Byla eA-1760-822/2019
Dėl sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ryčio Krasausko, Ramutės Ruškytės ir Skirgailės Žalimienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Ekstara“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. kovo 21 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Ekstara“ skundą atsakovui Aplinkos apsaugos agentūrai dėl sprendimo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

51.

6Pareiškėjas bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė (dabar – bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė) (toliau – ir BUAB) „Ekstara“ (toliau – ir pareiškėjas) 2018 m. sausio 10 d. su skundu kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – ir Agentūra, atsakovas) 2017 m. gruodžio 28 d. sprendimą dėl išbraukimo iš tvarkytojų sąrašo Nr. (27)-TS-182 (toliau – ir Sprendimas).

72.

8Pareiškėjas skundą grindė iš esmės šiais argumentais:

92.1.

10Sprendimas priimtas dėl to, kad BUAB „Ekstara“ nepateikė papildomų dokumentų. Sprendimas yra neteisėtas, kadangi prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams. Agentūra vadovavosi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. gegužės 12 d. įsakymo Nr. D1-406 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. D1-942 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 184 „Dėl Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo” pakeitimo” (toliau – ir Įsakymas) 3 punktu, kuriame nurodyta, kad į Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašą (toliau – ir Atliekų tvarkytojų sąrašas, Tvarkytojų sąrašas) įrašyti ūkio subjektai iki 2017 m. lapkričio 1 d. turi pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius atitiktį šiuo įsakymu pakeisto tvarkos aprašo reikalavimams. Pareiškėjas teigė, kad šis punktas skirtas įmonėms nuo 2018 m. pageidaujančios toliau likti Tvarkytojų sąraše.

112.2.

12Pareiškėjas nepageidavo nuo 2018 m. toliau likti Tvarkytojų sąraše, todėl nepateikė papildomų dokumentų, tačiau nepateikęs papildomų dokumentų Tvarkytojų sąraše iki 2017 m. gruodžio 31 d. buvo teisėtai.

132.3.

14Pakuočių atliekų naudotojai (perdirbėjai) ir eksportuotojai turi teisę pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus išrašyti mokestiniu laikotarpiu ar jam pasibaigus, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo mokestinio laikotarpio pabaigos, todėl pareiškėjas už 2017 metus surinktą ir perdirbtą pakuočių atliekų kiekį turi teisę išrašyti šių pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus iki 2018 m. sausio 30 d. dienos, tačiau šios pareigos negali įvykdyti, kadangi Sprendimu yra išbrauktas iš Tvarkytojų sąrašo.

152.4.

16Sprendimas prieštarauja Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymui (toliau – ir Įstatymas), kadangi nebuvo pagrindo jos įspėti apie būsimą išbraukimą. Atsakovo pateiktame 2017 m. lapkričio 14 d. rašte Nr. (27)-A4-11644 (toliau – ir Įspėjimas) ir Sprendime nurodytas pagrindas – dokumentų nepateikimas – nėra pagrindas išbraukti pareiškėją iš sąrašo.

173.

18Atsakovas Agentūra atsiliepime prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsakovas atsiliepime nurodė, kad pareiškėjas, būdamas įrašytas į Tvarkytojų sąrašą, atsižvelgiant į Įsakymo 3 punktą, turėjo teisinę pareigą juo vadovautis ir pateikti atsakovui papildomus dokumentus iki 2017 m. lapkričio 1 d. Atsakovas dar 2017 m. vasario 28 d. raštu Nr. (27)-A4-2095 informavo visus tvarkytojus, įrašytus į Tvarkytojų sąrašą, apie Įsakymu pakeistą ir nauja redakcija išdėstytą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. D1-406 patvirtintą Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašas (toliau – ir Tvarkos aprašas) ir pareigą iki 2017 m. lapkričio 1 d. pateikti papildomus dokumentus. Atsakovas atkreipė dėmesį į tai, kad pareiškėjas, neketinantis būti Tvarkytojų sąraše, turėjo teisę pateikti prašymą institucijai išbraukti jį iš Tvarkytojų sąrašo nuo 2018 m. Nesant tokio prašymo, atsakovas vykdė pareigą ir įspėjo pareiškėją, o šiam nepateikus papildomų dokumentų ar prašymo išbraukti iš Tvarkytojų sąrašo, atsakovas priėmė Sprendimą. Atsakovas akcentavo, kad pareiškėjas Įspėjimo neskundė, o nenuginčijus Įspėjimo, priimtas Sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas.

