Byla Ik-2049-281/2011
Dėl įsakymo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas), Dainiaus Raižio ir Virginijos Volskienės (pranešėja), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo AB „flyLAL-Lithuanian Airlines“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. spalio 13 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo AB „flyLAL-Lithuanian Airlines“ skundą atsakovui Civilinės aviacijos administracijai dėl įsakymo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4pareiškėjas AB „flyLAL-Lithuanian Airlines“ (toliau – ir pareiškėjas, Bendrovė) skunde (I t., b. l. 1–10) prašė panaikinti Civilinės aviacijos administracijos (toliau – ir atsakovas, Administracija) direktoriaus 2010 m. rugpjūčio 26 d. įsakymą Nr. 4R-168 (toliau – ir Įsakymas).

5Pagrįsdamas savo reikalavimus paaiškino, jog Įsakymas neatitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 ir 2 dalyse įtvirtintų individualiems administraciniams aktams keliamų reikalavimų, pažeidžia įstatymo viršenybės principą. Pažymėjo, kad Įsakymas nėra tinkamai motyvuotas, iš jo nėra aišku, kodėl pasirinktos būtent tokios poveikio priemonės, t. y. pažymėjimo galiojimo panaikinimas. Teigė, kad Įsakymo priėmimo metu pareiškėjui nebuvo suteikta galimybė pateikti paaiškinimus, todėl buvo pažeista jo teisė į gynybą, tinkamą administracinę procedūrą, taip pat pažeisti objektyvumo ir proporcingumo principai. Nurodė, kad atsižvelgiant į tai, jog pritaikytos poveikio priemonės buvo grindžiamos poreikiu užtikrinti skrydžių saugą, mano, kad pritaikytos poveikio priemonės yra perteklinės. Nurodė, kad sustabdęs veiklą, skrydžių jau nebevykdė, todėl įsakymo argumentavimas skrydžių saugos užtikrinimu, yra nepagrįstas.

6Atsakovas Administracija atsiliepime į pareiškėjo skundą (I t., b. l. 100–105) nurodė, kad su skundo reikalavimais nesutinka ir prašo bylą nutraukti.

7Paaiškino, kad Įsakyme yra nurodyti aiškūs jo priėmimo motyvai. Teigė, kad priimant Įsakymą buvo atsižvelgta į 2010 m. rugpjūčio 18 d. vežėjų bazinių objektų patikros lape pateiktas išvadas bei 2010 m. rugpjūčio 25 d. skrydžių priežiūros skyriaus vedėjo tarnybinio pranešimo Nr. 13R-584 išvadas, Įsakyme yra nurodytas konkretus teisinis pagrindas, kuriuo remiantis buvo priimtas sprendimas panaikinti Bendrovei išduotą vežėjo pažymėjimą. Pažymėjo, kad pareiškėjo argumentai, jog Įsakyme nebuvo nurodyta apskundimo tvarka, yra nepagrįsti ir neturi jokios įtakos priimto įsakymo teisėtumui ir pagrįstumui. Paaiškino, kad Įsakymas buvo priimtas ne kaip administracinės procedūros rezultatas, bet kaip individualus administracinis aktas. Nurodė, kad pareiškėjas faktiškai veiklos nebevykdė (veiklą sustabdė) nuo 2009 metų sausio mėnesio. Akcentavo, kad Vilniaus apygardos teismas 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartimi pripažino Bendrovę bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, patvirtino galutinius kreditorių reikalavimus. Aiškino, kad įmonė, kuriai iškelta bankroto byla objektyviai neturėjo ir negalėjo turėti pakankamai techninių, organizacinių, finansinių ir žmogiškų išteklių, kad galėtų atnaujinti veiklą ir saugiai vykdyti oro skrydžius. Teigė, kad į teismą pareiškėjas kreipėsi praleidęs nustatytą 1 mėnesio terminą, todėl byla nutrauktina.

8II.

92011 m. spalio 13 d. nutartimi Vilniaus apygardos administracinis teismas administracinę bylą nutraukė Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 101 straipsnio 1 punkto pagrindu – kai byla nepriskirtina administracinių teismų kompetencijai.

