Byla A-261-390-14
Dėl Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės, Stasio Gagio (pranešėjas) ir Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas), teismo posėdyje rašytinio proceso ir apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. birželio 25 d. sprendimo administracinėje byloje pagal atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros skundą pareiškėjui uždarajai akcinei bendrovei „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ dėl Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Atsakovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – ir atsakovas, Agentūra) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su skundu (I t., b. l. 1-7), kuriame prašė panaikinti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos (toliau – ir Komisija) 2013 m. sausio 25 d. sprendimą Nr. 3R-25(AG-11/01-2013) (toliau – ir Sprendimas).

5Nurodė, kad 2013 m. sausio 11 d. Komisija gavo uždarosios akcinės bendrovės „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ (toliau – ir pareiškėjas, UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“) skundą, kuriame buvo prašoma panaikinti Agentūros 2012 m. gruodžio 6 d. išvadą dėl projekto Nr. 2002/LT/16/P/PE/011 „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ paslaugų sutarties Nr. EuropeAid/116667/D/SV/LT (toliau – Techninės pagalbos sutartis) „Techninė pagalba Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centrui“ lėšomis apmokėtų mokymo paslaugų Lietuvoje tinkamumo finansuoti (toliau – 2012 m. gruodžio 6 d. išvada, Išvada). 2013 m. sausio 28 d. Agentūra gavo Komisijos Sprendimą, kuriuo Komisija panaikino Agentūros 2012 m. gruodžio 6 d. išvadą. Sprendime nurodyta, kad per 20 dienų nuo jo gavimo dienos ginčo šalys jį gali apskųsti Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

6Paaiškino, kad 2002 m. gruodžio 17 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. PH/2002/3280 dėl paramos transporto ir aplinkos sritims (toliau – ir ISPA) skyrimo projektui Marijampolės apskrities tvarkymo sistemos sukūrimas, Europos Komisija skyrė paramą apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projektui Nr. 2002/LT/16/P/PE/011 „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ (toliau – projektas). 2004 m. rugpjūčio 10 d. Agentūra, pareiškėjas ir uždaroji akcinė bendrovė „Eko rivi“ (toliau – ir UAB „Eko rivi“) sudarė Techninės pagalbos sutartį. 2005 m. vasario 1 d. Agentūra ir pareiškėjas sudarė ISPA/Sanglaudos programos įgyvendinimo sutartį dėl užduočių ir atsakomybės pasiskirstymo tarp Agentūros ir UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“. 2007 m. rugpjūčio 29 d. tarp Agentūros ir pareiškėjo buvo sudaryta nauja sutartis dėl užduočių ir atsakomybės paskirstymo Nr. 2007/GPG/A1 (toliau – GPG sutartis). Šiomis sutartimis buvo sureguliuoti tarp Agentūros ir UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ susiklostę santykiai bei atsakomybės pasiskirstymas dėl pagrindinių užduočių, aprašytų Europos Komisijos sprendime Nr. PH/2002/3280 (su vėlesniais pakeitimais), vykdymo.

72012 m. Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė (toliau – Valstybės kontrolė), vykdydama projekto valstybinį auditą, Agentūrai elektroniniu paštu pateikė pastebėjimą dėl Techninės pagalbos sutarties lėšomis apmokėtų mokymo paslaugų Lietuvos valstybėje (toliau – ir Lietuva) (angl. „delivery of training“) tinkamumo finansuoti Europos Sąjungos (toliau – ir ES) ir bendrojo finansavimo lėšomis. Valstybės kontrolė pateikė pastebėjimą dėl į minėtos sutarties atliktų darbų aktuose įtrauktų 3 500 EUR išlaidų už UAB „Eko rivi“ projekto galutiniam paramos gavėjui Lietuvoje suteiktas mokymų paslaugas. Audito metu, Valstybės kontrolės auditoriai paprašė projekto galutinio paramos gavėjo UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ pateikti dokumentus, įrodančius mokymo paslaugų suteikimą Lietuvoje, tačiau dokumentų, įrodančių, kad mokymai buvo suteikti, Valstybės kontrolei nebuvo pateikta. Kadangi Valstybės kontrolė valstybinio audito metu neturėjo galimybės įsitikinti, ar 3 500 EUR išlaidos buvo realiai patirtos, o šios išlaidos buvo finansuotos iš projekto lėšų bei deklaruotos Europos Komisijai, nepateikus dokumentų, įrodančių, kad jos buvo realiai patirtos, yra netinkamos finansuoti.