19II.

204.

21Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. kovo 21 d. sprendimu pareiškėjo BUAB „Ekstara“ skundą atmetė.

225.

23Teismas nurodė, kad nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Agentūros Sprendimo, kuriuo pareiškėjas išbrauktas iš Tvarkytojų sąrašo, pagrįstumo ir teisėtumo.

246.

25Teismas nustatė, kad:

266.1.

27Pareiškėjas buvo įrašytas į Tvarkytojų sąrašą bei vykdė pakuočių atliekų supirkimo veiklą. Pareiškėjas, surinkęs ir perdavęs kitiems atliekų tvarkytojams pakuočių atliekas perdirbimui, išrašydavo gamintojų ir importuotojų organizacijoms dokumentus, patvirtinančius pakuočių atliekų sutvarkymą.

286.2.

29Atsakovas 2017 m. vasario 28 d. raštu Nr. (27)-A4-2095 atliekų tvarkytojus, esančius Tvarkytojų sąraše, informavo, kad Įsakymu pakeitus ir naujai Tvarkos aprašą, atliekų tvarkytojams atsirado naujos pareigos. Nurodyta, kad į Tvarkytojų sąrašą bus įrašyti tik tie gaminių ar pakuočių atliekų tvarkytojai, kurie įrodys, kad atitinka jų vykdomai gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo veiklai būtinus techninius ir vadybinius (organizacinius) reikalavimus. Vadovaujantis Įsakymo 3 punkto nuostatomis, tvarkytojai informuoti, kad į Tvarkytojų sąrašą įrašyti tvarkytojai turi iki 2017 m. lapkričio 1 d. pateikti papildomus dokumentus pagal naujas Tvarkos aprašo nuostatas.

306.3.

31Agentūra Įspėjime, skirtame BUAB „Ekstara“, nurodė, kad atliekų tvarkytojai iki 2017 m. lapkričio 1 d. turėjo pateikti Agentūrai papildomus dokumentus, patvirtinančius atitiktį Įsakymu pakeisto Tvarkos aprašo reikalavimams. Rašte nurodyta, kad BUAB „Ekstara“ yra įrašyta į Tvarkytojų sąrašą kaip PET pakuočių, kombinuotų pakuočių atliekų eksportuotoja, metalinių pakuočių, PET pakuočių, stiklinių pakuočių, plastikinių pakuočių, popierinių ir kartoninių pakuočių atliekų surinkėja iš komunalinio srauto, stiklinių pakuočių, metalinių pakuočių, PET pakuočių, plastikinių pakuočių, popierinių ir kartoninių pakuočių, kombinuotų pakuočių atliekų surinkėja iš komunalinio srauto ir ne iš komunalinio srauto ir medinių pakuočių surinkėja iš komunalinio ir ne iš komunalinio srauto atliekų surinkėja, tačiau iki nurodytos datos papildomų dokumentų nepateikė, kaip numatyta Įsakyme. Vadovaudamasis Įsakymo 3 punktu, atsakovas įspėjo pareiškėją apie galimą išbraukimą iš Tvarkytojų sąrašo, nurodant iki 2017 m. gruodžio 14 d. pateikti dokumentus.

326.4.

33Pareiškėjui nepateikus minėtų dokumentų, Agentūra priėmė Sprendimą, kuriuo nusprendė išbraukti pareiškėją iš Tvarkytojų sąrašo. Sprendimą atsakovas grindė tuo, kad BUAB „Ekstara“ iki atsakovo Įspėjime nustatyto termino (2017 m. gruodžio 14 d.) nepateikė įspėjime nurodytų papildomų dokumentų

347.

35Teismas pažymėjo, kad ginčo teisiniams santykiams aktualus Įstatymo 3425 straipsnis (redakcija, galiojusi Sprendimo priėmimo metu), taip pat Tvarkos aprašas. Teismas taip pat pažymėjo, kad Įsakymu pakeitus ir naujai išdėsčius Tvarkos aprašą, Įsakymo 3 punkte buvo įtvirtinta nuostata, kad Agentūrai iki 2017 m. kovo 1 d. pavedama elektroniniu paštu informuoti į Tvarkytojų sąrašą įrašytus ūkio subjektus apie pareigą iki 2017 m. lapkričio 1 d. pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius atitiktį Įsakymu pakeisto Tvarkos aprašo reikalavimams, o nepateikusius šių dokumentų iki 2017 m. lapkričio 1 d. įspėti apie galimą išbraukimą iš Tvarkytojų sąrašo, nustatant 1 mėnesio terminą trūkumams pašalinti.