10Teismas konstatavo, kad Bendrovė ginčija įsakymą, kuriuo buvo panaikintas pareiškėjui išduotas vežėjo pažymėjimas. Vadovavosi Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo 2 straipsnio 4 dalimi ir 54 straipsnio 1 dalimi. Taip pat vadovavosi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 25 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. AS525-540/2008; 2009 m. liepos 10 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. AS146-391/2009; 2010 m. balandžio 6 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. AS822-172/2010; 2010 m. spalio 22 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. AS143-560/2010) ir nurodė, kad administracinio ginčo dalykas gali būti tik toks skundo reikalavimas, kurį patenkinus pasikeistų pareiškėjo materialinių teisinių santykių turinys ir taip būtų apginamos jo teisės bei teisėti interesai. Pažymėjo, kad Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartimi Bendrovė buvo pripažinta bankrutavusia ir likviduojama, o bankroto administratoriaus paskirtam asmeniui pavesta atlikti veiksmus, nustatytus Lietuvos Respublikos bankroto įstatymo (toliau – ir Bankroto įstatymas) 31 straipsnyje, 32 straipsnio 2 dalyje, t. y. iš esmės vykdyti pareiškėjo likvidavimo procedūras, nesuteikiančias teisės vykdyti vežėjo pažymėjime nurodytos veiklos, susijusios su pervežimais oru. Vadovavosi Bankroto įstatymo 32 straipsnio 4–6 dalimis ir nurodė, kad bankroto administratoriui atlikus teismo nurodytus įmonės likvidavimo veiksmus, teismas priima sprendimą dėl įmonės pabaigos ir įmonė yra išregistruojama. Įvertinęs nurodytas aplinkybes bei tai, kad nagrinėjant ginčą teisme Bendrovės teisinis statusas pasikeitė, t. y. ji įsiteisėjusia teismo nutartimi buvo pripažinta bankrutavusia ir likviduojama, teismas padarė išvadą, kad pareiškėjas, net ir turėdamas galiojantį vežėjo pažymėjimą, jokios veiklos, nurodytos pažymėjime, vykdyti negalės, todėl skundžiamo įsakymo panaikinimas pareiškėjui nesukels jokių teisinių pasekmių. Teismas nurodė, kad vadovaujantis ABTĮ 101 straipsnio 1 dalies 1 punktu, nustačius, kad ginčijami teisės aktai pareiškėjui nesukelia konkrečių materialinių teisinių pasekmių, byla nutrauktina. Pažymėjo, kad toks aiškinimas atitinka naujausią Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką (2009 m. balandžio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-578/2009, 2011 m. kovo 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-1238/2011, 2011 m. kovo 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-593/11, 2011 m. kovo 31 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-1004/11, 2011 m. kovo 31 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-393/11, 2011 m. sausio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A575-145/11).

11III.

12Pareiškėjas pateikė atskirąjį skundą (III t., b. l. 1–20), kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. spalio 13 d. nutartį ir perduoti bylą iš naujo nagrinėti Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

13Atskirajame skunde nurodo, kad nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada dėl pareiškėjo materialinio teisinio suinteresuotumo nebuvimo. Paaiškina, kad yra galimas pareiškėjo veiklos atnaujinimas, todėl vežėjo pažymėjimo galiojimas yra svarbus, o Įsakymas sukelia konkrečias teisines pasekmes pareiškėjui. Teigia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai vadovavosi ABTĮ 101 straipsnio 1 punktu ir nepagrįstai nutraukė bylą. Pažymi, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo priimtos nutartys, kuriomis vadovavosi pirmosios instancijos teismas nagrinėjamoje byloje negalėjo būti taikomos, nes nesutampa ratio decidendi.

14Atsakovas Administracija su pareiškėjo atskiruoju skundu nesutinka ir prašo jo netenkinti.

15Atsiliepime į apeliacinį skundą sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ginčijami aktai pareiškėjui materialinių teisinių pasekmių nesukels. Pabrėžia, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, kuria vadovavosi pirmosios instancijos teismas, aktuali ABTĮ 101 straipsnio 1 punkto turinio išaiškinimui. Nurodo, kad pareiškėjas aplinkybe dėl kreditorių teisių ir teisėtų interesų atskirajame skunde vadovaujasi pirmą kartą, t. y. nei pirmosios instancijos teismui pateiktame skunde, nei bylos žodinio nagrinėjimo teisme metu apeliantas negrindė savo pozicijos šia aplinkybe. Akcentuoja, kad skundas buvo paduotas praleidus skundo padavimo terminą. Mano, kad atsiliepime nurodomi motyvai patvirtina, jog atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo naikinti pirmosios instancijos teismo nutarties bei grąžinti bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo.

16Teisėjų kolegija konstatuoja:

17IV.

18Atskirasis skundas tenkintinas.

19Byloje ginčijama nutartis, kuria pirmosios instancijos teismas nutraukė administracinę bylą konstatavęs, kad byla nepriskirtina administracinių teismų kompetencijai.