8Agentūroje gautas 2012 m. lapkričio 14 d. Agentūros Atliekų skyriaus vyriausiosios specialistės tarnybinis pranešimas, parengtas atsižvelgiant į Valstybės kontrolės pateiktus pastebėjimus dėl projekto, kurio pagrindu Agentūroje inicijuotas įtariamo pažeidimo tyrimas. 2012 m. gruodžio 6 d. parengta išvada, pagal kurią už suteiktas mokymo paslaugas Lietuvoje sumokėta lėšų suma pripažinta netinkamomis finansuoti lėšomis, kurios, atsižvelgiant į tai, kad UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ projekto įgyvendinimo metu prisidėjo didele, viršijančia Europos Komisijos sprendimą, lėšų suma, kuri yra tinkama finansuoti ir jų pakako nustatytoms Sanglaudos fondo projekto grąžintinoms lėšoms padengti, remiantis 2008 m. balandžio 23 d. Europos Komisijos gairių Nr. COCOF 08/007/01-EN (toliau – ir Gairės) 7.4 punktu, užskaitytos projekto Europos Komisijos sprendimą viršijančių galutinio paramos gavėjo lėšų sumos dalimi.

92013 m. sausio 9 d. pareiškėjas kreipėsi į Komisiją su prašymu panaikinti Agentūros 2012 m. gruodžio 6 d. išvadą. Komisija 2013 m. sausio 25 d. sprendimu UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ skundą patenkino ir Agentūros 2012 m. gruodžio 6 d. išvadą panaikino.

10Agentūra pagal ES Sanglaudos fondo lėšų administravimo Lietuvoje taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugpjūčio 24 d. nutarimu Nr. 1026 (toliau – ir Sanglaudos fondo lėšų administravimo Lietuvoje taisyklės), 11.9 papunktį turi užtikrinti, kad galutinių paramos gavėjų pateiktuose mokėjimo prašymuose būtų tik faktiškai patirtos išlaidos, padarytos per Europos Komisijos sprendime skirti projektui Sanglaudos fondo lėšų numatytą tinkamumo finansuoti laikotarpį.

11Rėmėsi 2003 m. sausio 6 d. Europos Komisijos reglamento Nr. 16/2003, nustatančio specialias išsamias Tarybos reglamento Nr. 1164/94, įsteigiančio Sanglaudos fondą, įgyvendinimo taisykles dėl išlaidų priemonėms, kurias dalinai finansuoja Sanglaudos fondas (toliau – Reglamentas Nr. 16/2003), 3 straipsnio 1 ir 3 dalimis, 5 straipsnio 1 dalimi, Europos Komisijos reglamento (EB) Nr. 1386/2002 (toliau – Reglamentas Nr. 1386/2002) 6 straipsniu, 8 straipsnio 2 dalimi, GPG sutarties 2.5.3. dalies 13 ir 21 punktais, 2.5.6. dalies 4 punktu, 2.5.9. dalimi, Techninės pagalbos sutarties priedo Nr. 2 (techninės specifikacijos) 4.2. punktu, 6.5. punktu, priedo Nr. 3 (tiekėjo techninio pasiūlymo) G.3. dalimi. Nurodė, kad įtariamo pažeidimo tyrimo metu, projekto galutinis paramos gavėjas Agentūrai elektroniniu paštu persiuntė 10 parengtų pristatymų, tačiau UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ nepateikė jokių įrodymų, kad mokymai šiomis temomis iš tikrųjų buvo surengti, nenurodė, kiek asmenų juose dalyvavo. Ši aplinkybė Agentūroje įvertinta kaip GPG sutarties nuostatų nesilaikymas.

12Pažymėjo, kad, atlikus minėtą pažeidimo tyrimą, buvo pripažinta, jog, vykdydama projektą, UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ nesilaikė anksčiau nurodytų Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktų bei GPG sutarties nuostatų ir tokiu būdu neužtikrino pakankamos audito sekos. Preliminarus reikalavimų informacijai, kurią reikia pateikti užtikrinant pakankamą audito seką, aprašymas pateiktas Reglamento Nr. 1386/2002 I priedo 1 punkte. Reglamentas Nr. 1386/2002 nenustato išsamaus baigtinio sąrašo dokumentų, kurie laikytini tinkamai užtikrinančiais audito seką.