368.

37Pasisakydamas dėl pareiškėjo skundo teiginio, kad atsakovas netinkamai interpretavo Įsakymo 3 punkte įtvirtintą pareigą, kadangi ji skirta tik įmonėms, nuo 2018 m. pageidaujančioms toliau likti Tvarkytojų sąraše, teismas nurodė, jog šioje Įsakymo nuostatoje įtvirtinta pareiga skirta ne tik naujiems, t. y. nuo 2018 m. ketinantiems būti įrašytiems į Tvarkytojų sąrašą atliekų tvarkytojams, tačiau ir jau esamiems tvarkytojams. Teismas tokią išvadą padarė, atsižvelgęs į Įsakymo 3 punkto formuluotę.

389.

39Pasisakydamas dėl pareiškėjo argumento, kad prašomų dokumentų jis nepateikė dėl to, kad neketino nuo 2018 m. tęsti veiklos kaip atliekų tvarkytojas, teismas atkreipė dėmesį į tai, kad pareiškėjas, vadovaudamasis Įstatymo 425 straipsnio 16 dalies 1 punktu, valią būti išbrauktam iš Tvarkytojų sąrašo galėjo pareikšti prašymu. Teismas vertino, kad, pareiškėjui nepateikus tokio prašymo, atsakovas pagrįstai vadovavosi Įsakymo 3 punkto nuostata, pagal kurią pareiškėjas turėjo pareigą pateikti prašomus dokumentus.

4010.

41Teismas pažymėjo, kad pareiškėjo teiginiai, jog Sprendimas prieštarauja Įstatymo nuostatoms, reglamentuojančioms atliekų tvarkytojų įspėjimą apie išbraukimą, yra nepagrįsti, kadangi, kaip matyti iš Įspėjimo turinio, pareiškėjas buvo įspėtas dėl to, kad nepateikė papildomų dokumentų, kaip to reikalauja Įsakymo 3 punktas. Teismas, įvertinęs tai, kad atsakovas pagrįstai įspėjo pareiškėją, tačiau jis neįvykdė savo pareigos pateikti dokumentus, padarė išvadą, jog dokumentų visiškas nepateikimas, kaip to reikalaujama teisės aktais, yra pagrindas taikyti Įstatymo nuostatas dėl įspėjimo pateikimo ir toks įspėjimas negali būti laikomas prieštaraujančiu aukštesnės galios teisės aktui.

4211.

43Vertindamas pareiškėjo argumentus, kad Sprendimas prieštarauja Įstatymo nuostatoms, teismas, vadovaudamasis Įstatymo 3425 straipsnio 16 dalies 3 punktu, konstatavo, kad atsakovas priėmė teisėtą ir pagrįstą Sprendimą pašalinti pareiškėją iš Tvarkytojų sąrašo. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad ne dokumentų nepateikimas, kaip nurodyta skunde, buvo pagrindas pareiškėją išbraukti iš Tvarkytojų sąrašo, tačiau Įspėjime nurodytų pažeidimų nepašalinimas.

4412.

45Teismas, atsižvelgęs į tai, kad atsakovo Sprendimas yra pagrįstas ir teisėtas, konstatavo, jog pareiškėjo teiginiai, kad jį išbraukus ir Tvarkytojų sąrašo, jam atimama teisė pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus išrašyti mokestiniu laikotarpiu ar jam pasibaigus, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo mokestinio laikotarpio pabaigos, neturi teisinės reikšmės.

46III.

4713.

48Pareiškėjas BUAB „Ekstara“ apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. kovo 21 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą tenkinti.

4914.

50Pareiškėjas apeliacinį skundą grindžia iš esmės šiais argumentais:

5114.1.