20Teisę kreiptis į administracinį teismą nustato ABTĮ 5 straipsnis. Pagal šio straipsnio 1 dalį, kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Pagal ABTĮ 22 straipsnio 1 dalį, skundą (prašymą) dėl viešojo ar vidaus administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti. Išvardytos ABTĮ nuostatos garantuoja asmeniui teisę kreiptis į administracinį teismą ir nustato, jog tokiam kreipimuisi pakanka, kad asmuo manytų, jog jo teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti, t. y. pakankamas asmens subjektyvus suvokimas apie jo teisių ar interesų pažeidimą. Tai, ar asmens, kuris kreipėsi į administracinį teismą, teisės iš tikrųjų buvo pažeistos, yra nustatoma nagrinėjant bylą iš esmės. Konstatavus, jog asmens teisės skundžiamu administraciniu aktu ar veiksmu (neveikimu) nebuvo pažeistos, turi būti priimamas administracinio teismo sprendimas, kuriuo asmens skundas turi būti atmetamas (ABTĮ 88 str. 1 p.).

21Teisėjų kolegija pažymi, kad šioje byloje ginčijamas įsakymas dėl vežėjo pažymėjimo panaikinimo, gali būti skundo administraciniam teismui dalykas – nes tai yra viešojo administravimo subjekto priimtas individualaus pobūdžio aktas, tuo tarpu ABTĮ 101 straipsnio 1 punkte nustatyta teismo teisė nutraukti administracinę bylą tik tada, kai byla apskritai nepriskirtina administracinių teismų kompetencijai. Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismo cituojamose Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo administracinėse bylose (2009 m. balandžio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-578/2009, 2011 m. kovo 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-1238/2011, 2011 m. kovo 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-593/11, 2011 m. kovo 31 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-1004/11, 2011 m. kovo 31 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-393/11, 2011 m. sausio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A575-145/11) buvo priimtos nutartys bylas nutraukti ABTĮ 101 straipsnio 1 punkto pagrindu, kadangi jose ginčyti aktai apskritai negalėjo būti administracinės bylos dalyku, tuo tarpu nagrinėjamoje byloje ginčijamas aktas tokiu nelaikytinas, vadinasi pagrindo nutraukti bylą ABTĮ 101 straipsnio 1 punkto pagrindu, nebuvo.

22Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas nutraukė administracinę bylą, konstatavęs, jog pareiškėjo skundžiamo atsakovo akto panaikinimas (įsakymas dėl vežėjo pažymėjimo panaikinimo) nesukels jam teisinių pasekmių. Teisėjų kolegijos vertinimu, tokia išvada galima tik priimant sprendimą, kuriuo skundas atmetamas.

23Nustačiusi, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai pritaikė proceso teisės nuostatas ir todėl priėmė neteisėtą nutartį, teisėjų kolegija nevertina šio teismo padarytų išvadų dėl pareiškėjo materialinio teisinio suinteresuotumo.

24Apibendrinant išdėstytas aplinkybes ir padarytas išvadas, konstatuotina, kad pareiškėjo atskirasis skundas tenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina ir byla perduodama pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

25Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 4 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

26pareiškėjo AB „flyLAL-Lithuanian Airlines“ atskirąjį skundą tenkinti.

27Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. spalio 13 d. nutartį panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

28Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. pareiškėjas AB „flyLAL-Lithuanian Airlines“ (toliau – ir pareiškėjas,... 5. Pagrįsdamas savo reikalavimus paaiškino, jog Įsakymas neatitinka Lietuvos... 6. Atsakovas Administracija atsiliepime į pareiškėjo skundą (I t., b. l.... 7. Paaiškino, kad Įsakyme yra nurodyti aiškūs jo priėmimo motyvai. Teigė,... 8. II.... 9. 2011 m. spalio 13 d. nutartimi Vilniaus apygardos administracinis teismas... 10. Teismas konstatavo, kad Bendrovė ginčija įsakymą, kuriuo buvo panaikintas... 11. III.... 12. Pareiškėjas pateikė atskirąjį skundą (III t., b. l. 1–20), kuriuo... 13. Atskirajame skunde nurodo, kad nesutinka su pirmosios instancijos teismo... 14. Atsakovas Administracija su pareiškėjo atskiruoju skundu nesutinka ir prašo... 15. Atsiliepime į apeliacinį skundą sutinka su pirmosios instancijos teismo... 16. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 17. IV.... 18. Atskirasis skundas tenkintinas.... 19. Byloje ginčijama nutartis, kuria pirmosios instancijos teismas nutraukė... 20. Teisę kreiptis į administracinį teismą nustato ABTĮ 5 straipsnis. Pagal... 21. Teisėjų kolegija pažymi, kad šioje byloje ginčijamas įsakymas dėl... 22. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas nutraukė administracinę... 23. Nustačiusi, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai pritaikė proceso... 24. Apibendrinant išdėstytas aplinkybes ir padarytas išvadas, konstatuotina, kad... 25. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 26. pareiškėjo AB „flyLAL-Lithuanian Airlines“ atskirąjį skundą tenkinti.... 27. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. spalio 13 d. nutartį... 28. Nutartis neskundžiama....