13Agentūra, atlikdama pažeidimo tyrimą, buvo aktyvi – ji kreipėsi į UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ dėl papildomų įrodymų mokymų Lietuvoje išlaidoms pagrįsti, 2012 m. lapkričio 23 d. raštu Nr. APVA-4181 „Dėl Valstybės kontrolės pateiktų pastebėjimų“ (toliau – ir 2012 m. lapkričio 23 d. raštas Nr. APVA-4181) papildomai kreipėsi į projekto galutinį paramos gavėją. Atsakydama į 2012 m. lapkričio 23 d. raštą Nr. APVA-4181, 2012 m. lapkričio 28 d. UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ Agentūrai atsiuntė raštą Nr. (1.22.)SD-697, kuriame paaiškino, kad mokymai pagal temas buvo suorganizuoti ir įvyko, jų atlikimo faktams užfiksuoti ir apmokėti visi dokumentai, kurie buvo numatyti sutartyje, buvo pateikti perkančiajai organizacijai. Tiek seminarų, tiek tęstinių užsiėmimų faktai pagal sutarties nuostatas buvo fiksuojami tik ekspertų darbo sąnaudomis. Jokių papildomų dokumentų ar įrodymų fiksavimo bei kaupimo nebuvo sutartyje reikalaujama. Gavusi tokį pareiškėjo paaiškinimą, Agentūra kreipėsi į jį telefonu ir pakartotinai paprašė pateikti įrodomosios vertės dokumentus, tačiau UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ nurodė, kad tokių įrodymų neturi.

14Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ atsiliepime į atsakovo skundą (II t., b. l. 69-77) prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

15Nurodė, kad Agentūra savo skunde remiasi šiuo metu nebegaliojančiu Reglamentu Nr. 16/2003. Be to, iki skundo padavimo Agentūra nenurodė, kokius mokymų pagal GPG sutartį vedimo faktą patvirtinančius dokumentus UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ privalėjo pateikti, tačiau kritiškai vertino pareiškėjo pateiktus įrodymus. Pažymėjo, kad mokymai pagal GPG sutartį buvo vykdomi ir UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ tinkamai įrodė mokymų vedimo faktą. Be to, Agentūrai ir Komisijai pateikta pažyma apie dalyvavimą seminaruose, kurioje buvo nurodytas mokymuose pagal GPG sutartį dalyvavusių asmenų sąrašas, kiekvieno eksperto, vedusio atitinkamus užsiėmimus, darbo laikas buvo užfiksuotas laiko apskaitos žiniaraščiuose.

16Reglamente Nr. 16/2003 išsamus ir baigtinis sąrašas dokumentų, kurie laikytini lygiavertės įrodomosios vertės apskaitos dokumentu, nepateikiamas, o tai reiškia, kad valstybės narės realios išlaidos gali būti patvirtinamos įvairiais dokumentais, tačiau svarbiausia, kad valstybė narė išlaidas būtų realiai patyrusi. Remiantis GPG sutarties nuostatomis, mokymų vedimo faktas buvo fiksuojamas tik laiko apskaitos žiniaraščiuose apskaitant mokymus vedusių ekspertų darbo laiką, jokių papildomų dokumentų ar įrodymų fiksavimo bei kaupimo GPG sutartyje nebuvo reikalaujama. Agentūra nepateikė nurodymų dėl papildomų dokumentų, kuriuos reikia parengti ir saugoti, tuo metu, kai pareiškėjas teikė mokėjimo prašymą ir jį pagrindžiančius dokumentus.

17Ginčijama Išvada paneigia ankstesnę Agentūros praktiką, nes kontrolė buvo vykdoma atskirais etapais ir tebeįgyvendinama tęstiniu būdu. Todėl Agentūra negali visiškai atsiriboti nuo ankstesnių administracinio metodo realizavimo etapų bei taikyti jį nenuspėjamu ir neaiškiu būdu, nes ankstesniais savo veiksmais atsakovas pripažino ginčijamas išlaidas pagrįstomis ir teisėtomis.

18Šiuo metu Techninės pagalbos sutartis yra pasibaigusi įvykdymu, o Agentūra, būdama šios sutarties šalimi, jos neginčijo ir neginčija bei niekada neteikė jokio su tariamu mokymų paslaugų nesuteikimu susijusio reikalavimo. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.123 straipsnis nustato, kad prievolė pasibaigia, kai ji tinkamai įvykdoma.

19Agentūra savo skundą grindžia Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklėmis (toliau – Taisyklės), patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590. Pareiškėjo nuomone Taisyklės apskritai netaikytinos, kadangi pirmoji jų redakcija įsigaliojo 2005 m. birželio 3 d., t. y. jau gerokai vėliau nei buvo sudaryta Techninės pagalbos sutartis.