52Teismas neteisingai interpretavo pareiškėjo skunde nurodytus argumentus ir nepagrįstai nurodė, kad, anot pareiškėjo, Įsakymo 3 punkto nuostata taikoma tik naujiems, nuo 2018 m. ketinantiems būti įrašytiems į Tvarkytojų sąrašą atliekų tvarkytojams, o esamiems atliekų tvarkytojams tariamai šis Įsakymo punktas netaikomas. Pareiškėjas tokio Įsakymo vertinimo nebuvo nurodęs, pareiškėjo įsitikinimu, Įsakymo 3 punkto nuostata turėtų būti taikoma tiek esamiems, tiek būsimiems atliekų tvarkytojams, tačiau tik tiems atliekų tvarkytojams, kurie nuo 2018 m. toliau pageidauja likti arba būti naujai įrašytiems į Tvarkytojų sąrašą. Pareiškėjo vertinimas, kad Įsakymo 3 punktas yra taikomas tiek esamiems atliekų tvarkytojams, pageidaujantiems toliau likti Tvarkytojų sąraše, tiek naujiems atliekų tvarkytojams, pageidaujantiems būti naujai įrašytiems į šį sąrašą, grindžiamas šio Įsakymo punkto atsiradimo kilme ir tikslu. Minėtas Įsakymo 3 punktas buvo priimtas atsižvelgiant į tai, kad nuo 2018 m. griežtinami reikalavimai įmonėms, turinčioms teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus. Faktą, kad papildomi reikalavimai, taigi ir pareiga pateikti šių reikalavimų atitikimą patvirtinančius dokumentus, yra taikomi tik atliekų tvarkytojams, kurie toliau pageidauja nuo 2018 metų likti Tvarkytojų sąraše, įrodo ir Agentūros viešai internetiniame puslapyje skelbiama informacija. Pareiškėjo vertinimu, toks teisės akto aiškinimas atitinka protingumo bei teisingumo principus.

5314.2.

54Teismo sprendime nurodytas argumentas, kad esą pareiškėjas galėjo savo valią dėl išbraukimo iš minėto tvarkytojų sąrašo pareikšti pateikdamas prašymą jį išbraukti iš Tvarkytojų sąrašo, niekaip nepateisina neteisėtų Agentūros veiksmų išbraukiant pareiškėją iš Tvarkytojų sąrašo dar iki 2018 m. sausio 1 d., t. y. iki dienos, kol nėra įsigalioję nauji reikalavimai atliekų tvarkytojams. Pareiškėjas turėjo teisę prašymą išbraukti jį iš Tvarkytojų sąrašo pateikti ir vėliau, t. y. 2018 m. sausio 1 d. arba tokio prašymo nepateikti visai.

5514.3.

56Teismas neįvertino pareiškėjo argumentų dėl administracinio akto prieštaravimo aukštesnės galios teisėms aktams. Pareiškėjo įsitikinimu, Sprendimas prieštarauja aukštesnės galios teisės aktui – Įstatymui. Agentūra, laikydama, kad pareiškėjas iki Įspėjime nurodyto termino nepašalino Įspėjime nurodytų pažeidimų, taikė Įstatymo 3425 straipsnio 16 dalies 3 punktą, tačiau, pareiškėjo nuomone, Agentūra negalėjo taikyti šių abiejų sankcijų – Įspėjimo ir išbraukimo iš Tvarkytojų sąrašo – iki 2018 m. sausio 1 d.

5714.4.

58Įstatymo 3425 straipsnio 16 dalies 3 punkte nurodytas baigtinis sąrašas, kai yra galimas įspėjimas apie išbraukimą iš Tvarkytojų sąrašo. Pareiškėjas 2017 m. lapkričio 14 d. (Įspėjimo gavimo diena) atitiko ir laikėsi visų Įstatymo 3425 straipsnyje nustatytų reikalavimų, taip pat nebuvo pateikęs jokių klaidingų duomenų ir (ar) dokumentų, todėl, vadovaujantis Įstatymo 3425 straipsnio 13 dalies nuostatomis, 2017 m. lapkričio 14 d. Agentūra neturėjo nei faktinio, nei teisinio pagrindo įspėti pareiškėją apie būsimą išbraukimą iš Tvarkytojų sąrašo.

5914.5.

60Agentūra, įspėdama pareiškėją apie būsimą išbraukimą iš Tvarkytojų sąrašo ir vėliau priimdama Sprendimą pareiškėją išbraukti iš šio sąrašo, vadovavosi Įsakymo 3 punktu, kuris, pareiškėjo vertinimu, gali būti aiškinamas dvejopai:

6114.5.1.

