1-5 p. išvardytos rinkos ribojimo priemonės gali būti taikomos asmenims – gamintojams (importuotojams), paslaugos tiekėjams, platintojams, kurie ne tik teikia produktus į rinką, bet ir nustatyta tvarka yra įregistravęs savo veiklą, t. y. ūkinę komercinę veiklą vykdantys teisėtai – veikiantys nepažeidžiant kitų teisės aktų (ne LR produktų saugos įstatymo), reglamentuojančių teisę užsiimti tokia veikla, nuostatų.

12Pareiškėjo Panevėžio sveikatingumo kultūrizmo ir fitneso klubo „Hermis“, kodas 190863623, teisinė forma – asociacija. LR asociacijų įstatymo 2 str. 1 d., 3 str. 1 d. ir numato, kad: asociacija – tai savo pavadinimą turintis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti asociacijos narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus; asociacija veikia laikydamasi LR Konstitucijos, LR civilinio kodekso, šio bei kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir veiklą grindžia savo įstatais; asociacija gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos veiklos tikslams, nustatytiems LR civiliniame kodekse, šiame įstatyme ir asociacijos įstatuose; asociacija turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja jos įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga jos tikslams pasiekti. LR asociacijų įstatymo 12 str. 2 d. 5 p. numato, kad asociacijos įstatuose turi būti nurodyti jos veiklos tikslai, kurie turi būti apibūdinti aiškiai ir išsamiai, nurodant veiklos sritis bei rūšis. Analogiškos nuostatos dėl reikalavimų viešojo juridinio asmens įstatymams ir dėl jo teisnumo įtvirtintos ir LR civilinio kodekso 2.47 str. 1 d. 4 p. ir 2 d., 2.74 str. 2 d. Į bylą pateikti Panevėžio sveikatingumo kultūrizmo ir fitneso klubo „Hermis“, kodas 9086362, įstatai nenumato, kad pareiškėjas gali užsiimti ūkine komercine veikla (I tomas, b. l. 15-20), be to, kaip nurodė pareiškėjo atstovai ir patvirtina pateikti įrodymai (I tomas, b. l. 23-25), nemoka pelno mokesčio, todėl yra pagrindas teigti, kad Panevėžio sveikatingumo, kultūrizmo ir fitneso klubas „Hermis“ negali teikti sporto klubo paslaugų vartotojams, o jei tokias paslaugas teikia – tai daro neteisėtai, t. y. vykdo neteisėtą ūkinę komercinę veiklą, už ką atsakomybė numatyta ne LR produktų saugos įstatyme, o kituose teisės aktuose.

13Atsižvelgiant į tai, kad LR produktų saugos įstatymas, kurio tikslas - užtikrinti, kad į rinką būtų teikiami tik saugūs produktai, taikomas juridiniams ir fiziniams asmenims – gamintojams, paslaugos tiekėjams, platintojams, kurie nustatyta tvarka yra įregistravęs savo veiklą ir teikia į rinką vartotojams skirtus produktus, t. y. savo ūkinę komercinę veiklą vykdantiems teisėtai, todėl Panevėžio sveikatingumo kultūrizmo ir fitneso klubas “Hermis“, kuris negali vykdyti ūkinės komercinės veiklos, nėra paslaugos tiekėjas LR produktų saugos įstatymo prasme, atitinkamai - jam negali būti taikomos šiame įstatyme numatytos rinkos ribojimo priemonės, kadangi jis ir iki šių priemonių pritaikymo negalėjo vykdyti veiklos, kurią jam vykdyti laikinai uždrausta – t. y. teikti sporto klubo paslaugas vartotojams.

14Pažymėtina, kad nors higienos norma HN 123:2003 „Patalpų ir įrangos, skirtų kūno kultūrai ir sportui, higienos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003-12-12 įsakymu Nr. V-737, pagal šios higienos normos 2 p. nuostatas, yra privaloma visiems Lietuvos Respublikos juridiniams ir fiziniams asmenims, projektuojantiems, įrengiantiems, rekonstruojantiems, eksploatuojantiems uždarus sporto statinius bei vykdantiems valstybinę priežiūrą ir kontrolę, taigi - ir pareiškėjui Panevėžio sveikatingumo kultūrizmo ir fitneso klubui „Hermis“, eksploatuojančiam sporto statinį, už šio norminio akto reikalavimų nesilaikymą asmenims, kurie nesiverčia su tokių patalpų eksploatavimu susijusia ūkine komercine veikla, taikoma ne LR produktų saugos įstatyme, o kituose teisės aktuose numatyta atsakomybė, kas, kaip matyti iš pateikto 2008-11-21 Panevėžio apygardos administracinio teismo nutarimo administracinėje byloje Nr. II-378-283-2008, jau padaryta (II tomas, b. l. 69-72).

15Ginčijamą sprendimą naikinant tuo pagrindu, kad pareiškėjui negali būti taikomos LR produktų saugos įstatyme numatytos rinkos ribojimo priemonės, kiti pareiškėjo skunde nurodyti atsakovės sprendimo neteisėtumo ir nepagrįstumo argumentai nėra reikšmingi.

16Iš atsakovės pareiškėjui priteisiamos 100 Lt žyminio mokesčio išlaidos (ABTĮ 44 str. 1 ir 2 d.).

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85- 87 straipsniais, 88 straipsnio 2 punktu, 127 straipsnio 1 dalimi, 129 straipsniu,

Nutarė

18pareiškėjo Panevėžio sveikatingumo kultūrizmo ir fitneso klubo „Hermis“ skundą patenkinti.

19Panaikinti atsakovės Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2008-05-13 sprendimą Nr. RRPT-2 „Dėl rinkos ribojimo priemonių taikymo“.

20Priteisti iš atsakovės Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 100 Lt žyminio mokesčio išlaidas pareiškėjui Panevėžio sveikatingumo kultūrizmo ir fitneso klubui „Hermis“.

21Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant tiesiogiai apeliacinės instancijos teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. pareiškėjas Panevėžio sveikatingumo kultūrizmo ir fitneso klubas... 3. Teismo posėdyje pareiškėjo atstovai palaikė skundą ir prašė jį tenkinti... 4. Pateiktu atsiliepimu atsakovė Sveikatos priežiūros tarnyba su pareiškėjo... 5. Teismo posėdyje atsakovės atstovė su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti... 6. Tretysis suinteresuotas asmuo Panevėžio visuomenės sveikatos centras... 7. Skundas tenkinamas.... 8. Pareiškėjo, atsakovės ir trečiojo suinteresuoto asmens atstovų... 9. Pareiškėjas Panevėžio sveikatingumo, kultūrizmo ir fitneso klubas... 10. LR produktų saugos įstatymo 1 str. 1 ir 2 d., 2 str. ir 1 ir 2 d. numato, kad... 11. Įvertinus minėtas teisės aktų nuostatas, yra pagrindas manyti, kad LR... 12. Pareiškėjo Panevėžio sveikatingumo kultūrizmo ir fitneso klubo... 13. Atsižvelgiant į tai, kad LR produktų saugos įstatymas, kurio tikslas -... 14. Pažymėtina, kad nors higienos norma HN 123:2003 „Patalpų ir įrangos,... 15. Ginčijamą sprendimą naikinant tuo pagrindu, kad pareiškėjui negali būti... 16. Iš atsakovės pareiškėjui priteisiamos 100 Lt žyminio mokesčio išlaidos... 17. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 18. pareiškėjo Panevėžio sveikatingumo kultūrizmo ir fitneso klubo... 19. Panaikinti atsakovės Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos... 20. Priteisti iš atsakovės Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros... 21. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...