20Būtent Agentūra tvirtino ir teikė vykdyti mokėjimo prašymą, pagal kurį ir buvo atliekami mokėjimai tiekėjui pagal GPG sutartį, tiekėjas gavo Agentūros pervestas Europos Sąjungos paramos ir Lietuvos valstybės biudžeto finansavimo lėšas už pagal GPG sutartį suteiktas paslaugas. Todėl, UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ teigimu, ji negali prisiimti neigiamų pasekmių, kurios kilo (jeigu tai bus nustatyta) dėl pačios Agentūros veiksmų, o iš pareiškėjo negalima išskaityti lėšų, kurių jis niekada negavo.

21Agentūra nepaaiškina savo teiginio, kodėl jos nurodyti įrodymai būtų geresniais, aukštesnės įrodomosios galios, nei tie, kuriuos pateikė UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“.

22II.

23Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. birželio 25 d. sprendimu (II t., b. l. 119-126) atsakovo skundą tenkino iš dalies. Panaikino Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2013 m. sausio 25 d. sprendimą Nr. 3R-25(AG-11/01-2013) ir administracinę bylą nutraukė.

24Rėmėsi teismui pateikta medžiaga bei faktinėmis bylos aplinkybėmis ir nurodė, jog Vyriausioji administracinių ginčų komisija 2013 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. 3R-25(AG-11/01-2013) įvertino, kad 2012 m. gruodžio 6 d. išvada yra administracinis aktas, skųstinas teismui (inter alia ikiteismine tvarka), tačiau Išvada yra tarpinis dokumentas, kurio pagrindu turėjo būti priimtas sprendimas, nes joje tėra nustatytos numanomos pasekmės. Todėl Komisija neturėjo nagrinėti tokio pareiškėjo skundo. Nutarė, jog byla nepriskirtina administracinių teismų kompetencijai, nes administraciniai teismai nesprendžia dėl viešojo administravimo procedūrų metu priimamų procedūrinio pobūdžio dokumentų (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 15 str.) ir ABTĮ 101 straipsnio 1 punkto pagrindu bylą nutraukė.

25III.

26Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ apeliaciniu skundu (II t., b. l. 132-135) prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. birželio 25 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos sprendimą Nr. 3R-25 (AG-11/01-2013) palikti nepakeistą ir priteisti visas bylinėjimosi išlaidas.

27Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

 1. Išvados turinys bei forma atitinka individualaus administracinio akto požymius nepaisant to, kad minėto dokumento pavadinimas tiesiogiai to nenurodo. Remiantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir VAĮ) 2 straipsnio 9 dalimi, 8 straipsnio 1, 2, 3 ir 4 dalimis, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. birželio 13 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A525-952/2008, Išvada atitinka tiek VAĮ, tiek ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje apibrėžtus individualaus administracinio akto kriterijus ir todėl laikytina individualiu administraciniu aktu, kuris gali būti skundžiamas administraciniams teismams. Išvadoje buvo aiškiai suformuluotos atitinkamo teisinio santykio subjektų teisės ir pareigos, t. y. Išvadoje aiškiai ir galutinai pasakyta, kad darbuotojų mokymų išlaidos negali būti finansuojamos iš projekto lėšų, tai reiškia, kad atitinkamos lėšų dalies UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ nebeatgautų iš projekto lėšų, t. y. darbuotojų mokymų išlaidas, pareiškėjas turėtų padengti iš savo lėšų.
 2. Išvada sukelia pasekmes UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“, nes Išvadoje nepagrįstai nurodyta, kad UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ nesilaikė Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktų bei 2007 m. rugpjūčio 29 d. tarp Agentūros ir pareiškėjo sudarytos GPG sutarties, tuo pagrindu Agentūra laikys įgijusi teisę atsisakyti teikti UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ finansavimą ir dėl kitų mokymų ir kitų darbų ir paslaugų ateityje, kas reikštų tęstinį GPG sutarties netinkamą vykdymą iš Agentūros pusės. Atskiras Agentūros sprendimas šioms materialiosioms teisinėms pasekmėms įforminti nėra būtinas ir tikėtina, kad jokio atskiro sprendimo Agentūra nebepriims.

28Atsakovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra, pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą (II t., b. l. 149-154), kuriame prašo jį atmesti kaip nepagrįstą.

29Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

 1. Agentūros 2012 m. gruodžio 6 d. išvadoje buvo nurodyta, jog remiantis Gairių 7.4 punktu, nustatyta grąžintinų lėšų suma 12 084,80 Lt bus užskaityta projekto Europos Komisijos sprendimą viršijančių galutinio paramos gavėjo lėšų sumos dalimi. Tokia 2012 m. gruodžio 6 d. Agentūros Išvadoje pateikta formuluotė reiškia tai, kad dėl nustatyto pažeidimo UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ nebuvo įpareigotas grąžinti netinkamomis finansuoti pripažintas lėšas, taigi, realiai pareiškėjui jokių veiksmų dėl nustatyto pažeidimo nebuvo nurodyta atlikti. Netinkamomis pripažintos lėšos buvo užskaitytos iš projekto Europos Komisijos sprendimą viršijančių lėšų, atliekant atitinkamus finansinius koregavimus projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalyje, todėl neteisinga teigti, kad minėta Agentūros Išvada UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ sukėlė materialines teisines pasekmes. Tai, jog pareiškėjui nereikia atlikti jokių veiksmų dėl nustatyto pažeidimo buvo aiškiai nurodyta jam adresuotame 2012 m. gruodžio 10 d. rašte Nr. APVA-4390.
 2. Remiantis Reglamento Nr. 16/2003 5 straipsnio 1 dalimi, 8 straipsnio 1 dalimi ir 2 dalies b punktu, matyti, kad išsamus ir baigtinis sąrašas dokumentų, kurie laikytini lygiavertės įrodomosios vertės apskaitos dokumentu, nepateikiamas, tai reiškia, kad skirtingai išlaidų kategorijai pagrįsti gali būti reikalingi skirtingo pobūdžio dokumentai skirtinga apimtimi.
 3. Remiantis Reglamento Nr. 16/2003 3 straipsnio 1 ir 3 dalimi, projekto įgyvendinimas apima visus etapus – nuo parengiamojo planavimo iki patvirtinto projekto užbaigimo, įskaitant atitinkamas viešumo priemones, be to, projekto įgyvendinimo stadija apima laikotarpį, būtiną įgyvendinimo etapams užbaigti, iki to momento, kai projektas pradeda visapusiškai funkcionuoti, o Europos Komisijos sprendimu patvirtinti fiziniai tikslai įgyvendinti. Agentūra išlaidų tinkamumą privalo tikrinti viso projekto įgyvendinimo laikotarpiu užtikrinant nuolatinę projekto kontrolę, veiksmingą ir teisingą Sanglaudos lėšų naudojimą, o išlaidų tinkamumą turi tikrinti ne tik prieš išmokant paramos lėšas, bet ir viso projekto įgyvendinimo laikotarpiu.
 4. Atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 1386/2002 8 straipsnio 2 dalies i punktą, GPG sutarties 2.5.3. dalies 13 ir 21 punktus, 2.5.6. dalies 4 punktą, 2.5.9. dalį, Techninės pagalbos sutarties priedo Nr. 2 4.2. ir 6.5 punktus, priedo Nr. 3 G.3 dalį, UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ turėjo pateikti įrodymus, kad sutarti mokymai realiai buvo surengti bei nurodyti, kiek asmenų juose dalyvavo, tačiau tokių minėtą faktą patvirtinančių dokumentų nepateikė. Kadangi UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ nei Komisijai, atlikusiai galutinį projekto auditą, nei Agentūrai, atlikusiai įtariamo pažeidimo tyrimą, nepateikė dokumentų ar tinkamų įrodymų, pagrindžiančių projekto apimtyje pagal Techninės pagalbos sutartį patirtas mokymo paslaugų Lietuvoje išlaidas, laikyta, kad pareiškėjas nesilaikė anksčiau nurodytų Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktų bei GPG sutarties nuostatų ir tokiu būdu neužtikrino pakankamos audito sekos. Atsižvelgiant į tai, už suteiktas mokymo paslaugas Lietuvoje sumokėta 3 500 EUR suma pripažinta netinkamomis finansuoti lėšomis. UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ nei Komisijai, nei Agentūrai neįrodė, kad ES Sanglaudos fondo ir Lietuvos biudžeto lėšomis apmokėtos mokymams Lietuvoje skirtos išlaidos buvo realiai patirtos, todėl Agentūra visiškai teisėtai nepagrįstas išlaidas pripažino netinkamomis finansuoti lėšomis.
 5. Atsižvelgusi į Sanglaudos fondo lėšų administravimo Lietuvoje taisykles, Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. 1K-307 patvirtintų Europos Sąjungos finansinės paramos naudojimo pažeidimų nustatymo bei šalinimo ir apribojimų gauti Europos Sąjungos finansinę paramą nustatymo taisyklių (su vėlesniais pakeitimais) (Žin., 2005, Nr. 127-4588, 2010, Nr. 81-4257) (toliau – ir Pažeidimų nustatymo bei šalinimo taisyklės) nustatyta tvarka atliko pažeidimo tyrimą ir nustatė pažeidimą. Įtariamo pažeidimo tyrimą Agentūra objektyviai atliko vadovaudamasi tiek Lietuvos, tiek Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais ES lėšomis kofinansuojamų projektų administravimą, priežiūrą ir kontrolę. Akcentuotina, kad Techninės pagalbos sutarties apimtyje nustatytas pažeidimas jokiu būdu nereiškia visų kitų projekto išlaidų pripažinimo netinkamomis ar išankstinės Agentūros pozicijos UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“, kaip pareiškėjo, galimai ateityje teiksiančio paraiškas Agentūrai dėl projektų finansavimo, atžvilgiu.
 6. Vadovaujantis Sanglaudos fondo lėšų administravimo Lietuvoje taisyklių 11.9. papunkčiu, negali būti laikoma, kad Agentūra turi teisę atlikti tik išankstinį išlaidų tinkamumo patikrinimą iki UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ pateikiamo mokėjimo prašymo patvirtinimo. Analogišką poziciją patvirtina Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, kuris savo praktikoje yra nurodęs, jog valstybės kompetentingų institucijų kontrolės funkcija vykdoma ir mokant paramą (ex ante), ir jau išmokėjus paramą (ex post) (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. birželio 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-800/2013). Taigi, remiantis tokiu teisiniu reguliavimu ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, Agentūra turi teisę vykdyti kontrolės funkciją tiek mokant paramą, tiek jau išmokėjus paramą.
 7. Pažymėtina, kad Europos Komisijos auditas ir Valstybės kontrolė nuolat tikrina, ar valstybė narė imasi visų priemonių užtikrinti ES reglamentuose numatytų pareigų vykdymą ir siekia, kad tokiems projektams, kurie vykdomi pažeidžiant teisės aktų ar sutarčių reikalavimus, būtų taikomas finansinis koregavimas. Tai reiškia, kad įgyvendinančios institucijos išlaidų apmokėjimas pagal gautus mokėjimų prašymus jokiu būdu negali būti laikomas galutiniu ir neginčijamu Agentūros pripažinimu, kad apmokėtos išlaidos yra tinkamos finansuoti ir iki tol, kol projektas pradės visapusiškai funkcionuoti, jos nebus dar kartą tikrinamos.