62Agentūra privalėjo atliekų tvarkytojus, nepateikusius iki 2017 m. lapkričio 1 d. dokumentų, įspėti apie galimą išbraukimą iš Tvarkytojų sąrašo, ir suėjus 1 mėnesio terminui, t. y. 2017 m. gruodžio 1 d. išbraukti iš Tvarkytojų sąrašo tvarkytojus, nepateikusius dokumentų – šiuo atveju toks aplinkos ministro įsakymo punktas yra aiškiai prieštaraujantis aukštesnės galios teisės aktui, t. y. Įstatymo 3425 straipsnio 13 dalies nuostatoms dėl įspėjimo davimo pagrindų.

6314.5.2.

64Agentūra privalėjo atliekų tvarkytojus, nepateikusius iki 2017 m. lapkričio 1 d. dokumentų, įspėti apie galimą išbraukimą iš sąrašo, ir atliekų tvarkytojams per nustatytą 1 mėnesio terminą nepateikus dokumentų, taikyti sankciją, numatytą Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 3425 straipsnio 13 dalyje, t. y. išbraukti iš Tvarkytojų sąrašo atliekų tvarkytojus, tačiau juos išbraukiant ne anksčiau kaip nuo 2018 m. sausio1 d. – toks Įsakymo 3 punkto aiškinimas atitiktų Įstatymo nuostatas.

6514.6.

66Agentūra vadovavosi 14.5.1 papunktyje nurodytų išaiškinimu, nors Įstatymo 3425 straipsnio 13 dalyje nenumatyta teisė įspėti atliekų tvarkytoją apie būsimą išbraukimą iš Tvarkytojų sąrašo, jei atliekų tvarkytojas nepateikia kokių nors Agentūros reikalaujamų ar Įsakymo nustatytų dokumentų. Įspėjimas apie išbraukimą iš šio sąrašo siejamas su atliekų tvarkytojo neatitikimu įstatymo nustatytiems reikalavimams atliekų tvarkytojams, šiuo atveju, tokie reikalavimai buvo nustatyti tik nuo 2018 m. sausio 1 d., todėl reikalavimas atliekų tvarkytojams laikytis tik ateityje įsigaliosiančių nuostatų, negali būti laikomas teisėtu, pagrįstu bei atitinkančių teisėtų lūkesčių principą.

67Teisėjų kolegija

konstatuoja:

68IV.

6915.

70Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Agentūros Sprendimo, kuriuo pareiškėjas buvo išbrauktas iš Tvarkytojų sąrašo, pagrįstumo ir teisėtumo.

7116.

72Pagal Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 3425 straipsnio 16 dalies 3 punktą gaminių ir (ar) pakuočių atliekų naudotojas (perdirbėjas), gaminių ir (ar) pakuočių atliekų eksportuotojas, gaminių ir (ar) pakuočių atliekų surinkėjas ir (ar) atliekų tvarkytojas, apdorojantis surinktas mišrias komunalines atliekas, atskiriant gaminių ir (ar) pakuočių atliekas su tikslu jas perdirbti ir (arba) kitaip panaudoti, išbraukiamas iš Atliekų tvarkytojų sąrašo, jeigu įspėjus apie galimą išbraukimą iš Atliekų tvarkytojų sąrašo per šio straipsnio 14 dalyje nurodytos institucijos nustatytą terminą nurodyti pažeidimai nepašalinami ir nustatytas pažeidimų pašalinimo terminas yra pasibaigęs. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. D1-942 pakeitus ir naujai išdėsčius Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašą, Įsakymo 3 punkte buvo įtvirtinta nuostata, kad Aplinkos apsaugos agentūrai iki 2017 m. kovo 1 d. pavedama elektroniniu paštu informuoti į Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašą įrašytus ūkio subjektus apie pareigą iki 2017 m. lapkričio 1 d. pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius atitiktį šiuo įsakymu pakeisto Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo reikalavimams, o nepateikusius šių dokumentų iki 2017 m. lapkričio 1 d. įspėti apie galimą išbraukimą iš šio sąrašo, nustatant 1 mėnesio terminą trūkumams pašalinti.

7317.