30Teisėjų kolegija

konstatuoja:

31IV.

32Bylos ginčas kilo dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros 2012 m. gruodžio 6 d. išvados, kuria nustatytas uždarosios akcinės bendrovės „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ padarytas pažeidimas, panaudojant Sanglaudos fondo lėšas, vykdant atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projektą Nr. 2002/LT/16/P/PE/011.

33Atsakovas sutinka, kad pagal sutarties Nr. EuropeAid/116667/DSV/LT priedą Nr. 2 pareiškėjui garantuota teisė į patirtų mokymo paslaugų Lietuvoje išlaidų atlyginimą, tačiau atsakovas nustatė, kad patirtos išlaidos 3 500 EUR, t. y. 12 084,80 Lt, pripažintos netinkamomis finansuoti išlaidomis. Todėl pareiškėjas pripažintinas suinteresuotu subjektu ir, remiantis ABTĮ 5 straipsnio 1 dalimi, turi teisę kreiptis į teismą, kad būtų apginta, jo manymu, pažeista teisė į išlaidų atlyginimą. Esant šiai aplinkybei, pareiškėjo skundas nagrinėtinas administraciniame teisme.

34Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės ginčo dėl pareiškėjo teisės į patirtų išlaidų finansavimą nenagrinėjo ir nutraukė bylą, nustatęs, kad byla nepriskirtina administracinių teismų kompetencijai, todėl apeliacinės instancijos teismas, tikrindamas pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą, tik patikrina bylos nutraukimo pagrįstumą ir nesprendžia dėl pareiškėjo teisės į išlaidų pripažinimą pagrįstomis.

35Ginčams, kilusiems dėl Sanglaudos fondo lėšų administravimo taikytinos ir Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 (toliau – ir PAFT).

36Pagal PAFT 211 punkto 1 dalį pareiškėjas ir projekto vykdytojas turi teisę apskųsti vadovaujančiajai institucijai įgyvendinančiosios institucijos veiksmus ar neveikimą, susijusius su projekto atitikties bendriesiems atrankos kriterijams (išskyrus juos detalizuojančius reikalavimus, nustatytus projektų finansavimo sąlygų aprašuose) vertinimu, sprendimo dėl pažeidimo priėmimu, per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kurią jis sužinojo ar turėjo sužinoti apie tokius įgyvendinančiosios institucijos veiksmus ar neveikimą.