74Byloje nustatyta, kad pareiškėjas buvo įrašytas į Tvarkytojų sąrašą bei vykdė pakuočių atliekų supirkimo veiklą. Atsakovas 2017 m. vasario 28 d. raštu Nr. (27)-A4-2095 atliekų tvarkytojus, esančius Tvarkytojų sąraše, informavo, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymu pakeitus ir naujai išdėsčius Turinčių teisę išrašyti gaminiu ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašą, atliekų tvarkytojams atsirado naujos pareigos. Nurodyta, kad į minėtą sąrašą bus įrašyti tik tie gaminių ar pakuočių atliekų tvarkytojai, kurie įrodys, kad atitinka jų vykdomai gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo veiklai būtinus techninius ir vadybinius (organizacinius) reikalavimus. Vadovaujantis Įsakymo 3 punkto nuostatomis, tvarkytojai informuoti, kad į Tvarkytojų sąrašą įrašyti tvarkytojai turi iki 2017 m. lapkričio 1 d. pateikti papildomus dokumentus pagal naujas aprašo nuostatas. Aplinkos apsaugos agentūra 2017 m. lapkričio 14 d. rašte Nr. (27)-A4-11644 (b. l. 24 – 25), skirtame BUAB „Ekstara“, nurodė, kad atliekų tvarkytojai iki 2017 m. lapkričio 1 d. turėjo pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai papildomus dokumentus, patvirtinančius atitiktį įsakymu pakeisto Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo reikalavimams. Rašte nurodyta, kad BUAB „Ekstara“ yra įrašyta į tvarkytojų sąrašą kaip PET pakuočių, kombinuotų pakuočių atliekų eksportuotoja, metalinių pakuočių, PET pakuočių, stiklinių pakuočių, plastikinių pakuočių, popierinių ir kartoninių pakuočių atliekų surinkėja iš komunalinio srauto, stiklinių pakuočių, metalinių pakuočių, PET pakuočių, plastikinių pakuočių, popierinių ir kartoninių pakuočių, kombinuotų pakuočių atliekų surinkėja iš komunalinio srauto ir ne iš komunalinio srauto ir medinių pakuočių surinkėja iš komunalinio ir ne iš komunalinio srauto atliekų surinkėja, tačiau iki nurodytos datos papildomų dokumentų nepateikė, kaip numatyta Įsakyme. Vadovaujantis Įsakymo 3 punktu, atsakovas įspėjo pareiškėją apie galimą išbraukimą iš Tvarkytojų sąrašo, nurodant iki 2017 m. gruodžio 14 d. pateikti dokumentus. Pareiškėjui nepateikus minėtų dokumentų, Aplinkos apsaugos agentūra 2017 m. gruodžio 28 d. ginčijamu sprendimu išbraukė pareiškėją iš Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo. Sprendimą grindė tuo, kad BUAB „Ekstara“ iki atsakovo 2017 m. lapkričio 14 d. rašte Nr. (27)-A4-11644 nustatyto termino (2017 m. gruodžio 14 d.) nepateikė įspėjime nurodytų papildomų dokumentų.

7518.

76Apeliaciniame skunde teigiama, kad teismas neteisingai interpretavo pareiškėjo skunde nurodytus argumentus ir nepagrįstai nurodė, kad, anot pareiškėjo, Įsakymo 3 punkto nuostata taikoma tik naujiems, nuo 2018 m. ketinantiems būti įrašytiems į Tvarkytojų sąrašą atliekų tvarkytojams, o esamiems atliekų tvarkytojams tariamai šis Įsakymo punktas netaikomas. Pareiškėjo įsitikinimu, Įsakymo 3 punkto nuostata turėtų būti taikoma tiek esamiems, tiek būsimiems atliekų tvarkytojams, tačiau tik tiems atliekų tvarkytojams, kurie nuo 2018 m. toliau pageidauja likti arba būti naujai įrašytiems į Tvarkytojų sąrašą.

7719.

78Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad nuo 2016 m. gruodžio 28 d. Įsakymo nuostatoje įtvirtinta pareiga skirta ne tik naujiems, t. y. nuo 2018 m. ketinantiems būti įrašytiems į Tvarkytojų sąrašą atliekų tvarkytojams, tačiau ir jau esamiems tvarkytojams. Tokia išvada darytina iš Įsakymo 3 punkto teisinio turinio (Nutarties 16 punktas). Vadovaujantis Įsakymo 3 punkto nuostatomis, į Tvarkytojų sąrašą jau įrašyti Tvarkytojai turi iki 2017 m. lapkričio 1 d. Aplinkos apsaugos agentūrai pateikti papildomus dokumentus, būtinus pagal naujas Tvarkos aprašo nuostatas, taigi ši teisės norma nustato pareigą pateikti papildomus dokumentus visiems, į Tvarkytojų sąrašą įrašytiems, subjektams, taip pat ir BUAB „Ekstara“.