37Pareiškėjas ginčija atsakovo konstatuotą pažeidimą, todėl nagrinėjama šio veiksmo apskundimo tvarka. PAFT 1971 punkto 2 dalimi nustatyta, kad nesutinkantis su įgyvendinančiosios institucijos veiksmais ar neveikimu, susijusiais su sprendimo dėl pažeidimo priėmimu, ar sprendimu dėl pažeidimo, projekto vykdytojas gali skųstis šių taisyklių 211 ir 212 punktuose nustatyta tvarka.

38Pagal PAFT 211 punkto 1 dalį pareiškėjas ir projekto vykdytojas turi teisę apskųsti vadovaujančiajai institucijai įgyvendinančiosios institucijos veiksmus ar neveikimą, susijusius su projekto atitikties bendriesiems atrankos kriterijams (išskyrus juos detalizuojančius reikalavimus, nustatytus projektų finansavimo sąlygų aprašuose) vertinimu, sprendimo dėl pažeidimo priėmimu, per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kurią jis sužinojo ar turėjo sužinoti apie tokius įgyvendinančiosios institucijos veiksmus ar neveikimą.

39PAFT 212 punktu nustatyta, kad pareiškėjas ar projekto vykdytojas, nesutinkantis su įgyvendinančiosios institucijos, ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos ar vadovaujančiosios institucijos sprendimais, gali juos apskųsti Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai arba kreiptis į teismą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

40Remiantis šiuo teisiniu reguliavimu, konstatuojama, jog įgyvendinančios institucijos išvada dėl pažeidimo konstatavimo yra procedūros dalis, kurios metu atliktas patikrinimas dėl įtariamo sutarties vykdymo pažeidimo. Tačiau ši procedūra nėra baigta ir išvada negali būti pripažinta galutiniu procedūriniu sprendimu, nes pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugpjūčio 24 d. nutarimu Nr. 1026 patvirtintų Europos Sąjungos sanglaudos fondo lėšų administravimo Lietuvoje taisyklių penkto skyriaus normomis nustatytą įgyvendinančios institucijos kompetenciją išvada nėra procedūrinis sprendimas, kuriuo tiesiogiai gali būti taikomos sankcijos. Pagal šių Taisyklių 11.16 punktą įgyvendinančioji institucija įtarusi, kad esama pažeidimų, ir (arba) gavusi apie juos informacijos, Pažeidimų taisyklėse nustatyta tvarka atlieka pažeidimo tyrimą ir nustato pažeidimus (arba jų nenustato), o kai įtariami pažeidimai ir (arba) apie juos gauta informacija susiję su jos pačios atliktais viešaisiais pirkimais, apie tai praneša tarpinei institucijai; įtarusi, kad pažeidimas gali būti susijęs su nusikalstama veika, apie tai praneša Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai, vadovaujančiajai, mokėjimo ir tarpinei institucijoms.

41Vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija 2011 m. birželio 20 d. nutartyje, priimtoje administracinėje byloje Nr. A261-69/2011, pažymėjo, kad vientisos (vienos) administracinės procedūros metu, prieš priimant galutinį sprendimą, gali būti ir dažnai yra surašomas ne vienas viešojo administravimo institucijos dokumentas (pvz., tarnybinis pranešimas, paklausimas, siuntimas, teikimas, tarnybinė išvada ar kt.). Šie dokumentai paprastai atlieka tik pagalbinį, tarpinį ar aptarnaujantį vaidmenį viešojo administravimo procedūroje ir jais dažniausiai nėra įforminami baigiamieji (galutiniai) kompetentingų (įgaliotų) asmenų (pareigūnų) sprendimai tuo klausimu, dėl kurio buvo pradėta administracinė procedūra. Jais gali būti sprendžiami įvairūs procedūriniai klausimai, tiesiogiai nesusiję su asmens teisių ar pareigų atsiradimu, pasikeitimu ar išnykimu (pasibaigimu). Dėl šios priežasties šie dokumentai dažnai (tačiau jokiu būdu ne visada) suinteresuotiems asmenims jokių materialinių teisinių pasekmių nesukelia. Kai skundžiamas aktas ar veiksmas akivaizdžiai jokių teisinių pasekmių nesukelia, jis negali būti ginčo administraciniame teisme objektu (2011 m. birželio 20 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A261-69/2011, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 21, 2011 m.). Administracinių teismų praktikoje argumentai dėl tarpinių aktų pagrįstumo ir teisėtumo paprastai gali būti nurodyti grindžiant skundą dėl galutinio sprendimo, kurio tarpiniais dokumentais jie yra (žr., pvz., 2010 m. gruodžio 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS442-555/2010). Kitaip tariant, administracinis teismas, nagrinėdamas skundą dėl tam tikrą administracinę procedūrą užbaigiančio sprendimo, gali nagrinėti ir tarpinių (procedūrinių) aktų (sprendimų), kurie atskirai administraciniam teismui neskundžiami, teisėtumą ir pagrįstumą bei jų poveikį galutinio sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui.