7920.

80Taip pat teisėjų kolegija laiko pagrįstais pirmosios instancijos teismo sprendimo argumentus, kad pareiškėjas, vadovaudamasis Atliekų tvarkymo įstatymo 425 straipsnio 16 dalies 1 punktu, valią būti išbrauktam iš Tvarkytojų sąrašo galėjo pareikšti prašymu. Tuo tarpu tokio prašymo pareiškėjas nepateikė, ir atsakovas pagrįstai vadovavosi Įsakymo 3 punkto nuostata, pagal kurią pareiškėjas turėjo pareigą pateikti prašomus dokumentus. Taigi apeliacinio skundo argumentai, kad pareiškėjas prašomų dokumentų nepateikė dėl to, kad neketino nuo 2018 m. tęsti veiklos kaip atliekų tvarkytoja, yra nepagrįsti.

8121.

82Apeliaciniame skunde nurodoma, kad teismas neįvertino pareiškėjo argumentų dėl administracinio akto prieštaravimo aukštesnės galios teisėms aktams. Pareiškėjo įsitikinimu, Sprendimas prieštarauja aukštesnės galios teisės aktui – Įstatymui, nes Agentūra, laikydama, kad pareiškėjas iki Įspėjime nurodyto termino nepašalino Įspėjime nurodytų pažeidimų, taikė Įstatymo 3425 straipsnio 16 dalies 3 punktą, tačiau, pareiškėjo nuomone, Agentūra negalėjo taikyti šių abiejų sankcijų – Įspėjimo ir išbraukimo iš Tvarkytojų sąrašo – iki 2018 m. sausio 1 d. Atliekų tvarkymo įstatymo 3425 straipsnio 13 dalyje nustatytos aplinkybės, kurioms esant į Atliekų tvarkytojų sąrašą įrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų naudotojai (perdirbėjai), gaminių ir (ar) pakuočių atliekų eksportuotojai, gaminių ir (ar) pakuočių atliekų surinkėjai ir (ar) atliekų tvarkytojai, apdorojantys surinktas mišrias komunalines atliekas, atskiriant gaminių ir (ar) pakuočių atliekas su tikslu jas perdirbti ir (arba) kitaip panaudoti, įspėjami apie galimą jų išbraukimą iš Atliekų tvarkytojų sąrašo. Pareiškėjas buvo įspėtas dėl to, kad nepateikė papildomų dokumentų, kaip to reikalauja Įsakymo 3 punktas. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad dokumentų visiškas nepateikimas, kaip to reikalaujama teisės aktais, yra pagrindas taikyti Atliekų tvarkymo įstatymo nuostatas dėl įspėjimo pateikimo ir toks įspėjimas negali būti laikomas prieštaraujančiu aukštesnės galios teisės aktui. Pareiškėjui neįvykdžius įspėjime suformuluotų įpareigojimų per Aplinkos apsaugos agentūros nustatytą terminą, atsakovas, vadovaudamasi Atliekų tvarkymo įstatymo 3425 straipsnio 16 dalies 3 punktu, priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą pašalinti BUAB „Ekstara“ iš Atliekų tvarkytojų sąrašo.

8322.

84Apibendrindama šioje nutartyje aptartas bylos faktines ir teisines aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai ir laikydamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo reikalavimų įvertino byloje surinktus įrodymus, nustatė teisiškai reikšmingas aplinkybes bylai išspręsti, teisingai pritaikė ginčo teisinius santykius reglamentuojančias materialiosios teisės normas. Pareiškėjo apeliacinio skundo argumentai, kurie iš esmės yra iš esmės tapatūs skundo teismui argumentams, nepaneigia pirmosios instancijos teismo išvadų pagrįstumo ir teisėtumo, skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas yra pagrįstas bylos faktais ir teisės aktų normomis, todėl jis paliekamas nepakeistas, o apeliacinis skundas atmetamas.

85Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

86Pareiškėjo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Ekstara“ apeliacinį skundą atmesti

87Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. kovo 21 d. sprendimą palikti nepakeistą.

88Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. 1.... 6. Pareiškėjas bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė... 7. 2.... 8. Pareiškėjas skundą grindė iš esmės šiais argumentais:... 9. 2.1.... 10. Sprendimas priimtas dėl to, kad BUAB „Ekstara“ nepateikė papildomų... 11. 2.2.... 12. Pareiškėjas nepageidavo nuo 2018 m. toliau likti Tvarkytojų sąraše, todėl... 13. 2.3.... 14. Pakuočių atliekų naudotojai (perdirbėjai) ir eksportuotojai turi teisę... 15. 2.4.... 16. Sprendimas prieštarauja Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymui... 17. 3.... 18. Atsakovas Agentūra atsiliepime prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip... 19. II.... 20. 4.... 21. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. kovo 21 d. sprendimu... 22. 5.... 23. Teismas nurodė, kad nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Agentūros... 24. 6.... 25. Teismas nustatė, kad:... 26. 6.1.... 27. Pareiškėjas buvo įrašytas į Tvarkytojų sąrašą bei vykdė pakuočių... 28. 6.2.... 29. Atsakovas 2017 m. vasario 28 d. raštu Nr. (27)-A4-2095 atliekų tvarkytojus,... 30. 6.3.... 31. Agentūra Įspėjime, skirtame BUAB „Ekstara“, nurodė, kad atliekų... 32. 6.4.... 33. Pareiškėjui nepateikus minėtų dokumentų, Agentūra priėmė Sprendimą,... 34. 7.... 35. Teismas pažymėjo, kad ginčo teisiniams santykiams aktualus Įstatymo 3425... 36. 8.... 37. Pasisakydamas dėl pareiškėjo skundo teiginio, kad atsakovas netinkamai... 38. 9.... 39. Pasisakydamas dėl pareiškėjo argumento, kad prašomų dokumentų jis... 40. 10.... 41. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjo teiginiai, jog Sprendimas prieštarauja... 42. 11.... 43. Vertindamas pareiškėjo argumentus, kad Sprendimas prieštarauja Įstatymo... 44. 12.... 45. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad atsakovo Sprendimas yra pagrįstas ir... 46. III.... 47. 13.... 48. Pareiškėjas BUAB „Ekstara“ apeliaciniame skunde prašo panaikinti... 49. 14.... 50. Pareiškėjas apeliacinį skundą grindžia iš esmės šiais argumentais:... 51. 14.1.... 52. Teismas neteisingai interpretavo pareiškėjo skunde nurodytus argumentus ir... 53. 14.2.... 54. Teismo sprendime nurodytas argumentas, kad esą pareiškėjas galėjo savo... 55. 14.3.... 56. Teismas neįvertino pareiškėjo argumentų dėl administracinio akto... 57. 14.4.... 58. Įstatymo 3425 straipsnio 16 dalies 3 punkte nurodytas baigtinis sąrašas, kai... 59. 14.5.... 60. Agentūra, įspėdama pareiškėją apie būsimą išbraukimą iš Tvarkytojų... 61. 14.5.1.... 62. Agentūra privalėjo atliekų tvarkytojus, nepateikusius iki 2017 m. lapkričio... 63. 14.5.2.... 64. Agentūra privalėjo atliekų tvarkytojus, nepateikusius iki 2017 m. lapkričio... 65. 14.6.... 66. Agentūra vadovavosi 14.5.1 papunktyje nurodytų išaiškinimu, nors Įstatymo... 67. Teisėjų kolegija... 68. IV.... 69. 15.... 70. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Agentūros Sprendimo, kuriuo... 71. 16.... 72. Pagal Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 3425 straipsnio 16... 73. 17.... 74. Byloje nustatyta, kad pareiškėjas buvo įrašytas į Tvarkytojų sąrašą... 75. 18.... 76. Apeliaciniame skunde teigiama, kad teismas neteisingai interpretavo... 77. 19.... 78. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad nuo... 79. 20.... 80. Taip pat teisėjų kolegija laiko pagrįstais pirmosios instancijos teismo... 81. 21.... 82. Apeliaciniame skunde nurodoma, kad teismas neįvertino pareiškėjo argumentų... 83. 22.... 84. Apibendrindama šioje nutartyje aptartas bylos faktines ir teisines aplinkybes,... 85. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 86. Pareiškėjo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Ekstara“... 87. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. kovo 21 d. sprendimą palikti... 88. Nutartis neskundžiama....