42Esant šioms aplinkybėms, pareiškėjas, remdamasis PAFT 211 punkto 1 dalimi, atsakovo 2012 m. gruodžio 6 d. išvadą galėjo skųsti vadovaujančiai institucijai, t. y. Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, o, nesutikdamas su pastarosios sprendimu, remdamasis PAFT 212 punktu, teikti skundą Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai arba kreiptis į teismą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, skųsdamas sprendimą ir išvadą, kurios pagrindu priimtas sprendimas. Pareiškėjas nesilaikė šios procedūros, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino, kad atsakovo išvada nenagrinėtina administraciniuose teismuose.

43Remdamasi šiais argumentais, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai išsprendė bylą, priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, atitinkantį ABTĮ 86 straipsnio reikalavimus bei suformuotą teismų praktiką panašiose bylose. Todėl apeliacinis skundas atmetamas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas.

44Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

45pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ apeliacinį skundą atmesti.

46Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. birželio 25 d. sprendimą palikti nepakeistą.

47Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Atsakovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo... 5. Nurodė, kad 2013 m. sausio 11 d. Komisija gavo uždarosios akcinės bendrovės... 6. Paaiškino, kad 2002 m. gruodžio 17 d. Europos Komisijos sprendimu Nr.... 7. 2012 m. Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė (toliau – Valstybės... 8. Agentūroje gautas 2012 m. lapkričio 14 d. Agentūros Atliekų skyriaus... 9. 2013 m. sausio 9 d. pareiškėjas kreipėsi į Komisiją su prašymu panaikinti... 10. Agentūra pagal ES Sanglaudos fondo lėšų administravimo Lietuvoje... 11. Rėmėsi 2003 m. sausio 6 d. Europos Komisijos reglamento Nr. 16/2003,... 12. Pažymėjo, kad, atlikus minėtą pažeidimo tyrimą, buvo pripažinta, jog,... 13. Agentūra, atlikdama pažeidimo tyrimą, buvo aktyvi – ji kreipėsi į UAB... 14. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Marijampolės apskrities atliekų... 15. Nurodė, kad Agentūra savo skunde remiasi šiuo metu nebegaliojančiu... 16. Reglamente Nr. 16/2003 išsamus ir baigtinis sąrašas dokumentų, kurie... 17. Ginčijama Išvada paneigia ankstesnę Agentūros praktiką, nes kontrolė buvo... 18. Šiuo metu Techninės pagalbos sutartis yra pasibaigusi įvykdymu, o Agentūra,... 19. Agentūra savo skundą grindžia Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba)... 20. Būtent Agentūra tvirtino ir teikė vykdyti mokėjimo prašymą, pagal kurį... 21. Agentūra nepaaiškina savo teiginio, kodėl jos nurodyti įrodymai būtų... 22. II.... 23. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. birželio 25 d. sprendimu... 24. Rėmėsi teismui pateikta medžiaga bei faktinėmis bylos aplinkybėmis ir... 25. III.... 26. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Marijampolės apskrities atliekų... 27. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  28. Atsakovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo... 29. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Agentūros... 30. Teisėjų kolegija... 31. IV.... 32. Bylos ginčas kilo dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos... 33. Atsakovas sutinka, kad pagal sutarties Nr. EuropeAid/116667/DSV/LT priedą Nr.... 34. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios... 35. Ginčams, kilusiems dėl Sanglaudos fondo lėšų administravimo taikytinos ir... 36. Pagal PAFT 211 punkto 1 dalį pareiškėjas ir projekto vykdytojas turi teisę... 37. Pareiškėjas ginčija atsakovo konstatuotą pažeidimą, todėl nagrinėjama... 38. Pagal PAFT 211 punkto 1 dalį pareiškėjas ir projekto vykdytojas turi teisę... 39. PAFT 212 punktu nustatyta, kad pareiškėjas ar projekto vykdytojas,... 40. Remiantis šiuo teisiniu reguliavimu, konstatuojama, jog įgyvendinančios... 41. Vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija 2011 m.... 42. Esant šioms aplinkybėms, pareiškėjas, remdamasis PAFT 211 punkto 1 dalimi,... 43. Remdamasi šiais argumentais, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios... 44. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 45. pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Marijampolės apskrities... 46. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. birželio 25 d. sprendimą... 47. Nutartis neskundžiama....